Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 10. Práce misionářské školy « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 10. Práce misionářské školy

01-09-2019

„Já tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl“ (Žalm 32:8).

„S takovou armádou dělníků jako naše mládež, správně vyškolenou, mocně vybavenou, jak brzy by poselství o ukřižovaném, zmrtvýchvstalém a brzy přicházejícím Spasiteli mohlo být přineseno celému světu!“ – Výchova,str. 160; Ed 271.

Doporučená četba: Messages to Young People, pp. 176–180. Patriarchové a proroci (1969), str. 446–452; PP 592–602.

Neděle 1. září

1. VELIKÁ POTŘEBA

a. Jaká je dnešní potřeba světa? Jan 12:32.

Jan 12:32. A já budu-liť povýšen od země, všecky potáhnu k sobě.

„Zatímco vlastní já je drženo pryč z dohledu, musí být Ježíš Kristus stále vyzdvihován a vyvyšován.“ – The Voice in Speech and Song, p. 322.

„Vyzdvihujte Jej, Krista z Golgoty; vyzdvihujte Jej, aby Jej svět mohl vidět. Mluvte o Jeho dobrotě, zpívejte o Jeho lásce a vzdávejte Jemu vděčné díky ze svých srdcí.“ – The Upward Look, p. 37.

b. Jak se má toto dílo vykonávat? Přísloví 23:12; Matouš 28:19.

Přísloví 23:12. Zaveď k učení mysl svou, a uši své k řečem umění.

Matouš 28:19. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

„Musíme vzdělávat a vzdělávat, připravovat lid, který bude rozumět poselství a pak bude poselství předávat světu.“ – The Review and Herald, February 6, 1908.

„Nyní, jako nikdy dříve, musíme rozumět pravé vědě o vzdělávání. Pokud této nebudeme rozumět, nebudeme mít nikdy místo v království Božím.“ –Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 53.

„Dokud bude trvat čas, budeme potřebovat školy.“ – Counsels to Parents,Teachers, and Students, p. 417.

 

Pondělí  2. září

2. TĚLESNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

a. Jak povolání Elizea zvýrazňuje tělesné vzdělávání jako přípravu na duchovní práci? 1 Královská 19:19.

1 Královská 19:19. A tak odšed odtud, nalezl Elizea syna Safatova, an oře, a dvanáctero spřežení před ním, sám také byl při dvanáctém. A jda mimo něj Eliáš, uvrhl plášť svůj na něj.

„Účelná práce povzbuzuje přesné pozorování a samostatné myšlení. Správně prováděná, má tendenci rozvíjet onu praktickou moudrost, kterou nazýváme zdravým rozumem. Rozvíjí schopnost plánovat a uskutečňovat, posiluje odvahu a vytrvalost a vyžaduje používání citu a zručnosti.“ – Výchova, str. 130; Ed 220.

„V Božím plánu pro Izrael měla každá rodina domov na pozemku s dostatkem orné půdy. Takto byly poskytnuty jak prostředky, tak pohnutky pro užitečný, pracovitý a soběstačný život. A žádné lidské vynalézání tento plán nikdy nezlepšilo.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 275.

„V minulých generacích mělo být učiněno opatření pro vzdělávání ve větší míře. Ve spojení se školami by měly být zemědělské a výrobní podniky. Měli by také být učitelé domácích prací. A každý den by část času měla být věnována práci, aby tělesné a duševní síly mohly být rovnoměrně používány. Kdyby se školy zřizovaly na základě plánu, o němž jsme se zmínili, nebylo by nyní tolik nevyrovnaných lidských myslí.“ – Svědectví pro církev, sv. 3, str. 116; 3T 153.

„Práce s půdou je jedním z nejlepších druhů zaměstnání, uvádějícím do činnosti svaly a dopřávajícím odpočinutí mysli. Studium v zemědělských oborech by mělo být prvořadým vzděláváním poskytovaným v našich školách. Toto je úplně první práce, s níž by se mělo začínat. Naše školy by neměly být závislé na dovezených produktech, na obilí a zelenině a na ovoci, tak zásadních pro zdraví. Naše mládež potřebuje vzdělání v kácení stromů a v obdělávání půdy právě tak, jako v literárních oborech. Měli by být určeni různí učitelé, aby dohlíželi na počet studentů při jejich práci a měli by pracovat s nimi. …

„Každodenní systematická práce by měla tvořit část vzdělávání mládeže i v této pozdní době. Tímto způsobem je nyní možné získat mnoho. Při následování tohoto plánu si studenti budou uvědomovat pružnost ducha a sílu myšlení a v daném čase budou moci vykonat více duševní práce, než by mohli vykonat samotným studiem.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 126; 6T 179, 180.

