Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 2. PROBLÉM HŘÍCHU

08-10-2017

PROBLÉM HŘÍCHU

„Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží“ (Římanům 3:23).

„Veškerá lidská rodina přestoupila zákon Boží a jako přestupník zákona je člověk beznadějně zničen; neboť je nepřítelem Božím, aniž má sílu učinit cokoliv dobrého.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 255; 1SM 321.

Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 24–35; PP 48–62.

Neděle 8. října

1. BOŽÍ ZÁMĚR PRO LIDSTVO

a. K čímu obrazu byli Adam a Eva stvořeni a za jakým účelem? Genesis 1:26, 27, 31; Izaiáš 43:7.

Genesis 1:26, 27, 31. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. … A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

Izaiáš 43:7. Každého toho, jenž se nazývá jménem mým, a kteréhož jsem k slávě své stvořil, jejž jsem sformoval, a kteréhož jsem učinil.

„Když Adam vyšel z rukou Stvořitelových, nesl ve své tělesné, duševní a duchovní přirozenosti podobnost k svému Tvůrci. ‚Stvořil Bůh člověka k obrazu svému‘ (Genesis 1:27) a bylo Jeho záměrem, aby čím déle člověk žil, tím plněji zjevoval tento obraz – tím plněji odrážet slávu Stvořitelovu. Všechny jeho schopnosti byly způsobilé se rozvíjet; jejich kapacita a vitalita měly ustavičně růst.“ – Výchova, str. 10; Ed 15.

b. Ačkoli naši první rodiče nenosili žádné umělé šaty, co je zahalovalo jako symbol jejich čistoty? Žalm 104:1, 2. Srovnejte s Exodus 34:29.

Žalm 104:1, 2. Dobrořeč duše má Hospodinu. Hospodine Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásu jsi oblékl. Přioděls se světlem jako rouchem, roztáhls nebesa jako kortýnu. Exodus 34:29. I stalo se, když sstupoval Mojžíš s hory Sinai, (a měl dvě dsky svědectví v rukou svých, když sstupoval s hory), nevěděl, že by se stkvěla kůže tváři jeho, když mluvil s ním.

„Bezhříšný pár nenosil žádné umělé šaty; byl oděn pláštěm světla a slávy, takovým, jaký nosí andělé.“ – Patriarchové a proroci, str. 22; PP 45.

„Bílé roucho nevinnosti nosili naši první rodiče, když je Bůh umístil ve svatém Edenu. Žili v dokonalé shodě s vůlí Boží. Veškerou sílu svých citů věnovali svému nebeskému Otci. Nádherné měkké světlo, světlo Boží, zahalovalo svatý pár. Toto světelné roucho bylo symbolem jejich duchovních šatů nebeské nevinnosti. Kdyby byli zůstali věrni Bohu, nikdy by je bývalo nepřestalo zahalovat.“ – Kristova podobenství, str. 184; COL 310, 311.

Pondělí 9. října

2. ZKOUŠKA LÁSKY

a. V jakém smyslu měli naši první rodiče svobodu naplňovat svůj božský účel? Deuteronomium 30:19.

Deuteronomium 30:19. Osvědčuji proti tobě dnes nebem a zemí, žeť jsem život i smrt předložil, požehnání i zlořečenství; vyvoliž sobě tedy život, abys živ byl ty i símě tvé.

„Naši první rodiče, ač byli stvořeni nevinnými a svatými, nebyli zbaveni možnosti provinění. Bůh je učinil svobodnými morálními bytostmi, schopnými oceňovat moudrost a laskavost Jeho povahy a spravedlnost Jeho požadavků, a měli plnou svobodu vykonávat nebo odepírat poslušnost. …

„Bůh by mohl stvořit člověka, který by neměl moc přestoupit Jeho zákon; mohl by zadržet ruku Adamovu, aby se nedotkla zapovězeného ovoce; avšak v tom případě by člověk nebyl svobodnou morální bytostí, ale pouhým automatem. Bez svobody volby by jeho poslušnost nebyla dobrovolná, ale vynucená. Jeho povaha by se nemohla vyvíjet.“ – Patriarchové a proroci, str. 24, 25; PP 48, 49.

b. Jaká zkouška věrnosti byla dána našim prvním rodičům? Genesis 2:16, 17.

Genesis 2:16, 17. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš; ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

„Když byli Adam a Eva postaveni do nádherné zahrady, měli ke svému štěstí všechno, co si mohli přát. Bůh však ve svých nekonečně moudrých rozhodnutích zvolil vyzkoušet jejich věrnost dříve, než jim mohl poskytnout věčné bezpečí. Měli Jeho přízeň a On s nimi rozmlouval a oni s Ním. Přesto neodstranil zlo z jejich dosahu. Satan měl dovoleno je pokoušet. Kdyby ve zkoušce obstáli, měli by věčnou přízeň Boží a nebeských andělů.“ – The Story of Redemption, p. 24.

c. Popište, jak se naši první rodiče stali nevěrnými Bohu? 2 Korintským 11:3; Genesis 3:1–6.

