Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 18-02-2018
  Lekce 8. PLÁNOVÁNÍ VÍTĚZNÝCH RODIN

  „Jaká péče o to dítě a správa při něm býti má?“ (Soudců 13:12).

 • 11-02-2018
  Lekce 7. ČINNÁ VÍRA

  „I odpověděl [mužům Izraelským] Gedeon: Nebuduť já panovati nad vámi, aniž panovati bude nad vámi syn můj, Hospodin panovati bude nad vámi“ (Soudců 8:23).

 • 04-02-2018
  LEKCE 6. OŽIVOVÁNÍ OSTATKU

  „Atak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista. Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil“ (2 Timoteovi 2:3, 4).

 • 28-01-2018
  LEKCE 5. ČAS DUCHOVNÍ KRIZE

  „Protož, moji milí, utíkejtež modlářství“ (1 Korintským 10:14).

 • 21-01-2018
  LEKCE 4. SLÁVA POUZE BOHU

  „Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podlé milosrdenství svého spasil nás“ (Titovi 3:5, první část).

 • 14-01-2018
  LEKCE 3. TRPĚLIVOST JOBOVA

  „Aj, blahoslavíme ty trpělivé. O trpělivosti Jobově slýchali jste“ (Jakub 5:11, první část).

 • 07-01-2018
  LEKCE 2. TAJEMSTVÍ ZKOUŠEK

  „On zná cestu, kteráž jest při mně; bude-li mne zkušovati, jako zlato se ukáži“ (Job 23:10).

 • 07-01-2018
  LEKCE 1. KANDIDÁT PRO NEBE

  „Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu“ (Židům 11:5).

 • 24-12-2017
  LEKCE 13. POSELSTVÍ TŘETÍHO ANDĚLA V PRAVDĚ

  „A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím“ (Zjevení 14:5).

 • 17-12-2017
  LEKCE 12. DOPLNĚNI V KRISTU

  „A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i mocnosti“ (Kolossenským 2:10). „Skrze víru v Krista může být každý nedostatek povahy doplněn, každé poskvrnění očištěno, každá chyba opravena, každá vynikající vlastnost vyvinuta.“ – Výchova, str. 153; Ed 257. Doporučená četba: Mind, Character, and Personality, vol. 1, pp. 27–37. Neděle 17. prosince 1. VYZVÁNI […]