Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Lekce 3. Nebeský Učitel « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 3. Nebeský Učitel

14-10-2018

„Kdo vystihl ducha Hospodinova, a rádcím jeho byl, že by mu oznámil?“ (Izaiáš 40:13.)

„Duch svatý, představitel Krista na zemi, je vyhlášen a vyvýšen jako nebeský učitel a průvodce, jenž byl poslán na tento svět naším Pánem při Jeho nanebevstoupení, aby uskutečnil v lidských srdcích a životech všechno to, co On umožnil svou smrtí na kříži.“ – Life Sketches, p. 472.

Doporučená četba: Kristova podobenství (1991), str. 70–76; COL 124–134.

Neděle 14. října

1. UČITEL PRAVDY

a. Jak byl Duch svatý učitelem pravdy v starozákonní době? Přísloví 1:23.

Přísloví 1:23. Obraťtež se k domlouvání mému. Hle, vynáším vám ducha svého, a v známost vám uvodím slova svá.

b. O kom pravil Nehemiáš, že byl učitelem Božího lidu poté, co opustili Egypt? Nehemiáš 9:20. Jak Duch působil po celou historii?

Nehemiáš 9:20. Nadto Ducha svého dobrého dal jsi k vyučování jich, manny své také neodjals od úst jejich, a vodu dal jsi jim v žízni jejich.

„Od počátku působí Bůh svým Duchem svatým skrze lidské prostředníky pro dosažení svého záměru ve prospěch padlého plemene. Toto se projevilo v životech patriarchů. … A ve dnech apoštolů pracoval mocně pro svou církev skrze působení Ducha svatého. Tatáž moc, která pomáhala patriarchům, která dodávala Kálefovi a Jozuemu víru a odvahu a která dávala dílu apoštolské církve účinnost, podporovala věrné dítky Boží v každém následujícím věku. Bylo to skrze moc Ducha svatého, že během Doby temna pomáhali valdenští křesťané připravit cestu pro Reformaci. Byla to tatáž moc, která dávala úspěch snahám ušlechtilých mužů a žen, kteří razili cestu k zakládání moderních misií a k překládání Bible do jazyků a nářečí všech národů a národností.“ – Skutkyapoštolů (1969), str. 36, 37; AA 53.

Pondělí 15. října

2. NADE SVĚTSKOU MOUDROST

a. Na jaký rozdíl mezi moudrostí světa a moudrostí Ducha svatého ukázal apoštol Pavel? 1 Korintským 2:12–14.

1 Korintským 2:12–14. My pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám. O nichž i mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch svatý, duchovním to, což duchovního jest, přivlastňujíce. Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, proto že ony duchovně mají rozsuzovány býti.

„Božská inspirace klade mnoho otázek, na které nejhloubavější učenec nedovede odpovědět. Tyto otázky nebyly položeny proto, abychom na ně odpověděli, ale proto, aby nás upozornily na hluboká tajemství Boží a poučily nás, že naše moudrost je omezená; že v prostředí našeho každodenního života existuje mnoho věcí, které jsou mimo chápání omezených myslí; že soudové a záměry Boží jsou nevyzpytatelní. Jeho moudrost je nevystižitelná.

„Pochybovači odmítají věřit v Boha proto, že svými omezenými myslemi nemohou pochopit nekonečnou moc, skrze niž On zjevuje sebe lidem. Bůh však má být poznáván více z toho, co o sobě nezjevuje, než z toho, co je odhaleno našemu omezenému chápání. Jak v božském zjevení, tak v přírodě předkládá Bůh lidem tajemství, aby vzbudil jejich víru.“ –Svědectví pro církev, sv. 8, str. 191; 8T 261.

b. Jak Bůh používá Ducha svatého, když nám zjevuje pravdu? 1 Korintským 2:6, 7, 9, 10. Jak můžeme ukázat, že nasloucháme svému Učiteli?

1 Korintským 2:6, 7, 9, 10. Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, kteráž hynou. Ale mluvíme tu moudrost Boží v tajemství skrytou, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší. … Ale jakož psáno jest: Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují. Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.

„Skrze Písma mluví Duch svatý k mysli a vštěpuje pravdu do srdce. Takto odhaluje blud a vypuzuje ho z duše. Je to skrze Ducha pravdy, působícího skrze slovo Boží, že Kristus podmaňuje svůj vyvolený lid sobě.“ – Touha věků (1969), str. 474; DA 671.

