Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 14. KONEČNÝ VÝSLEDEK

24-09-2017

„Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují“ (1 Korintským 2:9).

„Představte si obraz domova spasených a uvědomte si, že to bude mnohem skvělejší, než dokáže zpodobnit vaše nejnápaditější obrazotvornost.“ – Cesta ke Kristu, str. 59; SC 86.

Doporučená četba: Vítězství lásky Boží, str. 467–481; GC 658–678. Výchova, str. 176–180; Ed 301–309.Neděle 24. září

1. ZKÁZA PADLÉ PLANETY

a. Co se stane planetě Zemi, když se její Tvůrce vrátí? Izaiáš 24:1, 3, 5, 6; Jeremiáš 4:23–26.

Izaiáš 24:1, 3, 5, 6. Aj, Hospodin vyprázdní zemi, a pustou učiní; promění zajisté způsob její, a rozptýlí obyvatele její. … Náramně vyprázdněna bude země, a velice zloupena; nebo Hospodin mluvil slovo toto. … Proto že i ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou. Protož prokletí zžíře zemi, a vypléněni budou obyvatelé její; protož hořeti budou obyvatelé země, a pozůstane lidí maličko.
Jeremiáš 4:23–26. Hledím-li na zemi, a aj, nesličná jest a prázdná; pakli na nebe, není na něm žádného světla. Hledím-li na hory, a aj, třesou se, a všickni pahrbkové pohybují se. Hledím-li, a aj, není žádného člověka, a všeliké ptactvo nebeské zaletělo. Hledím-li, a aj, pole úrodné jest pouští, a všecka města jeho zbořena jsou od Hospodina a od hněvu prchlivosti jeho.

„Při příchodu Kristově jsou bezbožní vyhlazeni z povrchu celé země – stráveni duchem Jeho úst a zahubeni bleskem Jeho slávy. Kristus bere svůj lid do Města Božího a země je zbavena svých obyvatel. …

„Celá země vypadá jako bezútěšná poušť. Zříceniny měst a vesnic zničených zemětřesením, vykořeněné stromy, rozeklané skály, vyvržené mořem nebo vytržené ze samé země, jsou roztroušeny po jejím povrchu.“ – Vítězství lásky Boží, str. 467; GC 657.

b. Co se stane tomu, který zkazil planetu? Zjevení 20:1, 2.

Zjevení 20:1, 2. I viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.

„[Citovány verše Jeremiáš 4:23–26] Zde má být domov Satana a jeho zlých andělů po tisíc let.“ – Vítězství lásky Boží, str. 468; GC 659.

Pondělí 25. září

2. TISÍC LET

a. Vysvětlete, v jakém smyslu je Satan svázán řetězem po dobu 1 000 let. Zjevení 20:3.

Zjevení 20:3. A uvrhl ho do propasti, i zavřel, a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.

„Omezen na zemi, nebude mít [Satan] přístup k jiným světům, aby pokoušel a obtěžoval ty, kdož nikdy nepadli. V tomto smyslu je svázán: nezůstává nikdo, na koho by mohl používat svou moc. Je zcela odříznut od díla podvodu a zkázy, jež po tolik staletí bylo jeho jediným potěšením. …

„I bezbožní jsou nyní vyňati z moci Satanovy a on zůstává sám se svými zlými anděly, aby si uvědomil účinek prokletí, které přináší hřích. …

„Po tisíc let bude Satan bloudit sem a tam po zpustošené zemi, aby patřil na následky své vzpoury proti zákonu Božímu. Během této doby jsou jeho utrpení veliká.“ – Vítězství lásky Boží, str. 468; GC 659, 660.

b. Jakou práci mají dělat v nebi spasení ze všech generací, kteří budou stoupat vzhůru vstříc Kristu v povětří? Zjevení 20:4, 6; 1 Korintským 6:2, 3.

Zjevení 20:4, 6. I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a duše stínaných pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, aneb na ruce své. A ožili, a kralovali s Kristem tisíc let. … Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.
1 Korintským 6:2, 3. Nevíte-liž, že svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen býti má svět, kterakž nehodni jste těch nejmenších věcí rozsuzovati? Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?

„[Svatí] spolu s Kristem soudí bezbožné, porovnávajíce jejich skutky s knihou zákona, s Biblí, a rozhodujíce každý případ podle skutků učiněných v těle. …

„Také Satan a zlí andělé jsou souzeni Kristem a Jeho lidem.“ – Vítězství lásky Boží, str. 469; GC 661.

c. Na které místo na zemi sestupuje Kristus a nový Jeruzalém z nebe na konci tisíce let? Zachariáš 14:4, 9; Zjevení 21:1, 2.

Zachariáš 14:4, 9. I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a k západu údolím velmi velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne. … A bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný, a jméno jeho jedno.
Zjevení 21:1, 2. Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému.

