Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 3. DUCH SVATÝ – NÁŠ BOŽSKÝ VŮDCE

09-04-2017

„A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích: Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili.“ (Izaiáš 30:21)

„Božství bylo pohnuto soucitem k lidskému plemeni a Otec, Syn a Duch svatý se dali do vypracování plánu vykoupení.“ – God’s Amazing Grace, p. 190.
Doporučená četba: Skutky apoštolů, str. 33–39; AA 47–56.
Our High Calling, pp. 150–154.

Neděle 9. dubna
1. TŘETÍ OSOBA BOŽSTVÍ

a. Jak víme, že Duch svatý je osobnost? 1 Korintským 2:11; Římanům 8:16, 26.

1 Korintským 2:11. Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží.
Římanům 8:16, 26. Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. … Ano také i Duch pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.

„Duch svatý je osobnost, jinak by nemohl osvědčovat našemu duchu a s naším duchem, že jsme synové Boží. Rovněž musí být božskou osobou, jinak by nemohl zpytovat tajemství, která leží skryta v mysli Boží.“ – Evangelizace, str. 198; Ev 617.
„Musíme si uvědomit, že Duch svatý, který je právě tak osobou, jako je osobou Bůh, se prochází těmito místy. … (Z řeči k studentům ve škole v Avondale.)“ – Evangelizace, str. 198; Ev 616.

b. V jaká tři jména má být člověk pokřtěn a proč? Matouš 28:19.

Matouš 28:19. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

„Jsou tři živé osoby nebeské trojice; ve jméno těchto tří velkých mocností – Otce, Syna a Ducha svatého – jsou ti, kteří přijímají Krista živou vírou, pokřtěni, a tyto mocnosti budou spolupracovat s poslušnými poddanými nebes v jejich úsilí, aby žili nový život v Kristu.“ – Evangelizace, str. 198; Ev 615.
Pondělí 10. dubna

2. NEBESKÝ UČITEL

a. Jaký je jiný název pro Ducha svatého v Písmech svatých a jakou práci dělá pro nás? Jan 14:16, 26.

Jan 14:16, 26. A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky. … Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.

„Utěšitel je nazván ‚Duchem pravdy.‘ Jeho dílem je stanovit pravdu a zachovávat ji. Nejprve přebývá v srdci jako Duch pravdy, a tím se stává Utěšitelem. V pravdě je útěcha a pokoj; pravý pokoj ani pravou útěchu nelze najít ve lži. Lživými názory a nesprávnými tradicemi získává Satan nadvládu nad myslí. Přivádí lidi k nesprávným názorům, a tím znetvořuje povahu. Duch svatý působí skrze Písmo na mysl a vštěpuje pravdu do srdce. Takto odhaluje blud a vypuzuje ho z duše. Skrze Ducha pravdy působícího slovem Božím přitahuje Kristus svůj vyvolený lid k sobě.“ – Touha věků, str. 473–474; DA 671.

b. Jak je Duch svatý pro nás také průvodcem? Jan 16:13.

Jan 16:13. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

„Je-li člověk ochoten dát se přetvořit, dochází k posvěcení celé bytosti. Duch vezme z věcí Božích a vtiskne je duši. Jeho mocí se cesta životem stane tak jasnou, že nikdo na ní nemusí zabloudit.“ – Skutky apoštolů, str. 36; AA 53.
„Jak vážně bychom se měli modlit, aby Ten, který ‚zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské,‘ Ten, jehož úkolem je připomínat všechny věci Božímu lidu a uvádět je do veškeré pravdy, byl s námi při zkoumání Jeho svatého Slova.“ – Testimonies to Ministers, p. 111.

c. Jaký je jeden způsob, jak Duch svatý vštěpuje pravdu do naší mysli? Lukáš 24:32.

Lukáš 24:32. I řekli vespolek: Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě, a když otvíral nám písma?

„Slíbený Duch svatý, kterého posílal poté, co vystoupil ke svému Otci, je neustále v práci, aby upozorňoval na velkou slavnou oběť na kříži Golgoty a odhaloval světu Boží lásku k člověku a otevíral usvědčené duši drahocenné věci v Písmech svatých.“ – Reflecting Christ, p. 132.

Úterý 11. dubna
3. OBNOVUJÍCÍ ČINITEL

a. Popište působení Ducha. Jan 3:8.

Jan 3:8. Vítr, kam chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdo se z Ducha narodil.

„Ačkoli nemůžeme vidět Ducha Božího, víme, že lidé, kteří byli mrtví ve vinách a hříších, byli usvědčeni a obráceni pod jeho působením. Bezhlaví a svéhlaví se stávají rozvážnými. Zatvrzelí se kají ze svých hříchů a nevěřící věří. Hazardní hráč, opilec, nemrava, stávají se ustáleným, střízlivým, čistým. Vzpurní a vzdorní se stávají mírnými a podobnými Kristu. Když vidíme tyto změny v povaze, můžeme si být jisti, že přeměňující moc Boží přetvořila celého člověka. Neviděli jsme Ducha svatého, ale viděli jsme důkaz jeho působení ve změněné povaze těch, kteří byli zatvrzelými a zarytými hříšníky. Jako vítr celou svojí silou ohýbá vysoké stromy a vyvrací je, tak Duch svatý působí na lidská srdce a žádný smrtelník nemůže vymezit dílo Boží.“ – Evangelizace, str. 93; Ev 288.

b. Jak bude Duch působit na srdce? Jan 16:8.

