Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 13. Zaslíbení Ducha « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 13. Zaslíbení Ducha

22-09-2019

„Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho“ (Zjevení 18:1).

„Vzdělanost, nadání, výmluvnost, všechny vrozené nebo získané schopnosti oni mohou vlastnit; ale bez přítomnosti Ducha Božího nebude dotčeno žádné srdce, nebude pro Krista získán žádný hříšník. Na druhou stranu, jsou-li spojeni s Kristem, jsou-li dary Ducha jejich, i nejslabší a nejvíce neznalý z Jeho učedníků bude mít moc, která bude působit na srdce.“ – Kristova podobenství (1991), str.192; COL 328.

Doporučená četba: Skutky apoštolů (1969), str. 33–39; AA 47–56.

Neděle 22. září

1. RANÝ A POZDNÍ DÉŠŤ

a. Jak bylo předpovězeno vylití Ducha svatého v rané církvi? Lukáš 24:49;Joel 2:23.

Lukáš 24:49. A aj, já pošli zaslíbení Otce svého na vás. Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.

Joel 2:23. I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

„Pod symbolem raného a pozdního deště, který ve východních zemích padá v době setí a v době žní, předpovídali hebrejští proroci udělení duchovní milosti v mimořádné míře Boží církvi.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 37; AA 54.

b. Které proroctví dojde dvojího naplnění na konci času? Co bychom měli dělat v očekávání této doby? Zachariáš 10:1.

Zachariáš 10:1. Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli.

„Veliké dílo evangelia nemá skončit menším projevem moci Boží, než jakým se vyznačoval jeho začátek. Proroctví, která se naplnila ve vylití raného deště při zahájení evangelia, se mají opět naplnit v pozdním dešti v jeho závěru.“– Vítězství lásky Boží (1969), str. 435, 436; GC 611, 612.

Pondělí 23. září

2. VZDĚLÁVACÍ A PŘETVÁŘECÍ DÍLO DUCHA

a. Jakou práci dnes vykonává Duch svatý? Jan 16:13.

Jan 16:13. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

„Utěšitel je nazván ‚Duchem pravdy.‘ Jeho dílem je stanovit pravdu a udržovat ji. Nejprve přebývá v srdci jako Duch pravdy, a tím se stává Utěšitelem. V pravdě je útěcha a pokoj; pravý pokoj ani pravou útěchu nelze najít ve lži. Jsou to falešné teorie a tradice, skrze něž získává Satan svou moc nad myslí. Vede lidi k falešným zásadám, a tím znetvořuje povahu. Skrze Písma mluví Duch svatý k mysli a vštěpuje pravdu do srdce. Takto odhaluje blud a vypuzuje ho z duše. Je to Duch pravdy, působící skrze slovo Boží, skrze kterého Kristus podmaňuje svůj vyvolený lid sobě.“ – Touhavěků (1969), str. 473, 474; DA 671.

b. Jakou změnu vytváří Duch ve věřícím člověku? 2 Tessalonicenským 2:13.

2 Tessalonicenským 2:13. Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha, a u víře pravdy.

„Jsou-li lidé ochotni být přetvářeni, bude docházet k posvěcení celé bytosti. Duch bude brát věci Boží a otiskovat je na duši. Jeho mocí bude cesta života učiněna tak jasnou, že na ní nikdo nemusí zbloudit.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 36; AA 53.

„Pouze ti, kdož ustavičně přijímají čerstvé dávky milosti, budou mít moc úměrnou jejich denní potřebě a jejich schopnosti onu moc používat. Namísto toho, aby se těšili na nějaký budoucí čas, kdy skrze zvláštní dar duchovní moci obdrží zázračné uzpůsobení pro získávání duší, poddávají se denně Bohu, aby je činil nádobami pro Něj užitečnými. Denně využívají příležitostí k službě, které leží v jejich dosahu. Denně jsou svědky pro Mistra všude, kde se právě nacházejí, ať už v nějakém skromném okruhu práce v domácnosti nebo ve veřejné oblasti užitečnosti. …

„Ráno co ráno, když hlasatelé evangelia klečí před Hospodinem a obnovují své sliby o zasvěcení Jemu, bude jim On udílet přítomnost svého Ducha s její oživující, posvěcující mocí. Když vycházejí k denním povinnostem, mají jistotu, že neviditelné působení Ducha svatého je uschopňuje, aby byli ‚pomocníci Boží.‘“ – Skutky apoštolů (1969), str. 38, 39; AA 55, 56.

