Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Jaká je pravda o životě? « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Jaká je pravda o životě?

29-03-2010

Lidé v minulosti, ale i dnes touží poznat pravdu o životě. Přemýšliví lidé si odedávna kladou otázku: Jak je to s naším životem? Jaký je jeho původ? Proč jsme tu a co je smyslem a pravou hodnotou života? Jaká je budoucnost člověka? Končí se všechno smrtí?

Jsou lidé, kteří mávnou rukou a řeknou: „Nemá význam nad tím přemýšlet. Stejně nic nevyřešíme. Jsme tu a žijeme.“
Mnozí vynaložili velké finanční prostředky a delší čas svého života, aby pátrali a zjistili skutečnou pravdu o životě. Věda 20. století a současný vědecký výzkum nám mnoho odhalil z tajemství života země a vesmíru. Ale co se týká podstaty pravdy o našem životě, jako i o naší budoucnosti, museli uznávaní a seriózní vědci a výzkumníci říci: „I když výsledky bádání jsou velkolepé a množství poznatků je velmi veliké, přece čím více objevíme, tím více nových otázek o životě a jeho podstatě stojí před námi v temnotě.“

PŮVOD PRAVDY

Přece je jedna kniha, která mluví, jakou hodnotou je člověk, jaký je jeho původ, proč je zde na zemi, jaké je jeho poslání a jaká budoucnost jej čeká. Touto knihou je BIBLE – svaté Písmo. Seznamuje nás s Bohem a jeho synem Ježíšem Kristem a popisuje vztah mezi ním a člověkem. Naproti tragédii, která se stala, je plná naděje pro člověka.

Hned na prvních stránkách Bible se dozvíme v 1. Mojž. 1,31. Že všecko, co Bůh stvořil, bylo velmi dobré. Naši první rodiče Adam a Eva byli šťastni a měli radost společně se Stvořitelem. Člověk byl původně obdařený ušlechtilými schopnostmi a vyrovnanou myslí. Uměl ocenit, co je dobré a spravedlivé a uměl vždy opětovat lásku. Za svoje štěstí mohl děkovat tomu, že si dal vždy poradit od Stvořitele a byl poslušný jeho rad a jeho zákona, které byli podmínkou šťastného a věčného života. Toto štěstí však bylo přerušené. Člověk se rozhodl, že půjde svou vlastní cestou, že dokáže víc i bez Boží rady. Řekl, že jest dost moudrý na to, aby si dělal co chce. A tu se stala a stává i dnes osudná chyba lidí, že si nechceme dát poradit. Vydali jsme se cestou, o které Bůh řekl, že to není cesta života, ale je to cesta tragedie, smutku a smrti. Bůh objasnil prvním lidem Adamovi a Evě, že základem správy Boží a základem šťastného života je zákon lásky a že štěstí všech rozumem obdařených bytostí závisí na shodě s Božími zásadami spravedlnosti obsaženými v zákoně Božím a na uznání jeho dobrých rad pro nás lidi. Také bylo lidem objasněné, že neposlušnost dobrých Božích přikázání přinese na svět nedůvěru, vzájemné nepřátelství lidí, trápení, nemoce, mravní zkaženost a smrt.

A právě z tohoto důvodu, že lidé poznali pravdu o životě, požaduje Bůh od všech lidí službu lásky a vzájemné důvěry. Nemá zálibu ve vynucené poslušnosti, nechce, aby se z lidí stali automaty, kteří dělají bez myšlení a poslušně plní rozkazy. Proto Bůh ponechal a ponechává svobodnou vůli všem, kteří chtějí dobrovolně pochopit, že není pravého štěstí bez poslušností Božích přikázání a všech Božích rad. V Bibli je napsané, že Bůh vysvětlil Adamovi a Evě a upozornil jich , že za neposlušnost přijde smrt. Dosud nepoznali, co je to smrt a tehdy to bylo pro ně neuvěřitelné, že by tato neposlušnost mohla být tak škodlivá a nebezpečná pro celé lidstvo s takovými hornými následky. Naše neposlušnost – to je ve skutečnosti náš hřích. A tak hrozný, je výsledek naší neposlušnosti. Výrok našeho Boha – Stvořitele, který dobře pozná co je potřebné pro blaho a štěstí lidstva, jasně zní – ten kdo zhřeší a tvrdohlavě chce žít v neposlušnosti – ten zemře. Tak přišla smrt na tento svět a jejím následkem je touha žít, jak se nám líbí, žít bez Boží rady.

