Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 13. POSELSTVÍ TŘETÍHO ANDĚLA V PRAVDĚ

24-12-2017

„A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím“ (Zjevení 14:5).

„Někteří mi psali, vyptávajíce se, zdali poselství o ospravedlnění z víry je poselstvím třetího anděla, a já jsem odpověděla: ‚Je to poselství třetího anděla v pravdě.‘“ – The Review and Herald, April 1, 1890.

Doporučená četba: The Faith I Live By, pp. 209–215.

Neděle 24. prosince

1. ZÁKLADNÍ PRAVDY OBNOVENY

a. Co je nadějí evangelia a jak to souvisí s trojnásobným poselstvím ze Zjevení 14:6–12? Zjevení 14:6; Kolossenským 1:23, 26–28.

Zjevení 14:6-12. 6. I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu, 7. Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. 8. A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy. 9. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, 10. I tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka. 11. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího. 12. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.

Kolossenským 1:23, 26–28. Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník. … To tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, ta naděje slávy, kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka, a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.

„Kristus toužebně čeká na to, že se projeví ve své církvi. Až se povaha Spasitelova. dokonale vytvoří v Jeho lidu, pak přijde, aby jej přijal jako své vlastnictví.“ – Kristova podobenství, str. 34; COL 69.

b. Jaké důležité učení bylo obnoveno následkem druhého adventního hnutí? Čím se tento lid stal? Izaiáš 56:1, 2; 58:12.

Izaiáš 56:1, 2. Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena bude. Blahoslavený člověk, kterýž činí to, a syn člověka, kterýž se přídrží toho, ostříhaje soboty, aby jí nepoškvrňoval, a ostříhaje ruky své, aby nic zlého neučinila.

Izaiáš 58:12. A vzdělají od tebe zplození pustiny starodávní; základy od národu do pronárodu vyzdvihneš.

I slouti budeš vzdělavatel zbořeniny, a napravovatel stezek k bydlení. „Pán nám poslal poselství pro tento čas, aby ustanovil křesťanství na věčných základech, a všichni, kdož věří přítomné pravdě, musejí stát, ne ve své vlastní moudrosti, ale v moudrosti Boží; a vyzdvihovat základy od národu do pronárodu. Tito budou zaneseni do záznamů v knihách nebeských jako vzdělavatelé zbořeniny, napravovatelé stezek k bydlení. Máme udržovat pravdu proto, že je pravdou, navzdory nejrozhořčenějšímu odporu. Bůh působí na lidské mysli; není to jen člověk, kdo pracuje. Velká moc osvícení pochází od Krista; záře Jeho příkladu má být udržována před tváří lidu v každém projevu.“

– SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1152.

Pondělí 25. prosince

2. JEDNOTA VÍRY

a. Jaké dary umožňují upřímným adventním věřícím rozeznat zvláštní pravdy pro tuto dobu? 1 Korintským 12:28.

1 Korintským 12:28. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomocníky, správce, rozličnost jazyků.

„Bůh vyvádí lidi ven ze světa na vyvýšenou základnu věčné pravdy, přikázání Božích a víry Ježíšovy. Bude káznit a uzpůsobovat svůj lid. Oni nebudou v rozporu, jeden věřící jedné věci a druhý mající víru a názory zcela opačné, každý se pohybující nezávisle na tělu. Skrze rozmanitost darů a správce, které postavil v církvi, se budou všichni sjednocovat ve víře. Jestliže jeden člověk zastává svůj pohled na biblickou pravdu bez ohledu na názor svých bratrů a hájí svůj běh, když tvrdí, že má právo na své vlastní zvláštní názory, a pak je vnucuje druhým, jak může naplňovat modlitbu Kristovu?“ – Testimonies to Ministers, pp. 29, 30.

b. Jak jednota církve ovlivňuje naše svědčení o pravdě? Jan 13:35.

Jan 13:35. Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.

„Je to jednota v církvi, která jí umožňuje působit uvědomělým vlivem na nevěřící a světské lidi.“ – That I May Know Him, p. 153.

„Naše jednota a láska jednoho k druhému jsou osvědčení, kterými dokazujeme světu, že Bůh poslal svého Syna, aby spasil hříšníky.“ – This Day With God, p. 120.

c. Co by bylo možné, kdyby věřící v plné víře přijali dar spravedlnosti Kristovy? Efezským 4:13.

Efezským 4:13. Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova.

