Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 12. Zaslíbený pozdní déšť

16-12-2018

„Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli“ (Zachariáš 10:1).

„Rozvlažení neboli moc Boží přichází pouze na ty, kdož se na ně připravují konáním díla, které jim Bůh přikazuje, totiž očišťováním se od veškeré nečistoty těla a ducha, zdokonalováním svatosti v bázni Boží.“ – Svědectví pro církev, sv. 1, str. 494; 1T 619.

Doporučená četba: Testimonies to Ministers, pp. 506–512.

Neděle 16. prosince

1. STÁLÉ UPOZORŇOVÁNÍ, ABYCHOM BDĚLI

a. V jakém časovém období světových dějin právě žijeme? 1 Jan 2:18; Matouš 24:4–14, 33.

1 Jan 2:18. Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchali, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové mnozí povstali. Odkudž známe, že poslední hodina jest.Matouš 24:4–14, 33. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl. Nebo mnozí přijdou pod jménem mým, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé. Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne i hned bude konec. Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou hladové a morové a země třesení po místech. Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí. A tehdy vydadí vás v ssoužení, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. A tehdyť se zhorší mnozí, a vespolek se budou zrazovati, a jedni druhých nenáviděti. A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen bude. A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání. … Takéž i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích.

„Den zkoušky a očišťování je právě při nás. Objevují se znamení nejpřekvapivější povahy, v povodních, v hurikánech, v tornádech, v průtržích mračen, v neštěstích na zemi a na moři, jež hlásají příchod konce všech věcí. Boží soudy dopadají na svět, aby si lidé byli vědomi skutečnosti, že Kristus přijde brzy.“ – The Review and Herald, November 8, 1892.

b. Na jaká znamení poukazuje apoštol Pavel? 2 Timoteovi 3:1–5.

2 Timoteovi 3:1–5. Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční. Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejcí, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhači, nestředmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není, zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha, majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuj.

„Násilí a zločiny všeho druhu naplňují náš svět a Satan využívá všech prostředků k tomu, aby učinil zločin a nízkou neřest populárními … Lidské mysli se učí být obeznámeny s hříchem. Jednání nečestných a nemravných lidí se jim [mládeži] představuje v denním tisku a vše, co může podnítit zvědavost a vzbudit smyslné vášně, se jim předkládá v napínavých a vzrušujících příbězích.“– Svědectví pro církev, sv. 3, str. 355; 3T 471, 472.

Pondělí 17. prosince

2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ POZDNÍHO DEŠTĚ

a. Jaké zvláštní požehnání Bůh zaslíbil pro poslední dny? Joel 2:28, 29.

Joel 2:28, 29. I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého.

„PředkonečnýmnavštívenímBožíchsoudůnazemibudemezilidemHospodinovým takové oživení původní zbožnosti, jaké nebylo k vidění od dob apoštolů. Duch a moc Boží budou vyliti na Jeho dítky.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 331; GC 464.

„Přišel čas, kdy musíme očekávat, že Pán pro nás učiní velké věci. Naše úsilí nesmějí ochabovat ani slábnout. Máme růst v milosti a v poznání Hospodina. Dříve než bude dílo uzavřeno a zapečetění Božího lidu bude dokončeno, přijmeme vylití Ducha Božího. Andělé z nebe budou mezi námi.“– Vybraná poselství, kn. 1, str. 90; 1SM 111.

„Jestliže se toto Joelovo proroctví částečně naplnilo ve dnech apoštolů, žijeme v době, kdy se má ještě zjevněji projevit na lidu Božím. On svému lidu udělí svého Ducha tak, že se stanou světlem uprostřed mravní temnoty; a velké světlo se bude zrcadlit ve všech částech světa.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1175.

b. Co se vyžaduje, aby se mohl přijmout pozdní déšť? 1 Petr 1:13–17; 2 Petr 1:2–8.

1 Petr 1:13–17. Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista, jakožto synové poslušní, nepřirovnávající se prvním neznámosti své žádostem. Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte; jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem. A poněvadž Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob soudí vedlé skutků jednoho každého, viztež, abyste v bázni čas svého zde putování konali.

2 Petr 1:2–8. Milost vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho. Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což k životu a ku pobožnosti náleželo, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti; pročež veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, abyste skrze ně Božského přirození účastni učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech. Na to tedy samo všecku snažnost vynaložíce, přičinějte k víře své ctnost, a k ctnosti umění, k umění pak zdrželivost, a k zdrželivosti trpělivost, k trpělivosti pak pobožnost, ku pobožnosti pak bratrstva milování, a k milování bratrstva lásku. Ty zajisté věci když budou při vás a rozhojní se, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista.