EXISTUJE ZÁCHRANA

Ale Bůh nás přece neopustil. Rozhodl se, že lidem přece pomůže, ale též zachová i spravedlnost, která porušením zákona žádala smrt. Slavný plán záchrany člověka spočívá na velké Boží oběti, přinesené jen kvůli nám lidem. Poslal svého Syna Ježíše Krista na svět, aby lidem zjevil hluboký a laskavý vztah k nám. Bible a dějiny o Jeho pozemském životě píší: Zvěstoval chudobným evangelium, uzdravoval zkoušených srdcem, hlásal zajatým propuštění a slepým vidění, utlačovaným svobodu. Byli celé obce, v kterých nebylo domu, kde by nebylo slyšet vzdychání nemocných. Spasitel tady procházel a všech trpících uzdravoval. Jeho dílo svědčilo o Jeho božském poslání. V každém Jeho skutku se projevovala láska, milosrdenství a soucit: k lidem přistupoval se srdcem plným něžného porozumění.

Vzal na sebe lidskou přirozenost, aby pomohl lidem. Ani ti nejchudobnější a nejponíženější se nebáli přijíti k Němu. I děti cítili Jeho přitažlivost. Rády dlely u Jeho nohou a hleděly do klidné a vlídné tváře.

Ježíš nezamlčel ani jediné slovo pravdy, ale vždy ji oznamoval s láskou. Při styku s lidmi byl krajně taktní, ohleduplný a laskavě pozorný. Nikdy nebyl nezdvořilý, nikdy bezdůvodně neřekl přísné slovo a citlivou duši nikdy neurazil. Nekritizoval lidskou slabost. Odhaloval pokrytectví, nevěru a nespravedlnost, ale káral láskyplně se slzami v očích. I když mnozí obyvatelé Jej nepřijali jako Spasitele, přece k nim byl soucitný a laskavý. Žil skromně a ohleduplně se staral o jiné. Vážil si každého člověka. Přece se vždy zachoval božsky důstojně, soucitně se skláněl ku každému členu lidské rodiny. V každém člověku viděl padlou bytost, kterou přišel zachránit. Takovýto charakter představil Kristus ve svém pozemském životě. Takto předvedl charakter Boží.

ALE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO NÁS JE…

Co by měl z toho člověk, kdyby poznal jen Boží lásku, dobru Ježíšovu, ale musel by věčně zahynout: Ježíš Kristus, který prokázal tolik lásky k lidem, promlouval k nám slovy: nemusíte věčně zemřít. I když jste učinili chyby, zhřešili jste, nebo jste šli cestou, kterou jsem označil, že přinese smrt, přece je tu možnost záchrany. Nemusíte zemřít, když mi věříte, že jsme položil svůj život místo vašeho, abyste věčně nezahynuli, ale musíte být poslušní a věřit mým slovům. Nebo přijde hodina, které všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší Jeho hlas a vyjdou ti, kteří dobře činili, na vzkříšení života…..

Protože Ježíš svým životem zjevoval spravedlnost a rozhodně se postavil proti sobectví, píše klamání a násilnostem, mnozí vystoupili proti němu, neboť Jeho život odhaloval jejich nečestnost, touhu po kariéře a moci bránil jim v obohacování na úkor druhých lidí. Tito nepřátelé snažili se jej připravit o život, Ježíš snášel urážky, hanu, ponížení a na konec smrt ukřižováním na golgotském kříži – a to všecko učinil jen pro naší záchranu a pro náš věčný život.