„Někteří nedoceňují hodnotu zemědělské práce. Tito by neměli vytvářet plány pro naše školy, neboť budou brzdit veškerý pokrok ve správných liniích.“– Svědectví pro církev, sv. 6, str. 125; 6T 178.

 

Úterý 3. září

3. DUŠEVNÍ ROZVOJ

a. Jak studium Bible působí na mysl člověka? Židům 4:12; 1 Petr 1:23.

Židům 4:12. Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.

1 Petr 1:23. Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.

„Mysl se bude rozšiřovat, zaměstnává-li se vysledováním vztahu mezi biblickými předměty, srovnávajíc písmo s písmem a duchovní věci s duchovními. Jděte pod povrch; nejbohatší poklady myšlení čekají na dovedného a pilného studenta.“ – Messages to Young People, p. 262.

„Důvěrná znalost svatých Písem zostřuje síly rozpoznávání a opevňuje duši před útoky Satana.“ – Messages to Young People, p. 397.

„Nechte mysl, aby se pevně uchopila ohromujících pravd zjevení, a nikdy se nebude spokojovat s používáním svých sil na lehkovážná témata; bude se s odporem odvracet od bezcenné literatury a prázdných zábav, které znemravňují dnešní mládež. Ti, kdož měli obecenství s básníky a mudrci Bible a jejichž duše byly pohnuty slavnými skutky hrdinů víry, budou z bohatých oblastí myšlení přicházet daleko čistší v srdci a povznešenější v mysli, než kdyby se byli zabývali studiem nejslavnějších světských autorů nebo zvažováním a velebením smělých činů Faraonů a Herodesů a Césarů světa.“ – Messages to Young People, pp. 255, 256.

b. Jaká je skrze vliv Slova zkušenost Nového Zákona? Židům 8:10; Žalm 37:30, 31.

Židům 8:10. Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

Žalm 37:30, 31. Ústa spravedlivého mluví moudrost, a jazyk jeho vynáší soud. Zákon Boha jeho jest v srdci jeho, pročež nepodvrtnou se nohy jeho.

„V uctivém uvažování o pravdách předkládaných v Božím slově je mysl studenta uváděna do společenství s nekonečnou myslí. Takové studium nejenže bude očišťovat a zušlechťovat povahu, ale i nebude moci nerozšiřovat a neposilovat duševní síly.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 449; PP 596–599.

„Drahocenná víra pocházející od Boha poskytuje sílu a ušlechtilost povahy. Když se přebývá při Jeho dobrotě, Jeho milosrdenství a Jeho lásce, jasnější a stále jasnější bude vnímání pravdy; vyšší, svatější bude touha po čistotě srdce a pronikavosti myšlení. Duše, která přebývá v čistém ovzduší svatého myšlení, je proměňována spojením s Bohem skrze studium Jeho slova. Pravda je tak rozsáhlá, tak dalekosáhlá, tak hluboká, tak široká, že vlastní já se ztrácí z dohledu. Srdce se změkčuje a potlačuje do pokory, laskavosti a lásky.“ – Život naplněný pokojem, str. 251; MH 465, 466.

 

Středa 4. září

4. DUCHOVNÍ SÍLA

a. Jak bude biblické studium a výuka vést k hlubší duchovní zkušenosti u našichmisionářských studentů? 1 Petr 1:23; Efezským 5:26.

1 Petr 1:23. Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.

Efezským 5:26. Aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo.

„Tím, že nám dává výsadu studovat Jeho slovo, nám Pán předložil bohatou hostinu. Mnohé jsou užitky plynoucí z hodování na Jeho Slovu, které On představil jako své tělo a krev, svého ducha a život. Tím, že máme účastnost tohoto slova, zvětšuje se naše duchovní síla; rosteme v milosti a v poznání pravdy. Zvyky sebeovládání se utvářejí a posilují. Dětské slabosti – popudlivost, svéhlavost, sobectví, ukvapená slova, vášnivé skutky – mizí a místo nich se vyvíjejí milosti křesťanského mužství a ženství.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 207.