„Když Nový Jeruzalém ve své oslňující nádheře sestupuje z nebe, spočívá na místě očištěném a připraveném pro jeho přijetí a Kristus se svým lidem a s anděly vstupují do Svatého Města.“ – Vítězství lásky Boží, str. 470; GC 663.

d. Jaký je postoj lidí, kteří vstali ve vzkříšení, které následuje po tisíci letech? Zjevení 20:5 (první část), 7, 8.

Zjevení 20:5 (první část), 7, 8. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo těch tisíc let. … A když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satan z žaláře svého. I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského.

Úterý 26. září

3. PODVOD KU ZKÁZE

a. Vysvětlete Satanův poslední podvodný manévr a jaké jsou jeho následky. Zjevení 20:9–15; Malachiáš 4:1.

Zjevení 20:9–15. I vstoupili na širokost země, a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale sstoupil oheň od Boha s nebe, a spálil je. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a siry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků. I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno. I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před oblíčejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiná kniha také jest otevřína, to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutků svých. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podlé skutků svých. Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá. I ten, kdož není nalezen v knize života zapsán, uvržen jest do jezera ohnivého.
Malachiáš 4:1. Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Hospodin zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti.

„Když bezbožní mrtví vstali a [Satan] vidí na své straně obrovský zástup, jeho naděje ožívají a rozhoduje se nevzdávat velikou rozepři. Sešikuje pod svou korouhev všecka vojska ztracených a skrze ně se pokusí provést své plány. Bezbožní jsou Satanovými zajatci. Tím, že zavrhli Krista, přijali vládu vůdce vzbouřenců. Jsou připraveni přijímat jeho návrhy a vykonávat jeho rozkazy. Přesto, věrný své dřívější prohnanosti, se Satan nepřiznává, že je Satanem. Tvrdí, že je knížetem, jemuž právem patří svět a jehož dědictví mu bylo nezákonně vyrváno. Vydává se svým klamaným poddaným za vykupitele, ujišťuje je, že z jejich hrobů je vyvedla jeho moc a že se chystá je zachránit před nejkrutější tyranií. Využívaje nepřítomnosti Kristovy, koná Satan divy, aby podpořil svá tvrzení. Dělá ze slabých silné a všem vdechuje svého vlastního ducha a energii. Navrhuje, že je povede proti táboru svatých a zmocní se Města Božího. …

„S vojenskou přesností postupují semknuté řady po rozbitém a nerovném zemském povrchu k Městu Božímu. Na příkaz Ježíšův jsou brány Nového Jeruzaléma zavřeny a vojska Satanova obkličují město a připravují se ke zteči.“ – Vítězství lásky Boží, str. 470–472; GC 663, 664.

„Sestupuje oheň od Boha z nebe. Země se rozpadá. Zbraně ukryté v jejích hlubinách vycházejí ven. Stravující plameny ohně šlehají z každé zející propasti. Samy skály hoří. …

„Bezbožným se dostává jejich odplaty na zemi. … Někteří jsou zničení skoro v okamžení, zatímco jiní trpí mnoho dnů. Všichni jsou potrestáni ‚podlé skutků jejich‘ (Žalm 28:4). Protože hříchy spravedlivých byly přeneseny na Satana, je nucen trpět nejen za svou vlastní vzpouru, ale i za všechny hříchy, kterých se jeho příčinou Boží lid dopustil. Jeho trest má být daleko větší než trest těch, které oklamal. Poté co zahynuli všichni, kteří padli jeho podvody, on je stále naživu a trpí. V očišťujících plamenech jsou bezbožníci nakonec vyhlazeni, kořen i ratolest – Satan je kořen, jeho následovníci jsou ratolesti. Plný trest zákona byl vykonán; požadavky spravedlnosti byly splněny; a nebe a země na to patříce, hlásají spravedlnost Jehovahovu.“ – Vítězství lásky Boží, str. 477; GC 672, 673.

Středa 27. září

4. ZACHOVÁNI PRO VĚČNOST

a. Jak Kristus chrání spravedlivé před neuhasitelným ohněm? Žalm 84:12.
Žalm 84:12. Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti.

„Zatímco země byla zahalena ničivým ohněm, přebývali spravedliví bezpečně ve Svatém Městě.“ – Vítězství lásky Boží, str. 478; GC 673.

b. Jaká slavná událost korunuje očištění země? Zjevení 21:1.

Zjevení 21:1. Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo.

„Oheň, který stravuje bezbožné, očišťuje zemi. Každá stopa prokletí je smazána. Žádné věčně hořící peklo nebude udržovat před obličejem vykoupených strašné následky hříchu.“ – Vítězství lásky Boží, str. 478; GC 674.

c. Pro nás dnes, přebývající stále na planetě sužované utrpením a problémy, kde bychom měli hledat svůj věčný domov? 2 Petr 3:13; 1 Korintským 2:9.

2 Petr 3:13. Nového pak nebe a nové země podlé zaslíbení jeho čekáme, v kterýchž spravedlnost přebývá.
1 Korintským 2:9. Ale jakož psáno jest: Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují.