„Duch svatý, Utěšitel, o němž Ježíš pravil, že jej pošle na svět, je ten, který mění naši povahu k obrazu Kristovu; a když toto provádí, odrážíme jako v zrcadle slávu Páně. To znamená, že povaha člověka, který takto patří na Krista, je tak podobná Jeho povaze, že když se člověk na něj podívá, vidí Kristovu vlastní povahu zářící jako ze zrcadla. Aniž to na sobě pozorujeme, jsme den co den proměňováni z našich vlastních způsobů a vůle na způsoby a vůli Krista, na líbeznost Jeho povahy. Takto rosteme v Krista a nevědomky odrážíme Jeho obraz.“ – The Review and Herald, April 28, 1891.

Úterý 26. prosince

3. SOUD

a. Jaká veliká událost byla ukázána proroku Danielovi a kdy začala? Jak je s ní spojena služba Kristova? Daniel 7:9, 10, 13, 14; 1 Jan 2:1; Daniel 8:14.

Daniel 7:9, 10, 13, 14. Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící. Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu, a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; soud zasedl, a knihy otevříny byly. … Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všickni lidé, národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší.

1 Jan 2:1. Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.

Daniel 8:14. I řekl mi: Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby.

„[Citovány verše Daniel 7:13, 14.] Kristův příchod, zde vylíčený, není Jeho druhý příchod na zemi. On přichází k Starému dnů v nebi, aby přijal panství a slávu a království, které Jemu bude dáno v závěru Jeho díla jako prostředníka. O tomto příchodu, a ne o Kristově druhém příchodu na zemi, bylo v proroctví předpověděno, že má nastat po vypršení 2300 dnů v roce 1844. Doprovázen nebeskými anděly vstupuje náš veliký Nejvyšší Kněz do svatyně svatých a tam předstupuje před Boha, aby prováděl poslední úkony své služby v zájmu člověka – aby vykonával dílo vyšetřujícího soudu a činil smíření pro všechny, u nichž se prokáže, že mají nárok na jeho užitek.“ – Vítězství lásky Boží, str. 342; GC 480.

b. Jestliže jsme přijali Kristovu připočtenou spravedlnost a žili z moci Jeho udělené spravedlnosti, jak bychom měli obstát na tomto soudu? Kazatel 12:14; Matouš 12:36, 37.

Kazatel 12:14. Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou.

 
 

Matouš 12:36, 37. Ale pravím vám, že z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný. Nebo z slov svých spravedliv budeš, a z řečí svých budeš odsouzen.

„Všem, kdož se opravdově káli ze svých hříchů a vírou se dovolávali krve Kristovy jako své smírčí oběti, bylo u jejich jmen v knihách nebeských zaznamenáno odpuštění; protože se stali účastníky spravedlnosti Kristovy a bylo zjištěno, že jejich povahy jsou v souladu se zákonem Božím, budou jejich hříchy vymazány a oni sami budou shledáni hodnými věčného života. …

„Hříchy, z kterých se hříšník nekál a nezanechal jich, nebudou odpuštěny a vymazány z knih záznamů, ale zůstanou, aby svědčily proti hříšníkovi v den Boží. Své zlé skutky mohl spáchat za denního světla nebo v noční tmě; ony však byly odkryté a zjevné před obličejem Toho, s nímž máme co do činění. Andělé Boží byli svědky každého hříchu a zapsali jej do neomylných záznamů. Hřích může být utajený, zapřený, skrytý před otcem, matkou, manželkou, dětmi a společníky; nikdo kromě viníka nemusí mít nejmenší podezření o špatnosti; je to však obnaženo před nebeskými bytostmi. … Lidé mohou být oklamáni těmi, kdož jsou porušeni v srdci, ale Bůh proniká skrz všechna předstírání a čte vnitřní život.“ – Vítězství lásky Boží, str. 344, 345, 346, 347; GC 483, 486.

Středa 27. prosince

4. SHLAZENÍ HŘÍCHU

a. Co je zjeveno o stavu a povaze těch, kteří byli posvěcení během této doby zapečeťování? Zjevení 14:1–5.

Zjevení 14:1–5. Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíce majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých. A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých, a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteříž hrají na harfy své. A zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, a před těmi čtyřmi zvířaty, a před těmi starci, a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni z země. Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, kteříž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.

„Neposkvrněné roucho Kristovy spravedlnosti je vloženo na zkoušené, pokoušené, přesto věrné dítky Boží. Opovrhovaný ostatek je oděn do slavného šatu, aby už nikdy nebyl poskvrněn zkaženostmi světa. Jejich jména jsou uchována v Beránkově knize života, zapsána mezi věrnými všech věků. Odolali nástrahám podvodníka; neodvrátili se od své věrnosti při řevu draka. Nyní jsou věčně bezpečni před pokušitelovými úklady.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 372; 5T 475.

b. Jaký úžasný úkon se provádí v nebeské svatyni během soudu nad spravedlivými mrtvými a potom nad spravedlivými živými? Skutky 3:19.

