Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 12. ZESÍLENÍ NA HLASITÉ VOLÁNÍ

17-09-2017

ZESÍLENÍ NA HLASITÉ VOLÁNÍ

„Vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé“ (Izaiáš 44:3).

„Proč nelačníme a nežízníme po daru Ducha, jelikož tento je prostředkem, kterým máme obdržet moc? Proč o tom nemluvíme, proč o to neprosíme, proč o tom nekážeme?“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 21; 8T 22.

Doporučená četba: Svědectví pro církev, sv. 1, str. 152–154; 1T 179–184. Svědectví pro církev, sv. 8, str. 15–22; 8T 14–23.

Neděle 10. září

1. OBNOVA VYUČOVÁNA S MOCÍ

a. Jaké proroctví má zvláštní význam v přípravě na setkání s Pánem? Malachiáš 4:5.

Malachiáš 4:5. Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný.

„V tomto věku, těsně před druhým příchodem Krista na oblacích nebeských, povolává Bůh muže a ženy, kteří budou připravovat lid, aby obstál ve veliký den Hospodinův.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1184.

b. Jak Ježíš vysvětlil svým učedníkům první uplatnění tohoto proroctví a jak to souvisí s naší prací dnes? Matouš 17:11–13.

Matouš 17:11–13. Ježíš pak odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prvé, a napraví všecky věci. Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, a však nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich. Tedy srozuměli učedlníci, že jim to pravil o Janovi Křtiteli.

„Ti, kteří mají připravovat cestu pro druhý příchod Kristův, jsou představeni věrným Eliášem, jako Jan přišel v duchu Eliášově, aby připravoval cestu pro Kristův první příchod. Má se propagovat veliký předmět reformy a podněcovat veřejné mínění. S poselstvím se má spojovat střídmost ve všech věcech k odvrácení lidu Božího od jejich modlářství, jejich obžerství a jejich výstřednosti v odívání a jiných věcech.“ – Svědectví pro církev, sv. 3, str. 47; 3T 62.

Pondělí 11. září

2. PŘIPRAVOVATELÉ CESTY PÁNĚ

a. Jaké mocné poselství hlásal Jan Křtitel a proč je vhodné, abychom dělali to samé? Lukáš 1:16, 17; Matouš 3:2, 8.

Lukáš 1:16, 17. A mnohé z synů Izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich. Neboť on předejde před oblíčejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby postavil Pánu lid hotový.

Matouš 3:2, 8. A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. … Protož neste ovoce hodné pokání.

„[Jan Křtitel] viděl, jak je jeho národ oklamaný, jak je samolibý a jak je uspaný ve svých hříších. Toužil vzbudit ho k svatějšímu životu. Smyslem poslání, kterým ho pověřil Bůh, bylo vyburcovat ho z letargie a způsobit, aby se třásl kvůli své bezbožnosti. Dříve než může být zaseto símě evangelia, musí se zkypřit půda srdce. Dříve než národ bude žádat uzdravení od Ježíše, musí si uvědomit nebezpečí ran, jež mu způsobil hřích.

„Bůh neposílá své posly, aby hříšníku lichotil. Nedoručuje svá poselství pokoje, aby neposvěcené ukolébal do vražedné jistoty. On klade těžká břemena na svědomí hříšníka a probodává jeho duši šípy usvědčení.“ – Touha věků, str. 62; DA 103, 104.

b. Uveďte příklady, jak má Eliášovo poselství obnovit rodinný život – včetně toho, jak to bylo předobrazeno v díle Jana Křtitele. Malachiáš 2:13–17; 4:6.

