Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 1. KANDIDÁT PRO NEBE

07-01-2018

KANDIDÁT PRO NEBE

„Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu“ (Židům 11:5).

„Jak často ti, kdož věřili slovu Božímu, ač sami o sobě naprosto bezmocní, odolávali moci celého světa – Enoch, čistý v srdci, svatý v životě, udržující pevně svou víru ve vítězství spravedlnosti proti zkažené a posmívající se generaci.“ – Výchova, str. 150; Ed 254.

Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 52–56; PP 84–89.

 

Neděle 31. prosince

1. V DOBĚ MRAVNÍ ZKAŽENOSTI

a. Co zahrnuje zkušenost sedmého od Adama a jak bylo jeho prostředí srovnatelné s naším dnes? Genesis 5:18–22.

Genesis 5:18–22. Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha. A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery. I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel. Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma. A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.

„Nikdy nebyla a nikdy nebude doba, kdy mravní temnota bude tak hustá, jako když Enoch žil životem bezúhonné spravedlnosti.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1088.

„Enoch měl pokušení stejná jako my. Byl obklopen společností o nic přátelštější k spravedlnosti, než je společnost, která obklopuje nás. Ovzduší, které vdechoval, bylo poskvrněno hříchem a zkažeností stejně jako naše; přesto žil životem svatosti.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 111; 2T 122.

„Neměli bychom, moji bratři a sestry, plout společně s populárním proudem. Naším přítomným dílem je vyjít ze světa a být odděleni. Toto je jediný způsob, jak můžeme chodit s Bohem, jako chodil Enoch.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 418; 5T 535.

„Enochovo chození s Bohem nebylo ve vytržení či ve vidění, ale ve všech povinnostech jeho každodenního života. Nestal se poustevníkem, uzavírajícím se zcela před světem; neboť měl ve světě práci, kterou bylo třeba dělat pro Boha.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 239; 8T 329, 330.

 

Pondělí 1. ledna

2. ZDRAVÁ BÁZEŇ BOŽÍ

a. Co by nás mělo inspirovat v Enochově zkušenosti s Bohem? Genesis 5:23, 24.

Genesis 5:23, 24. I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.

„Hospodin miloval Enocha, protože on Jej stále následoval a ošklivil si nepravost a vážně usiloval o nebeské poznání, aby mohl činit Jeho vůli dokonale. Prahnul po tom, aby se připojil ještě těsněji k Bohu, kterého se bál, kterého ctil a uctíval. Bůh nedovolil Enochovi zemřít jako ostatní lidé, ale poslal své anděly, aby jej vzali do Nebe, aniž viděl smrti.“ – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 57.

„Po tři sta let usiloval Enoch o čistotu srdce, aby mohl být v souladu s nebem. …

„K takovému obcování Bůh povolává nás. Jako byla Enochova, taková musí být svatost povahy těch, kdož budou koupeni z lidí při druhém příchodu Páně.“ – Gospel Workers, pp. 53, 54.

b. Co bylo ukázáno prvnímu prorokovi v historii a proč byl pověřen takovým viděním? Juda 14, 15.

Juda 14, 15. Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama Enoch, řka: Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými, aby učinil soud všechněm, a trestal všecky, kteříž by koli mezi nimi byli bezbožní, ze všech skutků bezbožnosti jejich, v nichž bezbožnost páchali, i ze všech tvrdých řečí, kteréž mluvili proti němu hříšníci bezbožní.

„Enoch byl prvním prorokem mezi lidmi. … Jeho život byl vzorem křesťanské důslednosti. Jedině svaté rty by měly mluvit slova Boží v pranýřování a soudech.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1088.c.

c. Jaké druhy chování zvláště provokují Boží hněv v křesťanské éře? Juda 5–8, 10, 11, 16; Matouš 11:20, 23, 24.

Juda 5–8, 10, 11, 16. Protož vidělo mi se vám to připomenouti, kteříž jednou již o tom víte, že když Pán lid z země Egyptské vysvobodil, potom ty, kteříž nevěřící byli, zatratil. A ty anděly, kteříž neostříhali svého knížetství, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého toho dne vazbou věčnou pod mrákotou schoval. Jako Sodoma a Gomora, a okolní města, když podobným způsobem, jako i tito, v smilstvo se vydali, a odešli po těle cizím, předložena jsou za příklad, pokutu věčného ohně snášejíce. Takéž podobně i tito, jako v hluboký sen pohřižení, tělo zajisté poškvrňují, panstvím pak pohrdají, a důstojnosti se rouhají. … Tito pak, čehož neznají, tomu se rouhají; a což od přirození znají, jako nerozumná hovada, v tom se poškvrňují. Běda jim, nebo cestou Kainovou odešli, a poblouzením Balámovy mzdy se vylili, a odporováním Chóre zahynuli. … Tiť jsou reptáci, stýskaví, podlé žádostí svých chodíce, jejichž ústa mluví pýchu, pochlebujíce osobám pro svůj užitek.

