Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 11. Bůh vysvobozuje svůj lid « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 11. Bůh vysvobozuje svůj lid

09-06-2019

Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej“ (Žalm 91:14, 15).

„Bůh chce, abychom si připomínali Jeho jednání se svým lidem v minulosti k jejich záchraně před jejich nepřáteli. Pro zjevení své moci zvolil vždy nejkrajnější mez, kdy se zdálo, že není žádná možná šance na vysvobození ze Satanových působení. Lidská nouze je Boží příležitostí.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 557; 5T 714.

Doporučená četba: Vítězství lásky Boží (1969), str. 415–429; GC 582–602.

Neděle 9. června

1. VYSVOBOZENÍ SKRZE NEVIDITELNÉ ČINITELE

a. Když byl Elizeus obklopen koňmi a vozy krále Syrského, jeho služebník byl znepokojen. Co mu Elizeus řekl? 2 Královská 6:16.

2 Královská 6:16. Kterýž odpověděl: Neboj se, nebo mnohem více jich s námi jest, než s nimi.

b. Za co se Elizeus modlil a jak Bůh vyslyšel jeho modlitbu? 2 Královská 6:17. Jak můžeme mít stejnou ochranu v den soužení?

2 Královská 6:17. I modlil se Elizeus a řekl: Ó Hospodine, otevři, prosím, oči jeho, aby viděl. A tak otevřel Hospodin oči služebníka toho, a viděl, a aj, hora ta plná koňů, a vozové ohniví okolo Elizea.

„Mezi služebníkem Božím a zástupy ozbrojených nepřátel byla obkličující skupina nebeských andělů. Sestoupili s mocnou mocí, ne aby hubili, ne aby si vynucovali úctu, ale aby tábořili okolo a sloužili Hospodinovým slabým a bezmocným dítkám.

„Když je Boží lid uveden do tísnivých míst a zjevně pro ně není úniku, jedině Hospodin musí být jejich oporou.“ – Proroci a králové (1969), str. 167, 168; PK 257.„Hodně se modlete. Buďte ochotni oddělit se ode všeho, co vás odděluje od

Boha. Pak v den soužení On přijde, aby vás vysvobodil, a skryje vás ve stínu křídel svých.“ – Historical Sketches, p. 234.

Pondělí 10. června

2. VYSVOBOZENÍ SKRZE POSLUŠNOST

a. Jaká zkouška byla dána Danielovým třem přátelům? Daniel 3:4–6. Jaká byla jejich odpověď? Verš 12.

Daniel 3:4–6. Biřic pak volal ze vší síly: Vám se to praví lidem, národům a jazykům, jakž uslyšíte zvuk trouby, píšťalky, citary, huslí, loutny, zpívání a všelijaké muziky, padněte a klanějte se obrazu zlatému, kterýž postavil Nabuchodonozor král. Kdož by pak nepadl a neklaněl se, té hodiny uvržen bude do prostřed peci ohnivé rozpálené.

Daniel 3:12. Našli se pak někteří Židé, kteréž jsi představil krajině Babylonské, totiž Sidrach, Mizach a Abdenágo, kteřížto muži nedbali na tvé, ó králi, nařízení. Bohů tvých nectí, a obrazu zlatému, kterýž jsi postavil, se neklanějí.

b. Když byli přivedeni před krále a dostali druhou příležitost, jakou dali tři mládenci odpověď? Daniel 3:16–18.

Daniel 3:16–18. Odpověděli Sidrach, Mizach a Abdenágo, a řekli králi: My se nestaráme o to, ó Nabuchodonozoře, co bychom měli odpovědíti tobě. Nebo aj, buďto že Bůh, jehož my ctíme, (kterýž mocen jest vytrhnouti nás z peci ohnivé rozpálené, a tak z ruky tvé, ó králi,) vytrhne nás. Buď že nevytrhne, známo buď tobě, ó králi, žeť bohů tvých ctíti a obrazu zlatému, kterýž jsi postavil, klaněti se nebudeme.

„Svědomí s ohledem na věci Boží je posvátný poklad, do něhož žádné lidské bytosti, majíce jakákoliv postavení, nemají právo zasahovat. Nabuchodonozor nabídl Hebrejským další příležitost, a když ji odmítli, náramně se rozhněval a rozkázal, aby rozpálená ohnivá pec byla rozpálena sedmkrát více, než bylo obyčejem ji rozpalovat. Řekl zajatcům, že je uvrhne do této pece. Plná víry a důvěry, přišla odpověď: Náš Bůh, jemuž sloužíme, je mocen nás vysvobodit; nevysvobodí-li, budiž: odevzdáváme se věrnému Bohu.“ – Mind, Character,and Personality, bk. 1, p. 327.

c. Jak je Bůh vysvobodil? Daniel 3:19–27. Co uznal král? Verš 29, druhá část.

