Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Novinky

 • 15-10-2017
  Lekce 3. BOŽÍ PLÁN PRO NAŠE SPASENÍ

    „A téměř všecko podlé zákona krví očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá odpuštění vin“ (Židům 9:22). „Skrze Krista je pro člověka zajištěno obnovení jakož i usmíření. Propast, která byla učiněna hříchem, byla překlenuta křížem golgotským.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 287; 1SM 363. Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 36–48; PP 63–79. […]

 • 08-10-2017
  Lekce 2. PROBLÉM HŘÍCHU

  PROBLÉM HŘÍCHU „Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží“ (Římanům 3:23). „Veškerá lidská rodina přestoupila zákon Boží a jako přestupník zákona je člověk beznadějně zničen; neboť je nepřítelem Božím, aniž má sílu učinit cokoliv dobrého.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 255; 1SM 321. Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 24–35; PP 48–62. Neděle 8. […]

 • 01-10-2017
  Lekce 1. LUTHER: MUŽ PRO SVOU DOBU

  LUTHER: MUŽ PRO SVOU DOBU „Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude“ (Abakuk 2:4). „Luther byl horlivý, nadšený a zanícený, nebál se ničeho leč Boha a neuznával jiný základ pro náboženskou víru než Písmo svaté; byl mužem, kterého jeho doba potřebovala. Skrze něho vykonal Bůh […]

 • 24-09-2017
  LEKCE 14. KONEČNÝ VÝSLEDEK

  „Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují“ (1 Korintským 2:9).

 • 17-09-2017
  Lekce 12. ZESÍLENÍ NA HLASITÉ VOLÁNÍ

  „Vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé“ (Izaiáš 44:3).

 • 17-09-2017
  LEKCE 13. OD PŮLNOCI DO SVÍTÁNÍ

  „Béřeť se Bůh náš, a nebude mlčeti; oheň před ním vše zžírati bude, a vůkol něho vichřice náramná“ (Žalm 50:3).

 • 13-09-2017
  LEKCE 11. MOUDROST BOŽÍHO STANOVENÍ ČASU

  „Nemeškáť Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává), ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili“ (2 Petr 3:9).

 • 27-08-2017
  LEKCE 10. PRACUJÍCÍ PRO MISTRA

  „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření“ (Marek 16:15).

 • 20-08-2017
  LEKCE 9. PŘIPRAVOVÁNÍ SE

  „Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána“ (Židům 12:14).

 • 17-08-2017
  LEKCE 6. S VELIKOU MOCÍ A SLÁVOU

  „Pročež řekne v ten den: Aj, Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na něj, a vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, jehož jsme očekávali; plésati a veseliti se budeme v spasení jeho“ (Izaiáš 25:9).