Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 12. Vysvobození od záhuby « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 12. Vysvobození od záhuby

16-06-2019

„Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé“ (Žalm 91:14).

„Bůh vyhladí bezbožné ze země. Spravedliví však budou zachováni uprostřed těchto otřesů, jako byl Noé zachován v korábu. Bůh bude jejich útočištěm a pod Jeho křídly budou doufat.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 72; PP 110.

Doporučená četba: Vítězství lásky Boží (1969), str. 437–451; GC 613–634.

Neděle 16. června

1. STÉNAJÍCÍ PLANETA

a. Jaký je stav celé země v důsledku hříchu? Římanům 8:22.

Římanům 8:22. Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká, a spolu ku porodu pracuje až posavad.

„Hřích člověka přinesl jistý následek – rozklad, znetvoření a smrt. Dnes je celý svět poskvrněný, zkažený, postižený smrtelnou nákazou. Země sténá pod neustálým prohřešováním svých obyvatel.

„Hospodinovo zlořečenství je na zemi, na člověku, na šelmě, na rybě v moři, a jako se přestoupení stává téměř všeobecným, bude zlořečenství dovoleno, aby se stalo tak širokým a tak hlubokým jako přestoupení.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1085.

„Jak ‚všecko stvoření spolu lká, a spolu ku porodu pracuje‘ (Římanům 8:22), srdce nekonečného Otce soucitně trpí bolestí. Náš svět je obrovský lazaret, dějiště utrpení, na které se neodvažujeme ani pomyslet. Kdybychom si ho uvědomili tak, jak je, břemeno by bylo příliš hrozné. Bůh to ale všechno pociťuje. Aby mohl zahladit hřích a jeho následky, dal svého Nejmilovanějšího, a dal do naší moci to, abychom skrze spolupráci s Ním přivedli toto dějiště utrpení ku konci. ‚Bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.‘ Matouš 24:14.“ –Výchova, str. 156; Ed 263, 264.

Pondělí 17. června

2. PLÁNOVANÉ OBNOVENÍ

a. Co je Božím plánem, pokud jde o Zemi? Zjevení 21:5; Izaiáš 65:17.

Zjevení 21:5. I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Piš. Nebo jsou tato slova věrná a pravá.

Izaiáš 65:17. Nebo aj, já stvořím nebesa nová a zemi novou, a nebudou připomínány první věci, aniž vstoupí na srdce.

„Země zaslíbená tichým nebude jako tato, ztemnělá stínem smrti a zlořečenství. … ‚Ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou.‘ … Zjevení 22:3.

„Není tam žádné zklamání, žádný zármutek, žádný hřích, nikdo, kdo by řekl: Nemocen jsem; nejsou tam žádné pohřební průvody, žádné truchlení, žádná smrt, žádná rozloučení, žádná zlomená srdce; ale je tam Ježíš, je tam pokoj. Tam ‚nebudou lačněti ani žízniti, nebude na ně bíti horko ani slunce; nebo slitovník jejich zprovodí je, a podlé pramenů vod povede je.‘ Izaiáš 49:10.“ – Myšlenky zhory blahoslavenství (1990), str. 19, 20; MB 17, 18.

b. Jak bychom měli reagovat na Boží plány pro budoucnost? Co se říká o těch, kteří tam přebývají? 2 Petr 3:13.

2 Petr 3:13. Nového pak nebe a nové země podlé zaslíbení jeho čekáme, v kterýchž spravedlnost přebývá.

„Brzy bude nové nebe a nová země, v nichž přebývá spravedlnost. Pán mě poučil, že naše tělesné a duševní a mravní síly budou pod vedením Ducha svatého cvičeny, aby pokračovaly v činnosti ve vší čistotě, ve vší dobrotě, bez jediného vlásku Satanovy vědy, vpraveného, aby kazil vzor, který nám dal Kristus. Síly a schopnosti, které byly posvěceny ve spravedlnosti, budou zaměstnávány, posilovány a připravovány, aby činily skutky určené Nebem.“ – The Upward Look, p. 97.

„Jako lid, zvažujeme dostatečně toto varování? Zanedbáváme-li věnovat mu pozornost, pohlížíme-li na varování s lhostejností, dovolíme-li, aby pozemské, časné věci upoutávaly naši pozornost a my ztráceli své chápání zásadní povahy modlitby, budeme nalezeni mezi těmi, kdož nejsou hodni toho, aby unikli. Spravedlnost Kristova by měla být naší první úvahou. Služba Boží by měla být naší první činností.“ – The Signs of the Times, December 5, 1895.

c. Jaká další požehnání bude Bůh udílet věrným? Izaiáš 65:21, 22, 25.

