Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 7. ČINNÁ VÍRA

11-02-2018

ČINNÁ VÍRA

„I odpověděl [mužům Izraelským] Gedeon: Nebuduť já panovati nad vámi, aniž panovati bude nad vámi syn můj, Hospodin panovati bude nad vámi“ (Soudců 8:23).

„Když jste těžce zkoušeni, nedoufejte v rámě člověka, ale v živého Boha. Mějte víru v Toho, který je při vašem boku připraven vám říci, jaké kroky podniknout v časech zmatku a zkoušky. On má všechno vyznačeno.“ – Sermons and Talks, vol. 2, p. 178.

Doporučená četba: Patriarchové a proroci, str. 412–418; PP 550–559.

Neděle 11.února

1. SVĚDOMITÍ, VŽDY PŘIPRAVENÍ LIDÉ

a. Z 10 000, kteří před bojem pili vodu, kolik vzalo své poslání vážně, a jaký výsledek jim Bůh zaslíbil? Soudců 7:6–9.

Soudců 7:6–9. I byl počet těch, kteříž chlemtali, rukama svýma k ústům svým vodu nosíce, tři sta mužů, ostatek pak všeho lidu sehnuli se na kolena svá ku pití vody. I řekl Hospodin Gedeonovi: Ve třech stech mužů, kteříž chlemtali, vysvobodím vás, a vydám Madianské v ruku tvou, ale ostatek všeho lidu nechť se vrátí, jeden každý k místu svému. A protož nabral ten lid v ruce své potravy a trouby své; jiné pak muže Izraelské všecky propustil, jednoho každého do stanů jejich, toliko tři sta těch mužů zanechal při sobě. Vojska pak Madianských ležela pod ním v údolí. I stalo se, že noci té řekl jemu Hospodin: Vstana, sstup k vojsku, nebo dal jsem je v ruku tvou.

„Nejenže měl [malý ostatek] odvahu a sebeovládání, ale byli to i mužové víry. Neposkvrnili se modlářstvím.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

„Hospodin je i nyní právě tak ochoten pracovat skrze lidská úsilí a vykonat veliké věci skrze slabé prostředníky. Základem je mít inteligentní poznání pravdy; neboť jak jinak bychom mohli čelit jejím lstivým odpůrcům? Bible se musí studovat nejen pokud jde o nauky, kterým učí, ale i co se týče praktických lekcí. Neměli byste nikdy být překvapeni, neměli byste nikdy být bez své zbroje na sobě. Buďte připraveni na jakýkoliv nepředvídaný případ, na jakékoliv volání povinnosti. Čekejte, číhajíce na každou příležitost k předkládání pravdy, zběhlí v proroctvích, zběhlí v lekcích Kristových. Avšak nedoufejte v dobře připravené argumenty. Argument sám o sobě nestačí. Boha musíte hledat na svých kolenou; musíte lidem vycházet vstříc skrze moc a vliv Jeho Ducha.

„Jednejte pohotově. Bůh chce, abyste byli lidmi vždy připravenými, jako byli mužové, kteří tvořili Gedeonovo vojsko.“ – The Review and Herald, July 1, 1884.

 

Pondělí 12.února

2. VOLBA ÚZKÉ STEZKY

a. Co zjevuje, že Bůh používá malého počtu lidí ve svém díle? Jak nás vybízí, abychom pracovali i v našich školách? Římanům 9:27; 12:1, 2; Jakub 4:4.

Římanům 9:27. Izaiáš pak volá nad Izraelem, řka: Byť pak byl počet synů Izraelských jako písek mořský, ostatkové spaseni budou.

Římanům 12:1, 2. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

Jakub 4:4. Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží? A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn bývá.

