Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 4. FALEŠNÉ IDEJE V DOBĚ KONCE « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 4. FALEŠNÉ IDEJE V DOBĚ KONCE

16-07-2017

„Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo,) také i vyvolené“ (Matouš 24:24).

„Jsou nebezpečná kacířstva, která se budou předkládat jako biblická učení; a my se musíme stát znalci Bible, abychom mohli vědět, jak jim čelit. Víra každého jedince bude zkoušena.“ – Evangelism, pp. 590, 591.

Doporučená četba: Proroci a králové, str. 136–138; PK 210–212.Neděle 16. července

1. POTŘEBNÁ BDĚLOST

a. Jakou strategii používá nepřítel duší, aby svedl mnohé upřímné duše, které věří v Ježíšův brzký návrat? Matouš 24:11, 24.

Matouš 24:11, 24. A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. … Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.

„Satanovi andělé jsou moudří k činění zlého a budou vytvářet to, o čem někteří budou tvrdit, že je pokročilým světlem a prohlašovat je za nové a úžasné; jenže i když po jisté stránce může být poselství pravdivé, bude smíšeno s lidskými výmysly a bude učit učení přikázání lidských. Jestliže byl někdy čas, kdy bychom měli bdít a modlit se s opravdovou vážností, je to právě teď. Mnoho zdánlivě dobrých věcí se bude muset pečlivě zvažovat na mnohé modlitbě, neboť jsou klamnými prostředky nepřítele, aby svedly duše na cestu, která leží tak blízko cesty pravdy, že bude od ní stěží rozeznatelná.“ – Evangelism, p. 590.
„Svědectví Ducha Božího je pravda. Neměňte svou víru pro nějakou část učení, jakkoli se může zdát líbivou, která bude svádět duši.
„Satanovy klamy se nyní množí a ti, kteří se odchýlí od stezky pravdy, ztratí svou orientaci. Nemajíce k čemu zakotvit, budou unášeni od jednoho klamu k dalšímu, zmítáni větry cizích učení. Satan sestoupil s velikou mocí.“ – Evangelism, p. 362.

Pondělí 17. července

2. NEBEZPEČNÉ PODVODY

a. Vysvětlete chytrý podvod používaný protivníkem Božím jako klamný trik v Mojžíšově době – a opakovaný dnes. Exodus 7:10–13; 2 Timoteovi 3:5–9.

Exodus 7:10–13. Tedy všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a učinili tak, jakž přikázal Hospodin; a povrhl Aron hůl svou před Faraonem i před služebníky jeho, a obrácena jest v hada. Povolal pak také Farao mudrců a čarodějníků; a učinili i ti čarodějníci Egyptští skrze čáry své tolikéž. Nebo povrhl každý z nich hůl svou, a obráceny jsou v hady; ale požřela hůl Aronova hole jejich. I posililo se srdce Faraonovo, a neuposlechl jich, tak jakž byl mluvil Hospodin.
2 Timoteovi 3:5–9. Majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuj. Nebo z těch jsou i ti, kteříž nacházejí do domů, a jímajíce, vodí ženky obtížené hříchy, kteréž vedeny bývají rozličnými žádostmi, kteréž vždycky se učí, ale nikdy ku poznání pravdy přijíti nemohou. Jakož zajisté Jannes a Jambres zprotivili se Mojžíšovi, tak i tito protiví se pravdě, lidé na mysli porušení, a při víře zpletení. Ale nebudouť více průchodu míti. Nebo nemoudrost jejich zjevná bude všechněm, jako i oněch byla.

„Kouzelníci… konali znamení a zázraky; nebyl to však jen jejich vlastní um, nýbrž moc jejich boha, Satana, který jim pomáhal napodobit dílo Jehovahovo.
„Kouzelníci neproměnili ve skutečnosti své hole v hady; nýbrž trikem za přispění velikého podvodníka mohli takové zdání vyvolat. Nebylo v moci Satanově proměnit hole v živé hady. Ačkoli měl všechnu moudrost a sílu padlého anděla, neměl kníže zla moc vytvořit nebo dát život; to je jen v moci Boží. Avšak Satan udělal vše, co bylo v jeho moci; vytvořil napodobeninu. Lidskému zraku proměnil hole v hady. Farao a jeho dvůr uvěřili, že jsou to hadi.“ – Patriarchové a proroci, str. 189; PP 264.

b. Jaký podvod má nepřítel duší brzy využívat? Zjevení 13:13.

Zjevení 13:13. A činí divy veliké, tak že i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před oblíčejem lidským.

„Lidé jsou klamáni zázraky, které Satanovi činitelé mají moc konat, nejen předstírat, že je konají.“ – Vítězství lásky Boží, str. 394; GC 553.

c. S jakým varováním prorokuje Kristus o okultismu? Matouš 24:25, 26.

