Adventisté Sedmého Dne Reformní Hnutí

Dokážete si představit žít svůj život v samotě? Bez rodiny?… Bez přátel?… Ano, dá se tak žít. Takovýto život je však neúplný a člověk z něj odejde, aniž by zažil barevnost a bohatost emocí, které v něm jsou.
Totéž se děje s těmi lidmi, kteří nemají církevní rodinu. Nedokážou rozpoznat toho, kdo jim daroval život.
Naším cílem je představit vám nebeského Stvořitele.

Jasnější paprsky světla
Biblické sobotní úkoly | duben - červen 2023
stáhnout úkoly
Praha
kázání na youtube SDARM Praha
sledujte kázání
Previous slide
Next slide

Adventisté Sedmého Dne
Reformní Hnutí

Naše církevní rodina v České republice existuje od roku 2006. Právě v této době byl z Ukrajiny vyslán církevní kazatel, aby šířil poselství evangelia a duchovně podporoval skupinu bratrů a sester, kteří se již v té době nacházeli v České republice.

O nás

Stejně tak jako v každé rodině existují určitá pravidla pro to, aby v ní byl každý šťastný, tak nám dal Bůh určitá pravidla, která nám slouží k dobru.

Články

Přehled všech článků, událostí a novinek, které se děli, dějí nebo budou dít, naleznete právě v této sekci.

Média

Prohlédněte si galerii našich fotek toho co se událo nebo video záznamy publikované na našem YouTube kanalu.

Máte dotaz?

Máte nějaký dotaz, nebo jste na stránkách našli nějakou nesrovnalost? Neváhejte nás kontaktovat.

Principy víry

Rozhodli jste se dozvědět více – to znamená, že jste prošli druhou fází seznámení s námi! Dalším krokem je navštívit nás a poznat nás osobně!

Další informace naleznete v našich principech víry

O nás

«Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.»

(Římanům 8:28)

Název naší církve je Adventisté Sedmého Dne Reformní Hnutí. Uznáváme Bibli jako základ naší víry.

«Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.»

«Já jsem Hospodin, a není žádného více, kromě mne není žádného Boha. Přepásal jsem tě, ačkoli mne neznáš, Aby poznali od východu slunce i od západu, že není žádného kromě mne. Jáť jsem Hospodin, a není, žádného více.»

«Nebo tak praví Hospodin stvořitel nebes, (ten Bůh, kterýž sformoval zemi a učinil ji, kterýž utvrdil ji, ne na prázdno stvořil ji, k bydlení sformoval ji): Já jsem Hospodin, a není žádného více.»

(2 Mojžíšova 20:2-3; Izajáš 45:5-6,18.)

«Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého, Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil. Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,»

(Židům 1:1-3).

«A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,»

(Jan 14:16).

«Ptejte se na Písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.»

(Jan 5:39).

«Nebo kdo by koli celého Zákona ostříhal, přestoupil by pak v jediném, učiněn jest všemi vinen.»

«Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti.»

(Jakubův 2:10; Matouš 5:17).

«Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.»

«I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Protož Syn člověka jest pánem také i soboty.»

(2 Mojžíšová 20:8-11; Marek 2:27-28).

«Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest.»

«Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.»

(Jan 1:17; Židům 4:16)

«Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.»


«A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.»

(Matouš 28:19-20; Marek 16:15-16)

«A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně. Zkusiž tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí. Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.»

(Korintským 10:16-17; 11:27-29)

Rozhodli jste se dozvědět více – to znamená, že jste prošli druhou fází seznámení s námi! Dalším krokem je navštívit nás a poznat nás osobně! Další informace naleznete v našich Principech víry
Přejít nahoru