Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 12. Budování pro věčnost « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 12. Budování pro věčnost

15-09-2019

„Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista“ (Filipenským 1:6).

„Ten, kdo spolupracuje s Božským záměrem v udělování mládeži poznání Boha a v utváření povahy do souladu s Jeho, dělá vysokou a ušlechtilou práci. Když probouzí touhu dosáhnout Božího ideálu, předkládá vzdělání, které je tak vysoké, jako nebe, a tak široké, jako vesmír; vzdělání, které nemůže být dokončeno v tomto životě, ale které bude pokračovat v životě, který má přijít; vzdělání, které úspěšnému studentovi zajišťuje jeho propustku z přípravné pozemské školy na vyšší stupeň, do školy nebeské.“ – Výchova, str. 12; Ed 19.

Doporučená četba: Výchova, str. 176–180; Ed 301–309.

Neděle 15. září

1. VYŠŠÍ ZÁMĚR

a. Na co se máme těšit ve věčnosti? 1 Korintským 2:9; Izaiáš 64:4.

1 Korintským 2:9. Ale jakož psáno jest: Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují.

Izaiáš 64:4. Čehož se od věků neslýchalo, a ušima nepochopilo, oko nevídalo Boha kromě tebe, aby tak činil tomu, kterýž naň očekává.

„Boží ideál pro Jeho dítky je vyšší, než až kam může sahat nejvyšší lidské myšlení. ‚Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.‘ Tento příkaz je zaslíbením. Plán vykoupení zamýšlí naše úplné vyproštění z moci Satanovy.“ – Touha věků (1969), str. 213; DA 311.

„Zde započaté vzdělávání nebude dokončeno v tomto životě; ono bude pokračovat po celou věčnost, stále postupující, nikdy nedokončeno. Den co den se podivuhodné skutky Boží, důkazy o Jeho zázračné moci ve vytváření a udržování vesmíru, budou před myslí odhalovat v nové kráse. Ve světle, které září z trůnu, budou mizet tajemství a duše se bude naplňovat úžasem nad jednoduchostí věcí, které nikdy předtím nebyly pochopeny.“ – Svědectví pro církev, sv. 8, str. 238; 8T 328.

 

Pondělí 16. září

2. BUDOVÁNÍ VE VAŠÍ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI

a. Co nás často doprovází v našem křesťanském životě a jaký by měl být náš následný postoj? Proč? 1 Petr 4:12, 13.

1 Petr 4:12, 13. Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo. Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím.

„Boží dítky jsou stále zkoušeny v peci soužení. Pokud vydrží první zkoušku, není pro ně nutné, aby prošly podobnou zkouškou podruhé; ale pokud selhávají, zkouška na ně přichází znovu a znovu, jsouc pokaždé ještě náročnější a těžší. Takto je před ně kladena příležitost za příležitostí k získání vítězství a k prokázání, že jsou věrny Bohu. Pokud ale nepřestávají projevovat vzpouru, je Bůh nakonec nucen jim odejmout svého Ducha i světlo.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1146.

b. Co je zkoušeno ohněm zkoušky? 1 Korintským 3:9, 10, 12.

1 Korintským 3:9, 10, 12. Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste. Podlé milosti Boží sobě dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví. … Staví-liť pak kdo na ten základ zlato, stříbro, kamení drahé, dříví, seno, strniště.

„Vše záleží na tom, jaký materiál se používá v budování povahy. Dlouho očekávaný den Boží brzy vyzkouší dílo každého člověka. ‚Jednoho každého dílo, jaké by bylo, oheň zprubuje.‘ Jako oheň zjevuje rozdíl mezi zlatem, stříbrem a kamením drahým a dřívím, senem a strništěm, tak bude soudný den zkoušet povahy, ukazuje rozdíl mezi povahami utvářenými podle Kristovy podobnosti a povahami utvářenými podle podobnosti sobeckého srdce. Veškeré sobectví, veškeré falešné náboženství, se pak objeví tak, jak je. Bezcenný materiál bude stráven; ale zlato pravé, prosté, pokorné víry neztratí nikdy svou hodnotu. Nemůže být nikdy stráveno; neboť je nezničitelné. Jedna hodina přestoupení se ukáže být velkou ztrátou, zatímco bázeň Hospodinova se ukáže být počátkem moudrosti. Potěšení z nestřídmosti bude zničeno jako strniště, zatímco zlato pevné zásady, udržované za každou cenu, bude trvat navěky.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, pp. 1087, 1088.

