Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 9. Vysvobození od nemoci « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 9. Vysvobození od nemoci

25-05-2019

„Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteříž tě nenávidí“ (Deuteronomium 7:15).

„Tělo se musí udržovat ve zdravém stavu, aby mohla být zdravá duše. Stav těla má vliv na stav duše. Ten, kdo by chtěl mít tělesnou a duchovní sílu, musí vzdělávat svou chuť ve správných liniích. Musí být opatrný, aby nezatěžoval duši přepínáním svých tělesných nebo duchovních sil. Věrné dodržování správných zásad v jídle, pití a oblékání je povinností, kterou Bůh uložil lidským bytostem.“ – Evangelism, p. 261.

Doporučená četba: Sons and Daughters of God, pp. 168–176.

Neděle 26. května

1. HŘÍCH A NEMOC

a. Jaký je vztah mezi hříchem a nemocí? Žalm 103:3, 4; Jan 5:14.

Žalm 103:3, 4. Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé, kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním.

Jan 5:14. Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, aťby se něco horšího nepřihodilo.

„Dnes existují tisíce lidí trpících tělesnou nemocí, kteří jako ten šlakem poražený touží po sdělení: ‚Odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.‘ Břemeno hříchu, se svými nepokojnými a neuspokojenými touhami, je základem jejich chorob. Nemohou nalézt žádnou úlevu, dokud nepřijdou k Uzdravovateli duše. Pokoj, který jedině On může udělit, navrátí sílu mysli a zdraví tělu.“ – Život naplněný pokojem, str. 35; MH 77.

b. Kdo jedině může poskytnout protilék? Malachiáš 4:2.

Malachiáš 4:2. Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete, a porostete jako telata vykrmená.

„Mnoho lidí trpí chorobami duše daleko více než nemocemi těla a nenajdou žádnou úlevu, dokud nepřijdou ke Kristu, pramenu života.“ – My Life Today, p. 154.

Pondělí 27. května

2. ZKUŠENOST IZRAELE

a. Jaká zaslíbení učinil Bůh Izraeli ohledně jejich zdraví a jak se tato zaslíbení chystal naplnit? Exodus 23:25.

Exodus 23:25. Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.

„Hospodin dal starodávnému Izraeli své slovo, že kdyby se k Němu přísně přimkli a plnili všechny Jeho požadavky, uchránil by je před všemi takovými nemocemi, jaké byl dopustil na Egyptské; toto zaslíbení však bylo dáno za podmínky poslušnosti. Kdyby Izraelští bývali byli poslušni nařízení, která obdrželi, a těžili ze svých výhod, byli by světovou názornou lekcí zdraví a blahobytu. Izraelští selhali v naplňování Božího záměru, a tudíž selhali v přijímání požehnání, která by mohla být jejich. Avšak v Jozefovi a Danielovi, v Mojžíšovi a Eliášovi a v mnoha dalších máme vznešené příklady výsledků pravého plánu žití. Stejná věrnost dnes bude přinášet stejné výsledky.“ – Svědectví pro církev, sv. 9, str. 120; 9T 165.

b. Jaký byl tělesný stav Izraelských, když putovali po poušti? Žalm 105:37. Co to vypovídá o Boží moci?

Žalm 105:37. Tedy vyvedl své s stříbrem a zlatem, aniž byl v pokoleních jejich, ješto by se poklesl.

„Skrze zázrak milosrdenství je krmil nebeským chlebem. Pokrm, který jim poskytoval, svým složením podporoval tělesné, duševní a mravní síly a… moudrost Boží volby pro ně se prokázala způsobem, který nemohli popřít. Bez ohledu na těžkosti jejich života na poušti nebylo ve všech jejich pokoleních žádného, jenž by se poklesl.“ – This Day With God, p. 77.

c. Jak poslušnost vůči Bohu přináší vysvobození od nemoci? Exodus 15:26; Deuteronomium 7:12, 15.

Exodus 15:26. A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho, a nakloníš uší k přikázaním jeho, a ostříhati budeš všech ustavení jeho: žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji.

Deuteronomium 7:12, 15. I budeť to, že když poslouchati budete soudů těchto a ostříhati i činiti je, také Hospodin Bůh tvůj ostříhati bude tobě smlouvy a milosrdenství, kteréž s přísahou zaslíbil otcům tvým. … Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteříž tě nenávidí.

„Bůh si přeje, abychom dosáhli standardu dokonalosti, který nám On umožnil skrze dar Krista. Vyzývá nás, abychom si zvolili správnou stranu, abychom se spojili s nebeskými činiteli, abychom přijali zásady, které v nás obnoví božský obraz. Ve svém psaném slově a ve velké knize přírody On zjevuje zásady života. Je naším dílem, abychom získali poznání těchto zásad a abychom skrze poslušnost spolupracovali s Ním na navrácení zdraví tělu i duši.“ – Život naplněný pokojem, str. 51; MH 114, 115.

