Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 13. Doma s naším Vysvoboditelem « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 13. Doma s naším Vysvoboditelem

23-06-2019

„Nebude více slyšáno o bezpraví v zemi tvé, o zpuštění a zhoubě na hranicích tvých, ale hlásati budeš spasení na zdech svých, a v branách svých chválu“ (Izaiáš 60:18).

„Přichází den, v němž boj bude muset být vybojován, vítězství získáno. Vůle Boží se má činit na zemi, jako se činí v nebi. Pak národy nebudou uznávat žádný jiný zákon než zákon nebeský. Všichni budou jedna šťastná, sjednocená rodina, oblečená v roucha chvály a díkůvzdání – v roucho Kristovy spravedlnosti.“ –Svědectví pro církev, sv. 8, str. 35; 8T 42.

Doporučená četba: God’s Amazing Grace, pp. 351–363.

Neděle 23. června

1. RADOST ZE ZKOUŠEK

a. Jaký postoj Bůh chce, abychom měli, když jdou věci k horšímu? Abakuk 3:17, 18; Filipenským 4:4.

Abakuk 3:17, 18. Byť pak fík nekvetl, a nebylo úrody na vinicích; byť i ovoce olivy pochybilo, a rolí nepřinesla užitky; a od ovčince odřezován byl brav, a nebylo žádného skotu v chlévích: Já však v Hospodinu veseliti se budu, plésati budu v Bohu spasení svého.

Filipenským 4:4. Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.

„Dítky Boží se mohou vždy a ze všeho radovat. Když přicházejí problémy a potíže, věříce v moudrou prozřetelnost Boží, můžete se radovat. Nemusíte čekat na nějaký šťastný vzletný pocit, ale vírou se můžete uchopit zaslíbení a pozvednout chvalozpěv díkůvzdání Bohu.“ – In Heavenly Places, p. 123.

„Otcova přítomnost obklopila Krista a nic Jej nepostihlo, jen to, co dopustila nekonečná láska pro požehnání světa. Zde byl Jeho zdroj útěchy a ten je i pro nás. Ten, kdo je prostoupen Duchem Kristovým, zůstává v Kristu. Cokoli k němu přichází, přichází od Spasitele, který jej obklopuje svou přítomností. Nic se jej nemůže dotknout bez Hospodinova svolení. Všechna naše trápení a starosti, všechna naše pokušení a zkoušky, všechen náš smutek a žal, všechna naše pronásledování a strádání, zkrátka všechny věci působí společně pro naše dobro. Veškeré zkušenosti a okolnosti jsou Boží dělníci, skrze něž se dobro přináší k nám.“ – Život naplněný pokojem, str. 264; MH 488, 489.

Pondělí 24. června

2. RADOST Z BOŽÍHO VEDENÍ

a. Jaký postoj měl David, když měl problémy? Jak jej Bůh vysvobodil? Žalm 40:2–4, 6.

Žalm 40:2–4, 6. Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání. A vytáhl mne z čisterny hlučící, i z bláta bahnivého, a postavil na skále nohy mé, a kroky mé utvrdil. A tak vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu, což když uhlédají mnozí, i báti se, i doufání skládati budou v Hospodinu. … Mnohé věci činíš ty, Hospodine Bože můj, a divní jsou skutkové tvoji i myšlení tvá o nás; není, kdo by je pořád vyčísti mohl před tebou. Já chtěl-li bych je vymluviti a vypraviti, mnohem více jich jest, nežli vypraveno býti může.

„Milosrdenství Boží vás obklopují v každé chvíli; a bylo by pro vás užitečné zvážit, jak a odkud přicházejí vaše požehnání každý den. Nechť drahocenná požehnání Boží vzbuzují ve vás vděčnost. Nemůžete spočítat požehnání Boží, neustálou láskyplnou péči vám poskytovanou, neboť jsou tak početná jako osvěžující kapky deště. Oblaky milosrdenství visí nad vámi a jsou připraveny vás skrápět. Budete-li si vážit cenného daru spasení, budete si vědomi každodenního občerstvení, ochrany a lásky Ježíšovy; budete vedeni cestou pokoje.“ – Messages to Young People, pp. 409, 410.

„Když vidíme krásu a velkolepost ve skutcích přírody, naše city se přiklánějí k Bohu; a ačkoli naše duše jsou naplněny bázní a náš duch podmaněn, jsou naše duše povzbuzovány tím, že přicházejí do styku s Nekonečným skrze Jeho úžasné skutky. Společenství s Bohem skrze pokornou modlitbu rozvíjí a posiluje duševní a mravní schopnosti, a duchovní síly se zvětšují pěstováním myšlenek o duchovních věcech.“ – The Youth’s Instructor, July 13, 1893.

b. Co poskytuje Bůh těm, kteří Jej činí svou skrýší? Žalm 32:7.

