Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 12. DOPLNĚNI V KRISTU

17-12-2017

„A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i mocnosti“ (Kolossenským 2:10).

„Skrze víru v Krista může být každý nedostatek povahy doplněn, každé poskvrnění očištěno, každá chyba opravena, každá vynikající vlastnost vyvinuta.“ – Výchova, str. 153; Ed 257.

Doporučená četba: Mind, Character, and Personality, vol. 1, pp. 27–37.

Neděle 17. prosince

1. VYZVÁNI BÝT DOKONALÍ

a. K čemu nás Ježíš vyzývá, abychom byli zde na tomto světě? Matouš 5:48.

Matouš 5:48. Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.

„Boží ideál pro Jeho dítky je vyšší, než může dosáhnout nejvyšší lidské myšlení. ‚Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.‘ Tento příkaz je zaslíbením. Plán vykoupení zamýšlí naše úplné zotavení z moci Satanovy. Kristus vždy odlučuje kajícnou duši od hříchu. Přišel, aby kazil skutky ďáblovy, a učinil opatření, aby Duch svatý byl udělen každé kajícné duši, aby ji uchránil před hříchem.“ – Touha věků, str. 213; DA 311.

b. Čímu obrazu se mají naše životy dokonale přizpůsobit? Římanům 8:29.

Římanům 8:29. Nebo kteréž předzvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími.

„Ideálem křesťanské povahy je podobnost Kristu. Jako byl ve svém životě dokonalý Syn člověka, tak Jeho následovníci mají být dokonalí ve svých životech. Ježíš byl ve všem připodobněn svým bratřím. Stal se tělem, stejně jako jsme my. Míval hlad a žízeň a býval unavený. Živil se jídlem a osvěžoval se spánkem. Sdílel úděl člověka; přesto byl bezúhonným Synem Božím. Byl Bohem v těle. Jeho povaha má být naší povahou.“ – Touha věků, str. 213; DA 311.

 

Pondělí 18. prosince

2. NYNÍ DOPLNĚNI V JEŽÍŠI

a. Jaké povzbuzující prohlášení následuje poté, co jsme zažili odpuštění hříchu a znovuzrození? Kolossenským 2:10.

Kolossenským 2:10. A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i mocnosti.

„Dokonalosti skrze naše vlastní dobré skutky nemůžeme nikdy dosáhnout. Člověk, který vidí Ježíše vírou, zapuzuje svou vlastní spravedlnost. Sebe vidí jako nedokonalého, své pokání jako nedostatečné, svou nejsilnější víru jako slabou, svou nejdražší oběť jako nepatrnou a v pokoře padá k patě kříže. Avšak hlas mluví k němu z proroctví Božího Slova. V úžasu slyší poselství: ‚V něm jste doplněni.‘ Nyní všechno v jeho duši užívá pokoje. Již se nemusí snažit, aby našel při sobě nějakou hodnotu, nějaký záslužný skutek, jímž by získal přízeň Boží.“ – Faith and Works, pp. 107, 108.

b. Když jsme byli ospravedlněni z víry, v jakém stavu máme stále zůstávat? Kolossenským 4:12 (poslední část).

Kolossenským 4:12 (poslední část). ...abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.

„Pán Ježíš působí skrze Ducha svatého; neboť on je Jeho zástupce. Skrze něho vlévá duchovní život do duše, oživuje její síly k dobrému, očišťuje ji od mravního poskvrnění a uzpůsobuje ji pro své království. Ježíš má veliká požehnání k udílení, bohaté dary k rozdávání lidem. On je předivný Rádce, nekonečný v moudrosti a síle; a jestliže uznáváme moc Jeho Ducha a podřizujeme se, abychom jím byli utvářeni, budeme stát doplněni v Něm. Jaké je to pomyšlení! V Kristu ‚přebývá všecka plnost Božství tělesně. A v něm jste doplněni.‘ Kolossenským 2:9, 10.“ – Our High Calling, p. 152.

c. Co Ježíš jako náš prostředník nepřestane nikdy dělat pro ty, kteří vírou zůstávají v Něm? Židům 7:25 (poslední část).

Židům 7:25 (poslední část). …vždycky jsa živ k orodování za ně.

„Ježíš stojí v svatyni svatých, aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás. Tam ani na okamžik nepřestává svůj lid předkládat, v sobě samém doplňovat. Avšak proto, že jsme takto zastupováni před Otcem, nemáme si představovat, že smíme zneužívat Jeho milosrdenství a stávat se nedbalými, lhostejnými a zpohodlnělými. Kristus není služebník hříchu. Jsme v Něm doplněni, přijati v Nejmilejším, pouze když v Něm vírou zůstáváme.“ – Faith and Works, p. 107.

