Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 1. SLAVNÁ NADĚJE VZBUZUJÍCÍ RADOST

25-06-2017

„Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými“ (Juda 1:14, poslední část).

„Poutníkům Božím, kteří musí tak dlouho přebývat ‚v krajině a stínu smrti,‘ se dostává vzácné radostné naděje v zaslíbení o příchodu Toho, jenž je ‚vzkříšení i život,‘ aby ‚zase povolal vyhnané své.‘“ – Vítězství lásky Boží, str. 217; GC 299.

Doporučená četba: Vítězství lásky Boží, str. 217–220; GC 299–303.

Neděle 25. června

1. PODNÍCEN BOŽÍMI ZASLÍBENÍMI

a. Ve velice raných dějinách, co bylo sedmému patriarchovi od Adama ukázáno ve vidění – a jak mocně ho to podnítilo? Juda 1:14, 15.

Juda 1:14, 15.P rorokoval pak také o nich sedmý od Adama Enoch, řka: Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými, aby učinil soud všechněm, a trestal všecky, kteříž by koli mezi nimi byli bezbožní, ze všech skutků bezbožnosti jejich, v nichž bezbožnost páchali, i ze všech tvrdých řečí, kteréž mluvili proti němu hříšníci bezbožní.

„Prorockým duchem [Bůh] zavedl [Enocha] pokoleními, která budou žít po potopě, a zjevil mu velké události, spjaté s druhým příchodem Kristovým a s koncem světa. … „V prorockém vidění byl poučen o smrti Kristově a viděl Jeho příchod v slávě v doprovodu všech svatých andělů, aby vykoupil svůj lid z hrobu. Spatřil také svět v jeho zkaženém stavu, kdy se Kristus objeví podruhé a kdy lidstvo, naduté, opovážlivé a svévolné, bude popírat jediného Boha a Pána Ježíše Krista, pošlapávat zákony a opovrhovat usmířením. Viděl, jak spravedliví jsou korunováni slávou a ctí, bezbožníci pak vykázáni z přítomnosti Boží a stráveni ohněm. „Enoch se stal kazatelem spravedlnosti, hlásaje lidu, co mu Bůh zjevil.“ – Patriarchové a proroci, str.53; PP 85, 86.

 

Pondělí 26. června

2. RADOSTNÁ DŮVĚRA

a. Popište způsob, kterým Boží lid v starozákonní době vyjadřoval svou naději v Kristův druhý příchod. Žalmy 50:1–4; 96:11–13.

Žalm 50:1–4. Žalm Azafovi. Bůh silný, Bůh Hospodin mluvil, a přivolal zemi od východu slunce i od západu jeho. Z Siona v dokonalé kráse Bůh zastkvěl se. Béřeť se Bůh náš, a nebude mlčeti; oheň před ním vše zžírati bude, a vůkol něho vichřice náramná. Zavolal nebes s hůry i země, aby soudil lid svůj.
Žalm 96:11–13. Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest. Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní, před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.

„Příchod Kristův, jenž uvede vládu spravedlnosti, podnítil pisatele svatých spisů k napsání nejvznešenějších a nejúžasnějších výroků. Bibličtí básníci a proroci píší o něm slovy planoucími nebeským ohněm.“ – Vítězství lásky Boží, str. 217; GC 300.

b. Jakým vznešeným jazykem popsal prorok Abakuk Ježíšův návrat? Abakuk 3:3–6.

Abakuk 3:3–6. Když se Bůh bral od poledne, a Svatý s hory Fáran, Sélah, slávu jeho přikryla nebesa, a země byla plná chvály jeho. Blesk byl jako světlo, rohy po bocích svých měl, a tu skryta byla síla jeho. Před tváří jeho šlo morní nakažení, a uhlí řeřavé šlo před nohama jeho. Zastavil se, a změřil zemi; pohleděl, a rozptýlil národy. Zrozrážíny jsou hory věčné, sklonili se pahrbkové věční, cesty jeho jsou věčné.

c. Jaké potěšující, povzbuzující zaslíbení je opět dáno novozákonním věřícím a jak mocně by nás to mělo ovlivnit? Skutky 1:10, 11.

Skutky 1:10, 11. A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva muži postavili se podlé nich v rouše bílém, a řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž zhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.