„Toto budování povahy je nejdůležitějším dílem. Není to dílo, které končí v tomto životě, ale které se projevuje v životě budoucím. Co ze sebe učiníte zde skrze Kristovy zásluhy a milost, to bude zachováno na věky věků, a říkám nanejvýš vážně, že byste neměli vyhovovat nízkému standardu. ‚Učte se ode mne,‘ říká Velký Učitel, ‚jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.‘ Pokoj, který Kristus dává, nebude nikdy, nikdy s sebou přinášet zármutek.“ – This Day With God, p. 37.

Úterý 17. září

3. JAK BŮH POUŽÍVÁ OHNĚ

a. Co se zjevuje skrze oheň? 1 Korintským 3:13.

1 Korintským 3:13. Jednohoť každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, oheň zprubuje.

„Andělé Boží procházejí ulicemi těchto měst a zapisují skutky lidí. V pamětných knihách Božích zaznamenávají slova víry, skutky lásky, pokoru ducha; a v onen den, kdy jednoho každého dílo bude zkoušeno, jaké by bylo, dílo pokorného následovníka Kristova obstojí při zkoušce a obdrží chválu Nebes.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 987.

„Mladí muži a ženy by měli na dobrou povahu pohlížet jako na kapitál větší hodnoty než zlato či stříbro neb akcie. Ten nebude ovlivněn panikami a krachy a přinese bohaté výnosy, až budou pozemské statky zničeny. … Bezúhonnost, pevnost a vytrvalost jsou vlastnosti, o jejichž rozvíjení by měli všichni vážně usilovat; neboť ony odívají vlastníka mocí, která je neodolatelná, mocí, která jej dělá silným k činění dobra, silným k odolávání zlu, silným k snášení protivenství.“ – Svědectví pro církev, sv. 4, str. 620; 4T 656.

b. Jak byli Lot a Šalomoun spaseni „jako skrze oheň?“ Genesis 19:16, 17; 1 Královská 11:4.

Genesis 19:16, 17. A když prodléval, chopili muži ruku jeho, a ruku ženy jeho, a ruku dvou dcer jeho, nebo se slitoval nad ním Hospodin; i vyvedli jej, a pustili za městem. A stalo se, když je vedli ven, řekl jeden: Zachovejž život svůj, neohlédej se zpět, ani se zastavuj na vší této rovině; ujdi na horu, abys nezahynul.

1 Královská 11:4. Stalo se tedy, že když se zstaral Šalomoun, ženy jeho naklonily srdce jeho k bohům cizím, tak že nebylo srdce jeho celé při Hospodinu Bohu jeho, jako bylo srdce Davida otce jeho.

„Lot si zvolil Sodomu za místo bydliště, protože se díval více na časné výhody, které by mohl získat, než na mravní vlivy, které by obklopovaly jeho a jeho rodinu. Co získal, pokud jde o věci tohoto světa? Jeho statky byly zničeny, část jeho dětí zahynula při zničení tohoto bezbožného města, jeho žena byla na cestě obrácena v solný sloup a on sám byl spasen ‚tak, jako skrze oheň.‘ Ani zde neskončily zlé následky jeho sobecké volby; ale mravní zkaženost místa byla tak propletena s povahou jeho dětí, že ony nemohly rozlišovat mezi dobrým a zlým, mezi hříchem a spravedlností.“ – Messages to Young People, p. 419.

„Šalomoun mohl být spasen ‚jako skrze oheň,‘ přesto jeho pokání nemohlo zahladit ony výsosti ani zničit ony kameny, které pozůstaly jako důkazy jeho zločinů. Zneuctil Boha, vybíraje si raději být ovládán žádostí, než být účastníkem Božské přirozenosti.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 2, p. 1031.

 

Středa 18. září

4. VĚČNÉ NÁSLEDKY

a. Jak oheň ovlivňuje naše vzdělávání i naši budoucnost? 1 Korintským 3:14, 15.

1 Korintským 3:14, 15. Zůstane-liť čí dílo, kteréž na něm stavěl, vezme odplatu. Pakliť čí dílo shoří, vezme škodu, ale sám spasen bude, a však tak, jako skrze oheň.

„Věčnost je před námi. Všechna zlepšení duševních sil, která zde činíme, všechny vysoké schopnosti, kterých dosahujeme při očišťování a povznášení sebe skrze těsné spojení s nebem, budou přeneseny s námi, zatímco pokud svou nečinností zastavujeme růst svých schopností, pokud necháváme chátrat své vlohy, které jsou schopny nejvyššího rozvoje, nemůžeme v lepším světě vykoupit ono minulé zanedbávání sebevzdělání, onu velkou ztrátu.

