Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 11. Oslovení světa « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 11. Oslovení světa

08-09-2019

„A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření“ (Marek 16:15).

„Náš Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět jako neúnavný služebník potřeb člověka. … Jeho posláním bylo přinést lidem úplné obnovení; přišel jim dát zdraví a pokoj a dokonalost povahy.“ – Život naplněný pokojem, str. 9; MH 17.

Doporučená četba: Evangelism, pp. 15–18.

Neděle 8. září

1. VAŠE POSLÁNÍ

a. Co bylo Kristovým posláním, když byl na Zemi? Jan 18:37. Na co se zaměřil, aby své poslání naplnil? Židům 12:2.

Jan 18:37. I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty? Odpověděl Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.

Židům 12:2. Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.

„Stále před sebou viděl ovoce svého poslání.“ – Touha věků (1969), str. 289; DA 410.

„Vše, co viděl, byly duše, jež bylo Jeho posláním spasit.“ – Gospel Workers, p. 117.

„Ve všech věcech uvedl svá přání do přísného přizpůsobení svému poslání. Oslavil svůj život tím, že v něm všechno podřídil vůli svého Otce.“ – Život naplněný pokojem, str. 9; MH 19.

b. Co má být naším posláním v životě? Jan 15:12.

Jan 15:12. Totoť jest přikázaní mé, abyste se milovali vespolek, jako já miloval jsem vás.

„Když milujeme svět tak, jak ho miloval [Ježíš], pak je pro nás Jeho poslání splněno. Jsme uzpůsobeni pro nebe; neboť máme nebe ve svých srdcích.“ –Touha věků (1969), str. 451; DA 641.

„Úplnosti křesťanské povahy je dosaženo, když pohnutka pomáhat a žehnat druhým pramení z vnitřku.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 361; AA 551.

 

Pondělí 9. září

2. MÍSTO PRO VŠECHNY

a. Co je významné na osvětleném městě v temné noci? Matouš 5:14.

Matouš 5:14. Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.

„V noci duchovní temnoty má Boží sláva vyzařovat skrze Jeho církev v pozdvihování zkroušených a potěšování těch, kteří truchlí.

„Všude kolem nás jsou slyšet nářky bolesti světa. Na všech stranách jsou nuzní a zoufalí. Na nás je, abychom pomáhali ulehčovat a zmírňovat strasti a bídu života.“ – Kristova podobenství (1991), str. 248; COL 417.

b. K čemu jsme všichni povoláni, že máme být? Izaiáš 43:10. Na koho potom padá odpovědnost kázání evangelia?

Izaiáš 43:10. Vy svědkové moji jste, praví Hospodin, a služebník můj, kteréhož jsem vyvolil, tak že můžete věděti, a mně věřiti, i rozuměti, že já jsem, a že přede mnou nebyl sformován Bůh silný, aniž po mně bude.

„Každý pravý učedník se rodí do království Božího jako misionář.“ – Touhavěků (1969), str. 128; DA 195.

„Je výsadou každé duše, aby byla živým řečištěm, skrze které může Bůh přenášet světu poklady své milosti, nestihlá bohatství Kristova. … Celé nebe čeká na řečiště, skrze která se může vylévat svatý olej, aby byl radostí a požehnáním pro lidská srdce.“ – Kristova podobenství (1991), str. 249; COL 419.

c. Jaká odpovědnost je dána každému laickému členu církve? Marek 13:34.

Marek 13:34. Jako člověk, kterýž daleko odšel, opustiv dům svůj, a poručiv služebníkům svým vládařství, a jednomu každému práci jeho, vrátnému přikázal, aby bděl.

„Dílo Boží na této zemi nemůže být nikdy dokončeno, dokud se muži a ženy, tvořící naši církevní členskou základnu, nevzchopí k dílu a nesjednotí svá úsilí s úsilími kazatelů a církevních funkcionářů.“ – Gospel Workers, p. 352.

„Kde je možnost získat živobytí, tam nechť se rodiny, které jsou dobře zakotveny v pravdě, usadí, jedna či dvě rodiny v jednom místě, aby pracovaly jako misionáři. … Mohou rozšiřovat naše publikace, pořádat shromáždění ve svých domovech, seznamovat se se svými sousedy a zvát je, aby přišli na tato shromáždění.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 179; 8T 245.

