Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 7. Být učitelem « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 7. Být učitelem

11-08-2019

„Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval“ (2 Timoteovi 2:15).

„Učitelé mají bdít nad svými studenty, jako pastýř bdí nad stádem, svěřeným do jeho péče. Měli by se starat o duše jako ti, kdož musejí vydat počet.“ –Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 65.

Doporučená četba: Výchova, str. 162–165; Ed 275–282.

Neděle 11. srpna

1. VLASTNOSTI UČITELE

a. K čemu by měl učitel vést studenty? 1 Korintským 11:1.

1 Korintským 11:1. Následovníci moji buďte, jako i já Kristův.

„Učitelé mají dělat pro studenty více, než předávat poznání z knih. Jejich postavení jako vedoucího a vychovatele mládeže je nanejvýš zodpovědné; neboť je jim dáno dílo utváření lidské mysli a povahy. Ti, kdož toto dílo vykonávají, by měli mít vyrovnané, souměrné povahy. Měli by být uhlazení ve způsobech, upravení v oblékání, pečliví ve všech svých zvycích; a měli by mít onu pravou křesťanskou zdvořilost, která získává důvěru a respekt. Učitel by měl být sám o sobě takovým, jakým si přeje, aby se jeho studenti stali.“ – The Signs of theTimes, March 14, 1900.

b. Jaká duchovní zkušenost je potřebná? Deuteronomium 10:12.

Deuteronomium 10:12. Nyní tedy, Izraeli, čeho žádá Hospodin Bůh tvůj od tebe? Jediné abys se bál Hospodina Boha svého, a chodil po všech cestách jeho, a abys miloval ho, a sloužil Hospodinu Bohu svému v celém srdci svém, a ve vší duši své.

„Každý vzdělavatel by měl denně přijímat pokyny od Velkého Učitele a měl by pracovat neustále pod Jeho vedením. Bude pro něj nemožné správně chápat nebo vykonávat svou práci, nebude-li často s Bohem na modlitbě. Pouze díky Božské pomoci, spojené s vážným a odříkavým úsilím, může doufat, že své postavení bude zastávat moudře a dobře.“ – The Review andHerald, September 22, 1885.

Pondělí 12. srpna

2. JSA VYBAVEN UČIT

a. Jaký by měl být postoj učitele vůči Slovu? Za jakým účelem? 1 Petr 2:2.

1 Petr 2:2. Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli.

b. Co by měli vedoucí v Boží církvi žádat od Boha? Žalm 145:15. Co by s tím měli dělat?

Žalm 145:15. Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.

„Protože [ti, kdož vyhlížejí Pána,] vědí, že Pán je přede dveřmi, rozněcuje se jejich horlivost spolupracovat s Božskými inteligencemi v působení pro spásu duší. Tito jsou věrnými a opatrnými šafáři, kteří čeledi Páně dávají ‚v čas… vyměřený pokrm.‘ Lukáš 12:42. Hlásají pravdu, která je nyní obzvláště patřičná.“ – Touha věků (1969), str. 445; DA 634.

„Naše postavení před Bohem nezávisí na množství světla, které jsme přijali, ale na našem využívání toho, co máme. Tudíž i pohané, kteří si vyvolují právo, pokud ho mohou rozpoznat, jsou v příznivějším postavení, než jsou ti, kteří mají velké světlo a vyznávají, že slouží Bohu, ale kteří toho světla nedbají a svým každodenním životem své vyznání popírají.“ – Touha věků (1969), str. 159; DA 239.

c. Jaký byl příklad Berienských ve zkoumání Písem? Skutky 17:11.

Skutky 17:11. A ti byli udatnější nežli Tessalonitští, kteříž přijali slovo Boží se vší chtivostí, na každý den rozvažujíce písma, tak-li by ty věci byly.

„Ó, kéž by se ti, kdož slouží ve svatých věcech, vzbudili a stejně jako udatní Berienští na každý den zkoumali Písma! Bratři v kazatelském úřadu, naléhavě vás žádám, abyste studovali Písma s pokornou modlitbou za rozumějící srdce, abyste mohli učit cestě života dokonaleji. Vaše rady, modlitby a příklad musejí být vůní života k životu, jinak jste nezpůsobilí poukazovat druhým na cestu života.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 298; 2T 343.

„Mužové, ženy a mládeži, Bůh po vás požaduje, abyste vlastnili mravní odvahu, pevnost záměru, zmužilost a vytrvalost, mysli, které nemohou přijmout něčí tvrzení, ale které budou samy pro sebe zkoumat před přijetím nebo odmítnutím, které budou studovat a zvažovat důkaz a brát ho k Pánu na modlitbě.“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 118; 2T 130.

