Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 2. Spolupráce k dosažení úspěchu

06-01-2019

„Věrou Raab nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře“ (Židům 11:31).

„Svědectvím pohanské ženy v bezbožném Jerichu bylo: ‚Hospodin Bůh váš jest Bůh na nebi svrchu, i na zemi dole.‘ Jozue 2:11. Poznání Jehovaha, které k ní takto dospělo, se ukázalo být její spásou.“ – Proroci a králové (1969), str. 243; PK 369.

Doporučená četba: Proroci a králové (1969), str. 243, 244, 247–249; PK 369, 370, 375–378.

Neděle 6. ledna

1. POKYNY PRO ÚČINNOST

a. Co ukazuje, že Jozue plánoval účinně, jako muž činu? Jozue 1:10–15. Jak by nás to dnes mělo inspirovat?

Jozue 1:10–15. Tedy přikázal Jozue správcům lidu, řka: Projděte skrze tábor a přikažte lidu, řkouce: Nachystejte sobě potravy, nebo po třech dnech půjdete přes Jordán tento, abyste vejdouce, opanovali zemi, kterouž Hospodin Bůh váš dává vám k dědičnému vládařství. Rubenovu pak pokolení a Gádovu, a polovici pokolení Manassesova mluvil Jozue, řka: Pomněte na to, co vám přikázal Mojžíš služebník Hospodinův, když řekl: Hospodin Bůh váš způsobil vám odpočinutí, že vám dal zemi tuto. Ženy vaše, dítky vaše i dobytek váš nechť zůstanou v zemi, kterouž dal vám Mojžíš s této strany Jordánu, vy pak jděte vojensky zpořádaní před bratřími svými, kteříkoli jste muži silní, a pomáhejte jim, dokudž nedá odpočinutí Hospodin bratřím vašim jako i vám, a neobdrží dědičně také i oni země, kterouž Hospodin Bůh váš dává jim. Potom navrátíte se do země dědictví svého, kterouž dal vám Mojžíš, služebník Hospodinův, s této strany Jordánu, k východu slunce, a dědičně vlásti jí budete.

„Přesně stanovené plány by se měly volně předložit všem, kterých se mohou týkat, a mělo by se ověřit, že jsou pochopeny. Pak žádejte od všech těch, kdož jsou v čele různých oddělení, aby spolupracovali při uskutečňování těchto plánů. Bude-li tato zaručená a rozhodná metoda správně přijata a bude-li následována se zájmem a s dobrou vůlí, zabrání se tomu, aby se dělalo mnoho práce bez jakéhokoliv určitého cíle a s mnoha zbytečnými třenicemi.“ – Evangelism, p. 94.

„Nechť se rychle organizují společníci, aby vyšli po dvou a pracovali v Duchu Kristově, následujíce Jeho plánů. Přestože se nějaký Jidáš může začlenit do řad pracovníků, Pán bude o dílo pečovat. Jeho andělé půjdou předem a budou připravovat cestu. Před tímto časem by každé velké město mělo slyšet zkušující poselství a tisíce lidí by měly být přivedeny k poznání pravdy. Probuďte církve, vyndejte světlo zpod kbelce.“ – Medical Ministry, p. 303.

Pondělí 7. ledna

2. VÍTĚZÍCÍ DŮVĚRA A PODPORA

a. Jak pokolení na východní straně Jordánu ujišťovala Jozua o své důvěře a podpoře? Jozue 1:16, 17. Co se z toho můžeme naučit?

Jozue 1:16, 17. I odpověděli k Jozue, řkouce: Všecko, což jsi nám rozkázal, učiníme, a kamžkoli pošleš nás, půjdeme. Rovně jakž jsme poslouchali Mojžíše, tak poslouchati budeme tebe; jediné nechť jest Hospodin Bůh tvůj s tebou, jako byl s Mojžíšem.

„Kristus chce, aby se jeho následovníci spojili dohromady v církevní výkonnost, dodržujíce řád, majíce pravidla a kázeň, a aby se všichni poddávali jeden druhému, druhé za důstojnější nežli sebe majíce. Jednota a důvěra jsou zásadní pro úspěch církve. Jestliže se každý člen církve cítí být oprávněn postupovat nezávisle na ostatních, ubíraje se svým vlastním směrem, jak může být církev v nějakém bezpečí v hodině ohrožení a nebezpečí? Úspěch a samotná existence církve závisí na pohotové sjednocené činnosti a na vzájemné důvěře jejích členů. Když v kritické chvíli někdo zatroubí na poplach před nebezpečím, je zapotřebí pohotové a účinné práce, bez pozastavování se kvůli otázkám a debatám k celému předmětu od jednoho konce k druhému, takto dovolujíce nepříteli získat veškerou výhodu skrze zpoždění, když sjednocená činnost by mohla zachránit mnoho duší před zkázou. …

