Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 4. KVAS PRAVDY

22-04-2018

KVAS PRAVDY

„Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest království nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko“ (Matouš 13:33).

„Kvas skrytý v mouce pracuje neviditelně, aby veškerou hmotu podřídil svému procesu kvašení; stejně tak kvas pravdy pracuj

duši.“ – Kristova podobenství (1991), str. 51; COL 98.

Doporučená četba: Kristova podobenství (1991), str. 49–53; COL 95–102.

Neděle 22. dubna

1. PŘIROVNÁN KE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍMU

a. Jaké byly některé z biblických významů kvasu? Lukáš 12:1; 1 Korintským 5:8.

Lukáš 12:1. A v tom, když se na tisíce lidu sešlo, tak že jedni druhé velmi tlačili, počal mluviti k učedlníkům svým: Nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, kterýž jest pokrytství.

1 Korintským 5:8. A protož hodujmež ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímnosti a pravdy.

„Mezi Židy se kvas někdy používal jako symbol hříchu. V době velikonoční měli lidé nařízeno odstranit veškerý kvas ze svých domácností, tak jako měli odstranit hřích ze svých srdcí.“ – Kristova podobenství (1991), str. 49; COL 95, 96.

b. Co však připodobnil Ježíš ke kvasu, který použil ve svém podobenství? Lukáš 13:20, 21.

Lukáš 13:20, 21. A opět řekl: K čemu připodobním království Boží? Podobno jest kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až zkysalo všecko.

„Ve Spasitelově podobenství je kvas použit k tomu, aby znázornil nebeské království. Představuje oživující, proměňující moc milosti Boží.

„Žádní nejsou tak ničemní, žádní nepadli tak hluboko, aby se ocitli mimo působení této moci. Všem, kdož se poddají Duchu svatému, má být vštípena nová životní zásada; ztracený obraz Boží má být obnoven v lidství.“ – Kristova podobenství (1991), str. 49, 50; COL 96.

Pondělí 23. dubna

2. UCHVÁCEN KRISTEM

a. Jak chce Bůh proměnit naše životy a za jakým účelem? Římanům 12:2; Filipenským 2:5.

Římanům 12:2. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

Filipenským 2:5. To tedy ciťte při sobě, co i při Kristu Ježíši.

„Veškerá pravá reformace začíná očišťováním duše. Je to obmytím druhého narození a obnovením mysli skrze moc Ducha svatého, čím se vytváří změna v životě. …

„Kdybychom dovolili našim myslím, aby se více zabývaly Kristem a nebeským světem, nalezli bychom silné podněty a podporu ve vedení bojů Hospodinových. Pýcha a láska k světu budou ztrácet svou moc, když budeme přemýšlet o slávách té lepší země, která má být tak brzo naším domovem. Vedle krásy Kristovy se všechny pozemské půvaby budou zdát méněcennými.“ – Sons and Daughters of God, p. 105.

„Když jsme spojeni s Kristem, máme mysl Kristovu. Čistota a láska vyzařují v povaze, mírnost a pravda ovládají život. Samotný výraz tváře je změněn.

„Kristus přebývající v duši vykonává proměňující moc a vnější vzhled svědčí o pokoji a radosti, které panují uvnitř.“ – Reflecting Christ, p. 104.

b. Jak chce Bůh změnit naše myšlenky? 2 Korintským 3:18; Filipenským 2:3, 4.

2 Korintským 3:18. My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jako v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.

Filipenským 2:3, 4. Nic nečiníce skrze svár aneb marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější nežli sebe majíce. Nehledejte jeden každý jen svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.

„Patřením na Krista se měníme. Jestliže se mysl ustavičně zabývá časnými věcmi, stávají se tyto věci všepohlcujícími, ovlivňujícími povahu, takže Boží sláva se ztrácí z dohledu a je zapomenuta. Příležitosti, které jsou pro ně v dosahu, aby se obeznamovali s nebeskými věcmi, jsou přehlíženy. Duchovní život umírá.“ – Sons and Daughters of God, p. 105.

„Tím, že poznáváme Krista – Jeho slovo, Jeho zvyky a Jeho lekce ponaučení – přejímáme ctnosti povahy, kterou tak podrobně studujeme, a stáváme se prodchnutými duchem, kterého tolik obdivujeme.“ – Sons and Daughters of God, p. 235.