Matouš 11:20, 23, 24. Tehdy počal přimlouvati městům, v nichž bylo činěno nejvíce divů jeho, že pokání nečinili: … A ty Kafarnaum, kteréž jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla sstrčeno budeš. Nebo kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě, byliť by zůstali až do dnes. Ano více pravím vám, že zemi Sodomských lehčeji bude v den soudný nežli tobě.

„Osud Sodomy je svatým napomenutím nejen těm, kdož se provinili spácháním hříchu, ale všem, kdož lehkovážně promarňují světlo a výsady seslané z Nebe. …

„V den soudu se městům té roviny povede lépe než těm, kteří poznali lásku Kristovu, a přesto se odvrátili, aby si zvolili potěšení světa hříchu.“ – Patriarchové a proroci, str. 113, 114; PP 165.

 

Úterý 2. ledna

3. OSTŘÍHÁNÍ SVÉHO STANOVISKA

a. Jak Enoch udržoval svoji čistotu? 1 Korintským 15:33; Titovi 1:15, 16.

1 Korintským 15:33. Nedejte se svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání.

Titovi 1:15, 16. Všecko zajisté čisté jest čistým, poškvrněným pak a nevěřícím nic není čistého, ale poškvrněna jest i mysl jejich i svědomí. Vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými toho zapírají, ohavní jsouce, a nepoddaní, a ke všelikému skutku dobrému nehodní.

„[Enoch] si nezřídil svůj příbytek s bezbožnými. Neusadil se v Sodomě, hodlaje Sodomu zachránit. Umístil sebe a svou rodinu tam, kde bylo co nejčistší ovzduší. Pak občas vycházel k obyvatelům světa se svým poselstvím daným od Boha. Každá návštěva, kterou k světu vykonal, byla pro něho bolestná. Poznal a porozuměl něčemu z malomocenství hříchu. Po vyhlášení svého poselství vždy vzal s sebou zpátky do svého místa v ústraní někoho, kdo přijal varování. Někteří z těchto lidí se stali vítězi a zemřeli před příchodem Potopy. Někteří však žili tak dlouho v nakažujícím vlivu hříchu, že nemohli zachovat spravedlnost.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, pp. 1087, 1088.

„Čím větší a naléhavější byla [Enochova] úsilí, tím stálejší a vážnější byly jeho modlitby. Nepřestával se v určitých obdobích odlučovat od veškeré společnosti. Poté, kdy po nějakou dobu pobýval mezi lidmi, snaže se být jim užitečný poučováním a příkladem, odcházel, aby trávil období v samotě, dychtě a prahna po onom božském poznání, které může udělit jedině Bůh.“ – Gospel Workers, p. 52.

b. Co se můžeme naučit z Enochova postoje? Židům 11:5.

Židům 11:5. Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.

„Nekonečná, nezměrná láska Boží skrze Krista se stala předmětem [Enochova] rozjímání dnem i nocí. Se vší horlivostí své duše usiloval zjevit onu lásku lidem, mezi nimiž pobýval. …

„Když se výjevy budoucnosti otevřely jeho pohledu, stal se Enoch kazatelem spravedlnosti, nesoucím Boží poselství všem, kdož chtěli slyšet slova varování. …

„Ti, kdož naslouchali, pocítili Boží moc, která působila s Jeho služebníkem. Někteří dbali na varování a vzdali se svých hříchů; avšak zástupy se závažnému poselství posmívaly. Služebníci Boží mají nést podobné poselství světu v posledních dnech, a ono bude rovněž přijímáno s nevírou a posměchem.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 239; 8T 329, 330.

Středa 3. ledna

4. BÝT PODOBNÝ KRISTU

a. V jaké smyslu byl Enochův cíl vzorem pro nás dnes? Galatským 6:8, 9.

Galatským 6:8, 9. Nebo kdož rozsívá tělu svému z těla žití bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať žíti bude život věčný. Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.

„Jak míjel rok za rokem, čím hlubším se stával příliv lidské viny, tím temnější se kupily mraky božského soudu. Přesto Enoch, svědek víry, vytrval na své cestě, varuje, prose a vyučuje, snaže se odvracet příliv viny a zastavovat rány pomsty.

