Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 1. STVOŘITEL A JEHO STVOŘENÍ

26-03-2017

„Když byla stvořena země oplývající zvěří a rostlinami, byl na scénu uveden člověk, korunní dílo Stvořitele a ten, pro něhož byla tato krásná země vybavena.“ – Patriarchové a proroci, str. 21; PP 44.

Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 12–26; PP 33–51.

Neděle 26. března
1. RADOST ZE STVOŘENÍ

a. Jak Bible popisuje vše, co Bůh udělal? Genesis 1:31.

Genesis 1:31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

„Když vznikla země z rukou Stvořitele, byla neobyčejně sličná. Na jejím povrchu se střídaly hory… s nádhernými řekami a půvabnými jezery. … Půvabné křoviny a nádherné květy potěšily oko, kamkoli pohlédlo. … Celkový obraz krajiny převyšoval krásou ozdobné parky nejpyšnějšího paláce. Zástupy andělů s rozkoší hleděly na scenérii a radovaly se z čarokrásného díla Božího.“ – Patriarchové a proroci, str. 21; PP 44.

b. Co by nás mělo vést k chválení Boha? Žalm 139:14.

Žalm 139:14. Oslavuji tě, proto že se hrozným a divným skutkům tvým divím, a duše má zná je výborně.

„Skutečný důkaz o živém Bohu není pouze v teorii; je v přesvědčení, které Bůh vepsal do našich srdcí, osvětlil a vysvětlil svým slovem. Nachází se v živé moci Jeho stvořených děl, viděných okem, které osvítil Duch svatý.“ – Svědectví pro církev, sv.8, str. 132; 8T 325

Pondělí 27. března
2. ÚČEL NAŠEHO SVĚTA

a. Co Písmo učí, pokud jde o původ všech stvořených věcí? Genesis 2:4; Kolossenským 1:16.

Genesis 2:4. Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe).

Kolossenským 1:16. Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.

„Pán vesmíru nebyl sám ve svém díle dobročinnosti. Měl společníka – spolupracovníka, který mohl postihnout jeho úmysly a mohl s Ním sdílet radost z obšťastňování stvořených bytostí. … Skrze svého Syna stvořil Otec všechny nebešťany.“ – Patriarchové a proroci, str. 12, 13; PP 34.
„Bůh mluvil a Jeho slova tvořila Jeho díla v přírodním světě. Boží stvoření je ale zásobárnou prostředků, připravených pro Něho k použití, aby okamžitě vykonaly Jeho přání.“ – Lift Him Up, p. 66.

b. Za jakým účelem Bůh stvořil svět? Izaiáš 45:18; Zjevení 4:11.

Izaiáš 45:18. Nebo tak praví Hospodin stvořitel nebes, (ten Bůh, kterýž sformoval zemi a učinil ji, kterýž utvrdil ji, ne na prázdno stvořil ji, k bydlení sformoval ji): Já jsem Hospodin, a není žádného více.
Zjevení 4:11. Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou.

„Bůh stvořil zemi, aby byla domovem pro svaté, šťastné bytosti. Tento úmysl se naplní, až země bude obnovena mocí Boží a zbavena hříchu a trápení. Pak se stane věčným domovem vykoupených.“ – Adventní domov, str. 169; AH 540.

c. Jak byli Adam a Eva stvořeni a jaký plán měl Bůh pro ně? Genesis 1:26; Žalm 8:6–7.

Genesis 1:26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
Žalm 8:6–7. Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej. Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho.

„Stvořeni, aby byli ‚obraz a sláva Boží‘ (1 Korintským 11:7), byli Adam a Eva obdarováni nadáním, které odpovídalo vysokému poslání, k němuž byli určeni. Měli ušlechtilé a souměrné postavy, pravidelné a krásné rysy, jejich tváře zářily nádechem zdraví a světlem radosti a naděje, ve vnějším vzhledu nesli podobu svého Tvůrce. Ale tato podoba se neprojevovala jen v jejich tělesné přirozenosti. Každá schopnost mysli a duše odrážela Stvořitelovu slávu. Obdařeni vysokými duchovními a duševními dary, byli Adam a Eva učiněni jen ‚maličko menší než andělé‘ (Židům 2:7), aby mohli nejen poznávat divy viditelného vesmíru, ale také chápat mravní povinnosti a závazky.“ – Výchova, str. 13; Ed 20.

Úterý 28. března
3. JEHOVAH, PRAVÝ A ŽIVÝ BŮH

a. Jak se Hospodin, pravý Bůh, liší od ostatních bohů? Jeremiáš 10:11–12.