Bůh dovolil, aby Jeho milovaný Syn, plný milosti a pravdy, přišel ze světa nevýslovné slávy na náš hříchem poskvrněný a zpustošený svět, zatemnělý stínem smrti a zlořečenství. Dovolil, aby opustil náruč Jeho lásky, pocty andělů, aby snášel hanbu, urážky, ponížení, nenávist a smrt. Otec trpěl se svým Synem. V getsemanské úzkosti golgotské smrti platilo srdce věčné Lásky cenu našeho vykoupení. Zamysleme se nad tou úžasnou obětí vůči nám. Snažme se ocenit nebeské úsilí a prolitou krev Syna Božího na golgotě v zájmu záchrany nás, hynoucích.

Ježíš žil mezi lidmi a pomáhal jim , trpěl a zemřel, ale i vstal z mrtvých, aby zjevil světu, že má moc i nad smrtí. Smrt přišla sice na svět, protože jsme všichni zhřešili, ale Ježíš zaslíbil věrným, že přijde doba, kdy „smrtí už více nebude.“ Zj. 21.4. Jeho vítězství nad smrtí je zárukou a nadějí i pro nás.

Stal se mužem bolestí a nakonec zemřel, aby lidé viděli a poznali, jak velká cena se musela zaplatit za naši neposlušnost a jak velkou lásku má k nám Bůh. „ Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16.

Pán Ježíš řekl: „A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.“ Jan 6,40.

„Nermutíž se srdce vaše. Věříte v Boha i ve mne věřte. V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já i vy byli.“ Jan 14,1 – 3.

Šťatný a radostný bude konec těch, kteří se rozhodnou uvěřit Ježíši Kristu a poslouchat Boží zákon. V Písmě Svatém je napsáno: „Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula a moře již nebylo. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, stupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému. I slyšel jsem hlas s nebe, řvoucí: „Aj, stánek Boží s lidmi a bydliti bude s nimi a oni budou lid jeho a on Bůh všelikou slzu s očí jejich a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly. I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Piš. Nebo jsou tato slova věrná a pravá.“ Zj. 21,1 – 5.

Toto je Boží plán záchrany člověka a pro nás zjevená cesta, jak můžeme opět získat věčný život. V nynějším krátkém životě, který je nám daný jako čas zkoušky, máme se osvědčit, zdali přijmeme podanou ruku lásky a milosti Boží a budeme důvěřovat našemu nebeskému Otci a jeho Synu Ježíši Kristu, nebo ne. Je jen na nás, abychom se dobrovolně rozhodli. Vykupitel světa k nám promlouvá: Nemám zálibu ve smrti umírajícího. Obraťte se ke Mne a buďte žít. Kdyby to nebyl lepší život, ku kterému vás volám, nevolal bych vás.

MILÝ ČTENÁŘI

Jak dovolíte, chtěli bychom se na Vás osobně obrátit. Přečetli jste si tento krátký článek a možná si nyní kladete otázky, na které jste už dříve hledali odpověď. Budeme rádi a jsem ochotni a to bez jakýchkoliv závazků, odpovídat na Vaše otázky, ale jen když si to budete přát.

Mimo toho, bychom Vás chtěli upozornit na náš BIBLICKÝ KORESPONDEČNÍ KURS. Obírá se tématikou, která určitě zaujme Vaši pozornost. Rádi Vás přijmeme, jako budoucího účastníka kursu. Především jde v něm o vyjasnění těch otázek, které mají hluboký smysl pro náš krátký pozemský život – protkávaný radostmi i žalem. Ujišťujeme Vás, že obohatí Váš život i poznání. Tento kurs je též nezávazný i bezplatný.

Přihlásit se můžete na adresu:
Josef Čejka
Doly 25
Luže 538 54