Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 8. Pomáhání Gabaonitským « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 8. Pomáhání Gabaonitským

17-02-2019

„Toto jim učiníme: Zanecháme jich při životu, aby nebylo na nás rozhněvání pro přísahu, kterouž jsme jim učinili“ (Jozue 9:20).

„Uprostřed země se početný lid – Gabaonitští – vzdal svého pohanství a spojil se s Izraelem, sdíleje požehnání smlouvy.“ – Proroci a králové (1969),str. 243; PK 369.

Doporučená četba: The Signs of the Times, February 7, 1884.

Neděle 17. února

1. LSTIVÝ PLÁN

a. Co učinili mužové Gabaonitští, když uslyšeli o vítězstvích Izraele? Jozue 9:3–6.

Jozue 9:3–6. Ale obyvatelé Gabaon uslyšavše, co učinil Jozue Jerichu a Hai, učinili i oni chytře. Nebo odšedše, ukázali se, jako by zdaleka poslové byli, a vzali pytle staré na osly své, a kožené láhvice vinné vetché, zedrané a zzašívané, obuv také starou a splácenou na nohy své, též šaty otřelé na sebe; a všecken chléb, kterýž sobě na cestu vzali, vyschlý byl a zdrobený. I šli k Jozue do ležení v Galgala, a řekli jemu i mužům Izraelským: Z země daleké jsme přišli, protož nyní učiňte s námi smlouvu.

„[Izraelské v Galgala] krátce nato navštívilo cizí poselstvo, které chtělo vejít s nimi v smlouvu. Velvyslanci tvrdili, že přišli z daleké země, a zdálo se, že to potvrzuje jejich vzhled. Jejich šaty byly staré a otřelé, jejich sandály byly záplatované, jejich zásoby potravin byly plesnivé a kůže, které jim sloužily jako vinné lahvice, byly potrhané a posešívané, jako kdyby byly nakvap spravované po cestě.

„Pravili, že v jejich vzdáleném domově – údajně za hranicemi Palestiny – jejich spolukrajané slyšeli o divech, které Bůh učinil pro svůj lid, a vyslali je, aby učinili spolek s Izraelem.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 374; PP 505.

b. Popište setkání a to, co by měl Izrael znát. Jozue 9:7–13.

Jozue 9:7–13. Tedy odpověděli muži Izraelští k Hevejským: Snad u prostřed nás vy bydlíte, i kterakž bychom s vámi učinili smlouvu? Ale oni odpověděli Jozue: Služebníci tvoji jsme. Jimž řekl Jozue: Kdo pak jste, a odkud jste přišli? Odpověděli jemu: Z země velmi daleké přišli služebníci tvoji ve jménu Hospodina Boha tvého; nebo jsme slyšeli pověst jeho a všecky věci, kteréž činil v Egyptě. A všecko, což učinil dvěma králům Amorejským, kteříž bydlili za Jordánem, Seonovi, králi Ezebon, a Ogovi, králi Bázan, kterýž byl v Astarot. I řekli nám starší naši a všickni obyvatelé země naší těmito slovy: Nabeřte sobě potravy na cestu, a jděte jim vstříc, a rcete jim: Služebníci vaši jsme, protož nyní učiňte s námi smlouvu. Totoť jest chléb náš; horký jsme na cestu vzali z domů svých v ten den, když jsme vyšli, abychom k vám šli, a hle, nyní již vyschl a zdrobil se. A tyto kožené láhvice vinné nové byly, když jsme je naplnili, a již hle, potrhané jsou; tolikéž tento oděv náš a obuv naše zvetšela, pro přílišnou cesty dalekost.

„Hebrejští byli zvláště varováni před vstupováním do spolku s modloslužebníky Kananejskými a v myslích vůdců vyvstala pochybnost ohledně pravdivosti slov cizozemců.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 374; PP 505.

Pondělí 18. února

2. OKLAMÁVAJÍCÍ PODVOD

a. Jaké chyby se Jozue a vůdcové dopustili, pokud se týče Gabaonitských? Proč selhali? Jozue 9:14, 15.

