Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 8. Vysvobození našeho bližního « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 8. Vysvobození našeho bližního

19-05-2019

„Dávejte, a budeť vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou“ (Lukáš 6:38).

„Ten, jenž vlastní svět, je bohatý na zdroje a bude žehnat každému, kdo se snaží žehnat druhým.“ – Život naplněný pokojem, str. 101; MH 200.

Doporučená četba: Život naplněný pokojem, str. 78–91; MH 161–182.

Neděle 19. května

1. NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠOVA PŘÍKLADU

a. Jak Ježíš učil své učedníky pracovat pro druhé? Jan 13:34.

Jan 13:34. Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.

„Spasitelův příklad má být vzorem naší služby pro pokoušené a bloudící. Stejný zájem a něžnost a trpělivost, jež On projevuje vůči nám, máme projevovat vůči druhým. … Bude-li v nás přebývat Kristus, budeme zjevovat Jeho nesobeckou lásku vůči všem, s nimiž budeme mít co do činění. Když uvidíme muže a ženy potřebující soucit a pomoc, nebudeme se ptát: ‚Jsou toho hodni?‘ nýbrž: ‚Jak jim mohu prospět?‘“ – Život naplněný pokojem, str. 78; MH 162.

b. Jak Ježíš učil hodnotě duše? Lukáš 15:4–10. Co se z toho můžeme naučit?

Lukáš 15:4–10. Kdyby někdo z vás měl sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti, a nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji? A nalezna, vložil by na ramena svá s radostí. A přijda domů, svolal by přátely a sousedy, řka jim: Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula. Pravímť vám, že tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání. Aneb žena některá mající grošů deset, ztratila-li by jeden groš, zdaliž nezažže svíce, a nemete domu, a nehledá pilně, dokudž nenalezne? A když nalezne, svolá přítelkyně a sousedy, řkuci: Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila. Takť, pravím vám, že jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání činícím.

„Ztracená mince ve Spasitelově podobenství, ač ležela ve špíně a smetí, byla stále kouskem stříbra. Její majitelka ji hledala, protože mince měla hodnotu. Tak i každá duše, jakkoliv zkažená hříchem, je v Božích očích považována za drahocennou. …

„Láska Kristova, projevovaná slovem a skutkem, bude získávat svou cestu k duši, kdy opakované zdůrazňování předpisu nebo argumentu nedosáhne ničeho. „Potřebujeme více soucitu, podobného soucitu Kristovu, … k chudým, trpícím, bojujícím duším, které jsou často zastiženy ve vině, hřešící a činící pokání, pokoušeny a zbavovány odvahy.“ – Život naplněný pokojem, str. 79; MH 163, 164.

Pondělí 20. května

2. PRACOVÁNÍ PRO POKOUŠENÉ

a. S jakou naléhavostí bychom měli pracovat pro ty, kteří jsou vně ovčince? Lukáš 14:23.

Lukáš 14:23. Tedy řekl pán služebníku: Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

„Křesťanské motivy vyžadují, abychom s trvalým záměrem, s neutuchajícím zájmem, se stále rostoucí naléhavostí pracovali pro duše, které se Satan snaží zničit. Nic nemá ochladit vážné, vřelé úsilí o záchranu ztracených.“ – Život naplněný pokojem, str. 80; MH 164.

b. Jaký postoj bychom měli mít vůči těm, kteří bojují s hříchem? Proč? Galatským 6:1; Římanům 14:10.

Galatským 6:1. Bratří, by pak byl zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sobě, abys i ty nebyl pokoušín.

Římanům 14:10. Ty pak proč potupuješ bratra svého? Aneb také ty proč za nic pokládáš bratra svého? Však všickni staneme před stolicí Kristovou.

„Bylo neustálou bolestí pro Krista být uváděn do kontaktu s nepřátelstvím, zkažeností a nečistotou; nikdy však nepronesl jediné slovo, aby ukázal, že Jeho city byly otřeseny nebo Jeho vytříbený vkus uražen. Ať to byly jakékoliv zlozvyky, silné předsudky nebo povýšené vášně lidských bytostí, scházel se s nimi všemi s lítostivou něžností. Když se podílíme na Jeho Duchu, budeme na všechny lidi pohlížet jako na bratry s podobnými pokušeními a zkouškami, kteří často padají a snaží se opět vstát, bojují se zmalomyslněním a s potížemi, toužíce po soucitu a pomoci. Pak se s nimi budeme scházet takovým způsobem, abychom je neodrazovali ani neodpuzovali, ale probouzeli naději v jejich srdcích. …

„U vědomí svých vlastních slabostí budeme mít soucit k slabostem druhých. …

„Něžný duch, jemné, vybrané chování může zachránit bloudícího a přikrýt množství hříchů.“ – Život naplněný pokojem, str. 80, 81; MH 165, 166.

c. Jaké Ježíšovo učení bychom měli mít vždy na paměti, když se snažíme pomáhat pokoušeným? Matouš 7:12.