„Lidé onoho pokolení se posmívali bláznovství toho, který se nesnažil shromažďovat zlato nebo stříbro či hromadit majetky zde na zemi. Ale Enochovo srdce bylo při věčných pokladech.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 239; 8T 330.

b. Co má provázet naše každodenní rozhodnutí? 2 Korintským 5:7; Ozeáš 14:9.

2 Korintským 5:7. Nebo skrze víru chodíme, ne skrze vidění.

Ozeáš 14:9. Kdo jest moudrý, porozuměj těmto věcem, a rozumný poznej je; nebo přímé jsou cesty Hospodinovy, a spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich padnou.

„Čím větší byla existující nepravost, tím vážnější byla [Enochova] touha po domově Božím. Zatímco stále bydlel na zemi, vírou přebýval v královstvích světla.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 239; 8T 330, 331.

„Viděl [Enoch] Boha po svém boku? Pouze vírou. Věděl, že Hospodin tam je, a držel se nezlomně zásad pravdy. Také my máme chodit s Bohem. Když toto budeme dělat, naše tváře se budou skvět září Jeho přítomnosti, a když se budeme setkávat jedni s druhými, budeme mluvit o Jeho moci, řkouce: Chvalte Boha. Dobrý jest Hospodin a dobré jest slovo Hospodinovo.

„Ti, kdož budou na konci času přeneseni, budou těmi, kdož obcují s Bohem na zemi. Ti, kdož činí zjevným to, že jejich život je skryt s Kristem v Bohu, budou vždy Boha představovat ve všech svých životních činnostech. Sobectví bude vykořeněno.

„Uvědomme si slabost lidství a poznejme, kde člověk selhává ve své soběstačnosti. Pak budeme naplněni touhou být právě takovými, jakými si Bůh přeje nás mít – čistými, ušlechtilými, posvěcenými. …

„Být jako Bůh bude jednou touhou duše.

„Toto je touha, která naplňovala Enochovo srdce. … Nevytyčil si svůj vlastní běh ani si nestanovil svou vlastní vůli, jako kdyby si o sobě myslel, že je plně způsobilý řídit záležitosti. Usiloval přizpůsobovat se božské podobnosti.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1087.

 

Čtvrtek 4. ledna

5. OČIŠŤUJÍCÍ PROCES

a. Popište konečné vítězství všech, kteří sdílejí Enochův cíl. Matouš 5:8.

Matouš 5:8. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

„Bůh má nebe plné požehnání, která chce udělit těm, kdož vážně hledají onu pomoc, kterou může poskytnout jedině Hospodin. To, že Enoch chodil s Bohem, bylo tím, že vzhlížel ve víře k Ježíši, že Jeho se dotazoval, že věřil, že každé mluvené slovo bude stvrzeno. Držel se těsně po boku Božím, poslouchaje Jeho na slovo.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1087.

„Jak málo lidí si uvědomuje, že si oblibují modly, že si pěstují hříchy! Bůh vidí tyto hříchy, ke kterým můžete být slepí, a pracuje se svým prořezávacím nožem, aby pronikl hluboko a oddělil tyto opatrované hříchy od vás. Všichni potřebujete zvolit si pro sebe proces očišťování. Jak je pro vás těžké podrobit se ukřižování sebe samých; ale když je dílo cele předloženo Bohu, Tomu, který zná naši slabost a naši hříšnost, On použije právě ten nejlepší způsob, jak dosáhnout žádaných výsledků. To, že Enoch chodil s Bohem, bylo skrze neustálý zápas a prostou víru. Můžete všichni činit totéž. Můžete být zcela obráceni a přeměněni a být vskutku dítkami Božími, která se nejen těší z poznání Jeho vůle, ale svým příkladem vedou druhé stejnou stezkou pokorné poslušnosti a posvěcení.“ – Svědectví pro církev, sv. 3, str. 410, 411; 3T 543.

„[Enoch] žil ve zkažené době, kdy všude kolem něho překypovalo mravní znečištění; přesto cvičil svou mysl k oddanosti, aby miloval čistotu. Jeho obcování bylo v nebeských věcech. Vzdělával svou mysl, aby tekla tímto řečištěm, a nesl otisk božského. Jeho tvář se skvěla světlem, které svítí v tváři Ježíše.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 111; 2T 122.

Pátek 5. ledna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Co bychom si měli uvědomit o Enochově generaci?

2. Čemu se máme učit z osudu Sodomy?
3. Vysvětlete Enochův způsob jednání v jeho prostředí.

4. S jakým úmyslem studoval Enoch Boží slovo?

5. Jak nám lekce tohoto týdne má přinést naději?