Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 17-02-2019
  LEKCE 8. Pomáhání Gabaonitským

  „Toto jim učiníme: Zanecháme jich při životu, aby nebylo na nás rozhněvání pro přísahu, kterouž jsme jim učinili“ (Jozue 9:20).

 • 10-02-2019
  LEKCE 7. Požehnání a zlořečení

  „Nebylo ani slova ze všeho, což přikázal Mojžíš, jehož by nečetl Jozue přede vším shromážděním Izraelským, i ženami i dětmi i příchozími, kteříž šli u prostřed nich“ (Jozue 8:35).

 • 03-02-2019
  LEKCE 6. Achanův syndrom

  „Viztež a vystříhejte se od lakomství; neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží“ (Lukáš 12:15).

 • 27-01-2019
  LEKCE 5. Utrpení u městečka Hai

  „Zhřešil Izrael, … protož nebudou moci synové Izraelští ostáti před nepřátely svými“ (Jozue 7:11, 12).

 • 20-01-2019
  LEKCE 4. Vítězství u Jericha

  „Věrou zdi Jericha padly, když je obcházeli za sedm dní“ (Židům 11:30).

 • 13-01-2019
  LEKCE 3. Přimknutí se k Boží přítomnosti

  „A přikazovali lidu, řkouce: Když uzříte truhlu smlouvy Hospodina Boha svého a kněží Levítské, ani ji nesou, vy také hnete se s místa svého a půjdete za ní“ (Jozue 3, 3).

 • 06-01-2019
  LEKCE 2. Spolupráce k dosažení úspěchu

  „Věrou Raab nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře“ (Židům 11:31).

 • 30-12-2018
  Lekce 1. Zmužilé vůdcovství

  „Zmužile sobě čiňte, (a posilní Bůh srdce vašeho), všickni, kteříž naději máte v Hospodinu“ (Žalm 31:25).

 • 23-12-2018
  Lekce 13. Závdavek našeho dědictví

  „V kterémž i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení svatým, kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho“ (Efezským 1:13, 14).

 • 16-12-2018
  Lekce 12. Zaslíbený pozdní déšť

  „Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli“ (Zachariáš 10:1).