Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Novinky

 • 28-04-2017
  LEKCE 10. CÍRKEVNÍ RODINA

  „Láska bratrská ať zůstává.“ (Židům 13:1)

 • 23-04-2017
  LEKCE 5. ZLATÉ ŽIVOTNÍ PRAVIDLO

  „A protož všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim.“ (Matouš 7:12)

 • 16-04-2017
  LEKCE 4. OSOBNÍ CHOZENÍ S BOHEM

  „Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.“ (Žalm 34:9)

 • 09-04-2017
  LEKCE 3. DUCH SVATÝ – NÁŠ BOŽSKÝ VŮDCE

  „A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích: Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili.“ (Izaiáš 30:21)

 • 02-04-2017
  LEKCE 2. JEŽÍŠ KRISTUS: NÁŠ PŘÍKLAD

  „Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy činili.“ (Jan 13:15)

 • 26-03-2017
  LEKCE 1. STVOŘITEL A JEHO STVOŘENÍ

  „Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.“ (Genesis 1:26)

 • 19-03-2017
  Lekce 12. ABRAHAMOVO DĚDICTVÍ

  „Nebo [Abraham] očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.“ (Židům 11:10)

 • 10-03-2017
  Lekce 10. ABRAHAMOVA TRPĚLIVOST

  „Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina.“ (Žalm 27:14)

 • 05-03-2017
  Lekce 9. ABRAHAMŮV SPASITEL

  „Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl, a radoval se.“ (Jan 8:56)

 • 26-02-2017
  Lekce 8. ABRAHAMOVY SKUTKY

  „Abraham otec náš zdali ne z skutků ospravedlněn jest, obětovav syna svého Izáka na oltář?“ (Jakubův 2:21)