„Pozdní déšť, způsobující dozrání zemské žně, představuje duchovní milost, která připravuje církev na příchod Syna člověka. Pokud ale nepadal raný déšť, nebude tu žádný život; zelená bylina nepodroste. Pokud rané pršky nevykonaly své dílo, nemůže pozdní déšť přivést žádné semeno k dokonalosti.

„Musí tu být ‚nejprv bylina, potom klas, potom plné obilé v klasu.‘ Musí tu být neustálý rozvoj křesťanských ctností, neustálý pokrok v křesťanské zkušenosti. O toto bychom měli usilovat s dychtivou horlivostí, abychom mohli ozdobovat učení Krista Spasitele našeho.“ – Testimonies to Ministers, p. 506.

„Bůh může vdechnout nový život do každé duše, která upřímně touží Jemu sloužit. … Kéž Pán pomáhá svému lidu očišťovat chrám duše od veškerého poskvrnění a udržovat takové těsné spojení s Ním, aby mohli být účastníky pozdního deště, až bude vyléván.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1055.

Úterý 18. prosince

3. PŘÍPRAVA POD RANÝM DEŠTĚM

a. Co by měl raný déšť způsobovat v každém věřícím? Skutky 3:19, 20.

Skutky 3:19, 20. Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně, a poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista.

„Mnozí ve velké míře selhávají v přijímání raného deště. Nezískávají všechny výhody, které jim Bůh takto poskytuje. Očekávají, že nedostatek bude doplněn pozdním deštěm. Až bude udílena nejbohatší hojnost milosti, mají v úmyslu otevřít svá srdce, aby ji přijali. Dělají strašnou chybu. Dílo, které Bůh začal v lidském srdci tím, že dává své světlo a poznání, musí neustále postupovat kupředu. Každý jedinec si musí být vědom své vlastní potřeby. Srdce musí být zbaveno veškerého poskvrnění a očištěno pro přebývání Ducha v něm. Bylo to vyznáváním a opouštěním hříchu, vážnou modlitbou a posvěcováním se Bohu, čím se první učedníci připravovali na vylití Ducha svatého o Letnicích. Totéž dílo, jenže ve větší míře, se musí dělat dnes.“ – Testimonies to Ministers, p. 507.

„Vnímajíce svou bezmocnost, máme využívat všechny příležitosti, které jsou nám poskytovány k získání plnější zkušenosti. Jako rostlina zakořeňuje v půdě, tak máme zakořenit hluboko v Kristu. Jako rostlina přijímá sluneční svit, rosu a déšť, tak máme otevírat svá srdce Duchu svatému.“ – Kristova podobenství (1991), str. 33; COL 67.

b. Jakou vážnou výzvu nám dává Ježíš? Marek 13:33.

Marek 13:33. Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.

„Nemám žádný určitý čas, abych pravila, že v něm dojde k vylití Ducha svatého – kdy z nebe sestoupí mocný anděl a spojí se s třetím andělem v uzavírání díla pro tento svět; mým poselstvím je, že naše jediné bezpečí je v tom, abychom byli připraveni na nebeské rozvlažení, majíce své lampy ozdobené a hořící.“ –Vybraná poselství, kn. 1, str. 158; 1SM 192.

„Poselství třetího anděla se zvětšuje do hlasitého volání a vy nesmíte pociťovat volnost k tomu, abyste zanedbávali současnou povinnost a stále se zaobírali myšlenkou, že v nějaké budoucí době budete příjemci velkého požehnání, kdy bez jakéhokoliv úsilí na vaší straně dojde k úžasnému oživení. … Dnes máte mít svou nádobu vyčištěnu, aby mohla být připravena pro nebeskou rosu, připravena pro pršky pozdního deště; neboť pozdní déšť přijde a požehnání Boží naplní každou duši, která je očištěna od veškerého poskvrnění. Dnes je naší prací vydávat své duše Kristu, abychom mohli být uzpůsobeni pro čas rozvlažení od tváři Páně – uzpůsobeni pro křest Ducha svatého.“ – Evangelism, pp. 701, 702.

Středa 19. prosince

4. ČAS JEST PRÁVĚ TEĎ!

a. Jaká výzva se nám dává dnes? Ozeáš 10:12; Matouš 24:44; 1 Jan 3:3.

Ozeáš 10:12. Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství, ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina, ažby přišel a dštil vám spravedlností.

Matouš 24:44. Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.

1 Jan 3:3. A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jakož i on čistý jest.

„Pán má brzy přijít a my musíme být připraveni setkat se s Ním v pokoji. Buďme odhodláni dělat vše, co je v naší moci, abychom předávali světlo těm kolem nás. Nemáme být smutní, ale radostní, a máme mít Pána Ježíše stále před sebou. On brzy přijde a my musíme být připraveni a čekající na Jeho objevení se. Ach, jak slavné bude uvidět Jej a být uvítáni jako Jeho vykoupení!“ –Svědectví pro církev, sv. 8, str. 184; 8T 253.

