Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 17-06-2018
  LEKCE 12. SKUTKY MLUVÍ HLASITĚJI NEŽ SLOVA

  „Lépe jest, abys nesliboval, než abys slibě, neplnil“ (Kazatel 5:5).

 • 10-06-2018
  LEKCE 11. KDY ODPUSTIT

  „Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich“ (Matouš 6:15).

 • 03-06-2018
  LEKCE 10. MILOSRDNÝ SAMARITÁN

  „Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou“ (Matouš 5:7).

 • 27-05-2018
  LEKCE 9. BOHÁČ A LAZAR

  „I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a proroků neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal, uvěří jemu“ (Lukáš 16:31).

 • 20-05-2018
  lekce 8. BEZ ROUCHA SVATEBNÍHO

  „I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem všel, nemaje roucha svadebního? A on oněměl“ (Matouš 22:12).

 • 13-05-2018
  LEKCE 7. FÍKOVNÍK

  „Nikoli, pravím vám. Nýbrž nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete“ (Lukáš 13:5).

 • 06-05-2018
  LEKCE 6. MARNOTRATNÝ SYN

  „Nebo tento syn můj byl umřel, a zase ožil; byl zahynul, a nalezen jest“ (Lukáš 15:24).

 • 29-04-2018
  LEKCE 5. PUBLIKÁN A FARIZEUS

  PUBLIKÁN A FARIZEUS „Kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl“ (1 Korintským 10:12). „Není nic tak odporného Bohu ani tak nebezpečného pro lidskou duši jako pýcha a nadutost. Ze všech hříchů je nejvíce beznadějná, nejvíce nevyléčitelná.“ – Kristova podobenství (1991), str. 87; COL 154. Doporučená četba: Kristova podobenství (1991), str. 85–93; COL 150–163. Neděle […]

 • 22-04-2018
  LEKCE 4. KVAS PRAVDY

  „Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest království nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko“ (Matouš 13:33).

 • 15-04-2018
  LEKCE 3. KOUKOL MEZI PŠENICÍ

  „Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém“ (Matouš 13:24).