„Důvěra v naše bratry je zásadní pro úspěch církve; sjednocená činnost je důležitá v náboženské krizi. Jeden nerozvážný krok, jeden neopatrný čin může uvrhnout církev do potíží a zkoušek, ze kterých se nemusí zotavit po celá léta. Jeden člen církve naplněný nedůvěrou může poskytnout výhodu velkému nepříteli, který bude ovlivňovat úspěch celé církve, a následkem toho může být mnoho duší ztraceno.“ – Svědectví pro církev, sv. 3, str. 335, 336; 3T 445, 446.

b. Jak lidé povzbuzovali Jozua? Jozue 1:18. Jak můžeme být inspirováni touto podporou vůdcovství?

Jozue 1:18. Kdo by koli odporný byl rozkázaní tvému, a neposlouchal by řečí tvých ve všech věcech, kteréž bys přikázal jemu, umřeť; toliko posilň se a zmužile se měj.

„Neodrazujme jeden druhého. Chopme se jednotně toho, abychom učinili každý obor Hospodinova díla úspěšným. Jestliže k vám někdo přijde a mluví pesimisticky o práci v některé z našich institucí, říkaje vám, že jsou nadmíru výstřední, povězte mu: ‚Je mi to líto, je-li tomu tak, ale vypomozme jim, jsou-li v potížích.‘ Budete-li mluvit takto, můžete se vyvarovat velkého množství zla, které by mohlo nastat, kdybyste odňali své sympatie a odmítli byste pomoci těm, kteří vám možná byli nesprávně vylíčeni. Nikdy ani ty, kdož se dopustili špatnosti, neodrazujme tím, že s nimi jednáme, jako kdyby se proti nám dopustili neodpustitelného hříchu.“ – Counsels on Health, p. 243.

Úterý 8. ledna

3. POSOUZENÍ PROBLÉMU

a. Jaký krok učinil Jozue, když čelil první překážce na cestě? Jozue 2:1 (první část).

Jozue 2:1 (první část). Poslal pak byl Jozue, syn Nun, z Setim dva muže špehéře tajně, řka: Jděte, shlédněte zemi, zvlášť Jericho…

„Izraelští byli stále utábořeni na východní straně Jordánu, který představoval první překážku k obsazení Kanaánu. ‚Vstaň,‘ bylo prvním poselstvím Božím k Jozuovi, ‚přejdi Jordán tento, ty i všecken lid tento, a jdi do země, kterouž já dávám synům Izraelským.‘ Nebyl dán žádný pokyn ohledně způsobu, jak mají Jordán přejít. Jozue však věděl, že ať by Bůh přikázal cokoliv, bude pro svůj lid razit cestu k vykonání, a v této víře neohrožený vůdce okamžitě zahájil přípravy k postupu.

„Několik mil za řekou, právě naproti místu, kde byli Izraelští utábořeni, bylo velké a silně opevněné město Jericho. Toto město bylo prakticky klíčem k celé zemi a představovalo by strašnou překážku pro úspěch Izraele. Jozue proto poslal dva mládence jako špehy, aby navštívili toto město a zjistili něco ohledně jeho počtu obyvatel, jeho prostředků a síly jeho opevnění.“ – Patriarchové aproroci (1969), str. 359; PP 482.

b. Vysvětlete stav mysli obyvatel Jericha a ochranu, kterou poskytla Raab v ohrožení svého života. Jozue 2:1 (druhá část) – 9.

Jozue 2:1 (druhá část) – 9. …I šli a vešli do domu ženy nevěstky, jejíž jméno bylo Raab, a odpočinuli tu. Ale jakž oznámeno bylo králi Jericha a povědíno: Aj, muži přišli sem této noci z synů Izraelských, aby shlédli zemi, tedy poslal král Jericha k Raab, řka: Vyveď muže, kteříž přišli k tobě, a vešli do domu tvého, nebo k vyšpehování vší země přišli. (Pojavši pak žena ty dva muže, skryla je.) Kteráž odpověděla: Pravda jest, přišliť jsou ke mně muži, ale nevěděla jsem, odkud jsou. A když bránu zavírati měli v soumrak, vyšli muži ti, a nevím, kam jsou šli; hoňte je rychle, nebo dostihnete jich. Ale ona rozkázala jim vstoupiti na střechu, a skryla je v pazdeří lněném, kteréž byla skladla na střeše. Muži pak vyslaní honili je cestou Jordánskou až k brodům; a zavřína jest brána, jakž vyšli ti, kteříž je honili. Prvé pak, než usnuli špehéři, vstoupila k nim ona na střechu, a řekla mužům těm: Vím, že Hospodin dal vám zemi tuto, nebo připadl na nás strach váš, tak že oslábli všickni obyvatelé země před tváří vaší.

