Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 16-06-2019
  LEKCE 12. Vysvobození od záhuby

  „Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé“ (Žalm 91:14).

 • 09-06-2019
  LEKCE 11. Bůh vysvobozuje svůj lid

  Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej“ (Žalm 91:14, 15).

 • 02-06-2019
  LEKCE 10. Vysvobození od našich nepřátel

  „Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá“ (Žalm 23:5).

 • 25-05-2019
  LEKCE 9. Vysvobození od nemoci

  „Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteříž tě nenávidí“ (Deuteronomium 7:15).

 • 19-05-2019
  LEKCE 8. Vysvobození našeho bližního

  „Dávejte, a budeť vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou“ (Lukáš 6:38).

 • 12-05-2019
  LEKCE 7. Služba vysvobození

  „Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření žaláře“ (Izaiáš 61:1).

 • 05-05-2019
  LEKCE 6. Vysvobození skrze vzkříšení

  „Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky. Věříš-li tomu?“ (Jan 11:25, 26).

 • 28-04-2019
  LEKCE 5. Vysvobození od smrti

  „Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?“ (1 Korintským 15:55).

 • 21-04-2019
  Lekce 4. Vysvobození od Egyptského vzdělání

  „Cestě pohanů neučte se“ (Jeremiáš 10:2).

 • 14-04-2019
  Lekce 3. Vysvobození z Egypta

  „Věrou opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl neviditelného, tak se utvrdil“ (Židům 11:27).