„Proste Boha, aby vám zjevil světlo a pravdu prostřednictvím svého Ducha svatého, abyste mohli rozumět tomu, co čtete v Jeho Slově. Když po vzkříšení šel Kristus s učedníky do Emaus, otevřel jejich rozum, aby porozuměli Písmům. Stejný božský Učitel osvítí náš rozum, pokud ostříháme okna srdce, aby byla otevřena směrem k nebi a uzavřena směrem k zemi. Úřadem Ducha svatého je připomínat nám všecky věci a uvádět nás do veškeré pravdy.“ – That I May Know Him, p. 202.

„Nevpravujte do svých myslí tolik věcí, které jsou laciné a neuspokojující. Ve Slově Božím je před vámi prostřena ta nejbohatší hostina. Je to stůl Páně, hojně zásobený, z něhož můžete jíst a být nasyceni.“ – That I May Know Him, p. 201.

Úterý 16. října

3. POZNÁNÍ VĚCÍ BOŽÍCH

a. Jak hluboká je znalost a moudrost Boží a Ducha svatého? Matouš 10:29–31; Římanům 11:33–36.

Matouš 10:29–31. Zdaliž nebývají prodáváni dva vrabečkové za penízek? A však jeden z nich nepadá na zem bez Otce vašeho. Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou. Protož nebojte se, dražší jste vy nežli mnoho vrabců.

Římanům 11:33–36. Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné cesty jeho. Nebo kdo poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu radil? Nebo kdo prvé dal jemu, a budeť mu odplaceno? Nebo z něho, a skrze něho, a v něm jsou všecky věci, jemuž sláva na věky. Amen.

„Když byl v den Letnic Duch svatý vylit na učedníky, porozuměli pravdám, které Kristus mluvil v podobenstvích. Učení, která byla pro ně tajemstvím, byla objasněna. Porozumění, kterého se jim dostalo s vylitím Ducha, způsobilo, že se styděli za své smyšlené teorie. Jejich předpoklady a výklady byly bláznovstvím ve srovnání s poznáním nebeských věcí, které nyní obdrželi. Byli vedeni Duchem a do jejich dříve zatemněného rozumu svítilo světlo.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 195; 8T 267.

b. Jaké věci zná Duch, které člověk nemůže sám poznat? 1 Korintským 2:11, 16.

1 Korintským 2:11, 16. Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží. … Nebo kdo pozná mysl toho Pána, kterýž jej vyučovati bude? My pak mysl Kristovu máme.

„Bůh chce, aby se i v tomto životě pravdy Jeho slova stále odhalovaly Jeho lidu. Existuje pouze jeden způsob, jak lze toto poznání získat. Můžeme dospět k porozumění Božího slova pouze skrze osvícení tím Duchem, jímž to slovo bylo dáno.“ – Cesta ke Kristu (1990), str. 75; SC 109.

c. Co bychom měli vždy dělat předtím, než budeme studovat Bibli? Žalm 119:18.

Žalm 119:18. Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.

„Bible by se nikdy neměla studovat bez modlitby. Jedině Duch svatý může způsobit, abychom cítili důležitost těch věcí, kterým je snadné porozumět, anebo může zabránit tomu, že bychom překroutili pravdy těžko pochopitelné. Úřadem nebeských andělů je připravit naše srdce, abychom chápali Boží slovo tak, že budeme okouzleni jeho krásou, napomenuti jeho varováními nebo oživeni a posíleni jeho zaslíbeními. Měli bychom vzít za svou prosbu žalmistovu: ‚Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.‘ Žalm 119:18. Pokušení se často jeví neodolatelnými proto, že kvůli zanedbávání modlitby a studia Bible ten, kdo je pokoušen, si nemůže pohotově připomenout Boží zaslíbení a čelit Satanovi zbraněmi Písma.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 427; GC 599, 600.

Středa 17. října

4. PRAVÝ UČITEL

a. Jaké jsou způsobilosti pravého učitele? Jan 7:18; Matouš 7:15–20.

Jan 7:18. Kdoť sám od sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.Matouš 7:15–20. Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž zbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.

