Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Lekce 4. Vysvobození od Egyptského vzdělání « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 4. Vysvobození od Egyptského vzdělání

21-04-2019

„Cestě pohanů neučte se“ (Jeremiáš 10:2).

„Žádám rodiče, aby své děti umísťovali tam, kde nebudou okouzleny falešným vzděláním. Jejich jediným bezpečím je učit se od Krista. On je velké ústřední Světlo světa. Všechna ostatní světla, veškerá jiná moudrost, jsou bláznovstvím.“ – The Review and Herald, August 17, 1897.

Doporučená četba: Výchova, str. 28–31; Ed 45–50.The Adventist Home, pp. 181–190.

Neděle 21. dubna

1. PODŘADNOST EGYPTSKÉ MOUDROSTI

a. Jak se Šalomounova moudrost porovnávala s moudrostí Egyptskou?1 Královská 4:30.

1 Královská 4:30. Nebo větší byla moudrost Šalomounova, než moudrost všech národů východních, a než všeliká moudrost Egyptských.

„Existuje vzdělání, které je zásadně světské. Jeho cílem je úspěch ve světě, uspokojení sobecké ctižádosti. K zajištění tohoto vzdělání mnozí studenti utrácejí čas a peníze tím, že naplňují své mysli zbytečnou znalostí. Svět je považuje za vzdělané; avšak Bůh se v jejich myšlenkách nevyskytuje.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 64.

b. Co je podle Šalomouna základem pravé moudrosti? Přísloví 9:10; 8:13; 15:33.

Přísloví 9:10. Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.

Přísloví 8:13. Bázeň Hospodinova jest v nenávisti míti zlé, pýchy a vysokomyslnosti, i cesty zlé a úst převrácených nenávidím.

Přísloví 15:33. Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti, a slávu předchází ponížení.

„Velkým životním dílem je budování povahy a základem veškerého pravého vzdělání je poznání Boha.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 449; PP 596.

„Zkušební poznání pravé zbožnosti, které se nachází v každodenním posvěcení a službě, zajišťuje nejvyšší kulturu těla, mysli a duše. Toto zasvěcení všech našich schopností Bohu zabraňuje našemu vyvyšování samých sebe. Propůjčení božské moci ctí naše upřímné usilování o moudrost, která nám umožní využít svých nejvyšších schopností takovým způsobem, který bude ctít Boha a žehnat našim bližním.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 51; 8T 63.

Pondělí 22. dubna

2. MOJŽÍŠ OPOUŠTÍ EGYPT

a. Jak rozsáhlé bylo vzdělání Mojžíše, uvážíme-li, že Egypt byl v jeho době nejcivilizovanějším národem? Skutky 7:22.

Skutky 7:22. I vyučen jest Mojžíš vší moudrosti Egyptské, a byl mocný v řečech i v skutcích.

„Ve školách Egyptských dostal Mojžíš nejvyšší civilní a vojenské vzdělání. Pro velkou osobní přitažlivost, urozenou podobu a postavu, šlechetnou mysl a vznešené chování, a proslulý jako vojevůdce, se stal pýchou národa. Egyptský král byl rovněž členem kněžstva; a Mojžíš, i když odmítal účastnit se pohanské bohoslužby, byl zasvěcen do všech tajemství Egyptského náboženství.“ –Výchova, str. 38; Ed 62.

b. Když stál před volbou mezi světskými poctami a službou Bohu, co si Mojžíš zvolil? Proč? Židům 11:24–27.

Židům 11:24–27. Věrou Mojžíš, byv již dorostlý, odepřel slouti synem dcery Faraonovy, vyvoliv sobě raději protivenství trpěti s lidem Božím, nežli časné a hříšné pohodlí míti, větší sobě pokládaje zboží nad Egyptské poklady pohanění Kristovo; nebo prohlédal k odplatě. Věrou opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl neviditelného, tak se utvrdil.

c. Co bylo nezbytné k tomu, aby se Mojžíš odnaučil negativním stránkám svého Egyptského vzdělání? Exodus 3:1 (první část).

Exodus 3:1 (první část). Mojžíš pak pásl dobytek Jetry tchána svého…

„V pustinách Madianských strávil Mojžíš čtyřicet let jako pastýř ovcí. Zdánlivě navždy odříznut od svého životního poslání, přijímal kázeň nezbytnou pro jeho splnění. Moudrost k ovládání neznalého a neukázněného zástupu se musí získat skrze ovládání sebe samého. …

„Vlivy, které jej obklopovaly v Egyptě, láska jeho pěstounky, jeho postavení jako vnuka králova, přepych a neřest, které sváděly v tisícerých formách, ra novanost, lstivost a mysticismus falešného náboženství, působily na jeho mysl a povahu. Ve strohé prostotě pouště toto všechno zmizelo.“ –Výchova, str. 38; Ed 62, 63.

