Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 1. Úřad Ducha svatého

30-09-2018

„Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské“ (1 Korintským 2:10).

„Duch svatý bere z věcí Božích a zjevuje je tomu, kdo upřímně hledá nebeský poklad. Když se odevzdáváme do jeho vedení, uvádí nás do veškerého světla.“ – The Review and Herald, December 15, 1896.

Doporučená četba: Manuscript Releases, vol. 2, pp. 9–18.

Neděle 30. září

1. MEZE LIDSKÉ MOUDROSTI

a. Co je největším tajemstvím pro lidskou mysl? Job 11:7; Izaiáš 40:28.

Job 11:7. Zdaliž ty stižitelnosti Boží dosáhneš, aneb dokonalost Všemohoucího vystihneš?

Izaiáš 40:28. Zdaliž nevíš, zdaž jsi neslýchal, že Bůh věčný Hospodin, kterýž stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá, a že vystižena býti nemůže moudrost jeho?

„Nechť se nikdo nesnaží opovážlivou rukou nadzvednout oponu, která zastírá [Boží] slávu. ‚Jsou nezpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné cesty jeho.‘ Římanům 11:33. Je důkazem Jeho milosrdenství, že se Jeho moc skrývá; neboť nadzvednout oponu, která zastírá božskou přítomnost, znamená smrt. Žádná smrtelná mysl nemůže proniknout do tajemství, v němž Mocný přebývá a působí. Pouze to, co On považuje za vhodné k zjevení, můžeme o Něm pochopit.“ – Život naplněný pokojem, str. 233; MH 438.

b. Jak můžeme pochopit věci Boží? Deuteronomium 29:29.

Deuteronomium 29:29. Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevené ty jsou naše a synů našich, abychom plnili všecka slova zákona tohoto.

„Zjevení, které o sobě Bůh dal ve svém slově, je pro naše studium. Tomuto se smíme snažit porozumět. Avšak za toto nemáme proniknout. Nejlepší rozum se může namáhat až do vyčerpání v dohadech ohledně přirozenosti Boží; ale to úsilí bude marné. Tento problém nám není dáno vyřešit. Žádná lidská mysl nemůže obsáhnout Boha. Nechť se omezený člověk nepokouší Jej vysvětlit. Nechť se nikdo neoddává spekulacím ohledně Jeho přirozenosti. Mlčení je zde výmluvností. Vševědoucí Bůh je nad diskuzí.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 203; 8T 279.

 

Pondělí 1. října

2. BOŽSKÉ ZJEVENÍ NEZBYTNÉ

a. Koho Bůh používá k tomu, aby nám zjevil věci o sobě? Proč je tento božský činitel nezbytný i dnes? 1 Korintským 2:10 (první část).

1 Korintským 2:10 (první část). Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého…

„Duch svatý, seslaný z nebe dobročinností nekonečné lásky, bere věci Boží a zjevuje je každé duši, která má bezvýhradnou víru v Krista. Jeho mocí jsou životně důležité pravdy, na nichž závisí spasení duše, vštěpovány do mysli a cesta života je učiněna tak jasnou, že na ní nemusí nikdo zbloudit. Když studujeme Písma, měli bychom se modlit za to, aby světlo Božího Ducha svatého svítilo na slovo, abychom mohli vidět a ocenit jeho poklady.“ – Kristova podobenství (1991), str. 61; COL 113.

„Ve svém Slově předal Bůh lidem poznání nezbytné pro spasení. Písmo svaté se má přijímat jako autoritativní, neselhávající zjevení Jeho vůle. Je měřítkem povahy, zjevovatelem učení a zkouškou zkušenosti. … Přitom skutečnost, že Bůh zjevil lidem svou vůli skrze své Slovo, nečiní zbytečnou nepřetržitou přítomnost a vedení Ducha svatého. Naopak, Duch byl zaslíben naším Spasitelem, aby otevíral Slovo Jeho služebníkům ku osvícení a uplatnění jeho učení.“ – Amazing Grace, p. 198.

b. Jak byla svatá Písma napsána a proč? 2 Petr 1:21; Římanům 15:4; 2 Timoteovi 3:16.