Matouš 7:12. A protož všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim; toť zajisté jest zákon i proroci.

„Musíme sebe postavit na místo těch, kteří jsou pokoušeni. Zvažme moc dědičnosti, vliv špatných společností a okolí, sílu špatných návyků. Můžeme se divit, že pod takovými vlivy se mnozí zhoršují? Můžeme se divit, že budou pomalí k tomu, aby reagovali na snahy o jejich zlepšení?“ – Život naplněný pokojem, str. 82; MH 168.

Úterý 21. května

3. POMÁHÁNÍ NESTŘÍDMÝM

a. Na co bychom měli pamatovat, když se snažíme pomáhat těm, kteří jsou opanováni závislostmi? Galatským 6:9; Judas 23.

Galatským 6:9. Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.

Judas 23. Jiné pak strašením k spasení přivozujte, z ohně je vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze tělo poškvrněnou sukni.

„Při jednání s oběťmi opilství musíme pamatovat na to, že nejednáme s příčetnými lidmi, ale s těmi, kdož jsou právě v té chvíli pod mocí démona. Buďte trpěliví a shovívaví. Nemyslete na odporný, odpuzující vzhled, ale na drahocenný život, pro jehož vykoupení Kristus zemřel. Když opilec procitá k uvědomění si svého zkažení, dělejte vše, co je ve vaší moci, abyste ukázali, že jste jeho přáteli …

„Otevřete Bibli před pokoušeným, bojujícím člověkem a znovu a znovu mu čtěte zaslíbení Boží. … Trpělivě pokračujte ve svém úsilí, až se chvějící se ruka s vděčnou radostí chopí naděje na vykoupení skrze Krista.

„Musíte pevně podržet ty, jimž se snažíte pomoci, jinak vítězství nebude nikdy vaše. Budou neustále pokoušeni k zlému. Znovu a znovu budou téměř přemoženi touhou po opojném nápoji; znovu a znovu mohou padnout; kvůli tomu však nepřestávejte ve svém úsilí.“ – Život naplněný pokojem, str. 85; MH 172, 173.

b. Jak mohou ti, kdož jsou chyceni do zlozvyků, obdržet vítězství? Žalmy 119:11; 17:4.

Žalm 119:11. V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.

Žalm 17:4. Z strany pak skutků lidských, já podlé slova rtů tvých vystříhal jsem se stezky zhoubce.

„Vybízejte pokoušeného, aby nehleděl na okolnosti, na svou vlastní slabost ani na sílu pokušení, ale na moc Božího slova.“ – Život naplněný pokojem, str. 90; MH 181.

„Ti, jenž jsou oběťmi zlozvyku, musejí být podněcováni k nutnosti vynakládat úsilí pro sebe. … Všechno bude marné, pokud se sami nevyburcují k tomu, aby bojovali boj ve svůj vlastní prospěch. …

„Bůh je vyzývá, aby se vyburcovali a v síle Kristově získali zpět Bohem danou mužnost, která byla obětována skrze hříšné požitkářství.“ – Život naplněný pokojem, str. 86; MH 174.

c. Aby mohli získat vítězství, na co by se měli zaměřit? Filipenským 4:8; Kazatel 9:10 (první část).

Filipenským 4:8. Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jestli která ctnost, a jestli která chvála, o těch věcech přemyšlujte.

Kazatel 9:10 (první část). Všecko, což by před se vzala ruka tvá k činění, podlé možnosti své konej…

„Zaměstnání mysli a těla v užitečné práci je nezbytné jako ochrana před pokušením.“ – Život naplněný pokojem, str. 87; MH 177.

 

Středa 22. května

4. SLUŽBA PRO CHUDÉ

a. Komu mezi chudými bychom měli především pomáhat? Galatským 6:10.

Galatským 6:10. A protož dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, nejvíce pak domácím víry.

„Ve zvláštním smyslu uložil Kristus své církvi povinnost pečovat o chudé mezi jejími vlastními členy. On dopouští, aby Jeho chudí byli v řadách každého sboru. Mají být vždy mezi námi a On ukládá členům církve osobní zodpovědnost, aby o ně pečovali.

„Jako se členové skutečné domácnosti starají jeden o druhého, sloužíce nemocným, podporujíce slabé, vyučujíce nevzdělané, vychovávajíce nezkušené, tak mají ‚domácí víry‘ pečovat o své chudé a bezmocné. Tito nemají být za žádných okolností opomíjeni.“ – Život naplněný pokojem, str. 102; MH 201.

b. Co chudí často postrádají a jak jim můžeme pomoci? Přísloví 13:23.

Přísloví 13:23. Hojnost jest pokrmů na rolí chudých, někdo pak hyne skrze nerozšafnost.