„Někteří budou tvrdit, že pokud má být náboženské vyučování učiněno prvořadým, stanou se naše školy nepopulárními; že ti, kteří nemají naši víru, je nebudou navštěvovat. Nuže dobrá; nechť tedy jdou do jiných škol, kde naleznou systém vzdělávání, který vyhovuje jejich chuti. Je to Satanův záměr, aby těmito úvahami zabránil dosažení cíle, pro který byly naše školy založeny. Když jim brání svými výmysly, uvažují vedoucí po způsobu světa a kopírují jeho plány a napodobují jeho zvyky. Mnozí tak dalece prokazují svůj nedostatek moudrosti shůry ohledně spojování se s nepřáteli Boha a pravdy, že poskytují studentům světské zábavy. Toto dělajíce, uvádějí na sebe projev nelibosti Boží, neboť svádějí mládež a dělají práci pro Satana. S touto prací, se všemi jejími následky, se musejí setkat na soudu Božím.

„Ti, kdož vykonávají takový běh, prokazují, že nemohou být hodni důvěry. … Když Hospodin po nás vyžaduje, abychom byli odlišní a zvláštní, jak můžeme toužit po popularitě nebo usilovat o napodobování zvyků a praktik světa? …

„Snížit korouhev, aby se mohla zajistit popularita a zvýšení početního stavu, a potom toto zvýšení učinit příčinou radosti, ukazuje na velikou slepotu. Kdyby byl početní stav důkazem o úspěchu, mohl by si Satan nárokovat prvenství; neboť na tomto světě jsou jeho následovníci velkou měrou ve většině. Je to míra mravní moci prostupující školou, co je zkouškou jejího úspěchu. Je to ctnost, inteligence a zbožnost lidí, nacházejících se v našich školách, nikoliv jejich početní stav, co by mělo být zdrojem radosti a vděčnosti.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 101, 102; 6T 142, 143.

„Mnozí z těch, kdož zaujímají zodpovědná postavení v církvi Boží, obětují svou neporušenost, aby si zajistili přízeň bezbožných. Silný proud se žene dolů, a oni se rozhodují, že je snadnější plout po proudu než veslovat proti němu. Stejně jako děti Izraele, vzdávají se požehnání Božích svou lhostejností a duchovní leností. Mnozí skládají modly ve svých srdcích – modly sobectví, modly pýchy a lásky k okázalosti. Věčné věci ztrácejí svou hodnotu. Odstraňte vlivy, které Bůh poskytuje k zachování a posílení naší duchovnosti, a ona se rozkládá a umírá. Musíme se ustavičně snažit o přibližování se k Bohu a o poznání Jeho vůle.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

 

Úterý 13.února

3. VÍTĚZSTVÍ A OHLEDUPLNOST

a. Co bychom se při dnešním Božím díle měli naučit z neobvyklé strategie dané Gedeonovu vojsku? Soudců 7:12–22.