„Když budeme činit Krista svým každodenním společníkem, budeme cítit, že moci neviditelného světa jsou všude kolem nás; a vzhlížením k Ježíši se budeme proměňovat k Jeho obrazu. Patřením se měníme. Povaha se zjemňuje, očišťuje a zušlechťuje pro nebeské království.“ – Myšlenky z hory blahoslavenství (1990), str. 66; MB 85.

Úterý 24. dubna

3. TRANSPLANTACE SRDCE

a. Kdy začíná kvas pravdy působit? Jeremiáš 29:13. Kde začíná působit Bůh? Jeremiáš 24:7; Ezechiel 11:19.

Jeremiáš 29:13. A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.

Jeremiáš 24:7. Nebo dám jim srdce, aby znali mne, že já jsem Hospodin. I budou mým lidem, a já budu jejich Bohem, když se obrátí ke mně celým srdcem svým.

Ezechiel 11:19. Nebo dám jim srdce jedno, a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám jim srdce masité.

„Jako kvas, když se smísil s moukou, působí zevnitř navenek, tak milost Boží tím, že obnovuje srdce, působí k přetváření života. Žádná pouhá vnější změna není dostačující k tomu, aby nás uvedla do souladu s Bohem. Jsou mnozí, kdož se snaží reformovat tím, že opravují ten či onen zlozvyk a doufají, že se tímto způsobem stanou křesťany, avšak začínají na nesprávném místě. Naše první práce je se srdcem.“ – Kristova podobenství (1991), str. 50; COL 97.

„Bohu se musí odevzdat celé srdce, jinak v nás nemůže být nikdy způsobena změna, skrze niž máme být obnoveni k Jeho podobnosti.“ – Cesta ke Kristu (1990), str. 31; SC 43.

„Vlož do Hospodinových rukou celou svou bytost – duši, tělo a ducha – a rozhodni se být Jeho milujícím, posvěceným činitelem, pohybovaným Jeho vůlí, řízeným Jeho myslí, naplněným Jeho Duchem.“ – Sons and Daughters of God, p. 105.

b. Popište proces, kterým kvas působí zevnitř srdce. Jan 3:3–5.

Jan 3:3–5. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může po druhé v život matky své vjíti a naroditi se? Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.

„Když se pravda stává trvalou zásadou v životě, duše je znovu zrozena, ‚ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky‘ (1 Petr 1:23). Toto znovuzrození je výsledkem přijetí Krista jako Slova Božího. Když jsou Duchem svatým vštípeny do srdce božské pravdy, probudí nová pojetí a vzbudí dosud spící síly, aby spolupracovaly s Bohem.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 340; AA 520.

„Když Ježíš mluví o novém srdci, míní tím mysl, život, celou bytost. Mít změnu srdce znamená odpoutat náklonnosti od světa a upnout je na Krista. Mít nové srdce znamená mít novou mysl, nové záměry, nové pohnutky. Co je znamením nového srdce? – Změněný život. Znamená to denně, každou chvíli umírat sobectví a pýše. …

„V pokorné, vděčné závislosti ten, komu bylo dáno nové srdce, spoléhá na pomoc Kristovu. Zjevuje ve svém životě ovoce spravedlnosti. Kdysi miloval sám sebe. Světské potěšení bylo jeho rozkoší. Nyní je jeho modla sesazena z trůnu a panuje Bůh nejvyšší. Hříchy, které kdysi miloval, nyní nenávidí. Pevně a rozhodně následuje stezku svatosti.“ – Messages to Young People, pp. 72, 74.

Středa 25. dubna

4. ČINITELÉ ZMĚNY

a. Co je jedním z prostředků, které Bůh používá ke změně povahy? Římanům 10:17; Jan 17:17.

Římanům 10:17. Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.

Jan 17:17. Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.

„Kvas pravdy způsobuje změnu v celém člověku, dělaje sprostého čistým, hrubého jemným, sobeckého štědrým. Nečisté očišťuje, umývá v krvi Beránkově. Skrze svou životodárnou moc uvádí celou mysl a celou duši a celou sílu do souladu s božským životem. Člověk se svou lidskou přirozeností se stává účastníkem božství. Kristus je ctěn ve znamenitosti a dokonalosti povahy. Když se tyto změny uskutečňují, andělé nadšeně prozpěvují a Bůh a Kristus se radují nad dušemi utvářenými podle božské podobnosti.“ – Kristova podobenství (1991), str. 53; COL 102.

