Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Lekce 9. Proměňte se

25-11-2018

„A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá“ (Římanům 12:2).

„Když se Duch Boží zmocňuje srdce, proměňuje život. Člověk se zbavuje hříšných myšlenek, zříká se zlých skutků; láska, pokora a pokoj nastupují namísto hněvu, závisti a sporu. Radost nastupuje namísto smutku a tvář odráží světlo nebes.“ – Touha věků (1969), str. 112; DA 173.

Doporučená četba: The Upward Look, pp. 236–241, 248, 345, 346.

Neděle 25. listopadu

1. PROMĚNĚNI OD DUCHA

a. Jakou roli hraje Duch svatý, když jsme utvářeni podobnými Kristu? 2 Korintským 3:18.

2 Korintským 3:18. My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jako v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.

„Patřit na Krista znamená studovat Jeho život, jak je podán v Jeho Slově. Musíme dobývat pravdu jako skrytý poklad. Máme upírat své oči na Krista. Když Jej bereme za svého osobního Spasitele, dodává nám to odvahy přistupovat k trůnu milosti. Patřením se proměňujeme, v mravech přizpůsobováni Tomu, který je dokonalý v povaze. Přijímáním Jeho připočtené spravedlnosti, skrze proměňující moc Ducha svatého, stáváme se Jemu podobnými.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments],vol. 6, p. 1098.

b. Co Ježíš pro nás dělá skrze Ducha svatého? 1 Korintským 6:11.

1 Korintským 6:11. A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.

„Nepřítomnost oddanosti, zbožnosti a posvěcení vnějšího člověka nastává skrze zapírání Ježíše Krista, spravedlnosti naší. Boží láska se musí neustále pěstovat.“ – The Faith and Works, p. 15.

Pondělí 26. listopadu

2. USVĚDČOVÁNÍ DUŠE Z HŘÍCHU

a. Jakými způsoby Duch svatý usvědčuje duši? Jan 16:8–10.

Jan 16:8–10. A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne. A z spravedlnosti, proto že jdu k Otci, a již více neuzříte mne.

„Srdce je dotčeno a zkroušeno. Kajícné vyznání čistí mravní ovzduší duše a probouzí svaté zásady. Do srdce vstupuje podmaňující milost Kristova. … Hříchy jsou viděny ve světle, ve kterém je vidí Bůh. Jsou vyznávány, jsou odpouštěny.“– The Review and Herald, June 28, 1898.

b. Jaká je zbožná reakce na pokárání? Skutky 2:37; Přísloví 9:8.

Skutky 2:37. To slyševše, zkormouceni jsou v srdci, a řekli Petrovi a jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří?

Přísloví 9:8. Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej moudrému, a bude tě milovati.

„Ti, kdož jsou káráni Duchem Božím, by neměli povstávat proti poníženému nástroji. Je to Bůh, a nikoli bloudící smrtelník, kdo mluvil, aby je zachránil před zkázou.“– Svědectví pro církev, sv. 3, str. 194; 3T 257.

„Pro lidskou přirozenost není příjemné přijímat kárání, ani není možné pro srdce lidské, neosvícené Duchem Božím, aby si uvědomilo nutnost kárání nebo požehnání, které se tím zamýšlí přinést. Když se člověk oddává pokušení a libuje si v hříchu, jeho mysl se zatemňuje. Mravní vědomí se převrací. Varování ze strany svědomí se přehlížejí a jeho hlas je slyšet méně jasně. Člověk postupně ztrácí moc rozlišovat mezi správným a špatným, až nemá žádné pravé ponětí o svém postavení před Bohem. … Bůh dal dostatečný důkaz, takže všichni, kteří touží tak činit, se mohou přesvědčit o povaze Svědectví; a uznavše, že jsou od Boha, je jejich povinností přijmout kárání, i když sami nevidí hříšnost svého běhu. Kdyby si plně uvědomovali svůj stav, jaká by byla potřeba kárání? Protože ho nepoznávají, Bůh ho milosrdně klade před ně proto, aby činili pokání a napravili se dříve, než bude příliš pozdě.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 533; 5T 682.

c. Když jsme obviněni z hříchu ve svém životě a toužíme se změnit, na co bychom měli pamatovat? Izaiáš 55:7; Ozeáš 6:1; 1 Jan 1:9.

Izaiáš 55:7. Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest hojný k odpuštění.

Ozeáš 6:1. V úzkosti své ráno hledati mne budou: Poďte, a navraťme se k Hospodinu; nebo on uchvátil a zhojí nás, ubil a uvíže rány naše.
1 Jan 1:9. Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.