Matouš 24:25, 26. Aj, předpověděl jsem vám. Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte.

Což se tisíce lidí nevydávají na poušť v naději, že najdou Krista? A což není slyšet z tisíců shromáždění, v nichž lidé navazují domnělá spojení s duchy zemřelých, volání: ‚Aj, v skrýších jest‘? Právě to tvrdí spiritismus.“ – Touha věků, str. 443; DA 631.

d. Když vidíme, že se proroctví o okouzlujících nástrahách spiritismu naplňují po celém světě, co si musíme uvědomit? Efezským 6:11, 12.

Efezským 6:11, 12. Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.

 

Úterý 18. července

3. REALISTICKÉ ZÁZRAKY A DUCHOVÉ

a. Jak se přibližuje konec, jaká jsou nám dána zvláštní varování, abychom se vyhýbali víře v divy a zázraky, a proč? Matouš 24:4, 5, 11, 24, 25.

Matouš 24:4, 5, 11, 24, 25. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl. Nebo mnozí přijdou pod jménem mým, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé. … A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. … Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo,) také i vyvolené. Aj, předpověděl jsem vám.

„Jak se lidé Boží přibližují nebezpečenstvím posledních dnů, radí se Satan vážně se svými anděly o nejúspěšnějším plánu, jak zničit jejich víru. Vidí, že populární církve jsou jeho podvodnou mocí již ukolébány k spánku. Líbivým klamným učením a lživými zázraky je může nadále držet pod svou kontrolou. Proto nařizuje svým andělům, aby kladli svá osidla obzvláště těm, kteří očekávají druhý příchod Kristův a snaží se ostříhat všechna přikázání Boží.
„Jsme varováni, že v posledních dnech bude Satan působit divy a zázraky lživými. A bude pokračovat v těchto zázracích až do ukončení zkušební doby, aby na ně mohl poukazovat jako na důkaz, že je andělem světlosti a nikoli temnoty. …
„Někteří budou pokoušeni, aby přijali tyto zázraky jako od Boha. Budou před námi uzdravováni nemocní. Před našimi zraky se budou činit divy. Jsme připraveni na zkoušku, která nás čeká, až se Satanovy lživé zázraky projeví plněji? Nebudou mnohé duše polapeny do osidel a zajaty? Odchýlením se od jasných nařízení a přikázání Božích a věnováním pozornosti bajkám se mysli mnohých připravují, aby tyto lživé zázraky přijaly. Musíme nyní všichni usilovat, abychom se vyzbrojili pro boj, kterého se musíme brzy zúčastnit. Víra v Boží slovo studované s modlitbou a uváděné do praxe bude naším štítem před Satanovou mocí a skrze krev Kristovu nás přivede k vítězství.“ – Maranatha, p. 208.

b. Proč si musíme být vědomi jednoho ze Satanových oblíbených okultních triků? 2 Tessalonicenským 2:9–12; Kazatel 9:5, 6.

2 Tessalonicenským 2:9–12. Toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, a se všelikým podvodem nepravosti, v těch, kteříž hynou, proto že lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži, a aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.
Kazatel 9:5, 6. Nebo živí vědí, že umříti mají, mrtví pak nevědí nic, aniž více mají odplaty, proto že v zapomenutí přišla památka jejich. Anobrž i milování jejich, i nenávist jejich, i závist jejich zahynula, a již více nemají dílu na věky v žádné věci, kteráž se děje pod sluncem.

„[Satan] má moc předvést lidem zjev jejich zesnulých přátel. Podvrh je dokonalý; důvěrně známý vzhled, slova, hlas, vše je napodobeno s úžasnou přesností. Mnozí jsou potěšováni ujištěním, že jejich milovaní si užívají blaženosti nebe, a aniž mají podezření o nebezpečí, poslouchají ‚duchů bludných a učení ďábelských‘ (1 Timoteovi 4:1).“ – Vítězství lásky Boží, str. 393; GC 552.

 

Středa 19. července

4. VYHÝBÁNÍ SE HLADKÉMU, SNADNÉMU PADĚLKU

a. Jak se nás týká Noémovo kázání, když učíme přítomnou pravdu – včetně svěřeného světla o zdraví? Lukáš 17:26, 27; 1 Petr 2:11.

Lukáš 17:26, 27. A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémž Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky.