Jan 16:8. A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

„Jen když je pravda doprovázena do srdce Duchem, urychlí to svědomí nebo přetvoří život. Kazatel může být schopen předložit literu Božího slova; může znát všechny jeho příkazy a zaslíbení; ale jeho setí semene evangelia nebude úspěšné, pokud toto semeno není uvedeno do života nebeskou rosou. Bez spolupráce Ducha Božího žádný rozsah vzdělání, žádné výhody, jakkoli veliké, nemohou vytvořit žádný kanál světla.“ – Gospel Workers, p. 284.
„Kdo jiný, než Duch svatý představuje před myslí morální normy spravedlnosti a usvědčuje z hříchu a vytváří zármutek, který je podle Boha a který působí pokání, jehož nikdy líto nebývá, a inspiruje užití víry v Toho, který jediný může vysvobodit od veškerého hříchu?“ – Reflecting Christ, p. 132.
„Jaký užitek by to mělo pro nás, že jednorozený Syn Boží se ponížil, snášel pokušení lstivého nepřítele a zápasil s ním po dobu celého svého života na zemi a zemřel – Spravedlivý za nespravedlivé, aby lidstvo nezahynulo – kdyby nebyl dán Duch jako neustále působící obnovující činitel, aby v našich případech dělal účinným to, co vydobyl Vykupitel světa?“ – Vybraná poselství, sv. 3, str. 89; 3SM 137.

Středa 12. dubna
4. PRÁCE DUCHA V SRDCI

a. Jak nás Duch svatý vybízí dělat to, co je správné? Izaiáš 30:21.

Izaiáš 30:21. A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích: Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili.

„Kdo činí vůli Boží, kdo kráčí po cestě, kterou vyznačil Bůh, nemůže klopýtnout a padnout. Světlo řídícího Ducha Božího mu osvěcuje jeho povinnost a vede ho přímo až na konec jeho díla.“ – Touha věků, str. 368; DA 527.
„Ale ti, kteří touží být věrní Kristu, budou naslouchat hlasu, který říká: ‚Toť jest ta cesta, choďte po ní‘ (Izaiáš 30:21). Rozhodnou se zaujmout spravedlivý směr, ačkoli je obtížnější pokračovat, bolestivější následovat než jít cestou svého srdce.“ – That I May Know Him, p. 251.

b. Jak nám Duch pomáhá v našich slabostech? Římanům 8:26.

Římanům 8:26. Ano také i Duch pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.

„Kristus, náš Prostředník, a Duch svatý se neustále přimlouvají ve prospěch člověka, ale Duch neprosí za nás tak, jak prosí Kristus, který předkládá svou krev, prolitou od založení světa; Duch působí na naše srdce, vylévající modlitby a pokání, chválu a díkůvzdání. Vděčnost, která proudí z našich rtů je výsledkem Ducha, rozechvívajícího struny duše ve svatých vzpomínkách, vzbuzujícího hudbu srdce.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, pp. 1077, 1078.

c. Jakou roli hraje Duch v našem obrácení? Ezechiel 36:25–27.

Ezechiel 36:25–27. A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás. A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité. Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je.

„Lidé mohou být členy církve a mohou zjevně vážně pracovat, vykonávat plno povinností rok co rok, a přesto být neobrácení. … Ale když je pravda přijata za pravdu srdcem, prošla svědomím a upoutala duši svými čistými zásadami. Pravda je v srdci umístěna Duchem svatým, který zjevuje její krásu mysli, aby její proměňující moc mohla být viděna v povaze.“ – Reflecting Christ, p. 217.

Čtvrtek 13. dubna
5. ŽÁDNÉ ODSOUZENÍ

a. Co je psáno o našem postavení před Bohem, když jsme vedeni Jeho Duchem? Římanům 8:1.

Římanům 8:1. A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha.

„Nepatříte nadále sobě, byli jste draze vykoupeni. ‚Ne porušitelnými věcmi, stříbrem neb zlatem, vykoupeni jste…, ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista‘ (1 Petrova 1:18–19). Tím, že jsi prostě uvěřil Bohu, začíná ve tvém srdci nový život z moci Ducha svatého. Jsi jako dítě zrozené do rodiny Boží a Bůh tě miluje tak, jak miluje svého Syna.
„Když ses nyní odevzdal Ježíši, neodstupuj, neodděluj se od Něho, nýbrž říkej každý den: ‚Jsem Kristův, Jemu jsem se odevzdal;‘ a pros ho, aby ti dal svého Ducha a uchoval tě svou milostí. Tím, že ses odevzdal Bohu a věříš Jemu, stal ses Jeho dítětem, proto musíš žít stále v Něm. Apoštol Pavel píše: ‚Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte‘ (Kolossenským 2:6).“ – Cesta ke Kristu, str. 37; SC 51–52.

b. Jak blízký bude potom náš vztah k Ježíši? Matouš 10:20.

Matouš 10:20. Nebo ne vy jste, kteříž mluvíte, ale Duch Otce vašeho, kterýž mluví v vás.

„Potom s Kristem, působícím v tobě, budeš projevovat téhož ducha a konat tytéž dobré skutky – skutky spravedlnosti a poslušnosti. …
„Náš jediný základ naděje je v Kristově spravedlnosti, která je nám přičtena, a v té, kterou koná Duch svatý působící v nás a skrze nás.“ – Cesta ke Kristu, str. 44; SC 63.

Pátek 14. dubna
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jaký vztah má Duch svatý k Otci a Synu?
2. Jak Duch svatý pracuje, aby vštípil pravdu do mysli?
3. Jak poznáme, že Duch svatý pracuje v něčím životě?
4. Jak se Duch svatý přimlouvá za nás?
5. Když Duch svatý vytváří nový život v srdci, co budeme vedeni dělat každý den?