„Každý, kdo pod káráním Božím pokoří duši vyznáním a pokáním, jako učinil David, může si být jist, že je pro něj naděje. Každý, kdo bude ve víře přijímat Boží zaslíbení, nalezne odpuštění. Hospodin nikdy nezavrhne jedinou opravdově se kající duši.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 547; PP 726.

Úterý 27. listopadu

3. VYTVÁŘENÍ NOVÉHO SRDCE

a. Jaké tvůrčí dílo koná Duch svatý v každém člověku? Jan 16:8, 9; 12:32.

Jan 16:8, 9. A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne.

Jan 12:32. A já budu-liť povýšen od země, všecky potáhnu k sobě.

„Tatáž božská mysl, která působí na věci přírody, mluví k srdcím lidí a vytváří nevyjádřitelnou touhu po něčem, co nemají. Světské věci nemohou jejich touhu uspokojit. Duch Boží je prosí, aby hledali ty věci, které jedině mohou dát pokoj a odpočinutí – Kristovu milost, radost ze svatosti. Skrze viditelné i neviditelné vlivy působí náš Spasitel bez ustání, aby přitahoval lidské mysli od neuspokojujících potěšení z hříchu ku nekonečným požehnáním, která mohou být jejich v Něm.“ – Cesta ke Kristu (1990), str. 20; SC 28.

b. Jaký je duchovní stav přirozeného srdce? Jeremiáš 17:9; Římanům 3:23.

Jeremiáš 17:9. Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?

Římanům 3:23. Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.

„Nikdo nemůže sám od sebe chápat své chyby. … Pravé poznání o sobě se může získat jen jediným způsobem. Musíme patřit na Krista. Je to neznalost Krista, která činí lidi tak povznesenými ve své vlastní spravedlnosti. Když budeme přemýšlet o Jeho čistotě a dokonalosti, budeme poznávat svou vlastní slabost a bídu a vady tak, jak ve skutečnosti jsou. Budeme poznávat, že jsme ztraceni a beznadějní, oděni v roucha samospravedlnosti jako všichni ostatní hříšníci. Budeme poznávat, že budeme-li někdy spaseni, nebude to skrze naši vlastní dobrotu, ale skrze Boží nekonečnou milost.“ – Kristova podobenství (1991), str. 90; COL 159.

c. Co chce Bůh pro nás učinit, když poznáváme pravý stav svého srdce? Izaiáš 1:18; Ezechiel 18:31; 36:26.

Izaiáš 1:18. Poďtež nu, a poukažme sobě, praví Hospodin: Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí; budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou.

Ezechiel 18:31. Odvrzte od sebe všecka přestoupení vaše, jichž jste se dopouštěli, a učiňte sobě srdce nové a ducha nového. I pročež mřete, ó dome Izraelský?

Ezechiel 36:26. A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité.

„Dovolíte Jemu, aby vám domlouval? Svěříte ostříhání své duše Jemu jako věrnému Stvořiteli? Pojďme tedy a žijme ve světle Jeho tváře a modleme se, jako se modlil David: ‚Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu‘ (Žalm 51:9). Vírou zavádějte Kristovu krev do svého srdce, neboť jedině to vás může učinit bělejší než sníh. Avšak říkáte: ‚Toto vzdání se všech svých model mi zlomí srdce.‘ Toto vzdání se všeho pro Boha je představeno vaším padnutím na Skálu a rozražením se. Vzdejte se tedy všeho pro Něj; neboť pokud nejsterozraženi,jstebezcenní.“–Vybranáposelství,kn.1,str.262;1SM330. 51

Středa 28. listopadu

4. CHOZENÍ PODLE DUCHA

a. Jak je možné žít vítězným životem? Římanům 8:1–4; Galatským 5:16.

Římanům 8:1–4. A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha. Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona hřícha i smrti. Nebo seč nemohl býti zákon, jelikož byl mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v podobnosti těla hřícha, a příčinou hřícha, potupil hřích na těle, aby spravedlnost zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podlé těla, ale podlé Ducha.

Galatským 5:16. Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.

„Naše budoucí věčné štěstí závisí na tom, aby naše lidství, se všemi svými schopnostmi a mocemi, bylo uvedeno do poslušnosti Bohu a podřízeno Božství. … „Skrze mravní moc, kterou člověku přinesl Kristus, můžeme činit díky Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu se svatými v světle. Skrze Ježíše Krista může každý člověk zvítězit ve svém vlastním zájmu a na svůj vlastní účet, stoje

b. Jak bude křesťan žít, když bude pod vedením Ducha svatého? Galatským 2:20.

