Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 2. Zásady vzdělávání « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 2. Zásady vzdělávání

07-07-2019

„Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky“ (Žalm 111:10).

„Účel, pro který získáváte vzdělání, nesmí být ani na okamžik ztracen ze zřetele. Měli byste rozvíjet a řídit své schopnosti tak, abyste mohli být užitečnější a žehnat druhým v rámci svých možností.“ – Svědectví pro církev, sv. 3, str. 169; 3T 223, 224.

Doporučená četba: Výchova, str. 9–12; Ed 13–19.

Neděle 7. července

1. ZDROJ MOUDROSTI A ZNÁMOSTI

a. Kde se nachází pravá moudrost? Přísloví 9:10; Kolossenským 2:2, 3.

Přísloví 9:10. Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.

Kolossenským 2:2, 3. Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství Boha i Otce i Krista, v němž jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.

„Jako měsíc a hvězdy naší sluneční soustavy září odraženým slunečním světlem, tak velcí světští myslitelé, pokud je jejich učení pravdivé, odrážejí paprsky Slunce Spravedlnosti. Každý záblesk myšlenky, každé zablesknutí rozumu je od Toho, který je Světlo světa.“ – Výchova, str. 9; Ed 14.

b. Jak Hospodin udílí svou moudrost smrtelníkům? Přísloví 2:6; Žalm 32:8.

Přísloví 2:6. Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.

Žalm 32:8. Já tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl; dámť radu, oči své na tě obrátě.

„Ať se zabýváme jakýmkoli oborem zkoumání, s upřímným záměrem dospět k pravdě, dostáváme se do kontaktu s neviditelnou, mocnou Inteligencí, která působí ve všech a skrze všecko. Lidská mysl je uvedena do společenství s myslí Boží, konečná s Nekonečným. Účinek takového společenství na tělo a mysl i duši je nad očekávání.» – Výchova, str. 9; Ed 14.

Pondělí 8. července

2. BOŽÍ IDEÁL

a. Jak se Boží cesty porovnávají s našimi cestami? Izaiáš 55:8, 9. Jak se to odráží v Božím ideálu pro nás ve vzdělávání?

Izaiáš 55:8, 9. Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.

„Naše představy o vzdělávání jsou příliš úzkého a příliš nízkého rozpětí. Je zapotřebí širšího rozsahu, vyššího cíle. Pravé vzdělávání znamená víc než následovat určitý průběh studia. Znamená víc než přípravu na život, který je nyní. Má co do činění s celou bytostí a s celou dobou existence umožněné člověku. Je to harmonický rozvoj tělesných, duševních a duchovních sil. Připravuje studenta na radost ze služby v tomto světě a na vyšší radost ze širší služby ve světě budoucím.“ – Výchova, str. 9; Ed 13.

b. Jaký je tedy cíl pravého vzdělávání? Efezským 3:14–19.

Efezským 3:14–19. Pro tuť příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista, z něhož všeliká rodina na nebi i na zemi se jmenuje, aby vám dal, podlé bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze Ducha svého na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich, abyste v lásce vkořeněni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všechněmi svatými, kteraká by byla širokost, a dlouhost, a hlubokost, a vysokost, a poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste naplněni byli ve všelikou plnost Boží.

„Vyšší, než kam nejvyšší lidské myšlení může sahat, je Boží ideál pro Jeho dítky. Zbožnost – podobnost Bohu – je cíl, kterého je třeba dosáhnout. Před studentem je otevřena cesta neustálého pokroku. Musí dosáhnout cíle, dospět ku standardu, který zahrnuje vše dobré a čisté i ušlechtilé. Bude postupovat co nejrychleji a co nejdále ve všech odvětvích pravého poznání. Jeho úsilí však budou směřovat k cílům, které jsou o tolik vyšší než pouhé sobecké a časné zájmy, o kolik jsou nebesa vyšší než země.“ – Výchova, str. 12; Ed 18, 19.

c. Na co bychom se měli zaměřovat? Jeremiáš 9:23, 24.

Jeremiáš 9:23, 24. Takto praví Hospodin: Nechlub se moudrý v moudrosti své, ani se chlub silný v síle své, aniž se chlub bohatý v bohatství svém. Ale v tom nechť se chlubí, kdo se chlubí, že rozumí a zná mne, že já jsem Hospodin, kterýž činím milosrdenství, soud i spravedlnost na zemi; nebo v těch věcech líbost mám, dí Hospodin.