 

Úterý 19. prosince

3. PŘIJATELNÁ POSLUŠNOST DNES

a. Jakou základní pravdu musíme pochopit v našem úsilí líbit se Bohu? Filipenským 2:12, 13.

Filipenským 2:12, 13. A tak, moji milí, jakož jste vždycky poslušni byli, netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem více v nepřítomnosti mé, s bázní a s třesením spasení své konejte. Bůh zajisté jest, kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění, podlé dobře libé vůle své.

„Ten, kdo se pokouší dostat se do nebe svými vlastními skutky v zachovávání zákona, pokouší se o nemožné. Člověk nemůže být spasen bez poslušnosti, ale jeho skutky by neměly být z něho samého; Kristus by v něm měl působit chtění i skutečné činění podle dobře libé vůle své. Kdyby se člověk mohl spasit svými vlastními skutky, mohl by mít v sobě něco, z čeho by se těšil. Úsilí, které člověk činí ve své vlastní síle, aby získal spasení, představuje oběť Kainova. Všechno, co člověk může dělat bez Krista, je poskvrněno sobectvím a hříchem; ale to, co je vykonáno skrze víru, je přijatelné Bohu. Když usilujeme získat nebe skrze zásluhy Kristovy, dělá duše pokroky. Patříce na Ježíše, vůdce a dokonavatele naší víry, můžeme postupovat od síly k síle, od vítězství k vítězství; neboť skrze Krista vydobyla milost Boží naše úplné spasení.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 288; 1SM 364.

b. Čí úsilí a náboženská služba nenašly přijetí u Boha a proč? Lukáš 18:11, 12.

Lukáš 18:11, 12. Farizeus stoje, takto se sám v sobě modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako i tento publikán. Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu.

c. Jak jedině jsou naše dobré skutky učiněny přijatelné Bohu? Židům 7:25.

Židům 7:25. A protož i dokonale spasiti může ty, kteříž přistupují skrze něho k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně.

„Náboženské služby, modlitby, chvála, kajícné vyznání hříchu stoupají od opravdového věřícího jako kadidlo k nebeské svatyni, ale procházejíce skrze zkažená řečiště lidství, jsou tak znečištěné, že pokud nejsou očištěny krví, nemohou nikdy mít cenu u Boha. Nestoupají v neposkvrněné čistotě, a pokud Přímluvce, který je na pravici Boží, nepředkládá a neočišťuje všechno svou spravedlností, není to přijatelné Bohu. Veškeré kadidlo z pozemských stánků musí být zvlhčeno očišťujícími kapkami krve Kristovy. On drží před Otcem kadidelnici svých vlastních zásluh, v níž není žádné poskvrny zemského porušení. Do této kadidelnice shromažďuje modlitby, chválu a vyznání svého lidu a s těmito věcmi klade svou vlastní neposkvrněnou spravedlnost. Pak kadidlo, provoněné zásluhami Kristova smíření, přichází před Boha zcela a naprosto přijatelné. Pak jsou poskytovány laskavé odpovědi.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 273; 1SM 344.

 

Středa 20. prosince

4. BÝT DOKONALÍ DNES

a. Zůstávajíce v Kristu, s plným ujištěním o našem přijetí u Boha, co máme nyní dělat? Židům 6:1.

Židům 6:1. Protož opustíce řeč počátku Kristova, k dokonalosti se nesme, ne opět zakládajíce gruntu pokání z skutků mrtvých, a víry v Boha.

„Nikdy nemůžeme uzřít našeho Pána v pokoji, nejsou-li naše duše bez poskvrny. Musíme nést dokonalý obraz Kristův. Každá myšlenka musí být uvedena do podřízenosti vůli Kristově. Jak to vyjádřil veliký apoštol, musíme dospět ‚v míru postavy plného věku Kristova.‘ Nikdy nedosáhneme tohoto stavu bez vážného úsilí. Musíme denně bojovat proti vnějšímu zlu a vnitřnímu hříchu, chceme-li dosáhnout dokonalosti křesťanské povahy.“ – Vybraná poselství, kn. 3, str. 113; 3SM 148.

b. Když se jako věřící maximálně snažíme poslouchat Boha, v čem spočívá naše dostatečnost tak činit? 2 Korintským 3:5.