Jeremiáš 10:11–12. (Takto říkejte jim: Bohové ti, kteříž nebe ani země neučinili, nechť zahynou z země, a nechť jich není pod nebem.) Kterýž učinil zemi mocí svou, kterýž utvrdil okršlek světa moudrostí svou, a opatrností svou roztáhl nebesa.

„Na každém lístku v lese, na každém kameni v horách, na každé zářící hvězdě, na zemi, ve vzduchu a na obloze bylo napsáno jméno Boží. Řád a soulad stvoření promlouval k nim o věčné moudrosti a moci.“ – Patriarchové a proroci, str. 26; PP 51.

b. Proč si Bůh zaslouží veškerou naši poslušnost a úctu nad všemi ostatními věcmi? Izaiáš 42:5; 45:5; Žalm 139:13, 15–16.

Izaiáš 42:5. Tak praví Bůh silný Hospodin, kterýž stvořil nebesa, a roztáhl je, kterýž rozšířil zemi, i to, což z ní pochází, kterýž dává dýchání lidu na ní, a ducha těm, jenž chodí po ní.
Izaiáš 45:5. Já jsem Hospodin, a není žádného více, kromě mne není žádného Boha. Přepásal jsem tě, ačkoli mne neznáš.
Žalm 139:13, 15–16. Ty zajisté v moci máš ledví má, přioděl jsi mne v životě matky mé. … Neníť ukryta žádná kost má před tebou, jakž jsem učiněn v skrytě, a řemeslně složen, v nejhlubších místech země. Trupel můj viděly oči tvé, v knihu tvou všickni oudové jeho zapsáni jsou, i dnové, v nichž formováni byli, když ještě žádného z nich nebylo.

„Jehovah, věčný, samojsoucí a nestvořený, samotný Zdroj a Udržovatel všeho, je jediný, jemuž přísluší nejvyšší úcta a zbožňování. Člověku se zapovídá, aby svou lásku a svou službu věnoval něčemu jinému na prvním místě. Holdujeme-li čemukoli, co zmenšuje naši lásku k Bohu nebo nám brání ve službě Bohu, pak z toho činíme božstvo.“ – Patriarchové a proroci, str. 221; PP 305.

c. Co se můžeme naučit od postoje andělů k Bohu? Izaiáš 6:1–3; Žalm 96:8, 4.

Izaiáš 6:1–3. Léta, kteréhož umřel král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém, a podolek jeho naplňoval chrám. Serafínové stáli nad ním. Šest křídel měl každý z nich: dvěma zakrýval tvář svou, a dvěma přikrýval nohy své, a dvěma létal. A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho.
Žalm 96:8. Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.
Žalm 96:4. Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.

„Všichni, kdož přicházejí do blízkosti Boží, měli by se chovat pokorně a uctivě. Ve jménu Ježíšově můžeme předstoupit před Boha s důvěrou, nesmíme se však k němu přibližovat s hrubou opovážlivostí, jako by nám byl roven. Jsou takoví, kteří oslovují velikého, všemohoucího a svatého Boha, který sídlí v nedostupném světle, jako by oslovovali sobě rovného nebo dokonce jako někoho sobě podřízeného. Jsou takoví, kteří se chovají v domě Božím, jak by se neodvážili chovat ani v předsíni pozemského vládce. Takoví by měli pamatovat, že na ně patří Bůh, jehož uctívají serafíni a před nímž si andělé zastírají své tváře. Bůh je hoden nejvyšší úcty. Všichni, kdož si opravdu uvědomí jeho přítomnost, skloní se před ním v pokoře.“ – Patriarchové a proroci, str. 181; PP 252.
„Nejvyšší láska k Bohu bude ukázána každým mužem nebo ženou, kteří jsou pravými následovníky Ježíše. … Jsme Jeho stvoření, dílo Jeho rukou, a On má plným právem nárok na úctu, chválu a lásku.“ – The Signs of the Times, 4. 3. 1897

Středa 29. března
4. BŮH ŽIVOTODÁRCE

a. Jak Bůh dal život prvnímu člověku? Genesis 2:7. Vzhledem k Jeho schopnosti dávat život, jak je Bůh popsán? Žalm 36:10.

Genesis 2:7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
Žalm 36:10. Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme.