„Nechť se členové církve probudí. Nechť uchopí a pomáhají podepírat ruce kazatelů a dělníků, prosazujíce zájmy věci. … Jestliže člověk vykonává víru a pokorně chodí se svým Bohem…, může zastávat své určené místo.“ – TheReview and Herald, July 9, 1895.

 

Úterý 10. září

3. ŽIVÁ CÍRKEV

a. Jaký byl Ježíšův příkaz na rozloučenou? Marek 16:15.

Marek 16:15. A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.

„Bůh vyzývá křesťanské rodiny, aby šly do temných míst na zemi a pracovaly moudře a vytrvale pro ty, kdož jsou zahaleni v duchovní tmě. Vyhovět této výzvě vyžaduje sebeoběť. Zatímco mnozí čekají, až budou odstraněny všechny překážky, duše umírají, jsouce bez naděje a bez Boha. Kvůli světským výhodám, kvůli získání vědeckého poznání, jsou lidé ochotni se vypravit do zamořených krajů a snášet útrapy a nedostatek. Kde jsou ti, kdož jsou ochotni tolik toho podstoupit kvůli vyprávění druhým o Spasiteli?“ – Proroci a králové (1969), str. 112; PK 172, 173.

b. Co nás Bůh vyzývá, abychom činili právě nyní? Proč? Římanům 13:11, 12.

Římanům 13:11, 12. A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili. Noc pominula, ale den se přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti, a oblecme se v odění světla.

„Pracující církev je rostoucí církví. Členové nacházejí podněty a posílení v pomáhání druhým.“ – Gospel Workers, p. 198.

„Jediný způsob, jak růst v milosti, je nezištně vykonávat právě tu práci, kterou nám Kristus uložil – v rozsahu svých schopností se zabývat pomáháním a žehnáním těm, kdož potřebují pomoc, kterou jim můžeme poskytnout. Síla se získá cvičením; činnost je vlastní podmínkou života.“ – Cesta ke Kristu (1990), str. 55; SC 80.

c. Jak můžeme urychlovat druhý příchod Krista? Matouš 24:14.

Matouš 24:14. A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.

„Výsadou každého křesťana je nejen očekávat, ale i urychlovat příchod našeho Pána Ježíše Krista (2 Petr 3:12). Kdyby všichni, kdož vyznávají Jeho jméno, nesli ovoce Jeho slávy, jak rychle by byl celý svět osetý semenem evangelia. Rychle by dozrála poslední velká úroda a Kristus by přišel, aby shromáždil drahocenné zrno.“ – Kristova podobenství (1991), str. 34; COL 69.

„Když budou členové církve Boží dělat svou určenou práci v potřebných polích doma i v cizině, v naplňování pověření evangelia, bude brzy varován celý svět a Pán Ježíš se vrátí na tuto zemi s mocí a slávou velikou.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 75; AA 111.

Středa 11. září

4. JAK PRACOVAL JEŽÍŠ

a. Jaké metody používal Ježíš ve své práci pro druhé? Matouš 9:35, 36.

Matouš 9:35, 36. I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu. A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře.

„Jedině Kristova metoda bude poskytovat opravdový úspěch při oslovení lidí. Spasitel se přidružoval k lidem jako ten, kdo si přeje jejich dobro. Projevoval jim svůj soucit, sloužil jejich potřebám a získával jejich důvěru. Pak je vyzval: ‚Pojďte za mnou.‘“ – Život naplněný pokojem, str. 67; MH 143.

„Vyhledával je na veřejných ulicích, v soukromých domech, na lodích, v synagoze, na březích jezera i na svatební hostině. Setkával se s nimi při jejich každodenních zaměstnáních a projevoval zájem o jejich světské záležitosti. Přinášel své poučení do domácnosti, uváděje rodiny v jejich vlastních domovech pod vliv své Božské přítomnosti. Jeho silná osobní účast pomáhala získávat srdce.“ – Touha věků (1969), str. 97, 98; DA 151.