2 Korintským 11:3. Ale bojím se, aby snad, jakž onen had svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše od sprostnosti, kteráž jest v Kristu.

Genesis 3:1–6. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.

„Satan namlouval svatému páru, že porušením zákona Božího získají prospěch. Což neslyšíme dnes podobné dokazování? Mnozí hovoří o úzkoprsosti těch, kteří jsou poslušni Božích přikázání, zatímco o sobě tvrdí, že mají širší ideje a těší se větší svobodě. Co je to, ne-li ozvěna hlasu z ráje: ‚V který byste koli den z něho jedli‘ – přestoupili božský požadavek – ‚budete jako bohové‘?“ – Patriarchové a proroci, str. 29; PP 55.

Úterý 10. října

3. HŘÍCH A JEHO NÁSLEDKY

a. Jak je hříšný čin de nován v Bibli? 1 Jan 3:4.

1 Jan 3:4. Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona.

„Naše jediná de nice hříchu je ta, která je dána v slově Božím; je to ‚přestoupení zákona;‘ je to důsledek působení zásady, která válčí s velikým zákonem lásky, který je základem božské vlády.“ – Vítězství lásky Boží, str. 351; GC 493.

b. Jaký tragický následek postihl lidstvo kvůli jejich hříchu? Genesis 3:19, 23; Římanům 5:12.

Genesis 3:19, 23. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš. … I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.

Římanům 5:12. A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.

„Nebylo vůlí Boží, aby bezhříšný pár nevědět nic o zlu. On jim bohatě udílel dobro a odepíral zlo. Avšak v rozporu s Jeho přikázáním jedli ze zapovězeného stromu a nyní budou z něho stále jíst – budou poznávat zlo – po všechny dny svého života. Od té doby bude lidstvo sužováno Satanovými pokušeními. Namísto radostné práce, jež jim byla až dosud určena, má být jejich údělem starost a dřina. Budou podléhat zklamání, žalu a bolesti a nakonec smrti.“ – Patriarchové a proroci, str. 33; PP 59.

c. Jaký další následek měl Pád v povaze každé lidské bytosti? Římanům 3:12; 7:14, 18; 8:7.

Římanům 3:12. Všickni se uchýlili, spolu neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.

Římanům 7:14, 18. Víme zajisté, že zákon jest duchovní, ale já jsem tělesný, prodaný hříchu. … Vímť zajisté, že nepřebývá ve mně, (to jest v těle mém), dobré. Nebo chtění hotové mám, ale abych vykonati mohl dobré, tohoť nenalézám.

Římanům 8:7. Proto že opatrnost těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu Božímu není poddána, aniž hned může býti.

„Poté co Adam a Eva zhřešili, … bylo jim řečeno, že hřích zkazil jejich povahu; zmenšili svou sílu odporovat zlu a otevřeli cestu pro Satana, aby k nim získal snadnější přístup. Ve své nevinnosti podlehli pokušení; a teď, ve stavu vědomé viny, budou mít méně moci udržovat svou neporušenost.“ – Patriarchové a proroci, str. 34, 35; PP 61.

„Následek jezení ze stromu poznání dobrého a zlého se projevuje v každé zkušenosti člověka. V jeho povaze je sklon k zlému, síla, které bez pomoci nemůže odporovat.“ – Výchova, str. 18; Ed 29.

„Sám od sebe není schopen si uvědomit hřích, není schopen ocenit a přivlastnit si božskou povahu. Kdyby se nacházela v jeho dosahu, nebylo by v ní nic, co by si jeho přirozené srdce přálo.“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 269; 1SM 340.

Středa 11. října

4. ŠATY Z FÍKOVÉHO LISTÍ

a. Po uvědomění si své ztráty nevinnosti a světla, které bylo dáno, aby ji symbolizovalo, co Adam a Eva dělali, aby zkusili zakrýt svou nahotu? Bylo jejich zakrytí přijatelné? Genesis 3:7, 8.

Genesis 3:7, 8. Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků. A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.

„Když vešel hřích, přerušili [naši první rodiče] své spojení s Bohem a světlo, které je obklopovalo, zmizelo. Nazí a zahanbení se pokoušeli nahradit nebeské šaty navázáním fíkového listí pro své zakrytí.“ – Kristova podobenství, str. 184; COL 311.

b. V jakém duchovního smyslu dělají hříšníci sobě šaty z fíkového listí už od doby Pádu? Římanům 10:3.

