Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 5. ČAS DUCHOVNÍ KRIZE

28-01-2018

ČAS DUCHOVNÍ KRIZE

„Protož, moji milí, utíkejtež modlářství“ (1 Korintským 10:14).

„Vždy byli ostatkové, kteří byli věrní Jehovahovi; a čas od času vzbudil Hospodin věrné a statečné muže, aby potlačili modlářství a vysvobodili Izraelské od jejich nepřátel.“ – Patriarchové a proroci, str. 408, 409; PP 545.

Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 407–410; PP 543–547.

Neděle 28.ledna

1. VINNI PŘED BOHEM

a. Co Izrael při osídlování Kanaánu zanedbal udělal? Soudců 1:28–33.

Soudců 1:28–33. Když se pak zsilil Izrael, uvedl Kananejského pod plat, a maje jej vyhnati, nevyhnal. Efraim také nevyhnal Kananejského bydlícího v Gázer, protož bydlil Kananejský u prostřed něho v Gázer. Zabulon též nevyhnal obyvatelů Cetron, a obyvatelů Naalol, protož bydlil Kananejský u prostřed něho, a dával jemu plat. Asser také nevyhnal obyvatelů Acho a obyvatelů Sidonu, ani Ahalab, ani Achzib, ani Helba, ani Afek, ani Rohob. I bydlil Asser mezi Kananejskými obyvateli země té, nebo nevyhnal jich. Též Neftalím nevyhnal obyvatelů Betsemes, ani obyvatelů Betanat, protož bydlil mezi Kananejskými přebývajícími v zemi té; a však obyvatelé Betsemes a Betanat dávali jim plat.

„Hospodin ze své strany věrně splnil zaslíbení, která dal Izraeli; Jozue zlomil moc Kananejských a rozdělil zemi mezi kmeny. Zůstalo už jen na nich, aby věříce v ujištění o božské pomoci, dokončily dílo vyhnání obyvatel země. Toto však Izraelští neučinili. Tím, že vstoupili do spolku s Kananejskými, přímo přestoupili přikázání Boží, a takto nesplnili podmínku, za které Hospodin zaslíbil, že jim dá Kanaán do vlastnictví.“ – Patriarchové a proroci, str. 407; PP 543.

b. Co ukazuje, že to byla velice závažná skutečnost? Exodus 23:24, 25.

Exodus 23:24, 25. Nebudeš se klaněti bohům jejich, ani jim sloužiti, aniž dělati budeš tak, jako oni dělají; ale z gruntu vyvrátíš je, a obrazy jejich na kusy stroskoceš. Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.

„Od úplně první rozmluvy Boha s nimi na Sinai byli [Izraelští] varováni před modlářstvím. …

„Avšak bez ohledu na svůj vysoký osud si zvolili běh klidu a pohodlnictví; nechali si ujít své příležitosti k dokončení dobytí země.“ – Patriarchové a proroci, str. 407, 408; PP 543, 544.

 
 

Pondělí 29.ledna

2. VYSOKÁ CENA NEDBALOSTI

a. Tím, že nesplnili svou povinnost před Bohem, co se Izraeli přihodilo, a jak bylo toto naplněním proroctví? Žalm 106:35–40; Numeri 33:55.

Žalm 106:35–40. Ale směšujíce se s těmi národy, naučili se skutkům jejich, a sloužili modlám jejich, kteréž jim byly osídlem. Obětovali zajisté syny své a dcery své ďáblům. A vylili krev nevinnou, krev synů svých a dcer svých, kteréž obětovali trapidlům Kananejským, tak že poškvrněna jest země těmi vraždami. I zmazali se skutky svými, a smilnili činy svými. Protož rozpáliv se v prchlivosti Hospodin na lid svůj, v ošklivost vzal dědictví své.

Numeri 33:55. Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete.

„Dokud pokolení, které přijímalo pokyny od Jozue, nezaniklo, modlářství dělalo malé pokroky; rodiče však připravovali cestu pro odpadnutí svých dětí. Nedbání Hospodinových omezení ze strany těch, kdož dostali Kanaán do vlastnictví, zasévalo símě zla, které neustále rodilo hořké ovoce pro mnohá pokolení. Prosté zvyky Hebrejských jim zajišťovaly tělesné zdraví; avšak styk s pohany vedl k požitku v chuti a vášni, který postupně snižoval tělesnou zdatnost a oslaboval duševní a mravní síly. Svými hříchy se Izraelští oddělovali od Boha; Jeho síla jim byla odebrána a oni nemohli již déle obstát vítězně proti svým nepřátelům. Takto byli uvedeni do poddanství právě těm národům, které by si skrze Boha mohli podmanit.“ – Patriarchové a proroci, str. 408; PP 544, 545.

b. Jaký krok byl Hospodin nakonec nucen učinit, a proč bychom měli brát tuto věc vážně v našich dnech? Soudců 2:12; Žalm 78:58, 60, 61.