„Hrozné soudy Boží, které byly vykonány na modloslužebnících v zemích, jimiž procházeli synové Izraelští, způsobily strach a hrůzu, že dopadnou na všechny lidi žijící na zemi.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 2, p. 994.

c. Co Raab poznala, že je klíčem k síle Izraele? Jozue 2:10, 11.

Jozue 2:10, 11. Slyšeli jsme zajisté, jak vysušil Hospodin vody moře Rudého před tváří vaší, když jste vyšli z Egypta, a co jste učinili dvěma králům Amorejským, kteříž byli za Jordánem, Seonovi a Ogovi, kteréž jste zahladili jako proklaté. Což když jsme uslyšeli, osláblo srdce naše, aniž zůstává více v kom duše před tváří vaší, nebo Hospodin Bůh váš jest Bůh na nebi svrchu, i na zemi dole.

„Skrze učení o obětní službě měl být Kristus vyzdvižen před národy a všichni, kdož by k němu vzhlédli, měli žít. Všichni, kdož se jako Raab Kananejská… obrátili od modlářství k uctívání pravého Boha, se měli spojit s Jeho vyvoleným lidem.“ – Proroci a králové (1969), str. 11; PK 19.

Středa 9. ledna

4. POHANSKÁ DUŠE OBRÁCENA

a. Jakým způsobem Raab ochránila muže Boží a na oplátku stejně tak sama obdržela ochranu? Jozue 2:12–20. Čemu nás to učí?

Jozue 2:12–20. Nyní tedy, prosím, přisáhněte mi skrze Hospodina, poněvadž jsem učinila vám milosrdenství, že i vy učiníte s domem otce mého milosrdenství, a dáte mi znamení jisté, že budete živiti otce mého i matku mou, bratří mé i sestry mé a všecko, cožkoli jejich jest, a vysvobodíte duše naše od smrti. I řekli jí muži ti: Duše naše za vás nechť jsou na smrt; jestliže však nepronesete řeči naší této, takť se jistě stane, že když nám dá Hospodin zemi tuto, tehdy učiníme s tebou milosrdenství a pravdu. Protož spustila je oknem po provazu; nebo dům její byl při zdi městské, a na zdi ona bydlila. I řekla jim: Jděte k této hoře, aby se nepotkali s vámi, kteříž vás honí, a krejte se tam za tři dni, až se oni zase navrátí, a potom půjdete cestou svou. Tedy řekli muži k ní: Prosti budeme od této přísahy tvé, kterouž jsi zavázala nás, jestliže, když vejdeme do země, neuvážeš provázku tohoto z nití hedbáví červeného dvakrát barveného v tomto okně, jímž jsi nás spustila, také otce svého a matky své, i bratří svých, a všeho domu otce svého neshromáždíš-li k sobě do domu. Také kdo by vyšel ven ze dveří domu tvého, krev jeho bude na hlavu jeho, ale my budeme bez viny; a každého toho, kdož bude s tebou v domě, jestliže by se kdo rukou dotekl, krev jeho na hlavy naše připadni. Jestliže pak proneseš tuto řeč naši, budeme prosti od přísahy tvé, kterouž jsi nás zavázala.

„Ti, kdož dávají pozor na duše, kdož se nejplněji zasvěcují spasení bloudících, nejjistěji vykonávají své vlastní spasení.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 475; 5T 607.

b. Co učinila žena na znamení svého souhlasu? Jozue 2:21. Jak důležitá je spolupráce v díle Božím?

Jozue 2:21. Odpověděla ona: Nechť jest tak, jakž jste řekli. I propustila je a odešli; i uvázala provázek z hedbáví červeného dvakrát barveného v tom okně.

„Hodně je řečeno ohledně neúčinnosti lidského úsilí, a přesto Hospodin pro spasení duše nedělá nic bez spolupráce člověka.“ – Fundamentals of Christian Education, p. 217.

c. Co bychom se měli učit z opatrnosti, kterou projevili špehové? Jozue 2:22.

Jozue 2:22. Odšedše pak, přišli na horu, a pobyli tam za tři dni, dokudž se nenavrátili, kteříž je honili; nebo jich hledali ti, kteříž je honili po všech cestách, ale nic nenalezli.