„[Ježíš] nyní uvedl test, jímž se může rozeznat pravý učitel od podvodníka: ‚Kdoť sám od sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.‘ Jan 7:18. Ten, kdo hledá svou vlastní slávu, mluví pouze sám od sebe. Duch sobectví prozrazuje svůj původ.“ – Touha věků (1969), str. 319; DA 456.

b. Jak Ježíš splnil tyto požadavky? Jan 7:16; 8:50; 14:10; Židům 5:5 (první část).

Jan 7:16. Odpověděl jim Ježíš a řekl: Mé učení neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal.Jan 8:50. Jáť pak nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí.
Jan 14:10. Nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.Židům 5:5 (první část). Tak i Kristus ne sám sobě té cti osobil, aby byl nejvyšším knězem…

„Kristus hledal slávu Boží. Mluvil slova Boží. Toto byl důkaz Jeho autority jako učitele pravdy.“ – Touha věků (1969), str. 319; DA 456.

„Bůh nechce, aby vaše světlo svítilo tak, aby vaše dobrá slova či skutky přinesly chválu od lidí vám samým; ale aby Původce veškerého dobra byl oslaven a vyvýšen. Ve svém životě dal Ježíš lidem vzor povahy. … Prohlásil: ‚Můjť pokrm jest, abych činil vůli toho, kterýž mne poslal, a dokonal dílo jeho!‘ Kdybychom měli tuto oddanost dílu Božímu, dělajíce ho s ohledem pouze na Jeho slávu, byli bychom schopni říci s Kristem: ‚Jáť… nehledám chvály své.‘ Jeho život byl plný dobrých skutků a je naší povinností žít tak, jak žil náš veliký Vzor.“ – Re ecting Christ, p. 41.

c. Koho oslavuje Duch svatý? Jak toto dokazuje, že je Duch svatý osobou odlišnou od Krista? Jan 16:13, 14.

Jan 16:13, 14. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám

„Duch svatý vyvyšuje a oslavuje Spasitele. Jeho úřadem je představovat Krista, čistotu Jeho spravedlnosti a velké spasení, které máme skrze Něho.“ – Christian Education, p. 59.„Duch se neustále snaží upoutávat pozornost lidí na velkou oběť, která byla učiněna na kříži Golgotském, odhalovat světu lásku Boží a otevírat usvědčené duši drahocenné věci Písma.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 36; AA 52.20

Čtvrtek 18. října

5. UTĚŠUJÍCÍ PRŮVODCE

a. Přestože je Utěšitel osobou odlišnou od Krista, koho představuje na zemi? Jan 14:18, 21; 15:26. Kdy obzvláště?

Jan 14:18, 21. Neopustímť vás sirotků, přijduť k vám. … Kdož by měl přikázaní má, a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe.

Jan 15:26. Když pak přijde ten Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně.

„Když Boží lid zkoumá Písma s touhou poznat, co je pravda, Ježíš je přítomen v osobě svého představitele, Ducha svatého, oživujícího srdce pokorných a kajícných.“ – Manuscript Releases, vol. 12, p. 145.

„Když zkoumáte Písma, je při vašem boku Duch svatý, zosobňující Ježíše Krista.“ – Ye Shall Receive Power, p. 328.

b. Jak moc nás bude náš nebeský průvodce vyučovat a co bude následkem takové výuky? Jan 14:26.

Jan 14:26. Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.

„Duch svatý nám byl dán jako pomocník při studiu Bible. Ježíš zaslíbil: [Citován verš Jan 14:26]. Když se Bible činí studijní knihou, s vážnou prosbou o vedení Duchem a s plným odevzdáním srdce k tomu, aby bylo posvěceno skrze pravdu, všechno, co Kristus zaslíbil, bude uskutečněno. Následkem takového studia Bible budou vyrovnané mysli. Rozum bude zbystřován, vnímavost podněcována. Svědomí bude zcitlivováno; náklonnosti a city budou očišťovány; bude vytvářeno lepší mravní ovzduší; a bude udílena nová síla k odolání pokušení.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 357.

Pátek 19. října

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Uveďte příklady toho, jak Duch svatý pomáhal Božímu lidu v minulosti.

2. Jak nám pomáhá Duch svatý, abychom se učili, co je pravda?
3. Jak se změnilo porozumění učedníků pravdě po vylití Ducha svatého v den Letnic?
4. Jak Duch svatý splňuje požadavky toho, aby byl pravým Učitelem?

5. Jaký postoj je zásadní z vaší strany, pokud máte být uvedeni do veškeré pravdy Duchem svatým?