2 Petr 1:21. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé.

Římanům 15:4. Nebo kteréžkoli věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze snášelivost a potěšení písem naději měli.

2 Timoteovi 3:16. Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti.

„Bible poukazuje na Boha jako svého autora; přesto byla napsána lidskýma rukama; a v rozmanitém stylu jejích různých knih předkládá charakteristiky několika pisatelů. Pravdy, jež byly zjeveny, jsou všechny ‚od Boha… vdechnuté‘ (2 Timoteovi 3:16); přesto jsou vyjádřeny lidskými slovy. Nekonečný Bůh svým Duchem svatým vlil světlo do myslí a srdcí svých služebníků.“ – The Faith I Live By, p. 10.

„Nejsou to slova Bible, která jsou inspirována, ale jsou to lidé, kteří byli inspirováni. Inspirace se netýká slov člověka ani jeho vyjadřování, nýbrž člověka samotného, který je pod vlivem Ducha svatého prodchnutý myšlenkami. Slova však přijímají otisk osobité mysli. … Božská mysl a vůle se spojuje s lidskou myslí a vůlí.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, pp. 945, 946.

 

Úterý 2. října

3. DUCH SVATÝ, BOŽSKÝ SVĚDEK

a. Co ukazuje, že Duch svatý je jednou ze tří mocností v nebesích, které tvoří Božství? Matouš 28:19. Co je Jeho dílem?

Matouš 28:19. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

„Božství bylo pohnuto soucitem k lidskému plemeni a Otec, Syn a Duch svatý se dali do vypracování plánu vykoupení.“ – Counsels onHealth, p. 222.

„Existují tři živé osoby nebeské trojice; ve jméno těchto tří velkých mocností – Otce, Syna a Ducha svatého – jsou ti, kdož živou vírou přijímají Krista, pokřtěni, a tyto mocnosti budou spolupracovat s poslušnými poddanými nebes v jejich úsilích, aby žili novým životem v Kristu.“ –Evangelism, p. 615.

„Duch měl být dán jako obnovující činitel a bez něho by oběť Kristova byla marná. Moc zla se po staletí zesilovala a podrobení se člověka tomuto satanskému zajetí bylo ohromné. Hříchu bude možno odolat a nad ním zvítězit pouze skrze mocné působení Třetí Osoby Božství, která přijde nikoli s přizpůsobenou silou, ale v plnosti božské moci. Je to Duch, který dělá účinným to, co bylo dobyto Vykupitelem světa. Je to prostřednictvím Ducha, že se srdce očišťuje. Skrze Ducha se věřící stává účastníkem božské přirozenosti. Kristus dal svého Ducha jako božskou moc, aby přemohl všechny vrozené a vypěstované sklony k zlému a aby své církvi vštípil svou povahu.“ – Touha věků (1969), str. 474; DA 671.

b. Jaké dílo Ducha svatého také ukazuje, že je On božskou osobou rovnou Bohu? 1 Korintským 2:10 (druhá část).

1 Korintským 2:10 (druhá část). …Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.

„Duch svatý je osobnost, jinak by nemohl osvědčovat našemu duchu a s naším duchem, že jsme synové Boží. Rovněž musí být božskou osobou, jinak by nemohl zpytovat tajemství, která leží skryta v mysli Boží. ‚Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží.‘“ –Evangelism, p. 617.

 

 

Středa 3. října

4. OSOBNOST DUCHA SVATÉHO

a. Proč přesně určená přirozenost Ducha svatého zůstane tajemstvím? Jan 16:13.

Jan 16:13. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

„Není pro nás zásadní, abychom byli schopni přesně určit, co Duch svatý je. Kristus nám říká, že Duch je Utěšitel, ‚Duch pravdy, kterýž od Otce pochází.‘ O Duchu svatém se prostě prohlašuje, že ve svém díle uvádění lidí do veškeré pravdy ‚nebude mluviti sám od sebe.‘

„Přirozenost Ducha svatého je tajemstvím. Lidé ji nemohou vysvětlit, protože jim to Pán nezjevil. … O takových tajemstvích, která jsou pro lidské chápání příliš hluboká, jest mlčeti zlato.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 36; AA 51, 52.

b. Ačkoli je přirozenost Ducha svatého tajemstvím, co ukazuje, že je On „právě tak osobou, jako je osobou Bůh“? Římanům 8:16, 26, 27.