Skutky 3:19. Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně.

„Viděla jsem, že mnozí zanedbávali tolik potřebnou přípravu a na čas ‚rozvlažení‘ a ‚pozdního deště‘ se dívali tak, že je uzpůsobí, aby obstáli v den Páně a byli živi před Jeho obličejem. Ó, jak mnoho jsem jich viděla v době soužení bez ochrany! Zanedbali potřebnou přípravu; proto nemohli obdržet rozvlažení, které musejí všichni mít, aby je uzpůsobilo pro život před tváří svatého Boha.“ – Rané spisy, str. 59; EW 71.

c. V jakém duchovním stavu musíme být, když přijde Ježíš? Židům 12:14; 2 Petr 3:14.

Židům 12:14. Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána.

2 Petr 3:14. Protož, nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poškvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji.

„‚Snažtež se, abyste bez poškvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji‘ (2 Petr 3:14). Toto je standard, o který musí každý křesťan usilovat, ne svými vlastními přirozenými schopnostmi, ale skrze milost jemu danou od Ježíše Krista. Bojujme o vládu nad každým hříchem a buďme schopni potlačit každý netrpělivý, rozmrzelý výraz.“ – Our High Calling, p. 235.

„Satan nemohl v Synu Božím nalézt nic, co by mu umožnilo získat vítězství. On ostříhal přikázání svého Otce a nebylo v Něm žádného hříchu, kterého by Satan mohl využít ve svůj prospěch. Toto je stav, v kterém musejí být nalezeni ti, kdož mají obstát v čase soužení.“ – Vítězství lásky Boží, str. 443, 444; GC 623.

Čtvrtek 28. prosince

5. SPRAVEDLIVÍ VÍTĚZI

a. Jaké vážné varování je dáno, aby uchránilo Boží lid před klamy církví posledních dnů? Jaká zodpovědnost spočívá na těch, kteří mají toto poznání? Zjevení 14:9–11; Ezechiel 33:2–4.

Zjevení 14:9–11. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.

Ezechiel 33:2–4. Synu člověčí, mluv k synům lidu svého a rci jim: Když uvedu na zemi některou meč, jestliže vezme lid té země muže jednoho od končin svých, a ustanoví jej sobě za strážného, a ten vida meč přicházející na tu zemi, troubil-li by na troubu a napomínal lidu, a slyše někdo zvuk trouby, však by se nedal napomenouti, a v tom přijda meč, shladil by jej: krev jeho na hlavu jeho bude.

„Poselství třetího anděla se má považovat za poselství nejvyššího významu. Je to otázka života a smrti. Dojem vyvolaný tímto poselstvím bude úměrný opravdovosti a vážnosti, s níž se poselství hlásá.“ – SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 980.

 
 

b. Co se praví o těch, kteří jsou vítězi, a jsou takto připraveni setkat se s Ježíšem při Jeho druhém příchodu? Zjevení 14:12.

Zjevení 14:12. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.

„Boží pojmenovaný lid – ti, kdož na této zemi svědčí o své věrnosti. Kteří to jsou? Ti, kteří ostříhají přikázání Boží a svědectví Ježíše Krista; ti, kdož mají Ukřižovaného za svého Spasitele.“ – SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 981.

„Nestačí věřit o Kristu; musíme věřit v Něho. Jediná víra, která nám bude přinášet prospěch, je ta, která přijímá Krista za osobního Spasitele; která si přivlastňuje Jeho zásluhy. Mnozí se domnívají, že víra je nějaký názor. Spasitelná víra je ujednání, jímž ti, kdož přijímají Krista, vcházejí do smluvního vztahu s Bohem. Pravá víra je život. Živá víra znamená vzrůst síly, naprostou důvěru, jíž se duše stává vítězící mocí.“ – Touha věků, str. 241; DA 347.

Pátek 29. prosince

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. V jakém smyslu máme být „vzdělavatelé zbořeniny“?
2. Proč je tak důležité mít jednotu v církvi? Jak to můžeme udělat?

3. Aby byly naše hříchy shlazeny, v jakém stavu musíme být?
4. Jak můžeme dosáhnout standardu povahy, který Bůh vyžaduje?

5. Proč nestačí věřit o Kristu? Co to znamená?