Galatským 2:20. S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýž zamiloval mne, a vydal sebe samého za mne.

„Ten, kdo miluje Krista nejvíce, vykoná největší množství dobra. Neexistuje žádné omezení pro užitečnost člověka, který tím, že odloží své vlastní já, uvolní místo pro působení Ducha svatého na své srdce a žije životem zcela zasvěceným Bohu. Jestliže budou lidé podstupovat nezbytnou kázeň, aniž by reptali nebo zemdlévali na cestě, bude je Bůh učit hodinu co hodinu a den co den. On touží zjevit svou milost. Jestliže Jeho lid odstraní překážky, bude On vylévat vody spasení v hojných proudech skrze lidské prostředníky.“ – Touha věků (1969), str. 166, 167; DA 250, 251.

c. Jaký je základní prostředek, který Duch používá k očištění našeho života? 1 Petr 1:22, 23.

1 Petr 1:22, 23. Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte snažně, znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.

„Písmo svaté je velikým činitelem v přetváření povahy. Kristus se modlil: ‚Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.‘ Jan 17:17. Jestliže se slovo Boží studuje a poslouchá, pak působí v srdci, potlačujíc všechny nesvaté vlastnosti. Duch svatý přichází, aby usvědčil z hříchu, a víra, která raší v srdci, působí skrze lásku ke Kristu, utvářejíc nás tělesně, duševně a duchovně k Jeho obrazu. Pak nás Bůh může použít, abychom činili Jeho vůli. Moc, která nám byla dána, působí zevnitř navenek, vedouc nás, abychom sdělovali ostatním pravdu, která byla sdělena nám.“ – Kristova podobenství (1991), str. 51, 52; COL 100.

 

Čtvrtek 29. listopadu

5. ZMĚNĚNÁ SRDCE, ZMĚNĚNÉ ŽIVOTY

a. Jaká změna bude očividná v životě obrácené osoby? Jak Duch svatý ovlivňuje činy? Římanům 8:13, 14; Ezechiel 36:27.

Římanům 8:13, 14. Nebo budete-li podlé těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete. Nebo kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.

Ezechiel 36:27. Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je.

„Ačkoli nemůžeme vidět Ducha Božího, poznáváme, že lidé, kteří byli mrtví ve vinách a hříších, byli usvědčeni a obráceni pod jeho působením. Bezhlaví a svéhlaví se stávají rozvážnými. Zatvrzelí se kají ze svých hříchů a bezvěrci věří. Hazardní hráč, opilec, nemrava, stávají se ustáleným, střízlivým, čistým. Vzpurní a vzdorní se stávají mírnými a podobnými Kristu. Když vidíme tyto změny v povaze, můžeme si být jisti, že přeměňující moc Boží přetvořila celého člověka. Neviděli jsme Ducha svatého, ale viděli jsme důkaz jeho působení ve změněné povaze těch, kdož byli zatvrzelými a zarytými hříšníky.“ – Evangelism, p. 288.

b. Jaký krok Bůh chce, abychom podnikli k prokázání toho, že jsme přijali nové srdce, které nám On nabízí? Skutky 2:38; 22:16.

Skutky 2:38. Tedy Petr řekl jim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého.

Skutky 22:16. A protož nyní co prodléváš? Vstana, pokřti se, a obmej hříchy své, vzývaje jméno Páně.

„Člověk byl znovu uveden do přízně s Bohem skrze obmytí druhého narození. Obmytí bylo pohřbení s Kristem ve vodě připodobněním Jeho smrti, představujíc to, že všichni, kdož činí pokání z přestoupení zákona Božího, přijímají očištění, očišťujíce se skrze působení Ducha svatého. Křest představuje pravé obrácení skrze obnovení Duchem svatým.“ – The Faith I Live By, p. 143.

Pátek 30. listopadu

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Kdy jedině můžeme provádět pravé představování Boha druhým lidem?

2. Proč potřebujeme pokárání? Je-li naše srdce osvíceno Duchem svatým, jak budeme reagovat na pokárání?
3. Co se s námi stane, když budeme patřit na Krista, v Jeho čistotě a dokonalosti?
4. Co se s námi stane, když naše mysl bude obnovena Duchem svatým?

5. Jak poznáme, že Duch svatý působí v životě nějakého člověka?