Římanům 8:16, 26, 27. Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. … Ano také i Duch pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými. Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podlé Boha prosí za svaté.

„Musíme si uvědomit, že Duch svatý, který je právě tak osobou, jako je osobou Bůh, se prochází těmito místy [Avondalské školy].

„Duch svatý je osoba, jinak by nemohl osvědčovat našemu duchu, že jsme synové Boží. Když je toto svědectví neseno, nese s sebou svůj vlastní důkaz. V takových chvílích věříme a jsme si jisti, že jsme synové Boží.“ – Evangelism, p. 616.

c. Jak víme, že Duch svatý má svobodnou vůli, i když slouží, jako kdyby byl řízen Kristem a Otcem? 1 Korintským 12:11; Skutky 13:2.

1 Korintským 12:11. Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.

Skutky 13:2. A když oni služby Páně konali, a postili se, dí Duch svatý: Oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu, k kterémuž jsem jich povolal.

„Když Spasitel pravil: ‚Jdouce, učte všecky národy,‘ pravil také: ‚Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, hady bráti, a jestliže by co jedovatého pili, nikoliť jim neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.‘ Zaslíbení je tak dalekosáhlé jako poslání. Ne že všechny dary jsou udíleny každému věřícímu. Duch ‚rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.‘ 1 Korintským 12:11. Ale dary Ducha jsou zaslíbeny každému věřícímu podle jeho potřeby pro dílo Páně.“ – Touha věků (1969), str. 579; DA 823.

„Dílo Božího lidu může být a bude rozmanité, avšak hybatelem v tom všem je jeden Duch.“ – My Life Today, p. 276.

 

 

Čtvrtek 4. října

5. BOŽSKÝ UTĚŠITEL

a. V jakém směru je Duch svatý „jiným Utěšitelem“? Jan 14:16.

Jan 14:16. A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky.

„Utěšitel je nazván ‚Duchem pravdy.‘ Jeho dílem je přesně určit a udržovat pravdu. Nejprve přebývá v srdci jako Duch pravdy, a takto se stává Utěšitelem. V pravdě je útěcha a pokoj, ale ve lži nelze nalézt žádný opravdový pokoj ani opravdovou útěchu. … Skrze Písmo mluví Duch svatý k mysli a vštěpuje pravdu do srdce.“ – Touha věků (1969), str. 473, 474; DA 671.

b. Co bude Duch svatý dělat pro každého věřícího? Jan 16:13 (první část).

Jan 16:13 (první část). Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu…

„Když se nebeská pochodeň nachází v jeho ruce, vidí hledač pravdy svou vlastní křehkost, svou slabost, beznadějnost toho, aby vzhlížel k sobě pro spravedlnost. Vidí, že v něm není nic, co by jej mohlo doporučit Bohu. Modlí se za to, aby Duch svatý, zástupce Krista, byl jeho stálým průvodcem, aby jej uvedl do veškeré pravdy.“ – Counsels to Parents, Teachers and Students, p. 450.

„Ve všech dobách a na všech místech, ve všech zármutcích a ve všech souženích, když se zdá, že vyhlídky jsou temné a budoucnost zmatená, a my se cítíme bezmocní a osamělí, bude Utěšitel poslán v odpověď na modlitbu víry. Okolnosti nás mohou oddělit ode všech pozemských přátel; ale žádná okolnost, žádná vzdálenost nás nemůže oddělit od nebeského Utěšitele. Ať jsme kdekoli, ať můžeme jít kamkoli, On je vždy po naší pravici, aby podporoval, povzbuzoval, posiloval a potěšoval.“ – Touha věků (1969), str. 472, 473; DA 669, 670.

Pátek 5. října

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jak moc nám toho Bůh o sobě zjevuje? Proč?
2. Jakým jediným způsobem můžeme získat pravé poznání Boha?
3. Jak víme, že jsou tři osoby v nebeské trojici? Uveďte příklady z Písma. 4. Co ukazuje, že Duch svatý je božská Osoba?
5. Jakým způsobem nás Duch svatý „utěšuje“?