Malachiáš 2:13–17. Již to podruhé činíte, že přikrýváte slzami oltář Hospodinův, pláčem a křikem, pročež nikoli nepatří již více k daru, aniž přijímá oběti vzácné z ruky vaší. A však říkáte? Pro kterou příčinu? Proto že Hospodin jest svědkem mezi tebou a manželkou mladosti tvé, kteréž ty nevěrně činíš, ješto ona jest tovaryška tvá, a manželka smlouvy tvé. Zdaliž neučinil jedno, ačkoli ještě více ducha měl? Proč pak jedno? Aby hledali semene Božího. Protož ostříhejte ducha svého, a manželce mladosti své nečiňte nevěrně. Proto že v nenávisti má propouštění, praví Hospodin Bůh Izraelský, proto že takový přikrývá ukrutnost pláštěm jeho, praví Hospodin zástupů, protož ostříhejte ducha svého, abyste nečinili nevěrně. Těžcí jste Hospodinu slovy svými, a však říkáte: V čem jsme těžcí? Když říkáte: Každý, kdož činí zlé, líbí se Hospodinu, a v těch on líbost má, aneb: Kde jest Bůh soudu?

Malachiáš 4:6. Aby obrátil srdce otců k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych přijda, neranil země prokletím.

„Janu byla známa skutečnost, že [Heródes] se chystá oženit s ženou svého bratra, ačkoli její manžel dosud žil, a věrně pověděl Heródovi, že to je nezákonné.“ – Rané spisy, str. 127; EW 154.

c. Co znamená „duch a moc Eliášova“ a kdo hlásá toto poselství dnes? 1 Královská 18:17, 18, 21; Zjevení 12:17.

1 Královská 18:17, 18, 21. A když uzřel Achab Eliáše, řekl Achab k němu: Zdaliž ty nejsi ten, kterýž kormoutíš lid Izraelský? Kterýž odpověděl: Jáť nekormoutím lidu Izraelského, ale ty a dům otce tvého, když opouštíte přikázaní Hospodinova a následujete Bálů. … A přistoupiv Eliáš ke všemu lidu, řekl: I dokudž kulhati budete na obě straně? Jestližeť jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakli jest Bál, jdětež za ním. A neodpověděl jemu lid žádného slova.

Zjevení 12:17. I rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázaní Božích, a mají svědectví Ježíše Krista.

 

„Mnozí se neodvažují odsuzovat nepravost, aby tím nemuseli obětovat postavení nebo popularitu. A někteří považují za nemilosrdné kárat hřích. Služebník Boží by neměl nikdy dovolit, aby se jeho vlastní duch přidružil k pokárání, které se po něm vyžaduje, aby je dal; ale je pod nejsvatějším závazkem, aby předkládal Slovo Boží bez bázně nebo přízně. Musí nazývat hřích jeho pravým jménem. Ti, kteří svou nedbalostí nebo lhostejností dovolují, aby Boží jméno bylo zneuctěno lidmi, kteří se hlásí k Bohu, jsou započteni s přestupníky – zapsáni v nebeském záznamu jako spoluúčastníci na jejich zlých skutcích.“ – The Signs of the Times, April 21, 1881.

Úterý 12. září

3. KONEČNÉ DÍLO

a. Co zahrnuje současné naléhavé volání? Zjevení 14:6–13; 18:1–4.

Zjevení 14:6–13. I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu, řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy. I slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí ke mně: Piš: Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi.

Zjevení 18:1–4. Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného. Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran.

„V konečném díle Božím na zemi bude korouhev zákona Božího opět vyzdvižena. I kdyby převládlo falešné náboženství a rozmohla se nepravost, i kdyby láska mnohých vychladla a kříž z Golgoty se ztratil z dohledu, i kdyby tma jako příkrov smrti přikryla zemi a lid se vší silou obrátil proti pravdě, kdyby byl osnován jeden úklad za druhým, aby byl vyhuben lid Boží, vzbudí Bůh Eliášův v hodině největšího nebezpečí lidské nástroje, jež ponesou poselství a nebudou umlčeny. V lidnatých městech světa a tam, kde lidé nejvíce mluví proti Nejvyššímu, uslyší hlas vážného pokárání. Neohroženě budou muži, ustanoveni Bohem, odsuzovat jednotu církve se světem. Opravdově budou vyzývat muže a ženy, aby přestali zachovávat ustanovení, jež vymyslil člověk, a vrátili se k zachovávání pravé soboty.“ – Proroci a králové, str. 121, 122; PK 186, 187.