Úterý 28. května

3. JEŽÍŠ, NÁŠ UZDRAVOVATEL

a. Co vytrpěl Kristus, abychom mohli mít vysvobození od hříchu i nemoci? Izaiáš 53:5.

Izaiáš 53:5. On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.

„Vizte Syna Božího na poušti pokušení, jak je v čase největší slabosti napadán nejdivočejším pokušením. Vizte Jej v průběhu let Jeho služby, jak je ze všech stran přepadán silami zla. Vizte Jej v Jeho utrpení na kříži. To vše vytrpěl pro nás.“ – Svědectví pro církev, vol. 8, str. 154; 8T 209.

b. Co přináší uzdravení tělu i duši? Přísloví 4:20–22; 3:7, 8.

Přísloví 4:20–22. Synu můj, slov mých pozoruj, k řečem mým nakloň ucha svého. Nechať neodcházejí od očí tvých, ostříhej jich u prostřed srdce svého. Nebo životem jsou těm, kteříž je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím.

Přísloví 3:7, 8. Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého. Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.

„Jistota Božího schválení bude podporovat tělesné zdraví. Ona opevňuje duši proti pochybnosti, zmatku a přílišnému zármutku, kteréžto tak často podrývají životně důležité síly a přivozují nervové nemoci té nejvíce vysilující a nejvíce kormoutící povahy. Hospodin dává své neselhávající slovo, že oči jeho budou na spravedlivé a uši jeho k prosbám jejich, zatímco on bude proti všem těm, kteří činí zlé věci.“ – The Review and Herald, October 16, 1883.

„Povznášející vliv Ducha Božího je pro nemocné nejvíce posilňující. Nebe je veškeré zdraví, a čím plněji jsou nebeské vlivy zakoušeny, tím jistější je zotavení věřícího nemocného.“ – Svědectví pro církev, vol. 1, str. 443; 1T 556.

c. Jak nám Ježíš pomáhá, když onemocníme? Matouš 8:17; 11:28–30.

Matouš 8:17. Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: Onť vzal na se mdloby naše, a neduhy nesl.

Matouš 11:28–30. Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.

„Láska, kterou Kristus rozptyluje naskrz celou bytostí, je oživující mocí. Každou životně důležitou část – mozek, srdce, nervy – ona zasahuje uzdravením. Skrze ni se nejvyšší síly bytosti vzbuzují k činnosti. Ona osvobozuje duši od viny a zármutku, od úzkosti a starosti, kteréžto drtí životní síly. S ní přichází vyrovnanost a klid. Ona zasazuje v duši radost, kterou nic zemského nemůže zničit – radost v Duchu svatém – radost, která dává zdraví, která dává život.

„Slova našeho Spasitele: ‚Poďtež ke mně všickni… a já vám odpočinutí dám‘ (Matouš 11:28), jsou receptem na léčení tělesných, duševních a duchovních nemocí. Ačkoliv si lidé způsobují utrpení svým vlastním proviněním, On na ně pohlíží s lítostí. V Něm mohou nalézt pomoc. On bude činit velké věci pro ty, kdož v Něho doufají.“ – Život naplněný pokojem, str. 51; MH 115.

Středa 29. května

4. ŽITÍ VE ZDRAVÍ

a. Co je dnes Boží touhou pro Jeho lid? 3 Jan 2.

3 Jan 2. Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl, a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.

„Patříte Hospodinu; neboť On vás stvořil. Jste Jeho skrze vykoupení; neboť On dal svůj život za vás. … Ochraňujte každou součástku živého soustrojí, abyste ji mohli použít pro Boha. Ochraňujte ji pro Něho. Vaše zdraví závisí na správném použití vašeho tělesného organismu. Nepoužívejte nesprávně žádnou část svých Bohem daných sil, tělesných, duševních nebo mravních. Všechny vaše zvyky musejí být uvedeny pod kontrolu mysli, která je sama pod kontrolou Boží.“ – Sons and Daughters of God, p. 171.

b. Jaký postoj nám pomáhá při překonávání nemoci? Přísloví 17:22; 13:12.

Přísloví 17:22. Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.

Přísloví 13:12. Očekávání dlouhé zemdlívá srdce, ale žádost splněná jest strom života.

„Vědomí správného jednání je nejlepším lékem pro nemocná těla a mysli. Ten, kdo má pokoj s Bohem, zajistil nejdůležitější požadavek pro zdraví. Požehnání Hospodinovo je životem pro příjemce.“ – The Signs of the Times, June 15, 1882.