„Jestliže se Slovo Boží studuje a poslouchá, pak působí v srdci, potlačujíc všechny nesvaté vlastnosti. Duch svatý přichází, aby usvědčil z hříchu, a víra, která raší v srdci, působí skrze lásku ke Kristu, utvářejíc nás, tělo, duši a ducha, podle Jeho vůle.“ – In Heavenly Places, p. 21.

b. Jak Duch svatý působí v životě, aby učinil změnu? Jan 3:8. Jak se to přirovnává k působení kvasu v mouce?

Jan 3:8. Vítr, kam chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdo se z Ducha narodil.

„Kvas skrytý v mouce pracuje neviditelně, aby veškerou hmotu podřídil svému procesu kvašení; stejně tak kvas pravdy pracuje tajně, tiše, soustavně, aby proměnil duši. Přirozené sklony jsou změkčovány a potlačovány. Jsou vštěpovány nové myšlenky, nové pocity, nové pohnutky. Zavádí se nový standard povahy – život Kristův. Mysl se mění; schopnosti jsou vzbuzovány k činnosti v nových liniích. Člověk nedostává nové schopnostmi, ale ty schopnosti, které má, jsou posvěcovány. Je probouzeno svědomí. Jsme vybavováni vlastnostmi povahy, které nám umožňují konat službu pro Boha.“ – Kristova podobenství (1991), str. 51; COL 98, 99.

c. Co bude ovlivňovat naše rozhodování v našem změněném životě? Jan 8:29.

Jan 8:29. A ten, kterýž mne poslal, se mnou jest. Neopustilť mne samého Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky.

„Podstatou veškeré spravedlnosti je věrnost našemu Vykupiteli. To nás povede k tomu, abychom činili to, co je správné, protože je to správné – protože správně činit se líbí Bohu.“ – Kristova podobenství (1991), str. 50; COL 97, 98.

Čtvrtek 26. dubna

5. KVAS V ČINNOSTI V ŽIVOTĚ

a. Co je základní vlastností Božího království? 1 Jan 4:10; Jan 3:16.

1 Jan 4:10. V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše.

Jan 3:16. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

„Když uvažujeme o Kristu, prodléváme na břehu lásky, která je nezměrná. Snažíme se vypravovat o této lásce, a slov se nám nedostává. Uvažujeme o Jeho pozemském životě, o Jeho oběti pro nás, o Jeho práci v nebi jako našeho přímluvce a o příbytcích, které připravuje těm, kdož Jej milují, a můžeme pouze zvolat: Ó, vysokosti a hlubokosti lásky Kristovy!“ – Skutky apoštolů (1969), str. 220; AA 333, 334.

b. Jak se tato vlastnost bude projevovat v našich jednáních s druhými? Jan 13:34; 1 Jan 4:11; Kolossenským 3:12.

Jan 13:34. Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.

1 Jan 4:11. Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i myť máme jedni druhé milovati.

Kolossenským 3:12. Protož oblectež se jako vyvolení Boží, svatí, a milí, v střeva milosrdenství, v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, krotkost, trpělivost.

„Měli bychom zapomínat na sebe, vždy … číhajíce na příležitosti k tomu, abychom potěšili druhé a zmírnili jejich žal a odlehčili jejich břemena činy něžné laskavosti a drobnými skutky lásky. Tyto pozorné zdvořilosti, začínající v našich rodinách, se šíří mimo rodinný kruh, pomáhajíce vytvářet sumu životního štěstí.“ – My Life Today, p. 192.

„V každé hodině Kristova pobytu na zemi prýštila z Něho láska Boží v nezadržitelných proudech. Všichni, kdož jsou prodchnuti Jeho Duchem, budou milovat tak, jak miloval On. Ve všech jejich jednáních s druhými je bude podněcovat táž zásada, která podněcovala Krista.“ – Touha věků (1969), str. 479; DA 678.

„Bude-li v nás přebývat Kristus, budeme zjevovat Jeho nesobeckou lásku ke všem, s nimiž máme co do činění.“ – Život naplněný pokojem, str. 78; MH 162.

Pátek 27. dubna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jakou moc projevuje kvas ve Spasitelově podobenství?

2. Budeme-li své myšlenky naplňovat Kristem a nebem, jaký účinek bude tato změna mít na naši duchovní zkušenost?

3. Proč pravá změna života působí jako kvas zevnitř navenek?

4. Jaké jsou některé způsoby, jak nás kvas pravdy mění? Co se stane s našimi přirozenými sklony? Co tato proměna znamená?

5. Jak můžeme ukázat lásku Kristovu ostatním?