Izaiáš 65:21, 22, 25. Nastavějí též domů, a bydliti budou v nich, i vinice štěpovati budou, a jísti budou ovoce jejich. Nebudou stavěti tak, aby jiný bydlil, nebudou štěpovati, aby jiný jedl; nebo jako dnové dřeva budou dnové lidu mého, a díla rukou svých do zvetšení užívati budou vyvolení moji. … Vlk s beránkem budou se pásti spolu, a lev jako vůl bude jísti plevy, hadu pak za pokrm bude prach. Neuškodíť, aniž zahubí na vší mé hoře svaté, praví Hospodin.

Úterý 18. června

3. ZNIČENÍ STARÉHO

a. Dříve než Bůh může učinit věci nové, co se nejprve musí stát se starými? 2 Petr 3:10; Izaiáš 51:6.

2 Petr 3:10. Přijdeť pak ten den Páně, jako zloděj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

Izaiáš 51:6. Pozdvihněte k nebi očí svých, a popatřte na zem dolů. Nebesa zajisté jako dým zmizejí, a země jako roucho zvetší, a obyvatelé její též podobně zemrou: ale spasení mé na věky zůstane, a spravedlnost má nezahyne.

b. Jaký prostředek Bůh použije ke zničení světa? 2 Petr 3:6, 7. Kdo v této zkáze zahyne? Lukáš 3:17.

2 Petr 3:6, 7. Pročež onen první svět vodou jsa zatopen, zahynul. Ta pak nebesa, kteráž nyní jsou, i země, týmž slovem odložená, chovají se k ohni, ke dni soudu a zatracení bezbožných lidí.

Lukáš 3:17. Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici do obilnice své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.

„Nohy bezbožných nikdy neznesvětí nově učiněnou zemi. Sestoupí oheň od Boha z nebe a spálí je – zažhne kořen i ratolest. Satan je kořen a jeho děti jsou ratolesti.

„Tentýž oheň od Boha, který strávil bezbožné, očistil celou zemi. Rozbité, rozervané hory se rozplynuly pálivostí ohně, atmosféra také, a veškeré strniště bylo stráveno. Pak se před námi otevřelo naše dědictví, slavné a nádherné, a my jsme zdědili celou nově učiněnou zemi.“ – Maranatha, p. 351.

c. Jak by toto poznání Božích plánů na zničení mělo ovlivnit náš každodenní život? 2 Petr 3:11, 12, 14.

2 Petr 3:11, 12, 14. Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech, očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se? … Protož, nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poškvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji.

„Na všech stranách se vyskytují lákadla, aby odváděla mysl od uvažování o příchodu našeho Pána a Spasitele; je ale naprosto nezbytné mít na paměti, že ‚blízký jest den Hospodinův veliký, blízký jest a rychlý velmi.‘ Bůh Nebeský rozmnožil varování, prosby a pokyny, abychom mohli být připraveni obstát v čase naprostého zničení. Nejsme ponecháni v temnotě. Ti, kdož uvažují a jednají podle pokynů, které Bůh dal, se budou očišťovat od veškeré nečistoty těla a ducha. Budou mít na paměti příkaz: ‚Snažtež se,‘ aby byli svatí ve všem svém obcování a životě. …

„Blížíme se k času, kdy nebesa jako v prudkosti vichru pominou a živlové pálivostí ohně se rozplynou, a musíme si pospíšit, abychom se odvrátili od veškeré nepravosti, abychom mohli upevňovat naše povolání a vyvolení. Nová nebesa a novou zemi čekáme, v nichž spravedliví budou přebývat po celou věčnost.“ – The Signs of the Times, February 10, 1888.

Středa 19. června

4. VEJITÍ DO BOŽÍHO STÁNKU

a. Jak budou spravedliví chráněni v době, kdy Bůh začne vylévat své soudy na zemi? Žalmy 27:5; 91:4; Izaiáš 26:20.

Žalm 27:5. Nebo tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.

Žalm 91:4. Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho.

Izaiáš 26:20. Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv.