Jozue 9:14, 15. I přijali to muži ti z pokrmů jejich, a úst Hospodinových neotázali se. A učinil s nimi Jozue pokoj, a všel s nimi v smlouvu, aby jich při životu zanechal; také i knížata shromáždění přísahu jim učinili.

b. Jak Izraelští reagovali, když poznali, že byli oklamáni? Proč učinili správně, když Gabaonitské ušetřili? Jozue 9:16–20.

Jozue 9:16–20. Po třech pak dnech, po té smlouvě s nimi učiněné, uslyšeli, že by velmi blízko jich byli, a že by u prostřed nich bydlili. Jdouce tedy synové Izraelští, přitáhli k městům jejich třetího dne; města pak jejich byla Gabaon a Ka ra a Berot a Kariatjeharim. Ale nezbili jich synové Izraelští, proto že přísahu jim učinili knížata shromáždění skrze Hospodina Boha Izraelského. A reptalo všecko shromáždění proti knížatům. Tedy řekla všecka knížata všemu shromáždění: My jsme jim přísahu učinili skrze Hospodina Boha Izraelského, protož nyní nemůžeme se jich dotknouti. Toto jim učiníme: Zanecháme jich při životu, aby nebylo na nás rozhněvání pro přísahu, kterouž jsme jim učinili.

„Velké bylo rozhořčení Izraelských, když se dozvěděli o podvodu, který byl na nich spáchán. … ‚Reptalo všecko shromáždění proti knížatům;‘ ta však odmítla smlouvu zrušit, přestože byla uzavřena skrze podvod, protože ‚jim přísahu učinili skrze Hospodina Boha Izraelského.‘ A tak ‚nezbili jich synové Izraelští.‘ Gabaonitští se zavázali, že se zřeknou modlářství a přijmou uctívání Jehovaha; a zachování jejich životů nebylo porušením Božího příkazu vyhladit modlářské Kananejské. Hebrejští se tudíž svou přísahou nezavázali spáchat hřích. A přestože přísaha byla získána podvodem, neměla být nedbána.“ –Patriarchové a proroci (1969), str. 374, 375; PP 506.

c. Co si musíme uvědomit o důležitosti bezúhonnosti při dodržování svého slova, jakmile jsme je dali? Přísloví 12:22; Žalm 15:1, 4 (poslední část).

Přísloví 12:22. Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí, ale ti, jenž činí pravdu, líbí se jemu.

Žalm 15:1, 4 (poslední část). Žalm Davidův. Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé? … [Ten, kdož] přisáhl-li by i se škodou, však toho nemění.

„Závazek, který je zaručen něčím slovem – pokud člověka nezavazuje spáchat zlý skutek – by měl být pokládán za svatý. Žádný ohled na zisk, pomstu nebo vlastní zájem nemůže v žádném případě ovlivnit nedotknutelnost přísahy nebo slibu.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 375; PP 506.

„Pokud v nějaké záležitosti učiníte prohlášení ohledně toho, co uděláte, a později zjistíte, že jste upřednostnili druhé ke své vlastní škodě, ze zásady neměňte ani vlásek. Splňte svou dohodu. Snahou měnit své plány byste ukazovali, že na vás není spolehnutí. A kdybyste vycouvali v malých dohodách, vycouvali byste v dohodách větších. Za takových okolností jsou někteří pokoušeni klamat, říkajíce: Nebyl jsem pochopen. Moje slova se berou tak, že znamenají více, než jsem mínil. Skutečností je, že mínili právě to, co říkali, ale ztratili dobrou pohnutku a pak chtěli vycouvat.“ – Child Guidance, p. 154.

Úterý 19. února

3. ÚDĚL GABAONITSKÝCH

a. Protože Gabaonitští se byli uchýlili k podvodu, co se stalo jejich životním údělem? Jozue 9:21–23. Jak to ukazuje na dopad, který Bůh Izraelský způsobil na okolní národy?