„Stav mysli má hodně co do činění se zdravím tělesné soustavy. Je-li mysl svobodná a šťastná, u vědomí správného jednání a pocitu uspokojení při obšťastňování druhých, bude vytvářet veselou náladu, která bude mít vliv na celý systém, způsobujíc volnější oběh krve a posílení celého těla.“ – Svědectví pro církev, sv. 4, str. 48; 4T 60.

c. Jaké nezištné skutky pomáhají při obnově našeho zdraví? Izaiáš 58:6–8, 10, 11.

Izaiáš 58:6–8, 10, 11. Není-liž toto půst, kterýž oblibuji: Rozvázati svazky bezbožnosti; roztrhnouti snopky obtěžující, a potřené propustiti svobodné, a tak všelijaké jho abyste roztrhli? Není-liž: Abys lámal lačnému chléb svůj, a chudé vypověděné abys uvedl do domu? Viděl-li bys nahého, abys jej přioděl, a před tělem svým abys se neskrýval. Tehdáž se vyrazí jako jitřní záře světlo tvé, a zdraví tvé rychle zkvetne; předcházeti tě zajisté bude spravedlnost tvá, a sláva Hospodinova zbéře tě. … A vyleješ-li lačnému duši svou, a strápenou duši nasytíš- li: vzejde v temnostech světlo tvé, a mrákota tvá bude jako poledne. Nebo povede tě Hospodin ustavičně, a nasytí i v náramné sucho duši tvou, a kosti tvé tukem naplní. I budeš jako zahrada svlažená, a jako pramen vod, jehož vody nevysychají.

„Ty, jenž trpíš špatným zdravím, existuje pro tebe lék. Budeš-li odívat nahého a uvádět vypověděné chudé do svého domu a lámat lačnému svůj chléb, ‚tehdáž se vyrazí jako jitřní záře světlo tvé, a zdraví tvé rychle zkvetne.‘ Činit dobře je vynikajícím lékem proti nemoci.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 32; 2T 29.

„Jestliže ve svém zájmu o druhé zapomínáte na sebe, získáváte vítězství nad svými slabostmi. Spokojenost, kterou si uvědomíte při činění dobra, vám velice pomůže při znovuzískání zdravé povahy představivosti. Potěšení z činění dobra oživuje mysl a prochvívá celým tělem.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 455; 2T 534.

 

Čtvrtek 30. května

5. NALEZENÍ VYSVOBOZENÍ DNES

a. Co dnes od nás Bůh vyžaduje ohledně našeho tělesného života? Římanům 12:1;1 Korintským 6:19, 20.

Římanům 12:1. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou.

1 Korintským 6:19, 20. Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého v vás? Kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.

„Pán vyžaduje živou oběť mysli, duše, těla a síly. Všechno, co máme a co jsme, máme dát Jemu, abychom mohli sloužit dosažení cíle našeho stvoření. Pokud ale nedbáme na světlo a nařízení, jež nám jsou dána ve Slově Božím, abychom ve věci jídla a pití mluvili a jednali rozumně, přivodíme slabost sami sobě. …

„Je nezbytné, aby každý věřící byl přísně střídmý. Lidé našeho světa se oddávají zhoubným návykům, takto ničíce svou Bohem danou vnímavost a schopnost rozeznávat posvátné věci. Mravní vědomí mnoha lidí žijících v dnešní době je zatemněno špatnými návyky.“ – Manuscript Releases, vol. 20, pp. 3, 4.

b. Jakou modlitbu můžeme obětovat Hospodinu, aby nám pomohl? Žalm 119:153, 154.

Žalm 119:153, 154. Popatřiž na mé trápení, a vysvoboď mne; neboť se na zákon tvůj nezapomínám. Zasaď se o mou při, a ochraň mne; pro řeč svou obživ mne.

„Bůh se nemění, ani nemá v úmyslu změnit náš tělesný organismus tak, abychom mohli porušit i jediný zákon, aniž bychom pocítili účinky jeho porušení. Mnozí však ochotně zavírají své oči před světlem. … Tím, že se oddávají svým náklonnostem a chutím, porušují zákony života a zdraví; a kdyby poslechli svědomí, museli by se řídit zásadami ve svém stravování a oblékání raději, než být vedeni náklonností, módou a chutí.“ – Counsels on Diet and Foods, p. 161.

Pátek 31. května

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jak odpuštění hříchu ovlivňuje tělesné zdraví?
2. Co nám brání v tom, abychom byli dnes světovou názornou lekcí zdraví?
3. Jak žití s Božím schválením ovlivňuje mé zdraví? Jak mohu mít toto schválení?
4. Co je nejlepším lékem pro osoby s tělesnými a duševními nemocemi?

5. Jak mohu být dnes „přísně střídmý či střídmá“? Proč je to tak důležité?