„Někteří mohou být spaseni jako skrze oheň. Jejich neužitečný život jim přinesl nekonečnou ztrátu. Měli bychom v tomto životě zlepšovat vše, co můžeme skrze pomoc a milost Boží, vědouce, že tato zlepšení můžeme vzít s sebou do nebe. Budeme oslavovat našeho Otce v nebi podle toho, jak očišťujeme a zdokonalujeme své povahy zde na zemi.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 21.

„Jít dále do příštího, budoucího života, zbaveného poloviny moci, která by mohla být přenesena, to je hrozné pomyšlení. Dny zkušební doby, které zde byly ztraceny během získávání způsobilosti pro nebe, jsou ztrátou, která nebude nikdy nahrazena. Objem potěšení v budoucím životě bude menší kvůli prohřeškům a zneužívání mravních sil v tomto životě. Jakkoli vysoko bychom se mohli dostat v budoucím životě, mohli bychom vystoupat výš a ještě výš, kdybychom byli co nejvíce využili svých Bohem daných výsad a jedinečných příležitostí.“ – ThisDay With God, p. 350.

b. Jak Daniel a jeho druhové předvedli následky budování svého vzdělání na věčné Skále? Daniel 1:20.

Daniel 1:20. A ve všelikém slovu moudrosti a rozumnosti, na kteréž se jich doptával král, nalezl je desetkrát zběhlejší nade všecky mudrce a hvězdáře, kteříž byli ve všem království jeho.

„Mládež by se měla vzdělávat pro příští svět. Vytrvalost v získávání poznání, ovládaná bázní a láskou Boží, jim bude dávat rostoucí moc pro dobro v tomto životě, a ti, kdož využili nejvíce svých výsad k dosažení nejvyšších výsledků zde na zemi, vezmou tyto cenné přírůstky s sebou do budoucího života. Hledali a získali to, co je nezničitelné. Schopnost ocenit slávy, které ‚oko nevídalo, ani ucho neslýchalo,‘ bude přiměřená k dosaženým výsledkům v rozvíjení schopností v tomto životě.“ – Fundamentals of Christian Education, p. 49.

Čtvrtek 19. září

5. VYKUPOVÁNÍ ČASU

a. Jak můžeme doplnit ztracené příležitosti? Efezským 5:16.

Efezským 5:16. Vykupujíce čas; nebo dnové zlí jsou.

„Jsme nabádáni k tomu, abychom vykupovali čas. Promarněný čas se ale nikdy nemůže nahradit. Nemůžeme navrátit ani jediný okamžik. Jediný způsob, jakým můžeme vykupovat náš čas, je tím, že využíváme co nejvíce času, který zbývá, tím, že spolupracujeme s Bohem v Jeho velkém plánu vykoupení.“ –Kristova podobenství (1991), str. 201; COL 342.

„Největší možné dobro, které můžeme činit pro naše bližní, je překonávat své vlastní chyby a zlepšovat své povahy, utvářejíce je co nejznamenitější a co nejsouměrnější.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 21.

b. Kolik času jsme dostali na to, abychom učinili správné rozhodnutí? Židům 3:12–15.

Židům 3:12–15. Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého. Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokudž se dnes jmenuje, aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hřícha. Účastníci zajisté Krista učiněni jsme, jestliže však ten počátek podstaty až do konce pevný zachováme. Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popuzení.

„Měli bychom bdít a pracovat a modlit se, jako kdyby toto byl poslední den, který by nám byl udělen. Jak intenzivně vážný by potom byl náš život. Jak těsně bychom následovali Ježíše ve všech našich slovech a skutcích.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 153; 5T 200.

c. Jaká by měla být naše modlitba? Žalm 139:23, 24.

Žalm 139:23, 24. Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou.

„Pane, vezmi si mé srdce; neboť já ho dát nedovedu. Ono je Tvým vlastnictvím. Ostříhej je čisté, neboť já ho pro Tebe ostříhat nedovedu. Spas mne, navzdory mně samému, navzdory mému slabému, nekřesťanskému já. Formuj mě, tvaruj mě, vyzvedni mě do čistého a svatého ovzduší, kde bohatý proud Tvé lásky může protékat mou duší.“ – Kristova podobenství (1991), str. 91; COL 159.

Pátek 20. září

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jak vzdělávání po celý náš život představuje pouze začátek?
2. Jakému záměru slouží zkouška a prověrka v díle vzdělávání?
3. Jak naše volby ovlivňují naši užitečnost, a dokonce i náš věčný osud?

4. Co znamená být spasen(a) „jako skrze oheň“?
5. Jak můžeme zajistit, abychom dělali nejlepší práci pro věčnost?