Žalm 32:7. Ty jsi skrýše má, od ssoužení zachováš mne, a plésáním vítězným obdaříš. Sélah.

c. Jaký duchovní plášť opatřuje Bůh svým dítkám? Izaiáš 61:10; Jeremiáš 23:6.

Izaiáš 61:10. Velice se budu radovati v Hospodinu, a plésati bude duše má v Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, a pláštěm spravedlnosti přioděl mne jako ženicha, kterýž se strojí ozdobně, a jako nevěstu okrašlující se ozdobami svými.

Jeremiáš 23:6. Za dnů jeho spasen bude Juda, a Izrael bydliti bude bezpečně, a toť jest jméno jeho, kterýmž ho nazývati bude: Hospodin spravedlnost naše.

„Pán Ježíš Kristus připravil plášť – roucho své vlastní spravedlnosti – aby jím přioděl každou věřící duši, která činí pokání a která plášť vírou přijme.“ –The Upward Look, p. 378.

„Snažíme-li se neustále následovat Ježíše, máme požehnanou naději, že budeme stát před trůnem Božím bez poskvrny, vrásky neb čehokoliv takového, doplněni v Kristu, oděni do Jeho spravedlnosti a dokonalosti.“ – That I May Know Him, p. 361.

 

Úterý 25. června

3. RADOST Z VÍTĚZSTVÍ

a. Jak Mojžíš a synové Izraelští vyjádřili svou vděčnost Bohu za to, že je vysvobodil u Rudého moře? Exodus 15:1, 21.

Exodus 15:1, 21. Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraelští píseň tuto Hospodinu, a řekli takto: Zpívati budu Hospodinu, neboť jest slavně zveleben; koně i s jezdcem uvrhl do moře. … I odpovídala jim Maria: Zpívejte Hospodinu, poněvadž slavně zveleben jest; koně i s jezdcem uvrhl do moře.

„Tato píseň a velké vysvobození, které připomíná, vytvořily dojem, který nebyl nikdy vymazán z paměti Hebrejského lidu. Po celé věky opakovali píseň proroci a zpěváci Izraelští, svědčíce o tom, že Jehovah je síla a vysvobození těch, kdož v Něho doufají. Tato píseň nepatří pouze Židovskému lidu. Ona poukazuje dopředu na zničení všech nepřátel spravedlnosti a na konečné vítězství Božího Izraele. …

„Osvobozením našich duší od otroctví hříchu vykonal pro nás Bůh větší vysvobození, než bylo vysvobození Hebrejských u Rudého moře. … Každodenní požehnání, která přijímáme z ruky Boží, a především smrt Ježíšova, která nám přinesla štěstí a nebe na dosah, by měly být tématem pro neustálou vděčnost.“ –God’s Amazing Grace, p. 352.

b. Co Bůh chce, abychom činili dnes, když nám dává vítězství? Žalmy 98:1; 146:2.

Žalm 98:1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho.

Žalm 146:2. Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává.

„Když nyní začínáme zpívat písně vítězství a díkůvzdání, můžeme se připravovat na to, abychom zpívali píseň Mojžíšovu a Beránkovu, až se setkáme na skleněném moři.“ – The Upward Look, p. 306.

c. Jakou píseň bude zpívat zvláštní třída vykoupených v nebi? Nad čím bude mít tato třída vítězství? Zjevení 15:2–4; 14:1–5.

Zjevení 15:2–4. A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž svítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží, a zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých. Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté národové přijdou, a klaněti se budou před oblíčejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni jsou.

Zjevení 14:1–5. Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíce majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých. A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých, a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteříž hrají na harfy své. A zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, a před těmi čtyřmi zvířaty, a před těmi starci, a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni z země. Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, kteříž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.

„Je to píseň Mojžíšova a Beránkova – píseň vysvobození. Nikdo kromě těch sto čtyřiceti čtyř tisíc se nemůže naučit této písni; neboť je to píseň jejich zkušenosti – takové zkušenosti, jakou žádná jiná skupina nikdy neměla. … Prošli takovým časem soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ; vytrpěli trýzeň času soužení Jákobova; stáli bez přímluvce během konečného vylévání soudů Božích. Byli však vysvobozeni, neboť ‚umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi Beránkově.‘“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 461; GC 649.

Středa 26. června

4. CHVÁLENÍ BOHA ZA VYSVOBOZENÍ

a. Co je jednou z věcí, z níž Bůh dává vysvobození? Žalm 34:5–8. Jak? 1 Jan 4:18.

Žalm 34:5–8. Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou: Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej. Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.

