Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 12-08-2018
  LEKCE 7. VEŘEJNÁ MODLITBA

  „Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že pro tu svou mnohomluvnost vyslyšáni budou“ (Matouš 6:7).

 • 05-08-2018
  LEKCE 6. MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

  „Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského“ (Matouš 18:19).

 • 29-07-2018
  LEKCE 5. OSOBNÍ MODLITBA

  „O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu“ (Filipenským 4:6).

 • 22-07-2018
  LEKCE 4. TICHÁ MODLITBA

  „Když bys se modlil, vejdi do pokojíka svého, a zavra dvéře své, modliž se Otci svému, kterýž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně“ (Matouš 6:6).

 • 15-07-2018
  LEKCE 3. MODLITBA V ŽALMECH

  „Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože“ (Žalm 42:2).

 • 08-07-2018
  LEKCE 2. DAVIDŮV MODLITEBNÍ ŽIVOT

  „Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše“ (Žalm 62:9).

 • 01-07-2018
  LEKCE 1. CO JE MODLITBA?

  „Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím“ (Žalm 5:3).

 • 24-06-2018
  LEKCE 13. SETKÁNÍ S ŽENICHEM

  „Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde. … Aby snad přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte“ (Marek 13:35, 36).

 • 17-06-2018
  LEKCE 12. SKUTKY MLUVÍ HLASITĚJI NEŽ SLOVA

  „Lépe jest, abys nesliboval, než abys slibě, neplnil“ (Kazatel 5:5).

 • 10-06-2018
  LEKCE 11. KDY ODPUSTIT

  „Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich“ (Matouš 6:15).