„Poučováním po praktické stránce můžeme často chudým pomoci nejúčinněji. Obvykle ti, kdož nebyli vychováni k práci, nemají návyky pilnosti, vytrvalosti, hospodárnosti a sebezapření. …

„Skutečná dobročinnost pomáhá lidem v tom, aby si pomáhali sami. … Pravá dobročinnost znamená víc než pouhé dary. Ona znamená opravdový zájem o blaho druhých. … Věnovat přemýšlení a čas a osobní úsilí stojí mnohem víc než pouze darovat peníze. Avšak to je nejpravější dobročinnost.

„Ti, kdož jsou vyučováni k tomu, aby si zasloužili to, co dostávají, se rychleji naučí, aby si toho vážili.“ – Život naplněný pokojem, str. 98; MH 194, 195.

c. Jaká zaslíbení jsou tu pro ty, kteří pomáhají chudým? Lukáš 6:35, 38; Přísloví 28:27.

Lukáš 6:35, 38. Nýbrž milujte nepřátely své, a dobře čiňte, a půjčujte, nic se odtud nenadějíce, a budeť odplata vaše mnohá, a budete synové Nejvyššího. Nebo on dobrotivý jest i k nevděčným a zlým. … Dávejte, a budeť vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou dadíť v lůno vaše; touž zajisté měrou, kterouž měříte, bude vám zase odměřeno.

Přísloví 28:27. Kdo dává chudému, nebude míti žádného nedostatku; kdož pak zakrývá oči své, bude míti množství zlořečení.

„Žádní se nemusejí obávat, že by je jejich štědrost přivedla na mizinu. Poslušnost vůči Božím přikázáním povede zaručeně k blahobytu.“ – Život naplněný pokojem, str. 94; MH 187.

„Je Božím záměrem, aby bohatí a chudí byli úzce svázáni dohromady pouty soucitu a užitečnosti. Ti, kdož mají prostředky, nadání a schopnosti, mají těchto darů používat k požehnání svých bližních.“ – Život naplněný pokojem, str. 96; MH 193.

Čtvrtek 23. května

5. POMÁHÁNÍ BEZMOCNÝM

a. Jaká další křesťanská pomocná práce je vždy součástí pravého náboženství? Jakub 1:27; Jeremiáš 49:11; Deuteronomium 10:18. Jaké požehnání je s touto prací spojeno?

Jakub 1:27. Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouženích jejich, a ostříhati sebe nepoškvrněného od světa.

Jeremiáš 49:11. Zanech sirotků svých, já živiti je budu, a vdov svých mně se dověřte.

Deuteronomium 10:18. Čině soud sirotku a vdově, miluje také příchozího, dávaje mu chléb a oděv.

„Když je učiněno vše, co může být učiněno v pomáhání chudým, aby si pomáhali sami, stále tu zůstávají vdovy a sirotci, staří, bezmocní a nemocní, kteří vyžadují soucit a péči. Tito by se neměli nikdy zanedbávat. Sám Bůh je svěřuje milosrdenství, lásce a něžné péči všech těch, které učinil svými správci.“ – Život naplněný pokojem, str. 102; MH 201.

„Pán se o vdovy a sirotky stará nikoliv skrze zázrak v sesílání manny z nebe, nikoliv skrze posílání krkavců, aby jim přinášeli potravu; ale skrze zázrak na lidských srdcích, vypuzováním sobectví a odpečeťováním pramenů lásky, podobné lásce Kristově.“ – Život naplněný pokojem, str. 102; MH 202.

„Ve sdružování starých a mladých je požehnání. Mladí mohou vnášet sluneční svit do srdcí a životů starých. … A mladým může pomáhat moudrost a zkušenost starých.“ – Život naplněný pokojem, str. 104; MH 204.

b. Co víme o bezmocných a chudých? Marek 14:7; Deuteronomium 15:11. Proč to Bůh dopouští?

Marek 14:7. Však chudé máte vždycky s sebou, a když budete chtíti, můžete jim dobře činiti, ale mne ne vždycky míti budete.

Deuteronomium 15:11. Nebo nebudete bez chudých v zemi vaší; protož přikazuji tobě, řka: Abys ochotně otvíral ruku svou bratru svému, chudému svému a nuznému svému v zemi své.

„Kdyžmeziněumísťujebezmocnéachudé,abybylizávislínajejichpéči,zkoušíKristusty, kdož se hlásí k Jeho následovníkům. Svou láskou a službou pro Jeho chudé dítky prokazujeme pravost naší lásky k Němu. Zanedbávat je znamená prohlašovat se za falešné učedníky, za ty, kteří jsou cizí Kristu a Jeho lásce.“ – Život naplněný pokojem, str. 104; MH 205.

Pátek 24. května

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jak můžeme následovat Ježíšův příklad v práci pro bloudící?
2. Co se můžeme naučit z toho, jak se Ježíš setkával se zkažeností a nečistotou?
3. Jak můžeme pomáhat těm, kteří bojují se závislostmi? Na co bychom měli pamatovat?
4. Kterou třídu chudých lidí bychom neměli nikdy zanedbávat?
5. Proč Bůh mezi nás umísťuje chudé? Jak jim můžeme nejlépe pomoci?