Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
KRISTUS PŘIJDE BRZO! « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

KRISTUS PŘIJDE BRZO!

24-05-2010


Josef Čejka

To je nejlíbeznější zaslíbení Písma Svatého. Není jiné události, která by měla podobnou nádheru. Není rozhodnější a významnější události, jako druhý příchod Ježíše Krista na tuto zem. Bylo to předpovídané ve všech dobách. Tak to zvěstoval již Enoch, sedmý od Adama: „Aj, Pán se béře se svatými tisíci svými, aby učinil soud všechněm a trestal všecky, kteří by koli mezi nimi byli bezbožní, ze všech skutků bezbožnosti jejich , v nichž bezbožnost páchali i ze všech tvrdých řečí, které mluvili proti němu hříšníci bezbožní.“ Juda 14.15. Stejně tak zvěstoval David, želmista a král Izraelský: „Rozveseltéž se nebesa a plesej země, zvuč moře i což v něm jest. Plesej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní. Před tváří Hospodina: nebo se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okdršlek světa v spravedlnosti a národy v právdě své.“ Žalm 96,11-13.

Bylo to nadějí věřících lidí ve všech dobách. Pro tuto naději strádali utrpení a bídu a pro tuto naději často podstoupili i smrt. Přečtěme si slova apoštola Pavla: „Vám pak, kteříž úzkost trpíte, odpočinutím s námi, při Zjevení Pána Ježíše s nebe s anděly moci jeho. V plameni ohně, kteřýž pomstu uvede na ty, ježto neznají Boha a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista. Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, od tváři Páně a od slávy moci jeho. Když přijde, aby oslaven byl v svatých svých a předivný ukázal se ve všech věřících, (nebo uvěřeno jest svědectví našemu u vás), v onen den.“ 2. Tesal. 1,7-10

KRISTUS PŘIJDE ZNOVU!

Mnoho lidí zemřelo ve víře a v naději v toto poselství, že Kristus opět přijde. Mnozí proto dobrovolně obětovali svoje životy. Vyplatila se jim jejich vytrvalá víra? Probudí jich Kristus k životu při svém nádherném opětovném příchodu? Navzdory všem výsměškům a nevěře mnohých lidí naplní se slova Písma: „Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím s hlasem archanděla a s trobou Boží sestoupí s nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve.“ 1.Tes. 4,16.

„Nedivtéž se tomu, nebo přijde hodina v kterouž všichni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas jeho. A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.“ Jan5,28-29. Nejen mrtvých se týká Kristova předpověď. Ale v době opětovného příchodu Krista žijící uvidí na vlastní oči, že slovo Boží a jeho zaslíbení je pravdivé. „Aj béře se s oblaky a uzřít jej všliké oko i ti, kteříž ho bodli, a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě, Amen.“ Zj. 1,7. Tato událost vyvolá mezi žijícími rozdílné reakce. Svaté Písmo píše takto: Pročež řekne v ten den: „Aj, Bůh náš tento jest, očekávalit jsme na něj a vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, jehož jsme očekávali, plesati a veseliti se budeme v spasení jeho.“ Iz. 25,9. A druzí mluví k horám a skalám: „Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho Beránka.“ Zj. 6,16.

KRISTUS PŘICHÁZÍ NEOČEKÁVANĚ!

Pro většinu lidstva bude tato skutečnost velkým překvapením. Velký počet lidí zameškal připravit svůj život na tuto skutečnost. Stejnou chybu učinili lidé v době Noémově, stejně jako ve dnech Lóta a opakuje se to i nyní. Přečtěme si slova, která mluví Bible: „A jakož se dálo ze dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali se až do toho dne, v kterémž Noé všel do korábu, i přišla potopa a zahladila všecky. A též podobně, jak se dálo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli. Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, dštil ohněm a sírou s nebe a zahladil všecky. Takť podobně bude v ten den, když Syn člověka se zjeví.“ Luk. 17,26-30. „Nebo jako osídlo přijde na všecky, kteříž přebývají na tváři vší země.“ Luk. 21,35. „Aj, piřcházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby neviděl hanby jeho.“ Zj. 16,15.