Jozue 9:21–23. Řekli jim knížata i to: Nechť jsou živi a drva sekají, a vodu nosí všemu shromáždění. I přestali na tom, jakož jim mluvila knížata. Povolal jich pak Jozue a mluvil k nim, řka: Proč jste nás podvedli, řkouce: Velmi jsme dalecí od vás? A vy u prostřed nás bydlíte. Protož nyní zlořečení jste, a nepřestanou z vás služebníci, a kteříž by dříví sekali a vodu nosili do domu Boha mého.

„Gabaonitským bylo umožněno žít, byli však jako služebníci přiděleni ke svatyni, aby vykonávali veškeré podřadné služby. …

„Gabaon… ‚město veliké bylo… jako jedno z měst královských… a všickni muži jeho udatní.‘ Je to pozoruhodný důkaz o hrůze, jakou Izraelští naplnili obyvatele Kanaánu, že lidé takového města se museli uchýlit k tak pokořujícímu prostředku, aby zachránili své životy.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 375; PP 506.

b. Jak Gabaonitští reagovali na rozsudek? Jozue 9:24–27.

Jozue 9:24–27. Kteříž odpovídajíce Jozue, řekli: Za věc jistou oznámeno bylo služebníkům tvým, kterak přikázal Hospodin Bůh tvůj Mojžíšovi služebníku svému, dáti vám zemi tuto, a vyhladiti všecky obyvatele země této před tváří vaší; protož strachovali jsme se vás, bojíce se za životy své před vámi, a učinili jsme to. A hle, nyní v ruce tvé jsme; cožť se dobrého a spravedlivého vidí učiniti s námi, to učiň. I učinil jim tak, a vysvobodil je z rukou synů Izraelských, aby jich nepobili. A ustanovil je Jozue v ten den, aby dříví sekali a vodu nosili všemu shromáždění, i k oltáři Hospodinovu, až do tohoto dne, na místě, kteréž by vyvolil.

„[Citován verš Jozue 9:27.] Tyto podmínky [Gabaonitští] vděčně přijali, vědomi si toho, že byli vinni, a rádi vykoupili život za jakýchkoliv podmínek.“– Patriarchové a proroci (1969), str. 375; PP 506.

c. Jaký důkaz ukazuje, že Gabaonitští by byli požehnáni, kdyby bývali byli upřímní, pravíce celou pravdu místo toho, aby jednali podvodně? Exodus 12:48, 49; Leviticus 19:33, 34.

Exodus 12:48, 49. Jestliže by pak cizozemec bydlil s tebou pohostinu, a slaviti by chtěl Fáze Hospodinu, prvé obřezán bude každý pohlaví mužského; a tehdy přistoupí k slavení jeho, a bude jako tu v zemi zrozený; žádný pak neobřezaný nebude jísti z něho. Jednostejné právo bude tu zrodilému a příchozímu, kterýž jest pohostinu u prostřed vás.

Leviticus 19:33, 34. Jestliže bude pohostinu u tebe příchozí v zemi vaší, nečiňte jemu křivdy. Jakožto jeden z doma zrozených vašich, tak bude vám příchozí, kterýž jest u vás pohostinu, a milovati ho budeš jako sebe samého; nebo i vy pohostinu jste byli v zemi Egyptské: Já jsem Hospodin Bůh váš.

„Bůh učinil opatření, aby všichni, kdož by se zřekli pohanství a spojili se s Izraelem, sdíleli požehnání smlouvy. …

„Nebylo lehké pro tyto občany jednoho ‚z měst královských,‘ jehož byli ‚všickni muži… udatní,‘ aby se pokořili a stali se těmi, kteří sekají dříví a nosí vodu po celé své generace. Oni však vzali na sebe nuzné šaty za účelem podvodu, a tyto šaty byly na nich utvrzeny jako znamení věčného otroctví. Takto po všechny jejich generace bude jejich otrocký stav svědčit o Boží nenávisti k falši.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 375, 376; PP 507.

Středa 20. února

4. DODRŽENÍ SLIBŮ

a. Co učinilo pět králů Amorejských, když zjistili, že Gabaonitští učinili pokoj s Izraelem? Jozue 10:1–5.