„Pán přichází a my musíme být připraveni! V každé chvíli potřebuji Jeho milost – potřebuji roucho Kristovy spravedlivosti. Musíme pokořit své duše před Bohem jako nikdy dříve, sklonit se k patě kříže a On vloží slovo do našich úst, abychom mluvili za Něho i chválili Boha našeho. … Nemáme Jej nechat, aby skrze víru zůstával v našich srdcích? Nemáme se posvěcovat Bohu bez jakýchkoliv výhrad?“ – The Review and Herald, March 4, 1890.

„Den co den máme žádat o osvícení Ducha Božího, aby mohlo konat své dílo v duši a v povaze. Ach, kolik času bylo promarněno skrze věnování pozornosti malicherným věcem.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 158; 1SM 192.

b. Co se můžeme učit od rané křesťanské církve? Skutky 1:14; 4:32.

Skutky 1:14. Ti všickni trvali jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marií, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.

Skutky 4:32. Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše. Aniž kdo co z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním býti pravil, ale měli všecky věci obecné.

„Všimněte si, že to bylo poté, co učedníci vešli v dokonalou jednotu, kdy již neusilovali o nejvyšší místa, že byl vylit Duch. Byli jednomyslní. Všechny rozdíly byly odstraněny. A svědectví, které nesli poté, co byl dán Duch, bylo jednostejné. …

„Stejně tak to může být i nyní. Nechť křesťané odloží všechny neshody a odevzdají se Bohu pro spasení ztracených. Nechť prosí ve víře o zaslíbené požehnání a ono přijde. Vylití Ducha ve dnech apoštolů bylo ‚raným deštěm,‘ a slavné byly následky. Avšak pozdní déšť bude hojnější. Jaké je zaslíbení těm, kteří žijí v těchto posledních dnech? ‚Navraťtež se k ohradě, ó vězňové v naději postavení. A tak v ten den, jakžť oznamuji, dvojnásobně nahradím tobě.‘ ‚Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli.‘ Zachariáš 9:12; 10:1.“ –Svědectví pro církev, sv. 8, str. 20; 8T 20, 21.

Čtvrtek 20. prosince

5. BOŽÍ LID V POHOTOVOSTI

a. Jakou naléhavou výzvu nám dává Pavel? Římanům 13:11, 12.

Římanům 13:11, 12. A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili. Noc pominula, ale den se přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti, a oblecme se v odění světla.

„Je to právě teď, kdy se musíme probudit a vyvinout odhodlané úsilí o souměrnost povahy. … Jsme v postavení, v němž jsme nejvíce zkoušeni, čekajíce, číhajíce na objevení se našeho Pána. Svět je ve tmě. ‚Ale vy, bratří,‘ říká Pavel, ‚nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.‘ Je stále Božím záměrem vyvodit světlo z temnosti, radost ze zármutku a odpočinek z únavy pro čekající, toužící duši.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 165; 5T 215, 216.

b. Čím se bude Boží lid vyznačovat v posledních dnech? Jan 13:34, 35; 1 Jan 3:14.

Jan 13:34, 35. Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.

1 Jan 3:14. My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.

„Bude-li v nás přebývat Kristus, budeme projevovat Jeho nesobeckou lásku ke všem, s nimiž budeme mít co do činění. Když uvidíme muže a ženy potřebující soucit a pomoc, nebudeme se ptát: ‚Jsou toho hodni?‘ nýbrž: ‚Jak jim mohu prospět?‘ …

„Ten, který dal svůj život, aby vykoupil člověka, vidí v každé lidské bytosti hodnotu, která překračuje konečný počet. Skrze tajemství a slávu kříže máme poznat, jak si On cení člověka.“ – Život naplněný pokojem, str. 78; MH 162, 163.

„Láska Kristova, láska ke svým bratřím, bude svědčit světu, že jsme bývali s Ježíšem a učili se od Něho. Tehdy se poselství třetího anděla zvětší do hlasitého volání a celá země bude osvícena slávou Páně.“ –Svědectví pro církev, sv. 6, str. 281; 6T 401.

Pátek 21. prosince

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč Bůh dopouští, aby docházelo k takovému množství přírodních pohrom?

2. Jaký má Bůh záměr ve vylévání svého Ducha na svůj lid?
3. Co to znamená, že máme přijímat raný déšť, a jak nás to připravuje na přijetí pozdního deště?
4. Jak se můžeme připravit na setkání s Ježíšem v pokoji?
5. Jaký duchovní stav bude zjevovat, že jsme připraveni na pozdní déšť?