Daniel 3:19–27. Tedy Nabuchodonozor naplněn jsa prchlivostí, tak že oblíčej tváři jeho se proměnil proti Sidrachovi, Mizachovi a Abdenágovi, a odpovídaje, rozkázal rozpáliti pec sedmkrát více, než obyčej měli ji rozpalovati. A mužům silným, kteříž byli mezi rytíři jeho, rozkázal, aby svížíce Sidracha, Mizacha a Abdenágo, uvrhli do peci ohnivé rozpálené. Tedy svázali muže ty v pláštích jejich, v košilkách jejich, i v kloboucích jejich a v oděvu jejich, a uvrhli je do prostřed peci ohnivé rozpálené. Že pak rozkaz královský náhlý byl, a pec velmi rozpálená, z té příčiny muže ty, kteříž uvrhli Sidracha, Mizacha a Abdenágo, zadusil plamen ohně. Ale ti tři muži, Sidrach, Mizach a Abdenágo, padli do prostřed peci ohnivé rozpálené svázaní. Tedy Nabuchodonozor král zděsil se, a vstal s chvátáním, a promluviv, řekl hejtmanům svým: Zdaliž jsme neuvrhli tří mužů do prostřed peci svázaných? Odpověděli a řekli králi: Pravda jest, králi. On pak odpovídaje, řekl: Aj, vidím čtyři muže rozvázané, procházející se u prostřed ohně, a není žádného porušení při nich, a čtvrtý na pohledění podobný jest synu Božímu. A přistoupiv Nabuchodonozor k čelisti peci ohnivé rozpálené, mluvil a řekl: Sidrachu, Mizachu a Abdenágo, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a poďte sem. I vyšli Sidrach, Mizach a Abdenágo z prostředku ohně. Shromáždivše se pak knížata, vývodové a vůdcové a hejtmané královští, hleděli na ty muže, an žádné moci neměl oheň při tělích jejich, ani vlas hlavy jejich nepřiškvrkl, ani plášťové jejich se nezměnili, aniž co ohněm páchli.

Daniel 3:29 (druhá část). …není Boha jiného, kterýž by mohl vytrhovati, jako tento.

„Měli bychom nyní mít v úmyslu, jako měli Daniel a jeho druhové v Babyloně, že budeme věrni zásadě, ať se stane cokoliv. Rozpálená ohnivá pec, rozpálena sedmkrát více, než bylo zvykem ji rozpalovat, nezpůsobila, aby se tito věrní služebníci Boží odvrátili od věrnosti pravdě. Stáli pevně v čase zkoušky a byli uvrženi do pece; a nebyli Bohem opuštěni. Postava Čtvrtého byla viděna, procházející se s nimi v plamenech, a oni vyšli, aniž jejich roucha ohněm páchla.“ – Life Sketches, pp. 329, 330.

„Jste-li vyzváni, abyste kvůli Kristovi procházeli ohnivou pecí, bude Ježíš na vaší straně. ‚Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe.‘ Izaiáš 43:2.“ – Our High Calling, p. 358.

Úterý 11. června

3. VYSVOBOZENÍ SKRZE ZAKROČENÍ

a. Jak Satan ovlivnil Perského krále, aby vydal dekret proti Božímu lidu?Ester 3:12, 13.

Ester 3:12, 13. Protož povoláni jsou písaři královští téhož měsíce prvního třináctého dne, a psáno jest všecko tak, jakž přikázal Aman, k knížatům královským i vývodám, kteříž byli v jedné každé krajině, i hejtmanům jednoho každého národu, každé krajině vedlé písma jejího, a každému národu vedlé jazyku jeho; jménem krále Asvera psáno, a zapečetěno prstenem královským. I jsou posláni listové po poslích do všech krajin královských, aby hubili, mordovali a vyhladili všecky Židy, od mladého až do starce, děti i ženy, jednoho dne, totiž třináctého, měsíce dvanáctého, (jenž jest měsíc Adar), a loupeže jejich aby rozbitovali.