„Když člověk svých hřiven, jakkoli malých, využívá s věrností, Duch svatý bere věci Boží a nově je předkládá mysli. Skrze svého Ducha činí Bůh své slovo oživující mocí. Ta je rychlá a mocná, působíc silným vlivem na lidské mysli, ne kvůli učenosti nebo inteligenci lidského činitele, ale proto, že Božská moc působí s lidskou mocí. A právě Božské moci se má vzdávat veškerá chvála.“ –Svědectví pro církev, sv. 8, str. 45; 8T 55.

b. Co je cílem pravého misionářského vzdělávání? 2 Petr 3:18.

2 Petr 3:18. Ale rozmáhejte se v milosti a v známosti Pána našeho a spasiteleJezukrista, jemuž sláva i nyní i na časy věčné. Amen.

„Nejvyšší třída vzdělávání je ta, která bude poskytovat takové poznání a kázeň, jež povedou k nejlepšímu vývoji povahy a uzpůsobí duši pro onen život, který se měří životem Božím. Věčnost se nesmí ztrácet z našeho myšlení. Nejvyšší vzdělávání je to, které bude naše děti a mládež vyučovat vědě o křesťanství, které jim bude dávat zkušební poznání o Božích cestách a udílet jim poučení, která Kristus dával svým učedníkům, o Boží otcovské povaze.“ –Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 45, 46.

„Vzdělávání a vychovávání mládeže je důležitou a závažnou prací. Velkým cílem, který je třeba zajistit, by měl být řádný rozvoj povahy, aby jedinec mohl být správně uzpůsoben k plnění povinností současného života, a nakonec k vejití do života budoucího, nesmrtelného. Věčnost zjeví způsob, jakým byla práce vykonávána.“ – Svědectví pro církev, sv. 4, str. 330, 331; 4T 418.

Čtvrtek  5. září

5. VŠESTRANNÝ MISIONÁŘ

a. Co Kristovo dílo na zemi zahrnovalo? Matouš 4:23. Jak bychom dnes měli vyškolit naše misionáře, aby konali podobnou práci? Proč?

Matouš 4:23. I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

„Pamatujme, že jednou z nejdůležitějších činností je naše zdravotní misijní práce. Nikdy nemáme pustit ze zřetele velký cíl, pro který jsou naše sanatoria založena – pokrok Božího závěrečného díla na zemi.

„Loma Linda má být nejen sanatorium, ale i vzdělávací centrum. S vlastnictvím tohoto místa přichází závažná zodpovědnost za to, aby činnost instituce měla vzdělávací charakter. Zde má být založena škola pro výchovu zdravotních misijních hlasatelů evangelia.“ – Counsels on Health, p. 233.

„Škola v Madisonu nejen vzdělává v poznání Písem, ale i poskytuje praktickou přípravu, která uzpůsobuje studenta, aby se vydal jako soběstačný misionář do pole, do kterého je povolán. Ve svých studentských dnech je vyučován, jak stavět, jednoduše a důkladně, jak obdělávat půdu a pečovat o zraněné. Toto školení pro zdravotně-misijní práci je jedním z největších cílů, pro který může být každá škola založena. …

„Brzy přijde čas, kdy Boží lid bude v důsledku pronásledování rozptýlen v mnoha zemích. Ti, kdož obdrželi všestranné vzdělání, budou mít výhodu tam, kde jsou. Pán zjevuje Božskou moudrost tím, že takto vede svůj lid ke vzdělání všech jeho schopností a způsobilostí pro dílo šíření pravdy.“ – Manuscript Releases, vol. 5, p. 280.

Pátek 6. září

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč je zvláštní dílo přípravy misionářů nyní důležitější než kdykoliv dříve? 2. Vysvětlete úlohu manuální práce ve vzdělávání.
3. Proč studium Bible poskytuje nejlepší duševní vývoj?
4. Jaký bude následek, když studenti budou pravidelně hodovat na Slově Božím?
5. Jaké dovednosti pomáhají vytvořit všestranného misionáře?