Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 6. Základ pravého vzdělávání « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 6. Základ pravého vzdělávání

04-08-2019

„Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost“ (Přísloví 9:10).

„Slovo Boží předkládá nejúčinnější prostředky vzdělávání, stejně jako nejcennější zdroj poznání, do dosahu člověka.“ – The Review and Herald, September 25, 1883.

Doporučená četba: Výchova, str. 74–76; Ed 123–127.

Neděle 4. srpna

1. BOŽÍ SLOVO PRO TEBE

a. Jak Bůh komunikuje s lidstvem? Amos 3:7; 2 Petr 1:20, 21.

Amos 3:7. Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.

2 Petr 1:20, 21. Toto nejprvé znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé.

„Co do vzdělávací moci nemá Bible soupeře. Ve slově Božím nachází mysl předmět pro nejhlubší myšlení, pro nejvyšší touhu. … Osvětluje vzdálenou minulost, kam se lidský průzkum marně snaží proniknout. … V uctivém uvažování o pravdách předkládaných v Jeho slově je mysl studenta uváděna do společenství s nekonečnou myslí.“ – Patriarchové a proroci (1969), str. 449; PP 596.

b. Jaké jsou některé vlastnosti Písma? 2 Timoteovi 3:16; Žalm 12:7, 8.

2 Timoteovi 3:16. Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti.

Žalm 12:7, 8. Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, jako stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované. Ty, Hospodine, jim spomáhati budeš, a ostříhati každého od národu tohoto až na věky.

„Bůh nedopustil, aby Jeho Slovo bylo uchováváno v lidských pamětích a předáváno z generace na generaci ústním podáním a tradičním výkladem. Kdyby to byl udělal, lidé by postupně ke Slovu přidávali. … Děkujme Bohu za Jeho psané slovo.“ – The Upward Look, p. 52.

„Bible je nejpoučnějším dějepisem, jaký lidé mají. Vyšla čerstvá ze studnice věčné pravdy a Božská ruka uchovávala její čistotu po všechny věky.“ –Patriarchové a proroci (1969), str. 449; PP 596.

 

Pondělí 5. srpna

2. POROZUMĚNÍ BIBLI

a. Čemu se Bible podobá? Žalm 119:105.

Žalm 119:105. Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.

„Bůh bude mít na zemi lid, který udržuje Bibli, a jen Bibli, jako měřítko všech učení a základ všech reforem. Názory vzdělaných lidí, vědecká vyvozování, kréda či rozhodnutí církevních rad, tak četná a odporující si, jako jsou církve, které jsou jimi zastoupeny, hlas většiny – ani jedno ani všechno toto dohromady by se nemělo považovat za důkaz pro nebo proti kterémukoliv bodu náboženské víry. Před přijetím jakéhokoliv učení nebo předpisu bychom se pro jeho podporu měli dožadovat jasného ‚Takto praví Hospodin.‘“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 424; GC 595.

b. Jak se Slovo vysvětluje? Izaiáš 28:10; Lukáš 24:27; Matouš 4:4.

Izaiáš 28:10. Poněvadž měli naučení za naučením, naučení za naučením, správu za správou, správu za správou, trošku odtud, trošku od onud.

Lukáš 24:27. A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.

Matouš 4:4. On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.

„Nikdo s duchem, který si váží jejího učení, nemůže číst jednotlivou pasáž z Bible, aniž by z ní získal nějakou užitečnou myšlenku. Avšak nejcennější naučení Bible se nezíská příležitostným či nesouvislým studiem. Její veliký systém pravdy se nepředkládá tak, aby ho rozeznal ukvapený či nedbalý čtenář. Mnoho jejích pokladů leží hluboko pod povrchem a může se získat toliko pilným zkoumáním a ustavičným úsilím. Pravdy, které spolu tvoří veliký celek, se musejí vyhledat a sesbírat ‚trošku odtud, trošku od onud.‘ Izaiáš 28:10.“ –Výchova, str. 74; Ed 123.