1 Jan 4:18. Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce.

„Hospodin často dopouští, aby byl Jeho lid uveden do tísnivých míst, aby se mohli obrátit na Něho, svého ochránce a vysvoboditele, jako by se dítě obrátilo na své rodiče, když by mělo potíže a strach. Není to žádný důkaz, že Bůh je proti nám, protože jsme sklíčeni. … Je pravdou, že bolest a smrt jsou důsledkem hříchu. Hospodin však dopouští, aby ti, které miluje, byli uvedeni do zkoušky, aby se mohli naučit drahocenným lekcím o důvěře a víře. Budou-li zkoušky přijímány správně, ukáží se pro nás být nejvyšší hodnotou v naší náboženské zkušenosti. Když nás vedou k tomu, abychom svou důvěru skládali pevněji v Bohu, stáváme se lépe obeznámeni s Jeho povahou.

„Když Pán vyslyšel naše modlitby a ukázal se být pro nás lepší než naše obavy, neměli bychom nevyjádřit svoji vděčnost za Jeho milosrdenství. Stejně jako Hebrejský zástup bychom Jej měli chválit za Jeho divné skutky. Zde mnozí selhávají v oslavování Boha. Nevypravují o Jeho dobrotě a neoznamují všem kolem sebe, že Hospodin je pro ně přítomnou pomocí v každém čase nouze.“ –The Signs of the Times, March 10, 1881.

b. O koho Hospodin pečuje? Jak bude chránit svůj lid v posledních dnech? Žalm 33:18, 19.

Žalm 33:18, 19. Aj, oči Hospodinovy patří na ty, kteříž se ho bojí, a na ty, kteříž očekávají milosrdenství jeho, aby vyprostil od smrti duše jejich, a živil je v čas hladu.

„Ze svých zdrojů může [Bůh] prostřít tabuli na poušti. Dotekem své ruky může rozmnožit skrovné zásoby a učinit je dostačující pro všechny.“ – Con ict and Courage, p. 226.

c. Jak Bůh poskytuje konečné vítězství svému lidu? Izaiáš 25:8; 1 Korintským 15:57.

Izaiáš 25:8. Sehltí i smrt u vítězství, a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší země; (nebo Hospodin mluvil).

1 Korintským 15:57. Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezukrista.

„Když přijde Kristus podruhé, aby ‚předivný ukázal se ve všech věřících‘ (2 Tessalonicenským 1:10), pohlcena bude smrt ve vítězství a nebude již více nemoci ani trápení ani smrti již více nebude!“ – That I May Know Him, p. 362.

Čtvrtek 27. června

5. RADOST Z NAŠEHO NOVÉHO DOMOVA

a. Jakou budoucnost Bůh zaslibuje svému lidu? Izaiáš 32:18; Zjevení 21:4.

Izaiáš 32:18. Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším.

Zjevení 21:4. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.

„Jsou tam věčně proudící potoky, průzračné jako křišťál, a podél nich kývající se stromy vrhají své stíny na cesty, připravené pro vykoupené Hospodinovy. Široširé roviny se tam zvedají do nádherných pahorků a hory Boží tam vypínají své vznešené vrcholy. Na těchto pokojných rovinách, podél těchto živých potoků, Boží lid, tak dlouho poutníkem a pocestným, nalezne domov.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 479; GC 675.

b. Co nám Bůh dnes zaslibuje v přípravě na slavnou budoucnost?1 Paralipomenon 29:11.

1 Paralipomenon 29:11. Tváť jest, ó Hospodine, velebnost i moc i sláva, i vítězství i čest, ano i všecko, což jest v nebi i v zemi. Tvé jest, ó Hospodine, království, a ty jsi vyšší nad všelikou vrchnost.

„Namísto smutku, pláče a zoufalství, když se kolem nás hromadí potíže jako povodeň a hrozí, že nás zaplaví, kdybychom se nejen modlili za pomoc od Boha, ale chválili bychom Jej za tolik požehnání, která zanechal – chválili Jej, že je schopen nám pomoci – náš běh by byl pro Něj příjemnější a my bychom viděli více Jeho spasení.“ – Life Sketches, p. 258.

„Věčné skutečnosti musejí být udržovány před okem mysli a světská lákadla se budou jevit tak, jak jsou – vesměs neužitečná.“ – That I May Know Him, p. 357.

Pátek 28. června

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jak bych měl(a) pohlížet na potíže a zkoušky, které na mě přicházejí? 2. Jak mohu růst duchovně i duševně?
3. Jaký význam má pro mě dnes píseň Mojžíšova a Beránkova? Pro koho bude mít tato píseň zvláštní význam v budoucnu?
4. Jak často selháváme v oslavování Boha?
5. Když zaměřujeme své zraky na Krista a na Jeho poslání, aby nás spasil, co budeme zjišťovat?