Římanům 10:3. Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost usilujíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.

„Toto je věc, kterou dělají přestupníci Božího zákona už ode dne Adamovy a Eviny neposlušnosti. Navazují si fíkové listí, aby zakryli nahotu způsobenou přestoupením. Nosí šaty, které si sami vymysleli, svými vlastními skutky zkoušejí přikrýt své hříchy a sami sebe učinit Bohu přijatelnými.“ – Kristova podobenství, str. 185; COL 311.

c. Jaký podvod nás vede k tomu, abychom si mysleli, že můžeme sami sebe učinit přijatelnými před Bohem? Jeremiáš 17:9; Izaiáš 64:6.

Jeremiáš 17:9. Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?

Izaiáš 64:6. Ačkoli jsme jako nečistý my všickni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše. Pročež pršíme jako list my všickni, a nepravosti naše jako vítr zachvacují nás.

„Mnozí jsou podvedeni, pokud jde o stav jejich srdcí. Neuvědomují si, že přirozené srdce je nejlstivější nade všecko a nejpřevrácenější. Zahalují se do své vlastní spravedlnosti a jsou spokojeni, když dosahují svého vlastního lidského standardu povahy; ale jak osudně chybují, když nedosahují božského standardu a sami od sebe nemohou uspokojit požadavky Boží. …

„Veškerá lidská rodina přestoupila zákon Boží a jako přestupník zákona je člověk beznadějně zničen; neboť je nepřítelem Božím, aniž má sílu učinit cokoliv dobrého. ‚Opatrnost těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu Božímu není poddána, aniž hned může býti‘ (Římanům 8:7).“ – Vybraná poselství, kn. 1, str. 255; 1SM 320, 321.

 

Čtvrtek 12. října

5. CELÝ SVĚT VINEN PŘED BOHEM

a. Jak veškeré lidstvo selhává v naplnění Božího původního záměru? Římanům 3:23.

Římanům 3:23. Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.

b. K jakému účelu zákon Boží, jako standard spravedlnosti, slouží? Římanům 3:19, 20; Galatským 3:24.

Římanům 3:19, 20. Víme pak, že cožkoli zákon mluví, těm, kteříž jsou pod zákonem mluví, aby všeliká ústa zacpána byla, a aby vinen byl všecken svět Bohu. Protož z skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před oblíčejem jeho; nebo skrze zákon poznání hřícha.

Galatským 3:24. A tak zákon pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli.

„Zákon stojí pevně a spravedlnost vážně poukazuje hříšníku na jeho svaté příkazy. Není oborem zákona, aby spasil hříšníka, ale aby ho obvinil, ne aby mu odpustil, ale aby ho odsoudil. Nemůže být změněn, aby vyhověl člověku v jeho padlém stavu. Jak má být potom Boží spravedlnost uspokojena a Jeho přízeň získána? Nikoli prostřednictvím skutků; ‚Z skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před oblíčejem jeho.‘ Ve své vlastní síle nemůže hříšník splnit požadavky Boží.“ – The Signs of the Times, July 31, 1901.

c. Jakou otázku si kladou hříšníci už od doby Pádu a jaká je jediná odpověď? Job 9:2; 25:4–6; Jan 1:29.

Job 9:2. I ovšem vím, žeť tak jest; nebo jak by mohl člověk spravedliv býti před Bohem silným?

Job 25:4–6. Jakž by tedy spravedliv býti mohl bídný člověk před Bohem silným, aneb jak čist býti narozený z ženy? Hle, ani měsíc nesvítil by, ani hvězdy nebyly by čisté před očima jeho, nadto pak smrtelný člověk, jsa jako červ, a syn člověka, jako hmyz.

Jan 1:29. Druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.

„V každém sboru jsou duše, které nejsou nasyceny. Každou sobotu by měly slyšet něco, co jim bude pomáhat na cestě spasení a učit je, jak se stát lepšími křesťany. Důležitou věcí pro jejich poznání je: Jak může být hříšník ospravedlněn před Bohem? Nechť je jim cesta spasení představena jednoduchým způsobem. Vyzdvihněte Ježíše jako hříšníkovu jedinou naději.“ – The Review and Herald, October 7, 1909.

 

Pátek 13. října OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Za jakým účelem stvořil Bůh lidské bytosti?
2. Proč bylo důležité poskytnout lidem svobodu volby sloužit Bohu?

3. Jakému hříšnému stavu jsme všichni poddáni odděleně od Boha?

4. Jak mohu být vinen či vinna děláním sobě šatů z fíkového listí?

5. V kom jedině mohu najít naději pro svůj hříšný stav?