„Snaže se odložit všechny předjímané názory a vzdávaje se komentářů, srovnával [William Miller] písmo s písmem pomocí marginálních odkazů a konkordance. Své studium prováděl soustavným a metodickým způsobem; začínaje knihou Genesis, četl verš za veršem a nepokračoval dále, dokud se smysl několika pasáží neodhalil tak, aby jej oprostil od veškerých rozpaků. Když našel něco nejasného, bylo jeho zvykem porovnávat to s každým dalším textem, který se zdál mít nějaký vztah k řešené otázce. Každému slovu bylo umožněno, aby s předmětem textu náležitě souviselo, a když jeho pohled na něj ladil s každou souběžnou pasáží, přestalo to být nějakou potíží. Takže kdykoli se setkal s pasáží, kterou bylo těžké pochopit, našel vysvětlení v některé jiné části Písma.“ – Vítězství lásky Boží (1969), str. 231; GC 320.

 

Úterý 6. srpna

3. ZKOUMÁNÍ PÍSEM

a. Co bychom měli neustále s Biblí dělat? Jan 5:39.

Jan 5:39. Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.

„Při zkoumání Písem nemá být vaší snahou činit výklad jejich promluv tak, aby souhlasil s vašimi předjímanými názory, ale přistupujte jako žáci, abyste porozuměli základním zásadám víry Kristovy.“ – Counsels on Sabbath School Work, p. 25.

b. Jak se jako Boží dělníci máme připravovat, abychom hluboce porozuměli Jeho slovu? 1 Petr 3:15.

1 Petr 3:15. Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích svých. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní.

„Duchovní hodnota studia Bible nespočívá pouze ve vyzkoumání pravdy a dávání ji dohromady. Ona spočívá také v úsilí, které je nezbytné k pochopení předkládaných témat. Mysl, která se zabývá pouze všedními záležitostmi, zakrňuje a slábne. Nemá-li nikdy za úkol pochopit velké a dalekosáhlé pravdy, ztrácí po čase sílu k růstu. Jako ochrana před tímto úpadkem a podnět k rozvoji se studiu Božího slova nemůže rovnat nic jiného. Jako prostředek rozumového cvičení je Bible účinnější než jakákoliv jiná kniha nebo všechny ostatní knihy dohromady.“ – Výchova, str. 74; Ed 124.

„Přísné soustředění [Daniela a jeho společníků] pod výchovu Boží bylo bohatě odměněno. Když vytrvale usilovali o získání poznání, Hospodin jim dal nebeskou moudrost. Poznání, které získali, bylo pro ně ohromnou službou, když byli uvedeni do tísnivých postavení. Hospodin Bůh nebeský nebude doplňovat nedostatky, které jsou výsledkem duševní a duchovní nečinnosti. Když budou lidští činitelé používat svých schopností k tomu, aby získali poznání, aby se stali hluboce myslícími lidmi; když oni, jako největší svědkové pro Boha a pravdu, budou vítězit na poli vyšetřování životně důležitých nauk ohledně spasení duše, aby sláva mohla být dávána Bohu nebeskému jako nejvyššímu, pak i soudci a králové budou v soudních síních, v parlamentech a v radách přivedeni k uznání, že Bůh, který učinil nebe a zemi, je jediný pravý a živý Bůh, autor křesťanství, autor veškeré pravdy, který ustanovil sobotu sedmého dne, když byli položeni podstavkové světa, když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní a plesali spolu všichni synové Boží.“ – Fundamentals of Christian Education, pp. 374, 375.

 

Středa 7. srpna

4. NAVYŠOVÁNÍ SVĚTLA

a. Jak Bůh stále zjevuje svému lidu nové světlo? Přísloví 4:18.

Přísloví 4:18. Ale stezka spravedlivých jako světlo jasné, kteréž rozmáhá se, a svítí až do pravého dne.

„Nechť nikdo nedochází k závěru, že už není více pravdy, která má být zjevena. … Mnoho drahokamů je ještě roztroušeno, které se mají sesbírat, aby se staly majetkem ostatku lidu Božího.“ – Counsels on Sabbath School Work, p. 34.

b. Co máme dělat s tím světlem, které máme? 1 Tessalonicenským 5:21.

1 Tessalonicenským 5:21. Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.

„Nemusíme mít žádný strach z budoucnosti, pokud nezapomeneme na způsob, jakým nás Pán vedl, a na Jeho vyučování v naší minulé historii.“ – LifeSketches, p. 196.