„Před námi jsou přenesnadné časy; soudy Boží přicházejí na náš svět. Národy země se mají třást. Na všech stranách budou zkoušky a zmatky; lidská srdce zmrtvějí pro strach. A co budeme dělat v onen den? Třebaže motaje, motati se bude země jako opilý a přenesena bude jako chaloupka, jestliže činíme Boha svou důvěrou, On nás vysvobodí.“ – Sons and Daughters of God, p. 354.

„Oko Boží, shlížejíc dolů po celé věky, bylo upřeno na krizi, které má čelit Jeho lid, až se proti nim postaví pozemské síly. Jako ten zajatý vyhnanec, budou mít strach ze smrti hladem nebo násilím. Avšak Svatý, jenž rozdělil Rudé moře před Izraelem, projeví svou mocnou moc a odvrátí jejich zajetí. ‚Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v den, kterýž já učiním, mým klínotem, a slituji se nad nimi, jako se slitovává otec nad synem svým, kterýž mu slouží.‘ Malachiáš 3:17.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 451; GC 634.

„Dříve než se Syn člověka objeví na oblacích nebeských, všechno v přírodě se bude zmítat. Blesk z nebe spojující se s ohněm v zemi způsobí, že hory budou hořet jako pec a vylévat své proudy lávy přes vesnice a města. Rozžhavené skalní masy, uvržené do vody dmutím věcí skrytých v zemi, způsobí, že voda bude vřít a vydávat ze sebe skály a zemi. Budou tu mocná zemětřesení a velké ničení lidského života. Avšak jako byl ve dnech velké Potopy zachován Noé v korábu, který pro něj Bůh připravil, tak v těchto dnech ničení a pohromy bude Bůh útočištěm svých věřících… [Citovány Žalmy 91:9, 10; 27:5].“ – The SDABible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 946.

b. Jaké Boží vlastnosti nám mohou dát jistotu pro onen čas? 1 Timoteovi 1:17.

1 Timoteovi 1:17. Protož králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.

c. Jak víme, že Bůh bude vždy připraven pomoci svým následovníkům? Žalm 121:4–8.

Žalm 121:4–8. Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele. Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé. Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.

Čtvrtek 20. června

5. NAŠE ÚTOČIŠTĚ DNES

a. Která zaslíbení ukazují, že Bůh je útočištěm pro nás dnes? Deuteronomium 33:27; Žalm 9:10.

Deuteronomium 33:27. Ochrana tvá buď Bůh věčný, a zespod ramena věčnosti, kterýž vyžene nepřátely před tebou, aneb řekne: Vyhlaď je.

Žalm 9:10. Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení.

„V Žalmech mluví David o tom, že Bůh je útočiště a pevná věž, útočiště a hrad; k Němu můžeme utíkat a můžeme být spaseni. Jak drahocenná je myšlenka, že Bůh je naším útočištěm a že bude naším pomocníkem ve všech dobách a na všech místech a že v každém stavu nouze máme Boha s námi. On říká, že andělům svým přikáže o nás, aby nás ostříhali na všech cestách našich.“– Sermons and Talks, vol. 2, pp. 58, 59.

b. Jak můžeme mít důvěru v Boha? Žalmy 62:8, 9; 46:2–4; 57:2.

Žalm 62:8, 9. V Bohu jest spasení mé a sláva má; skála síly mé, doufání mé v Bohu jest. Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah.

Žalm 46:2–4. Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.

Žalm 57:2. Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou; neboť v tebe doufá duše má, a v stínu křídel tvých schráním se, až přejde ssoužení.

„Nikdo nemusí klesat na mysli, kdo odevzdává svou duši Ježíši. Máme všemocného Spasitele.“ – The Upward Look, p. 321.

„Pravá modlitba zaměstnává síly duše a ovlivňuje život. Ten, kdo takto vylévá své potřeby před Bohem, pociťuje prázdnotu všeho ostatního pod nebem. …

„Vaše modlitby smí stoupat s neodbytností, která nepřipustí odmítnutí. To je víra.“ – In Heavenly Places, p. 73.

Pátek 21. června

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Co učinil Bůh, aby ukončil utrpení z hříchu na této zemi? Jak mohu plnit svůj úkol?

2. Čemu se nová země bude podobat? A co její obyvatelé?
3. Jaký dvojí účel má oheň na tomto starém světě?
4. Když je vše v přírodě obráceno ze svého běhu před Ježíšovým druhým příchodem, co se stane s Božím lidem?
5. V jakých situacích bude Bůh útočištěm a pomocí svému lidu?