„Aman pěstoval hořkou zlobu proti Mardocheovi, Židovi. Mardocheus Amanovi nijak neublížil, jenom prostě odmítal mu prokazovat zbožňující úctu. Maje za malou věc ‚vztáhnouti ruku na Mardochea samého,‘ smýšlel Aman, ‚aby zahubil národ Mardocheův, totiž všecky Židy, kteříž byli ve všem království Asverovu‘ (Ester 3:6).

„Sveden nepravdivým hlášením Amanovým, byl Xerxes nucen vydat výnos, nařizující vyhlazení všech Židů ‚rozptýlených a roztroušených mezi lidem ve všech krajinách‘ Médo-Perského království. Verš 8. Byl ustanoven den, ve kterém měli být Židé vyhubeni a jejich majetek zabaven. Král si sotva uvědomoval dalekosáhlé následky, které by doprovázely úplné provedení tohoto nařízení. Sám Satan, skrytý strůjce plánu, se pokoušel zbavit zemi těch, kdož uchovávali poznání pravého Boha.“ – Proroci a králové (1969), str. 395; PK 600, 601.

b. Jaké kroky podnikla Ester v reakci na výnos? Ester 4:15–17.

Ester 4:15–17. I řekla Ester, aby zase oznámili Mardocheovi: Jdi a shromažď všecky Židy, což jest jich v Susan, a posťte se za mne, a nejezte ani píte za tři dni, v noci ani ve dne. Já podobně, i panny mé postiti se budou, a teprv vejdu k králi, což však neobyčejné jest, a jestližeť zahynu, nechť zahynu. Tedy šel Mardocheus, a učinil všecko tak, jakž mu poručila Ester.

„Prostřednictvím Ester královny uskutečnil Hospodin mocné vysvobození pro svůj lid. V čase, kdy se zdálo, že žádná moc je nemůže zachránit, Ester a ženy k ní přidružené, půstem a modlitbou a okamžitým jednáním, čelily výnosu a přinesly spasení svému lidu.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, p. 1140.

c. Jak Hospodin zakročil, aby vysvobodil svůj lid? Ester 8:11–14; 9:1, 2.

Ester 8:11–14. Že jest povolil král Židům, kteříž by v kterémkoli městě byli, aby shromáždíce se, zastávali života svého, a aby hubili, mordovali a plénili všecka vojska národu i krajiny, útok činících na ně, na děti jejich i ženy jejich, a kořisti jejich aby rozbitovali. Jednoho a téhož dne ve všech krajinách krále Asvera, totiž třináctého, měsíce dvanáctého, jenž jest měsíc Adar. Summa toho psání: Aby vyhlášeno bylo v jedné každé krajině, a oznámeno všechněm národům, aby Židé byli hotovi ke dni tomu ku pomstě nad nepřátely svými. Tedy poslové, kteříž jezdívali na koních prudkých a na mezcích, vyjeli snažným a rychlým během s poručením královským, a vyhlášeno jest to v Susan, městě královském.

Ester 9:1, 2. Potom dvanáctého měsíce, (jenž jest měsíc Adar), třináctého dne téhož měsíce, když přišel čas poručení královského a výpovědi jeho, aby se vyplnila, v ten den, v kterýž se nadáli nepřátelé Židovští, že budou panovati nad nimi, stalo se na odpor, že panovali Židé nad těmi, kteříž je v nenávisti měli. Nebo se byli shromáždili Židé v městech svých, po všech krajinách krále Asvera, aby vztáhli ruku na ty, kteříž hledali jejich zlého. A žádný před nimi neostál, nebo připadl strach jejich na všecky národy.

„Bůh pracoval úžasně pro svůj kající se lid; a králem vydaný opačný výnos, dovolující jim bojovat za své životy, byl rychle sdělen do všech částí říše skrze posly na koních. …

„Andělé, kteří vynikají v síle, byli Bohem pověřeni, aby ochraňovali Jeho lid, ‚zastávající života svého.‘ Ester 9:2, 16.“ – Proroci a králové (1969), str. 396, 397; PK 602.

Středa 12. června

4. VYSVOBOZENÍ NA KONCI ČASU

a. Jaká veliká zkouška přijde na Boží lid těsně před druhým příchodem Ježíše? Zjevení 13:15–17.

Zjevení 13:15–17. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.

„Nejvyšší pozemskou mocností je vydán výnos, aby se klaněli šelmě a přijali její znamení pod trestem pronásledování a smrti. Nechť Bůh nyní pomáhá svému lidu, neboť co mohou potom dělat v takovém strašném boji bez Jeho pomoci!