„Mnozí o svých Biblích vědí tak málo, že jsou ve víře nepevní. Odstraňují starodávné mezníky, a bludy a větry učení jimi zmítají sem a tam.“ – Evangelism, p. 362.

„Žádný provázek pravdy, která učinila lid adventistů sedmého dne tím, čím jsou, nemá být oslaben. Máme starodávné mezníky pravdy, zkušenost a povinnost, a máme stát pevně na obranu svých zásad, v plném zorném poli světa.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 12; 6T 17.

„Když moc Boží svědčí o tom, co je pravda, tato pravda má stát navždy jako pravda. Žádné pak domněnky v rozporu se světlem, které Bůh dal, se nemají pěstovat. … Někdo bude povstávat, a další a další, s novým světlem, které odporuje světlu, které Bůh dal pod projevením svého Ducha svatého.“ –Counsels to Writers and Editors, pp. 31, 32.

c. Jakou přípravu potřebujeme pro dílo evangelia? Židům 5:11–14.

Židům 5:11–14. O kterémž mnoho by se mělo mluviti, a to nesnadných věcí k vypravení, ale vy jste nezpůsobných uší. Nebo měvše býti v tak dlouhém času mistři, opět potřebujete učeni býti prvním počátkům výmluvností Božích, a učiněni jste mléka potřebující, a ne pokrmu hrubšího. Kdožkoli zajisté mléka se drží, nechápá slova spravedlnosti; (nebo nemluvně jest). Ale dokonalých jest hrubý pokrm, totiž těch, kteříž pro zvyklost mají smysly způsobné k rozeznání dobrého i zlého.

„Musíme se skrze vroucí modlitbu a hluboké a vážné zkoumání ustavovat a upevňovat, zakořeněni a zakotveni ve víře, a vědět, každý sám pro sebe, že máme pravdu. Budeme-li takto založeni, nebudeme se odvracet od víry, když budeme zkoušeni a prubováni, jako se někteří odvracejí.“ – The Review andHerald, September 4, 1888.

 

Čtvrtek 8. srpna

5. SPOLEČNÉ STUDIUM

a. Jaký druh vzdělávacího prostředí potřebujeme udržovat v sobotní škole? 2Timoteovi 2:15.

2 Timoteovi 2:15. Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.

„Naše sobotní školy nejsou ničím jiným než biblickými společenstvími a v posvátném díle vyučování pravdám Božího slova mohou vykonat mnohem více, než dosud vykonaly.“ – Counsels on Sabbath School Work, p. 9.

„Jste-li povoláni být učiteli v některém odvětví díla Božího, jste také povoláni být žáky ve škole Kristově. Berete-li na sebe posvátnou zodpovědnost učit druhé, berete na sebe povinnost jít na dno každého předmětu, kterému se snažíte vyučovat. Předkládáte-li předmět ze slova Božího svým žákům v sobotní škole, měli byste činit důvody pro svou víru tak jasnými, že vaši žáci budou přesvědčeni o jeho pravdě. Měli byste pilně zkoumat a srovnávat důkazy slova Božího o poselstvích, která On posílá církvi, abyste poznali, co je pravda, a byli schopni ty, kteří k vám vzhlížejí, usměrňovat na cestu spravedlnosti.“ –Counsels on Sabbath School Work, p. 31.

„Ti, kdož nastoupili do díla vyučování nebo kdož byli povoláni do některého zodpovědného postavení, by se neměli spokojovat s tím, aby přijímali výsledky bádání jiných myslí, ale měli by zkoumat pravdu sami pro sebe. Pokud nebudou utvářet návyk zkoumání témat pravdy sami pro sebe, budou se ve svém životě a vzdělání stávat povrchními. … Měli byste pravdy, k nimž jste byli vedeni, abyste jim věřili, zkoumat tak dlouho, dokud nepoznáte, že jsou bez vady.“ –Counsels on Sabbath School Work, p. 33.

Pátek 9. srpna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč bylo tak důležité, aby Slovo Boží bylo napsáno?
2. Jak máme studovat, abychom dospěli k pochopení biblické pravdy?

3. Jaké duševní a duchovní přínosy mají být získány z hlubokého studia Bible?
4. Jak Bůh stále vyučuje svůj lid?
5. Jak můžeme zlepšit vzdělávací prostředí své církve?