1 Petr 2:11. Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši.

„Noé svého času kázal lidem, že Bůh jim dává sto dvacet let, aby během nich činili pokání ze svých hříchů a nalezli útočiště v arše; ale oni laskavé pozvání odmítali. Byl jim dán značný čas, aby se odvrátili od svých hříchů, překonali své zlozvyky a rozvinuli spravedlivé povahy; avšak sklon k hříchu, ač u mnohých zpočátku slabý, sílil skrze opakované požitkářství a vehnal je do nezvratné zkázy.“ – The Review and Herald, October 20, 1885.

b. Proč nám Bůh namísto hladké, snadné cesty dává zdravotní poselství o budování povahy, které vyžaduje sebezapření? Matouš 7:13–15.

Matouš 7:13–15. Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji. Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.

„Satan bude činit divy. Způsobí, že lidé onemocní, a pak náhle od nich odejme svou satanskou moc. Budou pak považováni za uzdravené. Tyto skutky zdánlivého uzdravení uvedou adventisty sedmého dne do zkoušky.“ – Maranatha, p. 209.
„Způsob, jakým Kristus pracoval, bylo kázat Slovo a osvobodit od utrpení zázračnými skutky uzdravení. Jsem však poučena, že nyní nemůžeme pracovat tímto způsobem; neboť Satan bude vykonávat svou moc působením zázraků. Boží služebníci by dnes nemohli pracovat pomocí zázraků; protože se budou vytvářet falešné skutky uzdravení, prohlašující se za božské.
„Z tohoto důvodu Pán vytyčil způsob, jakým má jeho lid pokračovat v díle tělesného uzdravení společně s vyučováním Slova. Mají se zakládat ozdravovny a s těmito institucemi se mají spojovat pracovníci, kteří pokračují v pravé lékařské misijní práci. To má ochranný účinek na ty, kteří přicházejí do ozdravoven pro ošetření.
„Toto je Pánem učiněné opatření, jímž se má evangelijní lékařská misijní práce vykonávat pro mnoho duší. Tyto instituce se mají zakládat mimo města a má se v nich rozumně provádět vzdělávací dílo.“ – Medical Ministry, p. 14.

 

Čtvrtek 20. července

5. NEVĚŘTE TOMU, CO VIDÍTE!

 

a. Popište poslední podvod, který bude Satan předvádět. 2 Korintským 11:14.

2 Korintským 11:14. A není div. Nebo i sám satan proměňuje se v anděla světlosti.

„Jako vrcholný čin ve velikém podvodném dramatu se bude sám Satan vydávat za Krista. Církev dlouho vyznává, že vzhlíží k Spasitelovu příchodu jako k vyvrcholení svých nadějí. Velký podvodník nyní způsobí, že se bude zdát, že Kristus přišel. V různých částech země se bude Satan zjevovat mezi lidmi jako majestátná bytost oslňující světlosti, podobající se popisu Syna Božího, jak jej líčí Jan ve Zjevení. Zjevení 1:13–15. Sláva, která ho obklopuje, se nedá překonat ničím, co dosud spatřilo oko smrtelníka. Vzduchem se nese vítězoslavné volání: ‚Kristus přišel! Kristus přišel!‘ Lidé před ním padají k zemi v hluboké úctě, zatímco on pozvedá své ruce a vyslovuje nad nimi požehnání, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas je měkký a tlumený, přesto plně melodický. Jemnými, citlivými tóny přednáší některé z oněch vznešených nebeských pravd, které pronášel Spasitel. Uzdravuje nemoci lidí a pak, předstíraje povahu Kristovu, tvrdí, že změnil sobotu na neděli, a přikazuje všem, aby světili den, který požehnal. Prohlašuje, že ti, kdož budou nadále ostříhat sedmý den jako svatý, se rouhají jeho jménu tím, že odmítají poslechnout jeho anděly, kteří k nim byli posláni se světlem a pravdou. Je to silný, téměř přemáhající klam.“ – Maranatha, p. 276.

b. Vzhledem k takovému nebezpečí, na co se musíme zaměřit? 2 Korintským 4:8–10, 18.

2 Korintským 4:8–10, 18. Když se všech stran úzkost míváme, ale nebýváme cele potlačeni; býváme vrtkáni, ale nebýváme docela zvrtkáni; protivenství trpíme, ale nebýváme opuštěni; býváme opovrženi, ale nehyneme. Vždycky mrtvení Pána Ježíše na těle nosíme, aby i život Ježíšův na těle našem zjeven byl. … Když nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.

Pátek 21. července
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč jsou biblická učení přítomné pravdy tak důležitá na konci času?
2. Jak můžeme vysvětlit zdánlivý zázrak faraonových kouzelníků?
3. Jmenujte některé z triků arcinepřítele zvláště zaměřených na Boží ostatek.
4. Proč se nám, jako obecné pravidlo, nedoporučuje očekávat dnes okamžitá uzdravení?
5. Jak máme rozpoznat blížící se padělek Kristova brzkého návratu?