„Když Bůh učinil člověka k svému obrazu, byla lidská postava po všech stránkách dokonalá, avšak byla bez života. Pak osobní, samojsoucí Bůh vdechl do této postavy dech života a člověk se stal živou, inteligentní bytostí. Všechny části lidského organizmu byly uvedeny v činnost.“ – Život naplněný pokojem, str. 219; MH 415.
„Tlukoucí srdce, pulzující tep, každý nerv a sval v živém organizmu, vše je udržováno v pořádku a v činnosti mocí všudypřítomného Boha.“ – Život naplněný pokojem, str. 220; MH 417.

b. Jak Abraham věřil v Boží schopnost obnovit život? Židům 11:19.

Židům 11:19. Tak o tom smýšleje, že jest mocen Bůh i z mrtvých vzkřísiti. Pročež jej jako z mrtvých vzkříšeného přijal.

„Když [otec a syn] přišli na místo, na které Bůh poukázal Abrahamovi, postavil tam oltář a srovnal dříví tak, aby bylo připraveno k oběti, a pak informoval Izáka o příkazu Božím, aby ho obětoval jako zápalnou oběť. Opakoval mu zaslíbení, které mu Bůh několikrát učinil, že skrze Izáka by měl být ve veliký národ, a že když vykoná příkaz Boží a zabije ho, Bůh splní svůj slib, protože je schopen ho vzkřísit z mrtvých.“ – The Story of Redemption, p. 82.

c. Jak se tato moc projeví v budoucnu? Římanům 8:11; 1 Korintským 15:51–54.

Římanům 8:11. Jestližeť pak Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, v vás přebývá, tedy ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás.
1 Korintským 15:51–54. Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme. Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost. A když porušitelné toto obleče neporušitelnost, a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána jest: Pohlcena jest smrt v vítězství.

„Země se mocně třásla, když hlas Syna Božího vyvolával spící svaté. Oni reagovali na volání a vyšli oděni slavnou nesmrtelností. … Potom žijící svatí a vzkříšení svatí pozvedli své hlasy v dlouhotrvajícím vítězném jásotu. Těla, která klesla do hrobů poznamenána nemocí a smrtí, vyšla v nesmrtelném zdraví a síle. Žijící svatí jsou v jediném okamžiku proměněni a uchváceni spolu se vzkříšenými svatými vzhůru vstříc svému Pánu v povětří.“ – Rané spisy, str. 148; EW 287.

Čtvrtek 30. března
5. STVOŘEN JAKO SOUČÁST BOŽÍ RODINY

a. Jak je popsán Adamův vztah k Bohu? Genesis 1:27; Lukáš 3:38. Čemu byla jeho přirozenost před Pádem podobná?

Genesis 1:27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
Lukáš 3:38. Kterýž byl Enosův, kterýž byl Setův, kterýž byl Adamův, kterýž byl Boží.

„Člověk měl nést Boží obraz, jak v zevnějšku, tak v povaze. Jen Kristus je ‚obraz osoby jeho‘ (Židům 1:3), svého Otce; avšak člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Jeho přirozenost byla v souladu s vůlí Boží. Jeho mysl byla s to pochopit božské věci. Jeho city byly čisté, jeho chutě a vášně byly ovládány rozumem. Byl svatý a šťastný v nesení obrazu Božího a v dokonalé poslušnosti vůli Boží.
„Když člověk vzešel z ruky svého Stvořitele, byl vysoké postavy a dokonale souměrný. Jeho tvář nesla zdravě červený nádech a zářila světlem života a radosti. Adam byl mnohem vyšší, než jsou lidé obývající nyní zemi. Eva byla poněkud menší postavy, její tvary však byly ušlechtilé a plné krásy.“ – Patriarchové a proroci, str. 22; PP 45.

b. Jakou svobodu dává Bůh každé duši? Římanům 14:12, 5 (poslední část).

Římanům 14:12. A takť jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati bude Bohu.
Římanům 14:5 (poslední část). …Jeden každý v svém smyslu ujištěn buď.

„Protože základem vlády Boží je zákon lásky, závisí štěstí všech rozumem nadaných bytostí na jejich dokonalé shodě s jeho velkými zásadami spravedlnosti. Bůh vyžaduje ode všech svých tvorů službu lásky – službu, která pramení z pochopení povahy Boží. Nemá zalíbení ve vynucené poslušnosti; a všem ponechává na vůli, chtějí-li mu sloužit dobrovolně.“ – Patriarchové a proroci, str. 13; PP 34.

Pátek 31. března
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ


1. Jak chápání Boha ve větší míře ovlivňuje náš vztah s Ním?
2. Jaký byl Boží záměr při stvoření?
3. Jak nám poslušnost vůči Bohu a Jeho vůli pomůže Jej uctívat?
4. Jak je naše existence závislá na Jehovahovi?
5. Proč nám Bůh dal svobodu volby v našem vztahu s Ním?