2 Korintským 3:5. Ne že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boha jest.

„Kristus je náš vzor, dokonalý a svatý příklad, který nám byl dán k následování. Nemůžeme se nikdy rovnat vzoru; ale můžeme ho napodobovat a podobat se mu podle svých schopností.“ – Ye Shall Receive Power, p. 369.

„Když je v srdci sklon poslouchat Boha, když se za tímto účelem vynakládá úsilí, Ježíš přijímá tento sklon a úsilí jako nejlepší službu člověka a nahrazuje nedostatek svou vlastní božskou zásluhou.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 302; 1SM 382.

„Ježíš miluje své dítky, i když chybují. … On nad nimi bdí, a když dělají to nejlepší, co umějí. volajíce k Bohu o pomoc, buďte ujištěni, že služba, třebaže nedokonalá, bude přijata.“ – Vybraná poselství, kn. 3, str. 151; 3SM 195, 196.

c. Když postupujeme k dokonalosti, co Duch svatý rozlévá v našich srdcích? K čemu nás to povede, abychom dělali? Římanům 5:5; 1 Jan 3:18.

Římanům 5:5. A nadějeť nezahanbuje; nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.

1 Jan 3:18. Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou.

„Úplnosti křesťanské povahy je dosaženo, když podnět k pomáhání a požehnání druhým vyvěrá neustále zevnitř.“ – Skutky apoštolů, str. 361; AA 551.

„Kde je víra, tam se projevují dobré skutky. Jsou navštěvováni nemocní, pečuje se o chudé, sirotci a vdovy nejsou zanedbáváni, nazí jsou odíváni, strádající jsou syceni. Kristus chodil, dobře čině, a když jsou s Ním lidé spojeni, milují dítky Boží a pokora a pravda provázejí jejich kroky.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 314; 1SM 398.

 

Čtvrtek 21. prosince

5. UJIŠTĚNÍ O NAŠEM SPASENÍ

a. Jak úplné je odpuštění hříchů, které se nabízí hříšníku činícímu pokání? 1 Jan 1:9.

1 Jan 1:9. Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.

„Skrze oběť vykonanou v náš prospěch mohou být hříchy dokonale odpuštěny. Nejsme závislí na tom, co může udělat člověk; jsme závislí na tom, co může Bůh udělat pro člověka skrze Krista. Když se zcela odevzdáme Bohu a plně věříme, krev Kristova očišťuje od všelikého hříchu. Svědomí může být zbaveno odsouzení. Skrze víru v Jeho krev mohou být všichni učiněni dokonalými v Kristu Ježíši. Díky Bohu, že nemáme co do činění s ničím nemožným. Můžeme žádat posvěcení. Můžeme se těšit z přízně Boží. Nemáme se starat o to, co si Kristus a Bůh myslí o nás, ale o to, co si Bůh myslí o Kristu, našem Zástupci. … Pán ukazuje věřící duši, která činí pokání, že Kristus přijímá její odevzdání se, aby byla formována a tvarována podle Jeho vlastní podoby.“ – Vybraná poselství, kn. 2, str. 23, 24; 2SM 32, 33.

b. Jaké máme ujištění, že nás dnes může Bůh chránit před mocí hříchu? Juda 1:24; Filipenským 1:6.

Juda 1:24. Tomu pak, kterýž mocen jest, zachovati vás bez úrazu, a postaviti před oblíčejem slávy své bez úhony s veselím.

Filipenským 1:6. Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista.

„Když Kristus panuje v duši, je v ní čistota, osvobození od hříchu. Sláva, plnost, úplnost plánu evangelia se naplňují v životě. Přijetí Spasitele přináší teplo dokonalého pokoje, dokonalé lásky, dokonalého ujištění. Krása a vůně Kristovy povahy zjevené v životě svědčí o tom, že Bůh opravdu poslal svého Syna na svět, aby byl jeho Spasitelem.“ – Kristova podobenství, str. 249; p. 420.

Pátek 22. prosince

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Vysvětlete, jak výrok „buďtež vy tedy dokonalí“ je přikázání i zaslíbení.

2. Proč je Ježíšovo prostřednictví pro nás dnes tak důležité?
3. Co je zapotřebí k tomu, aby naše skutky byly dnes přijatelné Bohu?

4. Co pro věřící znamená být dnes dokonalý po praktické stránce?

5. Jak můžeme mít dnes dokonalé ujištění o našem spasení?