Jozue 10:1–5. Uslyšev pak Adonisedech, král Jeruzalémský, že Jozue vzal město Hai, a jako proklaté zkazil je, (nebo jakž učinil Jerichu a králi jeho, tak učinil Hai a králi jeho,) a že pokoj učinili obyvatelé Gabaon s Izraelem, a bydlí u prostřed něho, i bál se velmi, proto že město veliké bylo Gabaon, jako jedno z měst královských, a že bylo větší než Hai, a všickni muži jeho udatní. Protož poslal Adonisedech, král Jeruzalémský, k Ohamovi, králi Hebron, a k Faramovi, králi Jarmut, a k Ja ovi, králi Lachis, a k Dabirovi, králi Eglon, řka: Sjeďte se ke mně, a pomozte mi, abychom dobyli Gabaon, proto že pokoj učinili s Jozue a s syny Izraelskými. I shromáždilo se a vytáhlo pět králů Amorejských, král Jeruzalémský, král Hebron, král Jarmut, král Lachis, král Eglon, oni i všecka vojska jejich, a položivše se u Gabaon, dobývali ho.

„Podřízení se Gabaonu Izraelským naplnilo krále Kananejské zděšením. Okamžitě přijali opatření k odvetě proti těm, kdož učinili pokoj s vetřelci. … Jejich manévry byly rychlé.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 376; PP 507.

b. Když Gabaonitští viděli své nebezpečí, jakou zprávu poslali k Jozuovi a jaké kroky v důsledku toho on podnikl? Jozue 10:6–9.

Jozue 10:6–9. Tedy poslali muži Gabaon k Jozue do ležení v Galgala, řkouce: Neodjímejž ruky své od služebníků svých; přitáhni rychle k nám, zachovej nás a spomoz nám; nebo sebrali se proti nám všickni králové Amorejští bydlící na horách. I táhl Jozue z Galgala, on i všecken lid bojovný s ním, všickni muži udatní. (Nebo byl řekl Hospodin k Jozue: Neboj se jich, v ruce tvé zajisté dal jsem je, neostojíť žádný z nich před oblíčejem tvým.) I připadl na ně Jozue v náhle, nebo celou noc táhl z Galgala.

„[Citován verš Jozue 10:6.] Nebezpečí hrozilo nejen lidu Gabaonu, ale také Izraeli. Toto město ovládalo přechody do střední a jižní Palestiny a musí být udrženo, má-li se země dobýt.

„Jozue byl připraven jít okamžitě Gabaonu na pomoc. Obyvatelé obléhaného města se obávali, že odmítne jejich žádost kvůli podvodu, jehož se byli dopustili; ale protože se podrobili vládě Izraele a přijali uctívání Boha, cítil se být zavázán je chránit. Tentokrát se nehnul bez božské rady a Hospodin jej v podnikání povzbudil. …

„Pochodováním po celou noc přivedl zrána svá vojska před Gabaon. Spojenecká knížata sotva byla shromáždila svá vojska okolo města, když na ně Jozue připadl.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 376; PP 507, 508.

c. Co zjevilo úžasnou moc Boha Izraele ve prospěch těch, které ochraňuje? Jozue 10:10, 11.

Jozue 10:10, 11. A potřel je Hospodin před Izraelem, kterýžto pobil je ranou velikou u Gabaon, a honil je cestou, kudy se jde k Betoron, a bil je až do Azeka a až do Maceda. I stalo se, když utíkali před tváří Izraele, sstupujíce do Betoron, že Hospodin metal na ně kamení veliké s nebe, až k Azeku, a mřeli. Více jich zemřelo od krupobití kamenného, než jich pobili synové Izraelští mečem.

„Obrovský zástup uprchl před Jozuem do horské soutěsky k Betoron; a dosáhnuv vrcholu, hnal se dolů po strmém svahu na druhé straně. Zde jej přepadlo prudké krupobití.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 376; PP 508.