„Mnozí se musejí, stejně jako musel Mojžíš, velice mnoho toho odnaučit, aby se mohli učit právě těm lekcím, kterým se potřebují naučit. On potřeboval vychovávat sám sebe skrze nejtvrdší duševní a mravní kázeň a Bůh s ním pracoval dříve, než mohl být způsobilý k tomu, aby vychovával druhé v mysli a srdci.“ – This Day with God, p. 321.

„Nebylo to vzdělání získané v Egyptě, co umožnilo Mojžíšovi zvítězit nad svými nepřáteli, ale neutuchající, neochvějná víra, která neselhávala za nejnáročnějších okolností.“ – The Signs of the Times, July 12, 1905.

Úterý 23. dubna

3. OSVOBOZENÍ OD EGYPTSKÉHO VZDĚLÁNÍ

a. Jaké radě bychom měli naslouchat při vzdělávání našich dětí? Jeremiáš 10:2; Přísloví 19:27.

Jeremiáš 10:2. Takto praví Hospodin: Cestě pohanů neučte se, aniž se znamení nebeských děste, neboť se jich děsí pohané.

Přísloví 19:27. Přestaň, synu můj, poslouchati učení, kteréž od řečí rozumných odvozuje.

„Při odvrácení se od Božího slova, aby se živila spisy neinspirovaných lidí, mysl zakrňuje a znehodnocuje se. Není uváděna do styku s hlubokými, širokými zásadami věčné pravdy. Rozum se přizpůsobuje chápání těch věcí, s nimiž se obeznamuje, a v této oddanosti pomíjivým věcem se oslabuje, jeho moc se zmenšuje a časem se stává neschopným se rozvíjet.

„To vše je falešné vzdělání. Práce každého učitele by měla spočívat v upevňování mysli mládeže na velkých pravdách slova Inspirace. Toto je vzdělávání nezbytné pro tento život a pro život, který má přijít.“ – Kristova podobenství (1991), str. 18; COL 41, 42.

b. Jaký je Boží záměr pro nás, právě tak, jako byl pro starodávný Izrael? Deuteronomium 14:2. Co si my, stejně jako Izrael, místo toho přejeme? 1 Samuel 8:5.

Deuteronomium 14:2. Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři země.

1 Samuel 8:5. A řekli jemu: Aj, tys se již zstaral, a synové tvoji nechodí po cestách tvých; protož nyní ustanov nám krále, aby soudil nás, jakož jest u všech národů.

„Kázeň a výchova, jež Bůh ustanovil pro Izrael, by způsobily, že by se ve všech svých oblastech života lišili od lidí jiných národů. Tato odlišnost, kterou měli považovat za zvláštní výsadu a požehnání, byla pro ně nevítaná. Prostotu a sebekázeň, jež jsou nezbytné pro nejvyšší rozvoj, se snažili vyměnit za okázalost a požitkářství pohanských národů. Být tak, ‚jakož jest u všech národů‘ (1 Samuel 8:5), bylo jejich ctižádostí. Boží plán vzdělání byl odložen, Jeho autorita odmítnuta.“ – Výchova, str. 30; Ed 49, 50.

c. Před jakým nebezpečím bychom se měli chránit? Jan 12:43. Může Kristus přebývat v rozděleném srdci? Matouš 6:24.

Jan 12:43. Nebo milovali slávu lidskou více než slávu Boží.

Matouš 6:24. Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mammoně.

„Není [Božím] záměrem, aby ti, jejichž služby si On koupil, byli vychováváni ke sloužení mamonu, vychováváni k přijímání lidské chvály, lidského oslavování, nebo aby se podřizovali světu.“ – Fundamentals of Christian Education, p. 470.„Nemůžeme patřit z poloviny Hospodinu a z poloviny světu. Nejsme Božími dětmi, pokud jimi nejsme zcela.“ – Cesta ke Kristu (1990), str. 32; SC 44.

Středa 24. dubn

4. NOVÁ VÝCHOVA, KTERÁ JE POTŘEBNÁ

a. Proč potřebujeme být znovu vzděláváni Bohem? Soudců 17:6; Izaiáš 53:6. Proč se rodiče mezi Izraelskými potřebovali znovu vzdělávat poté, co opustili Egypt? Lišíme se nějak od nich dnes?

Soudců 17:6. Toho času nebylo krále v Izraeli; jeden každý, což se mu za dobré vidělo, to činil.

Izaiáš 53:6. Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás.