Soudců 7:12–22. Madian pak a Amalech i všecken lid východní leželi v údolí, jako kobylky u velikém množství, ani velbloudů jejich počtu nebylo, jako písek, kterýž jest na břehu mořském v nesčíslném množství. A když přišel Gedeon, aj, jeden vypravoval bližnímu svému sen, a řekl: Hle, zdálo mi se, že pecen chleba ječmenného valil se do vojska Madianského, a přivaliv se na každý stan, udeřil na něj, až padl, a podvrátil jej svrchu, a tak ležel každý stan. Jemužto odpovídaje bližní jeho, řekl: Není to nic jiného, jediné meč Gedeona syna Joasova, muže Izraelského; dalť jest Bůh v ruku jeho Madianské i všecka tato vojska. Stalo se pak, že když uslyšel Gedeon vypravování snu i vyložení jeho, poklonil se Bohu, a vrátiv se k vojsku Izraelskému, řekl: Vstaňte, nebo dal Hospodin v ruku vaši vojska Madianská. Rozdělil tedy tři sta mužů na tři houfy, a dal trouby v ruku každému z nich a báně prázdné, a v prostředku těch bání byly pochodně. I řekl jim: Jakž na mně uzříte, tak učiníte; nebo hle, já vejdu na kraj vojska, a jakž já tehdáž budu dělati, tak uděláte. Nebo troubiti budu já v troubu i všickni, jenž se mnou budou, tehdy vy také troubiti budete v trouby vůkol všeho vojska, a řeknete: Meč Hospodinův a Gedeonův. Všel tedy Gedeon a sto mužů, kteříž s ním byli, na kraj vojska při začátku bdění prostředního, jen že byli proměnili stráž; i troubili v trouby, a roztřískali báně, kteréž měli v rukou svých. Tedy ti tři houfové troubili v trouby, roztřískavše báně, a drželi v ruce své levé pochodně, v pravé pak ruce své trouby, aby troubili, i křičeli: Meč Hospodinův a Gedeonův. A postavili se každý na místě svém vůkol ležení; i zděšena jsou všecka vojska, a křičíce, utíkali. Když pak troubilo v trouby těch tři sta mužů, obrátil Hospodin meč jednoho proti druhému, a to po všem ležení. Utíkalo tedy vojsko až k Betseta do Zererat, a až ku pomezí Abelmehula u Tebat.

„Pro lidi je nebezpečné, aby odporovali Duchu pravdy a milosti a spravedlnosti proto, že jeho projevy nejsou podle jejich úmyslů a nesledují linie jejich metodických plánů. Hospodin pracuje svým vlastním způsobem a podle svého vlastního uvážení. Nechť se lidé modlí, aby byli zbaveni sobectví a aby byli v souladu s nebem. … V příkazu, který dal Hospodin Gedeonovi, když se chystal bojovat s Madianskými – že by měl vyjít proti svým nepřátelům s vojskem tří set mužů, troubících v trouby a nesoucích ve svých rukou prázdné báně a křičících: ‚Meč Hospodinův a Gedeonův‘ – by tito precizní, metodičtí, akurátní lidé neviděli nic než nesmyslnost a zmatek. Prudce by se stáhli s rozhodným protestem a odporem. Vedli by dlouhé debaty, aby prokázali nesmyslnost a nebezpečí, jež by doprovázela vedení boje takovým extrémním způsobem, a ve svém konečném soudu by všechny takové postupy prohlásili za naprosto směšné a nerozumné.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 2, p. 1004.

 

b. Vysvětlete užitek Gedeonovy ohleduplnosti vůči svým bratřím. Soudců 7:23–25; 8:1–3.

Soudců 7:23–25. Shromáždivše se pak muži Izraelští z Neftalím a z Asser a ze všeho pokolení Manassesova, honili Madianské. I rozeslal Gedeon posly na všecky hory Efraimské, řka: Vyjděte v cestu Madianským, a zastupte jim vody až k Betabaře a Jordánu. Tedy shromáždivše se všickni muži Efraim, zastoupili vody až k Betabaře a Jordánu. A chytili dvé knížat Madianských, Goréba a Zéba. I zabili Goréba na skále Goréb a Zéba zabili v lisu Zéb, a honili Madianské, hlavu pak Gorébovu a Zébovu přinesli k Gedeonovi za Jordán.

Soudců 8:1–3. Muži pak Efraim řekli jemu: Co jsi nám to učinil, že jsi nepovolal nás, když jsi táhl k boji proti Madianským? A tuze se na něj domlouvali. Jimž odpověděl: Zdaž jsem co takového provedl, jako vy? Zdaliž není lepší paběrování Efraimovo, než vinobraní Abiezerovo? V ruce vaše dal Bůh knížata Madianská Goréba a Zéba, a co jsem já mohl takového učiniti, jako vy? I spokojil se duch jejich k němu, když mluvil ta slova.

