Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
O nás « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

O nás

Статистика

 • 0
 • 0
 • 0
 • 57
 • 22
 • 1 472
 • 4 322
 • 371 051
 • 2 262
 • 523
 • 20
 • 0

O nás

Čechy – země ve střední Evropě s 10 milióny obyvatel. Kultura a ekonomika této země je dost rozvinutá a na vysoké úrovni.

Česká republika má zvláštní křesťanskou historii, trvající více než tisíc let. Český národ si cení a pamatuje na svojí křesťanskou minulost, protože 5. a 6. července slaví dny paměti křesťanských věrozvěstů Cyrile a Metoděje a reformátora Jana Husa jako státní svátky.

V dávném 9 . století, se kníže Velké Moravy Rostislav obrátil na krále Byzantského impéria Michala III. s prosbou vyslat učitele, kteří by učili lid na Moravě (dnes – součást současné České republiky) křesťanským pravdám.

Na Moravu přišli z Tesaloniki v roce 863 bratři Cyril a Metoděj, kteří přinesli všem slovanským národům nejenom písmo, které jim umožnilo rozvíjet svojí kulturu a vědu, ale přeložili bibli do slovanského jazyka, která z jazykových ras vychovala křesťanské národy, které daly celému světu mnohých hrdinů víry.

Do staroslovanského jazyku byla bible přeložena jako jedna z prvních v Evropě. A také český národ byl jeden z prvních v Evropě, který přijal učení velikých reformátorů Wiklefa a Jana Husa. Po dobu dlouhé křesťanské historie v Čechách se kladla otázka: «co je pravda»? «Znej pravdu, uč pravdu, ochraňuj pravdu, žij v pravdě» – to bylo krédo nejenom Jana Husa, ale v tomto provolání vyjádřil také směr našeho národa. Bohužel dnes, potomci slavných obhájců pravdy Krista, si cení pravdu pouze jako lidské hodnoty. V České republice se pouze necelých 20% obyvatel považuje za věřící a věřících, kteří se aktivně zapojují do náboženského života je 5 procent. Ale nehledíce na úpadek zájmu k víře, který se projevuje ve všech zemích, Čechy – se ještě i dnes řadí mezi věřících křesťanské země, které přejímají pravdu.

Zvěst Adventistů sedmého dne byla přijata už v roce 1905 a rychle se rozšířila. Neobešla Čechy a zvěst reformace!!! Předpovídaný veliký počet odpadlíků mezi adventisty, donutilo mnoho věřících v Čechách, aby zaujali rozhodnou pozici podle Zákona a Upřímnosti. A duše, hledající současné spasení v Kristu, přijaly radu Nejvyššího Svědka v těchto dnech prosívání, vyvěsily prapory a hlásaly věrnou pravdu. Po první světové válce se organizovala první skupina lidí, která stála za pravdou Kristovou a v 20-tých letech 20. století byla v Ostravě založena první obec Církve Adventistů sedmého dne reformního hnutí.

V roce 1938 se zvěst o brzkém příchodu Ježíše Krista aktivně šířila pomocí knih. V té době bylo možné potkat lidi, kteří nabízeli všem zájemcům bible, traktáty a také literaturu o sanitární reformě. Ale ve svatém písmu je napsáno, že osobně Apoštol Petr mluví v prvním článku, páté kapitole osmého textu: «Vystřízlivte, bděte, protože protivník, váš ďábel, chodí jako řvoucí lev, hledajíc, koho může pohltit». A opravdu, ďábel našel koho může pohltit, přišly zkoušky, druhá světová válka a z těch nemnoha bratrů, kteří v té době hlásali skutečnou pravdu, některé uvrhli do žalářů, poslali do vyhnanství.

I v poválečném období český národ neměl úplnou náboženskou svobodu, protože vláda zakazovala otevřené a svobodné klanění se Hospodinovi. Ale Bůh požehnal zvěsti Evangelia a prostřednictvím věrných mužů Hospodina se prováděly křty. Mnozí z bratrů a sester, kteří přijali zvěst o svátosti sobotního dne, neposílali své děti do školy v sobotu, za což museli státu platit velké pokuty. Bratr Josef Čajka vyprávěl o těchto minulých, nelehkých 50-tých letech: «když jsem přijal v roce 1954 křest, práci kazatelů bratra Žureka a Kavlaka podporovali přijetím zvěsti Evangelia mnozí bratři a sestry, jako: bratr Medve, Olda a také sestry Flídrová, Urbanová, Gisemová, Bártová a mnozí další bratři a sestry.

V 70-tých létech se díky maďarským bratrům zvěst Evangelia aktivně šířila na území Slovenska. Ale za nedlouho se stav velmi zhoršil, Čechy a Slovensko působila jako jedna mise československá i jako dva státy Čechy a Slovensko. Bohužel, v 80-tých a 90-tých létech, přestárlí bratři a sestry umírali a kostely se nenavštěvovaly, protože v té době Čechy a Slovensko zachvátil silný liberalizmus a lidé začali pochybovat o existenci Boha, země zachvátilo úplné bezvěrectví.

V roce 2006 Výcho-evropská unie vyslala do Čech kazatele, když už se v té době v Čechách nacházeli bratři a sestry z Ukrajiny. A v roce 2007 byla mise přeorganizována a vznikla obec, s náboženskými hodnostmi a odpovědnostmi, která čítala 12 členů obce. V dnešní době se na území Československé mise vykonávají sobotní bohoslužby na 5-ti místech. Bohužel, mnozí členové obce nejsou spolu v jedné obci a nacházejí se na celém území českoslovanské mise a proto musejí vykonávat sobotní bohoslužby osamoceně. Na území československé mise nemáme ani jednu modlitebnu a proto jsou veškeré bohoslužby vykonávány v pronajatých objektech.

Od 30.05.2008 do 01.06. 2008 a od 22.05.2009 do 24.05.2009 z milosti Hospodina, z jeho vůle a blahosklonnosti byla v české misi naplánována, připravena a provedena Konference. Sloužili na ní bratři a sestry z různých zemí: z Polska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska, Čech, Německa a také zástupce Generální konference Semjon Sidorovič Karvackij.
Vážení bratři a sestry, srdečně Vás prosíme, nezapomínejte na československou misi, modlete se spolu s námi horoucími motlitbami k Bohu, aby se zvěst o spasení šířila a ti, kteří ji přijali, slavili Boha spolu s námi. Ať Hospodin žehná kazatelům, členům obce, kázaní Evangelia a všem bratrům a sestrám na celém světě. Amen

Michal Stoyka