Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Novinky

 • 15-04-2018
  LEKCE 3. KOUKOL MEZI PŠENICÍ

  „Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém“ (Matouš 13:24).

 • 08-04-2018
  Lekce 2. Zasévání semena pravdy

  „Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce“ (Galatským 6:9). „Zatímco lidský rozsévač zasévá semeno, aby zachoval náš pozemský život, Božský Rozsévač bude zasévat do duše semeno, které bude přinášet ovoce k životu věčnému.“ – Kristova podobenství (1991), str. 48; COL 89. Doporučená četba: Kristova podobenství (1991), str. 31–34, 39–48; COL 62–69, 76–89. […]

 • 01-04-2018
  LEKCE 1. Rozsévač

   „Nebo takto praví Hospodin mužům Judským a Jeruzalémským: Zořte sobě ouhor, a nerozsívejte do trní“ (Jeremiáš 4:3). „Zahrada srdce se musí obdělávat. Půda se musí rozorat hlubokým pokáním pro hřích. Jedovaté satanské rostliny se musejí vykořenit. Půda, která kdysi zarostla trním, se může zúrodnit jen pilnou prací. Stejně tak se zlé sklony přirozeného srdce mohou […]

 • 25-03-2018
  Lekce 13. POSLEDNÍ SOUDCE IZRAELE

  „I řekl Samuel: Zdaliž líbost takovou má Hospodin v zápalích a v obětech, jako když se poslušenství koná hlasu Hospodinova? Aj, poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství státi, nežli tuk skopců přinášeti“ (1 Samuel 15:22).

 • 18-03-2018
  Lekce 12. OD ICHABOD K EBEN-EZER

  „Modlil se Samuel Hospodinu za Izraele, a uslyšel jej Hospodin“ (1 Samuel 7:9, poslední část).

 • 11-03-2018
  Lekce 11. POSVĚCENÉ DÍTĚ

  „Po skutcích svých poznáno bývá také i pachole, jest-li upřímé a pravé dílo jeho“ (Přísloví 20:11).

 • 04-03-2018
  LEKCE 10. VYPROŠEN NA HOSPODINU

  „I stalo se po vyplnění dnů, jakž počala Anna, že porodila syna, a nazvala jméno jeho Samuel; nebo řekla: Vyprosila jsem ho na Hospodinu“ (1 Samuel 1:20).

 • 25-02-2018
  Lekce 9. SLABOST V SÍLE

  „Oblecte se v Pána Jezukrista, a nepečujte o tělo podlé žádostí jeho“ (Římanům 13:14).

 • 18-02-2018
  Lekce 8. PLÁNOVÁNÍ VÍTĚZNÝCH RODIN

  „Jaká péče o to dítě a správa při něm býti má?“ (Soudců 13:12).

 • 11-02-2018
  Lekce 7. ČINNÁ VÍRA

  „I odpověděl [mužům Izraelským] Gedeon: Nebuduť já panovati nad vámi, aniž panovati bude nad vámi syn můj, Hospodin panovati bude nad vámi“ (Soudců 8:23).