Soudců 2:12. Opustivše Hospodina Boha otců svých, kterýž je vyvedl z země Egyptské, a odešli za bohy cizími, bohy těch národů, kteříž byli vůkol nich, a klaněli se jim; pročež popudili Hospodina.

Žalm 78:58, 60, 61. Nebo popouzeli ho výsostmi svými, a rytinami svými k horlení přivedli jej. … Tak že opustiv příbytek v Sílo, stánek, kterýž postavil mezi lidmi, vydal v zajetí sílu svou, a slávu svou v ruce nepřítele.

„Nejtěžší hřích modlářství existuje v církvi. Cokoli, co se vkládá mezi křesťana a srdečnou službu Bohu, nabývá formy modly, a nejtěžší hřích modlářství je modlářství samo.“ – The Paulson Collection, p. 343.

„Tak jako starověký Izrael, zneuctila církev svého Boha tím, že se odchýlila od světla, zanedbala své povinnosti a zneužila svou vysokou a vznešenou výsadu být zvláštní a svatou v povaze. Její členové porušili svou smlouvu žít pro Boha a jen pro Něj. Spojili se se sobeckými a svět milujícími lidmi.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 380; 2T 441, 442.

„Bůh zařazuje do třídy modloslužebníků ty, kdož doufají ve svou vlastní moudrost, ve své vlastní myšlení, pro úspěch spoléhajíce na svá bohatství a moc, usilujíce posílit se spolčováním s lidmi, které svět nazývá velkými, ale kteří nedokážou rozeznat závazné požadavky Božího zákona.“ – The Review and Herald, March 15, 1906.

 

Úterý 30. ledna

3. UTÍKAT MODLÁŘSTVÍ

a. Jaké výzvy se činí v křesťanské éře ohledně modlářství? 1 Korintským 10:14; Galatským 5:19–21. Popište překvapivé vidění, jež bylo ukázáno poslu Páně o nebezpečích tohoto zla.

1 Korintským 10:14. Protož, moji milí, utíkejtež modlářství.

Galatským 5:19–21. Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty, závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréž kdokoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prvé pravil, že království Božího dědicové nebudou.

„Veliký zástup pohanských modloslužebníků nesl černou korouhev, na níž bylo zobrazeno slunce, měsíc a hvězdy. Tento zástup se zdál být velice rozzuřený a rozčilený. Pak mi byl ukázán jiný zástup nesoucí čistou bílou korouhev, na níž bylo napsáno: ‚Čistota a svatost Hospodinu.‘ Jejich tváře se vyznačovaly pevností a nebeskou odevzdaností. Viděla jsem, jak se k nim pohanští modloslužebníci přiblížili a nastalo veliké krveprolití. Křesťanů před nimi ubývalo; a přesto se křesťanský zástup tiskl těsněji k sobě a držel korouhev pevněji. Jak mnozí padali, jiní se shromažďovali kolem korouhve a zaplňovali jejich místa.

„Viděla jsem, jak se zástup modloslužebníků společně radí. Nemohouce křesťany porazit, dohodli se na jiném plánu. Viděla jsem, že snížili svou korouhev a pak přistoupili k onomu pevnému křesťanskému zástupu a dělali jim návrhy. Nejprve byly jejich návrhy zcela odmítnuty. Pak jsem viděla, jak se křesťanský zástup společně radí. Někteří říkali, že by snížili korouhev, přijali návrhy a zachránili své životy, a nakonec by mohli získat sílu k vyzdvižení své korouhve mezi pohany. Nemnozí však nepodléhali tomuto plánu, ale pevně si zvolili raději zemřít, držíce svou korouhev, než aby ji snížili. Pak jsem viděla, že mnozí snížili korouhev a spojili se s pohany; ale ti pevní a stálí ji znovu uchopili a nesli ji ve výšce. Viděla jsem, že lidé neustále opouštěli zástup těch, kdož nesli čistou korouhev, a spojovali se s modloslužebníky pod černou korouhví, aby pronásledovali ty, kdož nesli bílou korouhev. Mnozí byli zabiti, přesto bílá korouhev byla držena vysoko a byli vzbuzováni věřící, aby se shromažďovali kolem ní.“ – Rané spisy, str. 176, 177; EW 211, 212.

b. Jmenujte další běžnou formu modlářství, které je třeba se vyhýbat. Kolossenským 3:5, 6.