„Nejvznešenější jazyk nedokáže popsat slávu nebe ani nedostižné hlubiny lásky Spasitelovy.“ – Rané spisy, str. 246; EW 289.
„Obava, že by se dědictví svatých mohlo jevit jako příliš hmotné, vede mnohé k tomu, že zduchovňují právě ty pravdy, které nás vedou, abychom se na novou zemi dívali jako na náš domov. Kristus své učedníky ujistil, že odchází připravit pro ně příbytky. Ti, kteří přijímají učení Božího Slova, nebudou zcela nevědomí o nebeském příbytku.“ – The Story of Redemption, p. 430.

d. Jaký velkolepý popis nové země nám poskytl Jan? Zjevení 21:3, 4; 22:1–5.

Zjevení 21:3, 4. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.
Zjevení 22:1–5. I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křištál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. U prostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a lístí své k zdraví národů. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou. A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelích jejich. A noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je osvěcuje, a kralovati budou na věky věků.

„Jsou tam věčně proudící toky, průzračné jako křišťál, a podél nich mávající stromy vrhají své stíny na cesty, připravené pro vykoupené Hospodinovy. Rozsáhlé roviny se tam zvedají do krásných pahorků a hory Boží tam vypínají své vznešené vrcholky. Na těchto pokojných rovinách, při těchto živých tocích, Boží lid, který byl tak dlouho poutníkem a pocestným, najde domov.“ – Vítězství lásky Boží, str. 479; GC 675.

Čtvrtek 28. září

5. VĚČNÁ RADOST

a. Jaký stav má být obnoven na nové zemi? Izaiáš 35:5–10; 65:25. Jak je popsán nebeský život?

Izaiáš 35:5–10. Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých. Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen, a jazyk němého prozpěvovati bude; nebo se vyprýští vody na poušti, a potokové na pustinách. A obrátí se místo vyprahlé v jezero, a žíznivé v prameny vod; v doupatech draků, v pelešech jejich tráva, třtí a sítí. Bude také tam silnice a cesta, kteráž cestou svatou slouti bude. Nepůjde po ní nečistý, ale bude samých těchto; tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí. Nebude tam lva, a lítá zvěř nebude choditi po ní, aniž tam nalezena bude, ale půjdou po ní ti, jenž budou vysvobozeni. Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zámutek pak a úpění uteče od nich.
Izaiáš 65:25. Vlk s beránkem budou se pásti spolu, a lev jako vůl bude jísti plevy, hadu pak za pokrm bude prach. Neuškodíť, aniž zahubí na vší mé hoře svaté, praví Hospodin.

„Viděla jsem pole vysoké trávy, nejskvělejší ke spatření; byla to živá zeleň a měla odlesk stříbra a zlata, když se vlnila pyšně k slávě Krále Ježíše. Pak jsme vešli do pole plného všech druhů zvířat – lev, beránek, leopard a vlk, všichni dohromady v dokonalé jednotě.“ – Rané spisy, str. 18–19; EW 18.
„Divoký se stane krotkým a plachý důvěřivým.“ – Výchova, str. 177; Ed 304.

b. Kolem koho se bude všechno soustřeďovat po celou věčnost a jak to bude potvrzeno? Zachariáš 13:6; Zjevení 7:15–17; 5:13.

Zachariáš 13:6. A dí-li kdo jemu: Jaké to máš rány na rukou svých? I odpoví: Jimiž jsem zbit v domě těch, kteříž mne milují.
Zjevení 7:15–17. Protož jsou před trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho; a ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovati je bude. Nebudouť lačněti více, ani žízniti více, a nebude bíti na ně slunce, ani žádné horko. Nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.
Zjevení 5:13. Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.

„Žádné věčně hořící peklo nebude udržovat před obličejem vykoupených strašné následky hříchu. Toliko jediná připomínka zůstává: náš Vykupitel navždy ponese známky svého ukřižování.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 489.

„Léta věčnosti, jak poplynou, budou přinášet bohatší a stále slavnější zjevení Boha a Krista. Jak se bude rozšiřovat poznání, tak poroste láska, úcta a štěstí. Čím více se budou lidé učit o Bohu, tím více budou obdivovat Jeho povahu. …

„Veliká rozepře je skončena. Hřích a hříšníci už neexistují. Celý vesmír je čistý. Jeden puls souladu a štěstí tepe v obrovském stvoření. Od Toho, který stvořil všechno, proudí život a světlo i štěstí do všech oblastí neomezeného prostoru. Od nejmenšího atomu po největší světy, všechny věci, živé i neživé, ve své nezastíněné kráse a dokonalé radosti prohlašují, že Bůh láska jest.“ – Vítězství lásky Boží, str. 481; GC 678.

Pátek 29. září
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč je tak důležité se připravit na brzký Kristův návrat?
2. Objasněte často nepochopený účel milénia.
3. Vysvětlete Satanův poslední manévr a proč jím budou lidé podvedeni. 4. Co si potřebujeme uvědomit o životě na nově učiněné zemi?
5. Co je hlavní myšlenkou věčnosti a proč bychom si jí měli cenit dnes?