„Nechť svět vidí, že nejsme sobecky zaujati svými vlastními zájmy, ale že chceme, aby ostatní sdíleli naše požehnání a výsady. Nechť oni vidí, že naše náboženství nás nečiní nesoucitnými ani přísnými. Nechť všichni, kdož vyznávají, že našli Krista, slouží tak, jak sloužil On ve prospěch lidí.“ – Touhavěků (1969), str. 98, 99; DA 152.

b. Kdo vyhledal soukromý rozhovor s Ježíšem? Jan 3:2. Jak tato návštěva zobrazuje velkou část Ježíšovy služby?

Jan 3:2. Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.

„Nemáme čekat, až duše přijdou k nám; musíme je vyhledat tam, kde jsou. Když bylo kázáno slovo z kazatelny, práce právě jen začala. Jsou tu zástupy, které nikdy nebudou osloveny evangeliem, dokud k nim nebude doneseno.“ –Kristova podobenství (1991), str. 133; COL 229.

„Toto se musí velkou měrou vykonávat osobní prací. To byla Kristova metoda. Jeho práce byla z velké části tvořena osobními rozhovory. Věrně se věnoval i jen jediné duši. Skrze onu jedinou duši se poselství často rozšířilo k tisícům.“ – Kristova podobenství (1991), str. 133; COL 229.

„Nepominul žádnou lidskou bytost jako bezcennou, ale snažil se poskytnout uzdravující lék každé duši. … Snažil se vdechovat naději nejtvrdším a nejbeznadějnějším lidem, předkládaje jim ujištění, že by se mohli stát bezúhonnými a nevinnými, dosahujíce takové povahy, aby je bylo možno považovat za dítky Boží.“ – Život naplněný pokojem, str. 12; MH 25, 26.

Čtvrtek 12. září

5. SVIŤ SVĚTLO VAŠE

a. Co nám Ježíš nařizuje dělat? Matouš 5:16.

Matouš 5:16. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.

„Kristus své následovníky nevybízí, aby se snažili svítit. Říká: Sviť světlo vaše. Jestliže jste přijali milost Boží, je ve vás světlo. Odstraňte překážky a zjeví se Hospodinova sláva. Světlo bude vyzařovat, aby proniklo tmou a rozptýlilo ji. Nemůžete zabránit svícení v dosahu vašeho vlivu.“ – Kristova podobenství(1991), str. 250; COL 420. [Zvýraznění v textu je původní.]

„Nebeské inteligence čekají na spolupráci s lidskými nástroji, aby mohly světu zjevit, čím se lidské bytosti mohou stát a co mohou skrze svůj vliv vykonat pro spasení duší, které jsou připraveny zahynout. Ten, kdo je skutečně obrácen, bude tak naplněn láskou Boží, že bude toužit, aby druhým udílel radost, kterou má on sám.“ – Svědectví pro církev, sv. 9, str. 24; 9T 30.

„Neexistuje žádné omezení pro užitečnost člověka, který tím, že odloží své vlastní já, uvolní místo pro působení Ducha svatého na své srdce a žije životem zcela zasvěceným Bohu.“ – Život naplněný pokojem, str. 76; MH 159.

b. Jaký dopad má mít církev na svět? Skutky 17:6.

Skutky 17:6. A nenalezše jich, táhli Jázona a některé bratří k starším města, křičíce: Tito, kteříž všecken svět bouří, ti sem také přišli.

„Když ti, kdož vyznávají, že slouží Bohu, následují Kristův příklad, vykonávajíce zásady zákona ve svém každodenním životě; když každý jejich skutek svědčí o tom, že milují Boha svrchovaně a svého bližního jako sebe samých, potom bude mít církev moc, aby bouřila svět.“ – Kristova podobenství(1991), str. 200; COL 340.

Pátek 13. září

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Co se můžeme naučit z Ježíšova poslání jako souvisejícího s naším? 2. Jaké osobní poslání mi dal Bůh?
3. Jak může církev zůstávat živou církví?
4. Jaká byla Ježíšova metoda oslovování lidí?

5. Jak následovník Ježíše vyzařuje světlo?