„Odvaha, vytrvalost, víra a bezvýhradná důvěra v Boží spásnou moc nepřicházejí v jednom okamžiku. Tyto nebeské milosti se získávají letitou zkušeností. Životem svatého úsilí a pevné oddanosti právu pečetily dítky Boží svůj osud. Obklopeny nesčetnými pokušeními, věděly, že musejí pevně odolávat, anebo být poraženy. Cítily, že mají velkou práci, kterou je třeba dělat, a že v kteroukoliv hodinu mohou být vyzvány, aby složily svou zbroj. a že kdyby dospěly ke konci života se svou prací nedokončenou, byla by to věčná ztráta.“ –Svědectví pro církev, sv. 5, str. 162–163; 5T 213.

b. Kdo bude následovat tento falešný systém uctívání? Zjevení 13:8.

Zjevení 13:8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa.

c. Jak můžeme zachovat svá jména v Knize Života? Zjevení 3:5.

Zjevení 3:5. Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým; a nikoliť nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznámť jméno jeho před oblíčejem Otce svého i před anděly jeho.

„Chceme-li být vítězi, musíme zkoumat svá srdce, abychom si byli jisti, že neopatrujeme nic, co je odporné Bohu. Pokud ano, nemůžeme nosit bílé roucho, které je zde zaslíbeno. Chceme-li stát před Bohem oděni skvoucím kmentem, což jsou ospravedlňování svatých, musíme nyní konat dílo přemáhání. …

„Čí jména nebudou vymazána z knihy života? Pouze jména těch, kdož milují Boha všemi silami své bytosti a své bližní jako sebe samé.“ – Lift Him Up, p. 326.„Prosím vás, ve jménu Krista, abyste vyznávali své hříchy a reformovali své cesty, aby vaše jméno nemuselo být vymazáno z knihy života, ale aby mohlo být vyznáno před Otcem a před Jeho anděly. Ježíš se odvolává na svou krev před Otcem; a nyní, zatímco milosrdenství přetrvává a zkušební lhůta je prodloužena, usilujte o schválení Nebeské.“ – Re ecting Christ, p. 57.

Čtvrtek 13. června

5. BOŽÍ VÍTĚZOVÉ

a. Jak můžeme být vítězi v posledním velkém boji se zlem? Zjevení 12:11.

Zjevení 12:11. Ale oni svítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti.

„Je to milost Kristova, skrze niž máme být vítězi; skrze zásluhy Jeho krve máme být z onoho počtu těch, jejichž jména nebudou vymazána z knihy života.“

– This Day With God, p. 175.
„Neposkvrněné roucho Kristovy spravedlnosti je vloženo na zkoušené, pokoušené, věrné dítky Boží. Opovrhovaní ostatkové jsou oděni ve slavné roucho, aby již nikdy nebyli poskvrněni zkaženostmi světa. Jejich jména jsou zachována v Beránkově knize života, zapsána mezi věrnými ze všech věků. Odolali nástrahám podvodníka; řev draka je neodvrátil od jejich věrnosti. Nyní jsou věčně bezpeční před pokušitelovými úklady.“ – Proroci a králové (1969), str. 388, 389; PK 591.

b. Co je zaslíbeno těm, kteří jsou věrní? Zjevení 2:7, 10; 3:21.

Zjevení 2:7, 10. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož svítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest u prostřed ráje Božího. … Nebojž se nic toho, co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do smrti, a dámť korunu života.

Zjevení 3:21. Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.

„Musíme sdílet boje, neseme-li korunu vítězství. Stejně jako Ježíš, musíme být dokonalí skrze utrpení. … Můžeme chodit bezpečně nejtemnější stezkou, máme-li Světlo světa za svého průvodce.“ – Svědectví pro církev, vol. 5, str. 54; 5T 71.

„Vykoupení svatí, kteří milovali Boha a ostříhali Jeho přikázání zde na zemi, vejdou branami do města a budou mít právo ke stromu života.“ – My Life Today, p. 355.

Pátek 14. června

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jakou každodenní oběť bychom měli být ochotni činit v přípravě na vysvobození, které se Bůh snaží nám v budoucnu poskytnout?

2. Jak dnes mohu být věrný či věrná zásadě, jako byli Danielovi tři přátelé?

3. Jak Bůh přinesl spasení svému lidu v době královny Ester? Co se z toho můžeme naučit?

4. Čí jména budou zachována v Knize Života?
5. Co znamená „mít Světlo světa za svého průvodce“?