„Vzdělávání a vychovávání mládeže je důležitou a závažnou prací. Velkým cílem, který je třeba zajistit, by měl být řádný rozvoj povahy, aby jedinec mohl být správně uzpůsoben k plnění povinností současného života, a nakonec k vejití do života budoucího, nesmrtelného. Věčnost zjeví způsob, jakým byla práce vykonávána. Kdyby kazatelé a učitelé měli plné ponětí o své zodpovědnosti, viděli bychom jiný stav věcí v dnešním světě. Oni jsou však příliš omezení ve svých názorech a záměrech. Neuvědomují si důležitost své práce ani jejích následků.“ – Svědectví pro církev, sv. 4, str. 330, 331; 4T 418.

Úterý 9. července

3. SPOJENÍ S BOHEM

a. Jak byl člověk stvořen? Genesis 1:27. S jakou způsobilostí?

Genesis 1:27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

„‚Stvořil Bůh člověka k obrazu svému‘ (Genesis 1:27) a bylo Jeho záměrem, aby čím déle člověk žil, tím plněji zjevoval tento obraz – tím plněji odrážel slávu Stvořitelovu. … Kdyby byl zůstal věrný Bohu, bylo by toto všechno navždy jeho. Po nekonečné věky by stále získával nové poklady poznání, objevoval čerstvé prameny štěstí a dosahoval stále jasnějších a jasnějších představ o moudrosti, moci a lásce Boží. Stále plněji by naplňoval účel svého stvoření, stále plněji by odrážel slávu Stvořitelovu.

„Toto však bylo neposlušností ztraceno. Skrze hřích byla Božská podobnost zkažena a téměř smazána. Tělesné síly člověka se oslabily, jeho duševní schopnosti se zmenšily, jeho duchovní vidění se zatemnilo. Stal se poddaným smrti. Přesto lidské plémě nebylo ponecháno bez naděje. Nekonečnou láskou a milosrdenstvím byl vymyšlen plán spasení a byla udělena zkušební doba života. Obnovit v člověku obraz jeho Tvůrce, přivést jej zpět k dokonalosti, v níž byl stvořen, podpořit rozvoj těla, mysli a duše, aby Božský záměr ve stvoření člověka mohl být uskutečněn – toto mělo být dílem vykoupení. Toto je účelem vzdělávání, velkým cílem života.“ – Výchova, str. 10; Ed 15, 16.

b. Jaká touha by měla naplňovat každé srdce? Žalm 86:11.

Žalm 86:11. Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; ustav srdce mé v bázni jména svého.

„Každá lidská bytost, stvořena k obrazu Božímu, je obdařena schopností podobnou schopnosti Stvořitele – individualitou, schopností myslet a konat. … Dílem pravého vzdělávání je rozvíjet tuto schopnost, školit mladé lidi, aby byli mysliteli, a ne pouze těmi, kteří odrážejí myšlenky jiných lidí. Místo toho, aby své studium omezovali na to, co lidé řekli nebo napsali, nechť jsou studenti směrováni ke zdrojům pravdy, k rozsáhlým oblastem otevřeným pro zkoumání v přírodě a ve zjevení. …

„Takové vzdělávání poskytuje víc než duševní kázeň; poskytuje víc než tělesné cvičení. Ono posiluje povahu, takže pravda a přímost nejsou obětovány sobecké touze či světské ctižádosti. Ono opevňuje mysl proti zlu. … Když se zabýváme dokonalostí Jeho povahy, mysl se obnovuje a duše se přetváří k obrazu Božímu.“ – Výchova, str. 11, 12; Ed 17, 18.

 

Středa 10. července

4. SLUŽBA DRUHÝM

a. Když poznáváme Boha, co zažíváme? 1 Jan 4:16, 19.

1 Jan 4:16, 19. A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm. … My milujeme jej, nebo on prvé miloval nás.

„Láska, základ stvoření a vykoupení, je základem pravého vzdělávání. Toto je objasněno v zákoně, který Bůh dal jako průvodce života. Prvním a velkým přikázáním je: ‚Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své.‘ Lukáš 10:27. Milovat Toho, který je Nekonečný, Vševědoucí, celou silou a myslí i srdcem, znamená nejvyšší rozvoj všech schopností. To znamená, že v celé bytosti – v těle, mysli i duši – se má obnovit Boží obraz.“ – Výchova, str. 10; Ed 16.