„Zaslíbení, že opět přijde, které dal Spasitel při loučení na hoře Olivetské, ozářilo budoucnost Jeho učedníkům a naplnilo jejich srdce radostí a nadějí, kterou nemohly uhasit nebo zkalit žádné útrapy a zkoušky.“ – Vítězství lásky Boží, str. 217; GC 302.
„[Citován verš Skutky 1:11.] Vskutku drahé bylo toto zaslíbení pro ony zarmoucené učedníky, že by měli znovu vidět Ježíše, kterého všichni tak velice milovali. Také je toto zaslíbení drahé pro každého pravého následovníka Kristova. Každý, kdo opravdově miluje Ježíše, nebude litovat, že On opět přichází. A jak se praví milovníci Ježíše budou neustále přibližovat k příchodu Syna člověka, budou se těšit s radostnou nadějí a budou se snažit, aby byli všichni připraveni spatřit Toho, kterého milují duše jejich, který zemřel, aby je vykoupil.
„Ježíš přichází! Avšak nikoli aby naslouchal bídám lidstva a slyšel vinného hříšníka vyznávat své hříchy a dával mu odpuštění; neboť tehdy bude případ každého člověka rozhodnut pro život nebo smrt. Ti, kdo žili v hříchu, zůstanou hříšníky navždy. Ti, kdo vyznali své hříchy Ježíšovi ve svatyni, učinili Jej svým přítelem a milovali Jeho příchod, budou mít zapsáno odpuštění pro všechny své hříchy, a majíce očištěny své duše ‚poslušenstvím pravdy,‘ zůstanou čistí a svatí navždy.“ – The Youth’s Instructor, April 1, 1854.

 

Úterý 27. června

3. HODEN NAŠÍ VÁŽNÉ PŘÍPRAVY

a. Jak můžeme získat odvahu z naděje vyjádřené Pavlem? Titovi 2:11–13.

Titovi 2:11–13. Zjevilať se zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti, a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi byli na tomto světě, očekávajíce té blahoslavené naděje, a příští slávy velikého Boha a spasitele našeho Jezukrista.

„Jsme hosté a příchozí, kteří očekávají, doufají a modlí se za onu blahoslavenou naději, slavné objevení se našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Kdybychom tomu věřili a vnášeli to do svého praktického života, jakou mocnou činnost by tato víra a naděje vzbuzovaly; jakou vroucí lásku jednoho k druhému; jaké pečlivé svaté žití pro slávu Boží; a s naším ohledem k odplatě odměny, jaké výrazné hraniční linie by se jevily mezi námi a světem.“ – Evangelism, p. 220.
„Bůh si přeje, aby Jeho lid upíral svůj zrak k nebesům, očekávajíce slavné objevení se našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Zatímco pozornost světských lidí je obrácena k různému podnikání, naše by měla být obrácena k nebesům; naše víra by měla sahat dále a dále do slavných tajemství nebeského pokladu, čerpajíc vzácné božské paprsky světla z nebeské svatyně, aby zářily v našich srdcích, jako září na tváři Ježíše. …
„Touhou našeho Pána je, abychom bděli, takže když přijde a zaklepe, abychom Jemu ihned otevřeli.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 171; 2T 194, 195.

b. Jak se Ježíš ukáže těm, kteří dychtivě očekávají Jeho návrat? Židům 9:28 (poslední část).

Židům 9:28 (poslední část). ...podruhé bez hříchu ukáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.

„Po dokončení svého díla jako prostředníka se Kristus objeví ‚bez hříchu… k spasení‘ (Židům 9:28), aby požehnal věčným životem svůj lid, který Jej očekával.“ – Vítězství lásky Boží, str. 346; GC 485.„Ježíš přichází tak, jak vystoupil do nebe, jenže navíc s nádherou. Přichází se slávou svého Otce a všichni svatí andělé s Ním, aby Jej doprovázeli na Jeho cestě. Namísto kruté trnové koruny, která probodávala jeho svaté skráně, bude jeho svaté čelo zdobit koruna oslňující slávy. Neobjeví se tedy jako muž bolestí a kterýž zkusil nemocí; ale jeho tvář bude zářit jasněji než polední slunce. Nebude mít na sobě prostou bezešvou sukni, ale roucho bělejší než sníh – oslnivého jasu.“ – The Youth’s Instructor, April 1, 1854.

Středa 28. června

4. TOUŽENÍ PO JEHO NÁVRATU

a. Jaké poselství v Lutherových kázáních souznělo s Pavlovým učením ohledně hodiny konečného soudu? Židům 9:27.

Židům 9:27. A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud.

„Luther prohlásil: ‚Jsem vskutku přesvědčen, že nebude trvat ani tři sta let a dostaví se den soudu. Bůh nebude a nemůže již déle strpět tento bezbožný svět.‘ ‚Blíží se velký den, v němž bude svrženo království ohavností.‘“ – Vítězství lásky Boží, str. 219; GC 303.

b. Jaké přesvědčení měli další reformátoři a co má podobně být naší hlavní prioritou dnes? Zjevení 16:15.

