Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Novinky

 • 10-12-2017
  LEKCE 11. SPRAVEDLNOST PRO DNEŠEK

  „Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý“ (1 Jan 3:7).

 • 03-12-2017
  LEKCE 10. POSVĚCENÍ

  „Jakožto synové poslušní, nepřirovnávající se prvním neznámosti své žádostem. Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte; jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem“ (1 Petr 1:14–16).

 • 29-11-2017
  Modlitební týden 2017

  500 let reformace Další rok má brzy skončit – a jistě každý z nás může s důvěrou prohlásit: „Až potud pomáhal nám Hospodin“ (1 Samuel 7:12). Proč Bůh viděl za vhodné ušetřit nás další rok? „Jím živi jsme, a hýbeme se, i trvá- me, … i rodina jeho jsme“ (Skutky 17:28). Vskutku, stále jsme zde […]

 • 26-11-2017
  LEKCE 9. NAROZEN Z BOHA

  „Víme, že každý, kdož se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, kdož narozen jest z Boha, ostříhá sebe samého, a ten zlostník se ho nedotýká“ (1 Jan 5:18).

 • 19-11-2017
  LEKCE 8. ODPUŠTĚNÍ

  „Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš“ (1 Timoteovi 2:5). „Pokání, stejně jako odpuštění, je dar Boží skrze Krista. Je to skrze vliv Ducha svatého, že jsme usvědčeni z hříchu a cítíme, že potřebujeme odpuštění.“ – Faith and Works, p. 38. Doporučená četba: The Signs of the Times, […]

 • 12-11-2017
  LEKCE 7. VOLÁNÍ KU POKÁN

  „Toho Bůh, kníže a spasitele, povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu Izraelskému pokání a odpuštění hříchů“ (Skutky 5:31). „Povolání a ospravedlnění není jedno a to samé. Povolání je přitažení hříšníka ke Kristu a je to dílo, které koná Duch svatý v srdci, usvědčující z hříchu a zvoucí ku pokání.“ – Vybraná poselství, kn. 1, […]

 • 05-11-2017
  LEKCE 6. VÍRA, KTERÁ OSPRAVEDLŇUJ

  „Abraham otec náš zdali ne z skutků ospravedlněn jest, obětovav syna svého Izáka na oltář? Vidíš-li, že víra napomáhala skutkům jeho, a z skutků víra dokonalá byla? A tak naplněno jest písmo, řkoucí: I uvěřil Abraham Bohu, a počteno jest jemu za spravedlnost, a přítelem Božím nazván jest“ (Jakub 2:21–23).

 • 29-10-2017
  LEKCE 5. OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY

  „Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista“ (Římanům 5:1).

 • 22-10-2017
  LEKCE 4. JEŽÍŠ KRISTUS NAŠÍ JEDINOU NADĚJÍ

    „A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti“ (Skutky 4:12). „Pouze Krista ‚Bůh, kníže a spasitele, povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu Izraelskému pokání a odpuštění hříchů.‘ ‚A neníť v žádném jiném spasení‘ (Skutky 5:31; 4:12).“ – Kristova podobenství, str. 153; […]

 • 15-10-2017
  Lekce 3. BOŽÍ PLÁN PRO NAŠE SPASENÍ

    „A téměř všecko podlé zákona krví očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá odpuštění vin“ (Židům 9:22). „Skrze Krista je pro člověka zajištěno obnovení jakož i usmíření. Propast, která byla učiněna hříchem, byla překlenuta křížem golgotským.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 287; 1SM 363. Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 36–48; PP 63–79. […]