„V srdci obnoveném Božskou milostí je láska principem jednání. Ona mění povahu, řídí pohnutky, ovládá vášně, potlačuje nepřátelství a zušlechťuje city. Tato láska, pěstovaná v duši, oslazuje život a šíří očišťující vliv na všechny vůkol.“ – Cesta ke Kristu (1990), str. 41, 42; SC 59.

b. Jak Boží láska ovlivňuje naše vztahy s ostatními? Jan 13:34.

Jan 13:34. Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.

„Stejný zájem a něžnost i trpělivost, jež [Spasitel] projevuje vůči nám, máme projevovat vůči druhým. ‚Jakož já miloval jsem vás,‘ říká, ‚abyste i vy milovali jeden druhého.‘ Jan 13:34. Bude-li v nás přebývat Kristus, budeme zjevovat Jeho nesobeckou lásku vůči všem, s nimiž budeme mít co do činění. Když uvidíme muže a ženy potřebující soucit a pomoc, nebudeme se ptát: ‚Jsou toho hodni?‘ nýbrž: ‚Jak jim mohu prospět?“ – Život naplněný pokojem, str. 78; MH 162.

„Satan používá nejdůmyslnějších metod, jak své plány a principy vetkat do vzdělávacích systémů, a takto získat silný vliv na myšlení dětí a mládeže. Je dílem pravého vychovatele, aby mařil jeho úklady. Jsme Bohu zavázáni vážnou, posvátnou smlouvou, abychom své děti vychovávali pro Něho, a ne pro svět; abychom je učili nevkládat své ruce do rukou světa, ale milovat a bát se Boha a ostříhat Jeho přikázání. Měla by se jim vštěpovat myšlenka, že jsou formovány k obrazu svého Stvořitele a že Kristus je vzorem, podle kterého mají být utvářeny. Nejvážnější pozornost se musí věnovat vzdělávání, které bude udílet poznání o spasení a bude život a povahu přizpůsobovat Božské podobnosti.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 90, 91; 6T 127.

Čtvrtek 11. července

5. ÚPLNÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

a. Co plán Boží zahrnuje? 1 Tessalonicenským 5:23.

1 Tessalonicenským 5:23. Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.

b. Jak Ježíšovo dětství zobrazuje tuto úplnost? Lukáš 2:51, 52.

Lukáš 2:51, 52. I šel s nimi, a přišel do Nazaréta, a byl poddán jim. Matka pak jeho zachovávala všecka slova ta v srdci svém. A Ježíš prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.

c. Jak můžeme mít úspěch ve vzdělávání? Římanům 12:1, 2.

Římanům 12:1, 2. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

„Všechny rozmanité schopnosti, které lidé mají – schopnosti mysli, duše a těla – jsou jim dány od Boha, aby jich používali tak, aby dosáhli co nejvyššího stupně dokonalosti. Toto však nemůže být nějakou sobeckou a výhradní vzdělaností; neboť povahou Boha, jehož podobnosti máme nabýt, je dobročinnost a láska. Všechny schopnosti, všechny vlastnosti, jimiž nás Stvořitel obdařil, se mají používat pro Jeho slávu a pro povznášení našich bližních A v této činnosti se nachází jejich nejčistší, nejušlechtilejší a nejšťastnější využití.

„Kdyby se této zásadě věnovala pozornost, jakou její význam vyžaduje, nastala by podstatná změna v některých běžných metodách vzdělávání. … Student by se snažil rozvíjet v sobě Boží dary, nikoli aby vynikl nad druhými, nýbrž aby naplnil záměr Stvořitelův a nabyl Jeho podobnosti.“ – Patriarchové aproroci (1969), str. 448, 449; PP 595.

„Ten, jenž stvořil člověka, se postaral o jeho rozvoj těla a mysli i duše. Proto opravdový úspěch ve vzdělávání závisí na věrnosti, s níž lidé uskutečňují Stvořitelův plán.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 448; PP 595.

Pátek 12. července

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Kde můžeme nalézt zdroj moudrosti?

2. Jaký je účel pravého vzdělávání?
3. Jaké dílo se má provádět v každém věřícím člověku?
4. Jak nás vzdělávání učí sloužit druhým?
5. Které části naší bytosti jsou zahrnuty v úplném vzdělávání?