Úterý 24. září

3. OVOCE DUCHA PROJEVENO

a. Jaké ovoce přináší Duch Boží? Galatským 5:22, 23. Jak?

Galatským 5:22, 23. Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není zákon.

„Když Ježíš popisoval svým učedníkům služební dílo Ducha svatého, snažil se je nadchnout radostí a nadějí, jimiž bylo naplněno Jeho srdce. Radoval se kvůli vydatné pomoci, kterou své církvi byl zabezpečil. Duch svatý byl nejvyšší ze všech darů, které mohl požadovat od svého Otce pro povznesení svého lidu. Duch měl být dán jako obnovující činitel a bez něho by oběť Kristova byla marná. Moc zla se po staletí zesilovala a podrobení se člověka tomuto satanskému zajetí bylo ohromující. Hříchu bude možno odolat a nad ním zvítězit pouze skrze mocné působení Třetí Osoby Božství, která přijde nikoli s přizpůsobenou silou, ale v plnosti Božské moci. Je to Duch, který dělá účinným to, co bylo dobyto Vykupitelem světa. Je to Duch, jehož prostřednictvím se srdce očišťuje. Skrze Ducha se věřící stává účastníkem Božské přirozenosti. Kristus dal svého Ducha jako Božskou moc, aby přemohl všechny vrozené a vypěstované sklony k zlému a aby své církvi vštípil svou povahu.“ – Touha věků (1969), str. 474; DA 671.

„Jaký byl následek vylití Ducha v Den Letnic? … Každý křesťan viděl ve svém bratru zjevení Božské lásky a blahovůle. Převládal jeden zájem; jeden předmět napodobování pohlcoval všechno ostatní. Ctižádostí věřících bylo zjevovat podobnost Kristovy povahy a pracovat pro zvětšování Jeho království.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 33; AA 48.

b. Co může Bůh učinit pro ty, kteří se plně odevzdají? Efezským 5:18 (poslední část).

Efezským 5:18 (poslední část). …naplněni buďte Duchem.

„Ježíšovi, který se všeho vzdal pro spasení ztraceného lidstva, byl dán Duch svatý bez míry. Stejně tak bude dán každému následovníku Kristovu, odevzdá-li celé srdce, aby v něm Kristus přebýval. Sám náš Pán vydal příkaz: ‚Naplněni buďte Duchem‘ (Efezským 5:18) a tento příkaz je také zaslíbením, že se tak stane. Bylo velkým potěšením Otce, aby v Kristu ‚všecka plnost přebývala,‘ a aby ‚v něm jste [byli] doplněni.‘ Kolossenským 1:19; 2:10.“ – Myšlenky z hory blahoslavenství (1990), str. 22, 23; MB 21.

Středa 25. září

4. PŘIPRAVOVÁNÍ SE

a. Co bychom měli dělat v očekávání pozdního deště? Lukáš 11:13.

Lukáš 11:13. Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?

„Uplynutí času nezpůsobilo žádnou změnu v Kristově zaslíbení na rozloučenou, že pošle Ducha svatého jako svého zástupce. Není to kvůli nějakému omezení ze strany Boží, že bohatství Jeho milosti neproudí k lidem na zem. Jestliže naplnění zaslíbení není vidět tak, jak by mohlo být, je to proto, že zaslíbení není ceněno tak, jak by mělo být. Kdyby byli všichni ochotní, byli by všichni naplněni Duchem. Kdekoliv je potřeba Ducha svatého záležitostí, o níž se málo uvažuje, tam je vidět duchovní vyprahlost, duchovní temnotu, duchovní úpadek a smrt. Kdykoli pozornost zabírají méně důležité záležitosti, pak Božská moc, která je nezbytná pro růst a zdar církve a která by ve svém závěsu přinesla všechna ostatní požehnání, chybí, přestože se nabízí v nekonečné plnosti.“ – Skutky apoštolů (1969), str. 34, 35; AA 50.

„Nemusíme si dělat starosti o pozdní déšť. Vše, co musíme dělat, je ostříhat nádobu čistou a pravou stranou vzhůru a připravenou pro přijetí nebeského deště a nepřestávat se modlit: ‚Nechť pozdní déšť přijde do mé nádoby.‘“ – The Upward Look, p. 283.