Zjevení 16:15. Aj, přicházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby neviděli hanby jeho.

„‚Tento starý svět není daleko od svého konce,‘ pravil Melanchton. Kalvín vyzývá křesťany, ‚aby si bez váhání přáli příchod Kristova dne jako událost ze všech nejžádoucnější‘; a prohlašuje, že ‚na tento den bude stále myslit celá rodina věřících.‘ ‚Musíme lačnět po Kristu, musíme hledat a rozjímat,‘ praví, ‚až do úsvitu toho velkého dne, kdy náš Pán plně zjeví slávu svého království.‘
„‚Zdaž Pán Ježíš nevystoupil v našem těle do nebe?‘ pravil Knox, skotský reformátor, ‚a zdaž se nevrátí? Víme, že se vrátí, a to rychle.‘ Ridley a Latimer, kteří položili své životy za pravdu, vzhlíželi ve víře k příchodu Páně. Ridley napsal: ‚Svět se nepochybně chýlí ke svému konci – v toto věřím, a proto to říkám. Volejme s Janem, služebníkem Božím, ve svých srdcích k našemu Spasiteli Kristu: Přijď, Pane Ježíši, přijď.‘“ – Vítězství lásky Boží, str. 219, 220; GC 303.
„Kristův návrat na náš svět nebude dlouho prodlévat. Toto ať je hlavní myšlenkou každého poselství.
„Blahoslavená naděje Kristova druhého příchodu s jeho slavnostními skutečnostmi se musí často předkládat lidem. Očekávání brzkého objevení se našeho Pána nás povede k tomu, abychom pozemské věci považovali za prázdné a nicotné.
„Nyní služebníci Páně nemohou říci, jako pravil prorok Daniel: ‚Uložený čas dlouhý‘ (Daniel 10:1). Ještě krátký čas a svědkové Boží dokončí své dílo v připravování cesty Páně.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 284; 6T 406.

Čtvrtek 29. června

5. AKTIVNÍ ČEKÁNÍ NA DEN ZASLÍBENÍ

a. Vysvětlete odpovědnost všech, kdo to myslí vážně, setkat se s Pánem v pokoji, až se navrátí. Amos 4:12 (poslední část); Sofoniáš 2:3.

Amos 4:12 (poslední část). ...připraviž se vstříc Bohu svému, ó Izraeli.
Sofoniáš 2:3. Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteříž soud jeho činíte; hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den hněvu Hospodinova.

„Kristus říká: ‚Známť skutky tvé‘ (Zjevení 2:2). On ví, zda žiješ životem zdokonalování a jestli o Něm rád mluvíš a myslíš na Něho a zda je tvou radostí Jej chválit. Očekáváme, že se nakonec dostaneme do nebe a připojíme se k nebeskému chóru? S jakou povahou vejdeme do hrobu, s právě takovou z něho vyjdeme. … Nyní je čas pro praní a žehlení. Je čas umýt svá roucha a zbílit je v krvi Beránkově.
„Když zákonník přišel ke Kristu a ptal se: ‚Co čině, život věčný dědičně obdržím?‘ odpověď zněla: ‚Ostříhej přikázání.‘ Zákonník zde položil pozitivní otázku a dostává odpověď právě tak pozitivní.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 262.

b. Co budou hluboce pociťovat všichni, kteří z celého srdce přijímají Kristův slib, že zase brzo přijde? Zjevení 22:20.

Zjevení 22:20. Takť praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech: Jistěť přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši.

„Chci vzdávat čest Tomu, který sedí na trůnu. Chci, aby se můj hlas ozýval a znovu ozýval síněmi nebeskými. Chcete tam být? Pak musíte cvičit svůj hlas ku chválení Pána na zemi a poté se můžete připojit k nebeskému chóru a zpívat píseň Mojžíše a Beránkovu. Bůh nám pomoz a naplň nás vší plností a mocí a pak můžeme ochutnat radosti budoucího světa.“ – The Ellen G. White 1888 Materials, p. 128.

Pátek 30. června
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Co bych měl(a) zvažovat stran hloubky svého očekávání Ježíšova návratu?
2. Proč nám mají sliby týkající se Ježíšova návratu dodávat sílu?
3. Proč je důležité pěstovat opravdovou touhu sdílet tuto pravdu s ostatními?
4. Jak reformátoři 16. století podněcovali víru v Kristův návrat?
5. Jsme spaseni skrze víru, takže co zjevuje pravou odpovědnost v naší víře?