„[Muži Ephraim] byli žárliví a rozhněvaní, jako kdyby Gedeon byl veden svou vlastní vůlí a úsudkem. Nerozeznali ve vítězství Izraele Boží ruku, neuvědomili si Jeho moc a milosrdenství v jejich vysvobození; a právě tato skutečnost prokázala, že nebyli hodni toho, aby byli vybráni jako Jeho zvláštní nástroje. …

„Duch žárlivosti by mohl být snadno rozdmýchán do sporu, který by způsobil násilí a krveprolití; ale Gedeonova skromná odpověď utišila hněv mužů Ephraim a oni se v pokoji vrátili do svých domovů. Pevný a nesmlouvavý, když šlo o zásadu, a v boji ‚muž udatný,‘ projevil Gedeon také ducha ohleduplnosti, která se vidí jen zřídka.“ – Patriarchové a proroci, str. 415; PP 554, 555.

Středa 14.února

4. STOJÍCÍ, PAK PADAJÍCÍ

a. Jak příkladný je Gedeonův postoj, když odmítl porušit zásady Boží teokracie? Soudců 8:22, 23.

Soudců 8:22, 23. Potom řekli muži Izraelští Gedeonovi: Panuj nad námi i ty i syn tvůj, také syn syna tvého, nebo vysvobodil jsi nás z ruky Madianských. I odpověděl jim Gedeon: Nebuduť já panovati nad vámi, aniž panovati bude nad vámi syn můj, Hospodin panovati bude nad vámi.

b. Navzdory své veliké skromnosti, jaké chyby se pak Gedeon dopustil a na jaké varování bychom z toho měli dbát? Soudců 8:24–27.

Soudců 8:24–27. Řekl jim také Gedeon: Žádost tuto vzložím toliko na vás, abyste mi dali jeden každý náušnici z loupeží svých; (nebo náušnice zlaté měli, proto že Izmaelitští byli.) I odpověděli: Rádi dáme. A prostřevše roucho, metali na ně každý náušnici z loupeží svých. Byla pak váha náušnic zlatých, kteréž vyžádal, tisíc a sedm set lotů zlata, kromě halží a zlatých jableček, i roucha šarlatového, kteréž na sobě měli králové Madianští, a kromě halží, kteréž byly na hrdlech velbloudů jejich. I udělal z toho Gedeon efod, a složil jej v městě svém Ofra. I smilnil tam všecken Izrael, chodě za ním, a byl Gedeonovi i domu jeho osídlem.

„Období nečinnosti, které přichází po velkém boji, přináší s sebou často větší nebezpečí než doba válečná. Tomuto nebezpečí byl Gedeon nyní vystaven. Spočinul na něm duch nepokoje. Dosud se spokojoval plněním příkazů, které dostal od Boha; nyní však místo toho, aby čekal na božské vedení, začal plánovat sám od sebe. Když vojska Hospodinova získají znamenitá vítězství, zdvojnásobí Satan svá úsilí k tomu, aby podvrátil dílo Boží. Takto byly do mysli Gedeonovy našeptány myšlenky a plány, kterými byl lid Izraelský sveden na scestí.

„Protože mu bylo přikázáno, aby obětoval oběť na skále, kde se mu zjevil Anděl, Gedeon z toho usoudil, že byl ustanoven, aby úřadoval jako kněz. Aniž čekal na božské schválení, rozhodl se zajistit vhodné místo a zavést systém bohoslužby podobné té, která se prováděla ve svatostánku. Se silným veřejným míněním ve svůj prospěch neshledal žádné potíže při provádění svého plánu. Na jeho žádost mu byly dány všechny zlaté náušnice Madianských jako jeho podíl z kořisti. Lid také sesbíral mnoho dalších drahocenných věcí, spolu s bohatě zdobenými rouchy králů Madianských. Z materiálu takto opatřeného zhotovil Gedeon efod a náprsník, napodobením těch, které nosí nejvyšší kněz. Jeho běh se ukázal být osidlem pro něj a jeho rodinu, stejně jako pro Izrael. Neoprávněná bohoslužba svedla mnoho lidí nakonec k tomu, že opustili Hospodina úplně, aby sloužili modlám. Po Gedeonově smrti se velmi mnoho lidí, mezi nimiž byla jeho vlastní rodina, přidalo k tomuto odpadnutí. Lidé byli odvedení od Boha právě tím mužem, který kdysi podvrátil jejich modlářství.