„Viděla jsem, že mnozí zanedbávali tolik potřebnou přípravu a na čas ‚rozvlažení‘ a ‚pozdního deště‘ se dívali tak, že je uzpůsobí, aby obstáli v den Hospodinův a byli živi před Jeho obličejem. … Viděla jsem, že nikdo nemohl sdílet ‚rozvlažení,‘ pokud nezískal vítězství nad každým obklíčením, nad pýchou, sobectvím, láskou k světu a nad každým špatným slovem a činem. Měli bychom se proto stále více přibližovat k Pánu a vážně usilovat o onu přípravu, která je nezbytná k tomu, aby nás uschopnila obstát v boji v den Hospodinův.“ – Rané spisy, str. 59; EW 71.

b. Co se můžeme učit z Eliášovy modlitby za déšť? 1 Královská 18:41–44.

1 Královská 18:41–44. Tedy řekl Eliáš Achabovi: Jdi, pojez a napí se, nebo aj, zvuk velikého deště. I jel Achab, aby pojedl a napil se. Eliáš pak vstoupil na vrch Karmele, a rozprostřel se na zemi a sklonil tvář svou k kolenům svým. Potom řekl mládenci svému: Vystup nyní, a pohleď tam k moři. Kterýž vystoupiv, pohleděl a řekl: Nic není. Řekl opět: Vrať se po sedmkrát. I stalo se po sedmé, řekl: Aj, oblak maličký jako dlaň člověčí vystupuje z moře. Ještě řekl: Jdi, rci Achabovi: Zapřáhej a jeď, aby tě nezastihl déšť.

„[Eliáš] nepřestával přezkoumávat svůj život, aby poznal, kde byl zneuctil Boha, a vyznával své hříchy, a takto stále trápil svou duši před Bohem, dávaje přitom pozor na znamení, že jeho modlitba byla zodpovězena. Když zkoumal své srdce, zdálo se mu, že je čím dál tím menší, jak ve svém vlastním náhledu, tak v očích Božích. Zdálo se mu, že on není ničím a že Bůh je vším; a když dosáhl bodu vzdání se vlastního já, zatímco se přimkl ke Spasiteli jako k své jediné síle a spravedlnosti, přišla odpověď.“ – The Review and Herald, May 26, 1891.

Čtvrtek 26. září

5. ZÁVĚREČNÁ SCÉNA

a. Jaké konečné vzdělávací dílo je ještě před námi? Abakuk 2:14.

Abakuk 2:14. Nebo naplněna bude země známostí slávy Hospodinovy, jako vody naplňují moře.

„Jak pro [poselství třetího anděla] nastane čas, aby bylo podáváno s největší mocí, bude Pán pracovat skrze pokorné nástroje tak, že povede mysli těch, kdož se zasvěcují Jeho službě. Dělníci budou uschopněni spíše pomazáním Jeho Ducha než výukou literárních institucí. Lidé víry a modlitby budou puzeni, aby vyšli se svatou horlivostí, hlásajíce slova, která jim dal Bůh. Hříchy Babylona budou odhaleny. Strašné následky vynucování církevních zvyků státní mocí, nájezdy spiritismu, nenápadný, ale rychlý postup papežské moci – vše bude odhaleno. Těmito vážnými varováními budou lidé vyburcováni. Budou je slyšet tisíce a tisíce těch, kteří ještě nikdy taková slova neslyšeli.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 432; GC 606.

„Poselství nebude prosazováno ani tak pomocí důkazů, jako hlubokým přesvědčováním Ducha Božího. Důkazy už byly podány. Símě bylo zaseto a nyní bude vzcházet a nést ovoce. Publikace šířené misijními pracovníky působily svým vlivem, přesto mnohým, jejichž mysli byly ovlivněny, bylo bráněno, aby plně porozuměli pravdě nebo jí byli poslušni. Nyní paprsky světla pronikají všude, pravdu je vidět v její čistotě a upřímné dítky Boží lámou pouta, která je držela. Rodinné svazky ani církevní vztahy nyní nemají moc je zadržet. Pravda má větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojily proti pravdě, se veliké množství lidí staví na stranu Páně.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 436; GC 612.

Pátek 27. září

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jak zkušenosti rané křesťanské církve (jak je popsáno v Lekci 1) budou mít zvláštní význam pro poslední generaci?

2. Proč je přijetí raného a pozdního deště součástí díla pravého vzdělávání?

3. Jaké ovoce se má projevovat jako výsledek působení Ducha?

4. Jak se mohu připravit na pozdní déšť?
5. Jak bude církevní dílo vzdělávání na této zemi dokončeno?