Kolossenským 3:5, 6. Protož mrtvěte oudy své zemské, smilstvo, nečistotu, chlipnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení. Pro kteréž věci přichází hněv Boží na syny zpurné.

„Veškerá žádostivost je odsouzena jako modlářství. Veškerý sobecký požitek je hříchem v Božích očích.“ – Kristova podobenství, str. 151; COL 261.

Středa 31.ledna

4. POTŘEBA VYSVOBODITELE

a. Jaké hořké následky mělo modlářství Izraele během doby soudců? Soudců 6:1–5.

Soudců 6:1–5. Činili pak synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, i vydal je Hospodin v ruku Madianským za sedm let. A zmocnila se velmi ruka Madianských nad Izraelem, tak že synové Izraelští před Madianskými zdělali sobě jámy, kteréž jsou na horách, a jeskyně a pevnosti. A bývalo, že jakž co oseli Izraelští, přitáhl Madian a Amalech a národ východní, povstávaje proti nim. Kteřížto rozbijeli stany proti nim, a kazili úrody země, až kudy se vchází do Gázy, a nenechávali potravy v Izraeli, ani ovce, ani vola, ani osla. Nebo i sami i s stády svými i s stany přitáhli, a jako kobylky ve množství přicházívali, aniž jich neb velbloudů jejich byl počet; tak přicházejíce do země, hubili ji.

„Divocí, zuřiví obyvatelé pouště ‚jako kobylky ve množství‘ (Soudců 6:5) zaplavovali zemi se svými stády a houfy. Jako zhoubný mor šířili se zemí, od řeky Jordán až po rovinu Filistinských. Přicházeli, jakmile začala zrát úroda, a zůstali, dokud se nesklidily poslední plody země. Zbavili pole jejich užitků a oloupili a ztýrali obyvatele a pak se vraceli na poušť. Takto Izraelští bydlící v otevřené krajině byli nuceni opouštět své domovy a shromažďovat se v městech hrazených, hledat útočiště v pevnostech nebo dokonce nalézt úkryt v jeskyních a skalních slujích uprostřed hor.“ – Patriarchové a proroci, str. 409; PP 546.

b. Co Izraelští nakonec dělali a jakou milosrdnou odpověď dostali? Soudců 6:6–10.

Soudců 6:6–10. Tedy znuzen byl velmi Izrael od Madianských, protož volali synové Izraelští k Hospodinu. Když pak volali synové Izraelští k Hospodinu příčinou Madianských, poslal Hospodin muže proroka k synům Izraelským, a řekl jim: Takto praví Hospodin Bůh Izraelský: Já jsem vás vyvedl z Egypta, a vyvedl jsem vás z domu služby, a vytrhl jsem vás z rukou Egyptských a z rukou všech, jenž vás ssužovali, kteréž jsem vyhnal před tváří vaší, a dal jsem vám zemi jejich. I řekl jsem vám: Já jsem Hospodin Bůh váš, nebojte se bohů Amorejských, v jejichž zemi bydlíte. Ale neposlechli jste hlasu mého.

„Když lidé ve své bídě věnovali pozornost Hospodinovu kárání a vyznali své hříchy, Bůh jim opět vzbudil pomocníka.“ – Patriarchové a proroci, str. 409; PP 546.

c. Koho Bůh vzbudil jako vysvoboditele? Proč? Soudců 6:11–14; Přísloví 4:26; Aggeus 1:7.

Soudců 6:11–14. Tedy přišel anděl Hospodinův a posadil se pod dubem, jenž byl v Ofra, kteréž bylo Joasa Abiezeritského. Gedeon pak syn jeho mlátil obilí na humně, aby vezma, utekl s tím před Madianskými. I ukázal se jemu anděl Hospodinův, a řekl jemu: Hospodin s tebou, muži udatný. Odpověděl jemu Gedeon: Ó Pane můj, jestliže Hospodin s námi jest, pročež pak na nás přišlo všecko toto? A kde jsou všickni divové jeho, o kterýchž vypravovali nám otcové naši, řkouce: Zdaliž nás z Egypta nevyvedl Hospodin? A nyní opustil nás Hospodin a vydal v ruku Madianských. A pohleděv na něj Hospodin, řekl: Jdi v této síle své, a vysvobodíš Izraele z ruky Madianských. Zdaliž jsem tě neposlal?