„Existují takoví, kdož mají bezstarostného ducha, kterého nazývají odvahou a statečností. Zbytečně se postavují v dějištích ohrožení a nebezpečí, takto se vystavujíce pokušením, jež by vyžadovala Boží zázrak, aby z nich byli vyvedeni nezranění a nezkažení. …

„Boží drahocenná zaslíbení nejsou dána k tomu, aby člověka posilovala v opovážlivém běhu nebo aby na ně spoléhal, když se zbytečně vrhá do nebezpečí. Hospodin od nás vyžaduje, abychom se pohybovali s pokornou závislostí na Jeho prozřetelnosti. ‚Aniž jest v moci muže toho, kterýž chodí, aby spravoval krok svůj.‘ Náš úspěch a náš život jsou v moci Boží. Nic nelze učinit úspěšně bez svolení a požehnání Božího. On může nastavit svou ruku, aby pomohl a požehnal, anebo může svou ruku obrátit proti nám. … Měli bychom jednat rozvážně, opatrně a pokorně a chovat se obezřetně vůči těm, kteří jsou vně.“ –Svědectví pro církev, sv. 3, str. 363, 364; 3T482.

Čtvrtek 10. ledna

5. NADĚJE A POVZBUZENÍ

a. KdyžsešpehovévrátilidotáboraIzraelského,coohlásiliJozuovi?Jozue2:23,24. Jak důležité je používat povzbuzující slova?

Jozue 2:23, 24. Ti pak dva muži sšedše s hory, navrátili se a přeplavili se přes Jordán; i přišli k Jozue, synu Nun, a vypravovali jemu všecko, co se s nimi dálo. A řekli k Jozue: Dalť jest Hospodin v ruce naše všecku zemi, nebo se zděsili všickni obyvatelé země tváři naší.

„Zářivou a radostnou stranu náboženství budou představovat všichni, kdož jsou denně posvěcováni Bohu. Neměli bychom zneuctívat našeho Pána smutným líčením zkoušek, které se zdají být bolestné. Všechny zkoušky, které se přijímají jako vychovatelky, budou přinášet radost. Celý náboženský život bude pozdvihující, povznášející, zušlechťující, vonící dobrými slovy a skutky. Nepřítel je velice potěšen, když jsou duše skleslé, sklíčené; on touží, aby nevěřící získali špatné dojmy ohledně vlivu naší víry. Avšak Bůh touží, aby mysl zaujala vyšší úroveň. Touží, aby každá duše zvítězila v ostříhání moci Vykupitelovy.“ –The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1183.

b. Když Jericho bylo později zničeno, jak Izraelští zacházeli s Raab a s její rodinou? Jozue 6:21–23, 25. Co ukazuje, že vítězství je možné skrze víru, bez ohledu na jakýkoliv hřích, jemuž jsme mohli holdovat? Židům 11:31.

Jozue 6:21–23, 25. A pohubili ostrostí meče jako proklaté všecko, což bylo v městě, od muže až do ženy, od dítěte až do starce, a až do vola, dobytčete i osla. Dvěma pak mužům, kteříž shlédli zemi, řekl Jozue: Vejděte do domu ženy nevěstky, a vyveďte ji odtud, i všecky věci, kteréž má, jakož jste jí přisáhli. I všedše mládenci špehéři, vyvedli Raab a otce jejího, i matku její a bratří její i všecko, což měla, a všecku rodinu její vyvedli, a nechali jich vně za stany Izraelskými. … Raab také nevěstku, a dům otce jejího i všecko, což měla, živé zůstavil Jozue; a bydlila v lidu Izraelském až do tohoto dne, nebo skryla posly, kteréž poslal Jozue k shlédnutí Jericha.

Židům 11:31. Věrou Raab nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře.

„Pevnost hříchu je ve vůli. Dej svou vůli na Boží stranu věci; už se nestav do pozice hříšnice, nevěstky. Možná nevidíš jasně, jak získáš osvobození od hříchů, které se opatrují a posilují opakováním. Jedinou cestou je vyznat své hříchy, opustit je a věřit, že ti Ježíš odpustí.“ – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, pp. 140, 141.

Pátek 11. ledna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1., Jak mohu ve svém misionářském úsilí napodobit účinnost Jozuovu?

2. Jak mohu napodobit podporu, kterou pokolení dala Jozuovi u Jordánu?
3. Jaký je Boží plán pro „Raaby,“ s kterými se můžeme denně setkávat?

4. Proč jsou opatrnost a rozvážnost důležitými ctnostmi v nebezpečných časech?
5. Jak může být moje řeč více podobná zprávě, s kterou se navrátili špehové?