Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 09-12-2018
  Lekce 11. Zkušenost raného deště

  „Přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země“ (Skutky 1:8).

 • 02-12-2018
  Lekce 10. Ponaučení z vinného kmene

  „V tomť bývá oslaven Otec můj, když ovoce nesete hojné, a budete moji učedlníci“ (Jan 15:8).

 • 25-11-2018
  Lekce 9. Proměňte se

  „A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá“ (Římanům 12:2).

 • 18-11-2018
  Lekce 6. Nebeská moc

  „Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podlé milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého; kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista spasitele našeho“ (Titovi 3:5, 6).

 • 18-11-2018
  Lekce 8. Potřeba dbalosti

  „Nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmž znamenáni jste ke dni vykoupení“ (Efezským 4:30).

 • 11-11-2018
  Lekce 7. Řízení Boží církve

  „A to pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého“ (Jan 20:22).

 • 28-10-2018
  Lekce 5. Vrcholný dar Nebes

  „Jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky“ (Jan 14:16).

 • 21-10-2018
  LEKCE 4. Duch svatý v životě Kristově

  „Aj, služebník můj, na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu“ (Izaiáš 42:1).

 • 14-10-2018
  Lekce 3. Nebeský Učitel

  „Kdo vystihl ducha Hospodinova, a rádcím jeho byl, že by mu oznámil?“ (Izaiáš 40:13.)

 • 07-10-2018
  Lekce 2. Symboly Ducha svatého

  „Kdož věří ve mne, jakož dí písmo, řeky z břicha jeho poplynou vody živé. (A to řekl o Duchu, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, proto že ještě Ježíš nebyl oslaven.)“ Jan 7:38, 39.