Přísloví 4:26. Zvaž stezku noh svých, a všecky cesty tvé ať jsou spraveny. Aggeus 1:7. Takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým.

„Když Gedeon pracoval v tajnosti a tichosti, smutně přemítal o stavu Izraele a zvažoval, jak by bylo možno svrhnout s jeho lidu jho utlačovatelů.“ – Patriarchové a proroci, str. 409; PP 546.

„Ten, jehož mysl je otevřena pro Slovo Boží, bude na modlitbách zvažovat každou stezku noh svých, aby mohl poctít Boha a ostříhat cesty Hospodinovy.“ – That I May Know Him, p. 251.

 

Čtvrtek 1. února

5. POKORNÝ MUŽ ČINU

a. Jakému postoji bychom se měli učit od ducha Gedeonova, když byl osloven nebeským Poslem? Soudců 6:15, 22, 23.

Soudců 6:15, 22, 23. Kterýž odpověděl jemu: Poslyš mne, Pane můj, čím já vysvobodím Izraele? Hle, rod můj chaterný jest v pokolení Manassesovu, a já nejmenší v domě otce svého. … A vida Gedeon, že by anděl Hospodinův byl, řekl: Ach, Panovníče Hospodine, proto-liž jsem viděl anděla Hospodinova tváří v tvář, abych umřel? I řekl jemu Hospodin: Měj pokoj, neboj se, neumřeš.

„Když za starodávna Bůh poslal své anděly, aby sloužili nebo sdělovali poselství jedincům, a tito lidé se dozvěděli, že viděli a mluvili s andělem, byli zasaženi bázní a strachovali se, že by měli zemřít. Měli tak vysoká ponětí o strašném majestátu a moci Boží, že mysleli, že by je zahubilo, kdyby byli uvedeni do blízkého styku s někým přímo z Jeho svaté přítomnosti.“ – Svědectví pro církev, sv. 1, str. 329; 1T 410.

b. Jaký důležitý požadavek Gedeon splnil, který byl nanejvýš nezbytný k započetí díla reformace uprostřed jeho lidu? Soudců 6:24–27.

Soudců 6:24–27. Protož vzdělal tu Gedeon oltář Hospodinu, a nazval jej: Hospodin pokoje, a až do tohoto dne ještě jest v Ofra Abiezeritského. Stalo se pak té noci, že řekl jemu Hospodin: Vezmi volka vyspělého, kterýž jest otce tvého, totiž volka toho druhého sedmiletého, a zboříš oltář Bálův, kterýž jest otce tvého, háj také, kterýž jest vedlé něho, posekáš. A vzděláš oltář Hospodinu Bohu svému na vrchu skály této, na rovině její, a vezma volka toho druhého, obětovati budeš obět zápalnou s dřívím háje, kterýž posekáš. Tedy vzal Gedeon deset mužů z služebníků svých, a učinil, jakž mluvil jemu Hospodin; a boje se čeledi otce svého a mužů města, neučinil toho ve dne, ale v noci.

„Osvobození Izraele měl předcházet slavný protest proti uctívání Bála. Gedeon musí vyhlásit válku modloslužebnictví, dříve než vytáhne do boje proti nepřátelům svého národa. „Božský příkaz byl věrně splněn. Gedeon věděl, že by narazil na odpor, kdyby se o to pokusil veřejně, proto provedl dílo v tajnosti; s pomocí svých služebníků vykonal všechno za jedinou noc.“ – Patriarchové a proroci, str. 410; PP 547.

Pátek 2. února

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč je důležité oddělit se od známých zdrojů pokušení?
2. Jaké speci cké hříchy způsobily útlak ze strany Madianských?
3. Co je nebezpečnější – pronásledování ze strany zla nebo kompromis se zlem?

4. Co v hodině krize zjevuje úžasné milosrdenství našeho Boha?
5. Jaké kroky potřebuji podniknout k tomu, abych vykonal(a) opravdovou reformaci ve svém životě?