 

b. Co musí být vždy zjevné v naší řeči a životě? Jan 1:29; 14:12; 2 Korintským 4:5–7.

Jan 1:29. Druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.

Jan 14:12. Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude; nebo já jdu k Otci svému.

2 Korintským 4:5–7. Neboť ne sami sebe kážeme, ale Krista Ježíše Pána, sebe pak služebníky vašimi pro Ježíše. Bůh zajisté, kterýž rozkázal, aby se z temností světlo zablesklo, tenť se osvítil v srdcích našich k osvícení známosti slávy Boží v tváři Ježíše Krista. Mámeť pak poklad tento v nádobách hliněných, aby důstojnost té moci byla Boží, a ne z nás.

„Poslední paprsky milosrdného světla, poslední poselství milosrdenství, které má být dáno světu, je zjevení Boží povahy lásky. Děti Boží mají zjevovat Jeho slávu. Ve svém vlastním životě a povaze mají zjevovat, co pro ně dělá milost Boží.

„Světlo Slunce Spravedlnosti má zářit v dobrých skutcích – ve slovech pravdy a v činech svatosti.“ – Kristova podobenství, str. 247; COL 415, 416.

c. Jak bude nakonec Boží dílo ukončeno? Zachariáš 4:6; Izaiáš 28:21.

Zachariáš 4:6. Tedy odpovídaje, mluvil ke mně, řka: Toto jest slovo Hospodinovo k Zorobábelovi, řkoucí: Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Izaiáš 28:21. Nebo jako na hoře Perazim povstane Hospodin, jako v údolí Gabaon hněvati se bude, aby dělal dílo své, neobyčejné dílo své, aby vykonal skutek svůj neobyčejný skutek svůj.

„Pán bude v tomto posledním díle pracovat v jistém smyslu velmi velice mimo běžný řád věcí a způsobem, který bude v rozporu s jakýmkoliv lidským plánováním.“ – Evangelism, p. 118.

Středa 13. září

4. JAK OBDRŽET ROZVLAŽENÍ

a. Co musíme mít ustavičně na vědomí o klíčové vlastnosti, která je nezbytná pro zakoušení Ducha svatého v plnosti moci pozdního deště? Izaiáš 57:15.

Izaiáš 57:15. Nebo takto dí ten důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje ducha ponížených, obživuje také srdce skroušených.

„Budou mezi námi ti, kteří budou vždy chtít, aby řídili dílo Boží, aby dokonce diktovali, jaká hnutí se mají dělat, když dílo bude postupovat kupředu pod vedením anděla, který se připojuje k třetímu andělu v poselství, které má být dáno světu. Bůh bude používat způsoby a prostředky, skrze něž bude vidět, že bere otěže do svých vlastních rukou.“ – Evangelism, p. 118.

„Lidé s jednou hřivnou mohou dosáhnout úrovně, k níž se ti se dvěma nebo pěti hřivnami nemohou přiblížit. Velcí i malí jsou stejnou měrou vyvolenými nádobami k nesení vody života žíznícím duším. Nechť ti, kteří kážou slovo, nevkládají své ruce na nejpokornějšího pracovníka a neříkají: ‚Musíš pracovat tímto způsobem nebo nepracovat vůbec.‘ Ruce pryč, bratři. Nechť každý člověk pracuje ve svém vlastním oboru se svou vlastní zbrojí na sobě, dělaje cokoliv, co může dělat svým pokorným způsobem. Posilněte jeho rukou v díle. Není žádný čas pro vládu farizeismu. Nechť Bůh pracuje, skrze koho chce. Poselství musí postupovat.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 361; 5T 462.

b. Proč je dán pozdní déšť a proč bychom měli být inspirováni motivací prvních učedníků? Skutky 1:8; 4:33; Jeremiáš 30:5–7.

Skutky 1:8. Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

Skutky 4:33. A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení Pána Ježíše, a milost veliká přítomná byla všechněm jim.