Čtvrtek 21. února

5. MODLITBA + ČIN

a. Jakou úžasnou žádost vyplnil Bůh svému věrnému služebníku Jozuovi, k poctě a slávě Stvořitele? Jozue 10:12–14. Proč to učinil?

Jozue 10:12–14. Tedy mluvil Jozue k Hospodinu v den, v kterýž dal Hospodin Amorejského v moc synům Izraelským, a řekl před syny Izraelskými: Slunce v Gabaon zastav se, a měsíc v údolí Aialon. I zastavilo se slunce, a stál měsíc, dokudž nepomstil se lid nad nepřátely svými. Zdali není toho napsáno v knize Upřímého? Tedy stálo slunce u prostřed nebe, a nepospíchalo k západu, jako za jeden celý den. Nebylo dne takového prvé ani potom, jako když vyslyšel Hospodin hlas člověka; nebo Hospodin bojoval za Izraele.

„Jozue, shlížeje dolů z horského hřebenu, viděl, že den bude příliš krátký na dokončení jeho díla. Pokud nebudou jejich nepřátelé úplně potřeni, opět se seberou a obnoví boj. [Citovány verše Jozue 10:12, 13.]“ – Patriarchové aproroci (1969), str. 376, 377; PP 508.

„Duch Boží inspiroval Jozuovu modlitbu, aby mohl být opět podán důkaz o moci Boha Izraele. Žádost proto nepředstavovala troufalost ze strany velkého vůdce. Jozue byl obdržel zaslíbení, že Bůh jistě porazí tyto nepřátele Izraele, přesto vynaložil tak opravdové úsilí, jako kdyby úspěch závisel jen na armádách Izraele. Udělal vše, co mohl v lidské síle udělat, a pak ve víře volal o božskou pomoc. Tajemstvím úspěchu je spojení božské moci s lidským úsilím. Ti, kdož dosahují největších výsledků, jsou těmi, kdož se zcela bezvýhradně spoléhají na Všemohoucí Rámě. Muž, který přikázal: ‚Slunce v Gabaon zastav se, a měsíc v údolí Aialon,‘ je mužem, který po celé hodiny ležel rozprostřen na zemi v modlitbě v táboře v Galgala. Lidé modlitby jsou lidé moci.

„Tento mocný zázrak svědčí o tom, že stvoření je pod kontrolou Stvořitele.“– Patriarchové a proroci (1969), str. 377; PP 509.

b. Co ještě učinil Bůh, co ukazuje, že On ovládá přírodu? Izaiáš 38:7, 8. Co učiní v budoucnu? Job 38:22, 23; Zjevení 16:17, 21.

Izaiáš 38:7, 8. A toto budeš míti znamení od Hospodina, že Hospodin učiní věc tuto, kterouž mluvil: Aj, já navrátím zpátkem stín po stupních, po nichž sešel na hodinách slunečných Achasových, o deset stupňů. I navrátilo se slunce o deset stupňů, po týchž stupních, po nichž bylo sešlo.

Job 38:22, 23. Přišel-lis až ku pokladům sněhu? A poklady krupobití viděl- lis, kteréž chovám k času ssoužení, ke dni bitvy a boje?

Zjevení 16:17, 21. Tedy sedmý anděl vylil ko ík svůj na povětří, i vyšel hlas veliký z chrámu nebeského, z trůnu, řkoucí: Stalo se. … A kroupy veliké jako centnéřové pršely s nebe na lidi. I rouhali se Bohu lidé pro ránu těch krup; nebo velmi veliká byla ta jejich rána.

Pátek 22. února

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Byl(a) jsem někdy podveden(a)? Pokud ano, jak bych se tomu mohl(a) vyhnout?

2. Proč Izraelští zůstali věrní podvodníkům, kteří je byli oklamali?
3. Jaký důkaz v případě Gabaonitských ukazuje, že lhaní se nevyplácí?

4. Proč Bůh pomáhal Izraeli v boji proti Amorejským?
5. Co se stane v budoucnu, co ukáže, že Bůh ovládá přírodní živly?