také lidé, kteří studovali Bibli, ale na její dobré rady nedbali, budou nepříjemně překvapení v onen den. A proč? Protože zameškali splnit vůli Boží, kterou vyhlásil sám Bůh v desíti přikázáních na hoře Sinai. Nejen že sami promeškali se připravit, na tuto slavnou událost, ale ještě i druhým lidem byli špatným příkladem. Učili tak, že Kristovou smrtí se stal Boží zákon pro nás nezávazným. Jaký osudný omyl! Oni se sice modlili. „Aj stane se vůle Tvá na nebi i na zemi,“ ale přece jednali podle své vlastní vůle. Více respektovali lidská nařízení, jak Boží přikázání.
„Né každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.“ Mat. 7,21. Leč nadarmo mne ctí, učíce učení přikázání lidských.“ Mat. 15,9.

KRISTUS PŘIJDE A PŘINESE SPRAVEDLNOST
Když se Kristus zjeví, aby věrným Bohu, za všech dob dal mzdu spravedlnosti, spravedlivě odmění i těch, kteří ve svém životě byli nespravedliví a pracovali proti Bohu a spoluobčanům. Žádný nešlechetný skutek nebude přehlédnutý, všecko je věrně zaznamenané. Jak budou zahanbení, když jejich špatné a nespravedlivé skutky budou zjevené před celým vesmírem! Jaké bolestivé výčitky svědomí budou doléhat na jejich srdce, když s konečnou platností a jednou navždy budou muset přijmout odsuzující rozsudek! „I viděl jsem trůn veliký a bílý a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe a místo jim není nalezeno. I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím a knihy otevříny jsou. A jiná kniha také jest otevřína, tj. kniha života i souzení jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutku svých.“ Zj. 20,11-12.
„Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všichni pyšní a všichni pášicí bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Hospodin zástupu, takže neostaví jim kořene ani ratolesti.“ Málachiáš 4,1.

PŘECE PŘIJDE TVŮJ ZÁKONITÝ VLÁDCE, ZEMĚ!
Takto předpovídá Bible! Tak nám to zvěstuje rychle plynoucí čas. Tak nás varují vraždy a teror. Nepokoje a utrpení, přírodní katastrofy a neštěstí v krajinách, ve vodě i ve vzduchu – a to všechno rozechvívá v nás strach ze zítřka. Jsi připravený?
„I budouť znamení na slunci i na měsíci i na hvězdách a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití. Tak, že zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všechen svět. Nebo moci nebeské pohybovati se budou. A tehdyť uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí slávou velikou.“ Lukáš 21,25-27.

Vzhledem na náš krátký pobyt na této zemi, měli bychom klást důraz na tuto vážnou otázku. Ještě stále je čas a příležitost, připravit se. Ale, jak dlouho ještě? Nechoďme nevšímavě okolo této skutečnosti!

Já přijdu opět!
Tak prohlásil Kristus závěrem své cesty za pozemského života, jako nejvyšší autorita, aby všechny zbavil pochybnosti a svým učedníkům řekl: „Nermutíž se srdce vaše. Věříte v Boha i ve mne věřte. V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já i vy byli.“ Jan 14,1-3. Takto s
konečnou platností se ukončí všecka bída a utrpení, na této zemi, proto zástup věřících volá toužebně: „AMEN, ANO PŘIJDI, PANE JEŽÍŠI!“

MILÝ ČTENÁŘI!
Jak dovolíte, chtěli bychom s na Vás osobně obrátit. Přečetli jste si tento krátký článek a možná si nyní kladete otázky, na které jste už dříve hledali odpověď. Budeme rádi a jsme ochotni, a to bez jakýchkoliv závazků, odpovídat na Vaše otázky, ale jen když si to budete přát.