„Když byli vyvedeni z Egypta, bylo mezi Izraelskými málo lidí připravených k tomu, aby s Ním spolupracovali ve výchově svých dětí. Samotní rodiče potřebovali poučení a kázeň. Jako oběti celoživotního otroctví byli neznalí, nevychovaní, ponížení. Měli malé poznání Boha a malou víru v Něho. Byli zmateni bludným učením a zkaženi svým dlouhodobým stykem s pohanskostí.“– Výchova, str. 21; Ed 34.

„Rodiče budou potřebovat trpělivost a mravní sílu, aby se v bázni Boží mohli odnaučit světským zvykům.“ – The Review and Herald, November 13, 1894.

b. Co se stalo s těmi Izraelskými, kteří nepřijali výchovu, kterou Bůh chtěl, aby měli? 1 Korintským 10:5, 6. Ku kterým hříchům byli více náchylní v důsledku jejich vzdělání v Egyptě?

1 Korintským 10:5, 6. Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu; nebo zhynuli na poušti. Ty pak věci ku příkladu nám se staly, abychom nebyli žádostivi zlého, jako oni žádali.

„Hospodin neopustil svůj lid v jejich putování po poušti, ale mnozí z nich opustili Hospodina. Vzdělání, které měli v Egyptě, je učinilo poddanými pokušení, modlářství a nemravnosti, a protože nedbali na přikázání Hospodinova, téměř všichni dospělí, kteří opustili Egypt, zhynuli na poušti; ale jejich dětem bylo dovoleno vejít do Kanaánu.“ – The Review and Herald, December 17, 1895.

c. Co máme mít na paměti, když se snažíme vzdělávat naše děti a mládež? 1 Jan 2:15–17; Římanům 12:2.

1 Jan 2:15–17. Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje- liť kdo svět, neníť lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa. Svět pak hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, tenť trvá na věky.

Římanům 12:2. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

 
 

„Velkou lekcí, kterou je třeba dávat mladým, je to, že jako uctívatelé Boha mají pěstovat biblické zásady a mít svět za podřadný. Bůh chce, aby se všichni poučili, jak mohou dělat dílo Kristovo a vejít branami do nebeského města. Nesmíme nechat svět, aby obrátil nás; musíme se nejopravdověji snažit, abychom obrátili svět.“ – The Review and Herald, August 17, 1897.

Čtvrtek 25. dubna

5. NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO PLÁNU

a. Jak se původní Boží plán pro vzdělání projevil v životě Abrahama? Co bylo zamýšleným výsledkem tohoto vzdělání? Genesis 18:19.

Genesis 18:19. Nebo znám jej; protož přikáže synům svým a domu svému po sobě, aby ostříhali cesty Hospodinovy, a činili spravedlnost a soud, aťby naplnil Hospodin Abrahamovi, což mu zaslíbil.

„V božském plánu vzdělání, který byl přizpůsoben stavu člověka po pádu, stojí Kristus jako představitel Otce, spojovací člen mezi Bohem a člověkem; On je velikým učitelem lidstva. A On ustanovil, aby muži a ženy byli Jeho představitelé. Rodina byla školou a rodiče byli učiteli.

„Vzdělávání, které se soustřeďovalo v rodině, bylo vzděláváním, které panovalo ve dnech patriarchů. Pro takto zavedené školy poskytoval Bůh nejpříznivější podmínky pro rozvoj povahy. … Lidé, kteří pevně udržovali Boží zásady života, sídlili mezi poli a pahorky. Byli obdělávateli půdy a pastýři stád a houfů.“ – The Adventist Home, p. 181.

b. Proč je společenství s Bohem nezbytnou součástí vzdělání? Job 22:21.

Job 22:21. Přivykejž medle s ním choditi, a pokojněji se míti, skrze to přijde tobě všecko dobré.

„Když je mysl člověka uvedena do společenství s myslí Boží, pomíjivá s Nekonečným, účinek na tělo a mysl a duši je nad očekávání. V takovém společenství se nachází nejvyšší vzdělání. Je to Boží vlastní metoda rozvoje.“ –Skutky apoštolů (1969), str. 85; AA 126.

Pátek 26. dubna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Namísto potěšující sobecké ctižádosti, k čemu nás pravé vzdělání vede, abychom dělali?

2. Jak můžeme dnes opustit Egypt? Proč to musíme udělat?
3. Jakými způsoby napodobujeme svět ve způsobu, kterým vzděláváme

své děti?
4. Proč mnozí dnešní rodiče potřebují být vzděláni v Božích metodách výchovy? Co se musejí odnaučit?
5. Kde byly první školy a jak se dnes můžeme vrátit k Božímu plánu vzdělání?