„Jsou nemnozí, kdož si uvědomují, jak dalekosáhlý je vliv jejich slov a činů. Jak často mají chyby rodičů nejzhoubnější účinky na jejich děti a děti jejich dětí dlouho poté, co samotní původci byli uloženi do hrobu.“ – Patriarchové a proroci, str. 415, 416; PP 555, 556.

Čtvrtek 15.února

5. NEDOUFEJTE V RÁMĚ ČLOVĚKA

a. Jak Gedeonova pozdější chyba ovlivnila lid po jeho smrti? Soudců 8:28, 33–35. V čem spočívá naše dnešní bezpečí?

Soudců 8:28, 33–35. Madianští pak sníženi jsou před syny Izraelskými, aniž potom pozdvihli hlavy své; a tak byla v pokoji země za čtyřidceti let ve dnech Gedeonových. … Stalo se pak po smrti Gedeonově, že se odvrátili synové Izraelští a smilnili, jdouce za modlami, a vzali sobě Bále Berit za boha. A nerozpomenuli se synové Izraelští na Hospodina Boha svého, kterýž je vytrhl z ruky všech nepřátel jejich vůkol. A neučinili milosrdenství s domem Jerobále Gedeona, jako on všecko dobré činil Izraelovi.

„[Gedeon] si o sobě myslel, že je nejmenší v domě svého otce. Lidská moudrost by si jej nevybrala; ale Bůh viděl v Gedeonovi muže neporušenosti a mravní odvahy. Byl nedůvěřivý sám k sobě a ochotný naslouchat učení Božímu a provádět Jeho záměry. Hospodin není závislý na lidech vysokého postavení, velkého intelektu nebo rozsáhlých znalostí. Takoví lidé jsou často pyšní a samolibí. Cítí se oprávněni vymýšlet a provádět plány bez rady od Boha. Oddělují se od pravého Vinného Kmene, a proto usychají, aniž nesou ovoce, jako zvadlé ratolesti.

„Hospodin zahanbuje lidskou chloubu. On dá úspěch nejslabším snahám, nejbeznadějnějším metodám, když jsou božsky stanoveny a prováděny s pokorou a důvěrou. Bůh nebude zkoušet naši víru více, než můžeme snést. Dá nám dostatečný důkaz, že se smíme ve své slabosti opírat o rámě Jeho síly a doufat zcela v Jeho moc. Nadání, vzdělání a vliv mohou být pod posvěcující mocí Ducha svatého použity ve službě Boží; avšak častěji se jimi slouží Satanu než Ježíši Kristu.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

„Ti, kdož zaujímají nejvyšší postavení, mohou svádět na scestí. Nejmoudřejší chybují; nejsilnější mohou zaváhat a klopýtnout. Je třeba, aby naši stezku neustále osvětlovalo světlo shůry. Naše jediné bezpečí spočívá ve svěření své cesty bezvýhradně Tomu, který pravil: ‚Poďte za mnou.‘“ – Patriarchové a proroci, str. 416; PP 556.

Pátek 16.února

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Popište naše povinnosti jako „vždy připravených lidí“ pro Boha dnes.

2. Jaká chyba se často dělá v církevních institucích pro veřejnost?
3. Proč Bůh k porážce Madianských zvolil takovou jednoduchou strategii?

4. Jaká Gedeonova chyba může být osidlem i pro ty, kteří se zdají být

pokorní?
5. Proč jsme varováni před doufáním v rámě člověka?