Jeremiáš 30:5–7. Takto zajisté praví Hospodin: Hlas předěšení a hrůzy slyšíme, a že není žádného pokoje. Ptejte se nyní, a vizte rodívá-li samec. Pročež tedy vidím, an každý muž rukama svýma drží se za bedra svá jako rodička, a obrácené všechněch oblíčeje v zsinalost? Ach, nebo veliký jest den tento, tak že nebylo žádného jemu podobného. Ale jakť koli čas jest ssoužení Jákobova, předceť z něho vysvobozen bude.

„Všimněte si, že to bylo poté, co učedníci vešli v dokonalou jednotu, kdy již neusilovali o nejvyšší místa, když byl vylit Duch. Byli jednomyslní. Všechny rozdíly byly odstraněny. …

„Učedníci neprosili o požehnání pro sebe. Byli obtíženi břemeny duší. …

„Nechť křesťané odloží všechny neshody a odevzdají se Bohu pro spasení ztracených. Nechť prosí ve víře o zaslíbené požehnání a ono přijde.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 20; 8T 20, 21.

„Když se třetí poselství zvětšuje do hlasitého volání a když veliká moc a sláva doprovázejí závěrečné dílo, bude se věrný lid Boží podílet na této slávě. Je to pozdní déšť, který jej oživuje a posiluje, aby prošel časem soužení.“ – Svědectví pro církev, sv. 1, str. 286; 1T 353.

Čtvrtek 14. září

5. OHROMNĚ POTĚŠUJÍCÍ!

a. Jakou příležitost máme právě teď před sebou? Titovi 2:13; 2 Korintským 6:1, 2.

Titovi 2:13. Očekávajíce té blahoslavené naděje, a příští slávy velikého Boha a spasitele našeho Jezukrista,

2 Korintským 6:1, 2. Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali, (neboť praví: V čas příhodný uslyšel jsem tě, a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.

„Moji bratři a sestry, studujte své plány; chopte se každé příležitosti mluvit svým sousedům a spolupracovníkům nebo jim něco číst z knih, které obsahují přítomnou pravdu. Ukažte, že za věc prvního významu považujete spasení duší, za které Kristus vykonal tak velikou oběť.

„Když pracujete pro hynoucí duše, máte společenství andělů. Stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců andělů čeká na to, aby spolupracovali s členy našich církví v šíření světla, které Bůh štědře udílí, aby lidé mohli být připraveni na příchod Kristův.“ – Svědectví pro církev, sv. 9, str. 94; 9T 129.

b. Popište úžasné následky, které nastávají po nezměrném vylití Ducha svatého. Zachariáš 8:23; Izaiáš 44:3, 4; 61:11.

Zachariáš 8:23. Takto praví Hospodin zástupů: V těch dnech chopí se deset mužů ze všech jazyků těch národů, chopí se, pravím, podolka jednoho Žida, řkouce: Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.

Izaiáš 44:3, 4. Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé. I porostou jako mezi bylinami, jako vrbí vedlé tekutých vod.

Izaiáš 61:11. Nebo jakož země vydává zrostlinu svou, a jakož zahrada símě své vyvodí, tak Panovník Hospodin vyvede spravedlnost a chválu přede všemi národy.

„Símě bylo zaseto a nyní vzchází a nese ovoce. Tiskoviny šířené misijními pracovníky působily svým vlivem, přesto mnohým, na které zapůsobily, bylo bráněno, aby plně porozuměli pravdě nebo jí byli poslušni. Nyní paprsky světla pronikají všude, pravda je vidět ve své čistotě a upřímné Boží děti lámou pouta, která je držela. Rodinné svazky ani církevní vztahy nyní nemají moc je zadržet. Pravda má větší cenu než všechno ostatní.“ – Vítězství lásky Boží, str. 436; GC 612.

Pátek 15. září

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jaké podobnosti existují mezi naší prací a prací Eliáše a Jana Křtitele?

2. Jak dnes potřebná obnova souvisí s desaterem přikázání?
3. Shrňte povahové vlastnosti těch, kteří obdrží pozdní déšť.
4. Na jakém základě bych mohl(a) být v nebezpečí, že mne mine tato úžasná výsada?
5. Proč je tak neuvěřitelně potěšující vidět následky pozdního deště?