Úterý 13. srpna

3. DUŠEVNÍ PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

a. Co bychom měli žádat Boha, aby nám udělil v přípravě na sdílení pravdy s druhými? Kolossenským 1:9; Jakub 1:5.

Kolossenským 1:9. Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní.

Jakub 1:5. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu.

„Vyhraďte si část každého dne pro studium Písem a společenství s Bohem. Takto získáte duchovní sílu a budete růst v přízni u Boha. Jedině On vám může dát ušlechtilé touhy; jedině On může vytvořit povahu podle Božské podobnosti. Přibližujte se k Němu ve vážné modlitbě a On bude vaše srdce naplňovat vysokými a svatými záměry a hlubokými, vážnými touhami po čistotě a jasnosti myšlení.“ – Gospel Workers, p. 100.

„Kazatelé, kteří chtějí pracovat účinně pro spasení duší, musejí být studenty Bible a muži modlitby. Je hříchem být nedbalý studia Slova, a přitom se pokoušet vyučovat Slovu druhé. Ti, kdož pociťují hodnotu duší, si uvědomují, že je pro ně v sázce příliš mnoho, než aby si dovolili být nedbalými, pokud jde o jejich pokrok v Božském poznání, a utíkají ke tvrzi pravdy, odkud mohou získat moudrost, poznání a sílu dělat dílo Boží. Nebudou mít žádného klidu bez pomazání z výsosti.“ – Gospel Workers, p. 99.

b. Jakému nebezpečí čelí ti, kteří nečiní patřičnou přípravu a kteří jsou duchovně nestálí? 2 Petr 3:16.

2 Petr 3:16. Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných písem, k svému vlastnímu zatracení.

„Někteří, kdož vstupují do kazatelského úřadu, nepociťují břímě díla. Mají falešné představy o odborných způsobilostech kazatele. Myslí si, že to vyžaduje jen málo důkladného studia věd nebo slova Božího, aby mohli získat způsobilost pro kazatelský úřad. Někteří, kdož vyučují přítomné pravdě, jsou tak nedostateční ve znalosti Bible, že je pro ně obtížné správně citovat nějaký text Písma zpaměti. Nemístným chybováním, které průběžně činí, hřeší proti Bohu. Překrucují Písma a způsobují, že Bible říká věci, které v ní nejsou napsány.

„Někteří si myslí, že když má člověk Ducha svatého, má vzdělání nebo důkladná znalost Písem jen malý význam. Bůh však nikdy neposílá svého Ducha, aby schvaloval nevědomost. On může mít a má slitování a požehnání pro ty, kdož jsou v takové situaci, že je pro ně nemožné získat nějaké vzdělání; a někdy dopouští, že se Jeho moc dokonává v jejich nemoci. Je však povinností takových, aby studovali Jeho slovo.“ – Gospel Workers, pp. 105, 106.

 

Středa 14. srpna

4. STŘETÁVÁNÍ SE S ODPOREM

a. Na co musejí být připraveni ti, kteří vyučují evangeliu? Jeremiáš 12:5.

Jeremiáš 12:5. Poněvadž tebe s pěšími běžícího k ustání přivodí, kterakž bys tedy stačil při koních? A poněvadž v zemi pokojné, jíž jsi se dověřil, ustáváš, což pak spravíš při tom zdutém Jordánu?

„Ti, kdož nemají lásku ke studiu, jsou stále ve velkém nebezpečí, že budou zakrňovat v duchovním a duševním růstu. Domnívají se, že mají rozumné chápání předmětů Písma, a přestávají zkoumat, přestávají hluboce orat, aby získali veškeré poklady možného poznání. Namísto pěstování studijních návyků se poddávají náklonnosti a spokojují se s paběrkováním po povrchu, aniž by šli energicky na dno uvažované otázky. Ti, kdož mají tento povrchní způsob studia, nebudou připraveni čelit odpůrci v diskusi, pokud by jim některý oponoval. Pronikají do předmětu jen natolik hluboko, aby vyhověli přítomnému naléhavému případu a aby zakryli skutečnou nevědomost svých lenivých myslí.“– The Review and Herald, April 6, 1886.

„Dílem Ducha svatého je uvádět do veškeré pravdy. Když se budete spoléhat na slovo živého Boha srdcem a myslí a duší, bude komunikační kanál bez překážek. Hluboké, vážné studium slova pod vedením Ducha svatého vám bude poskytovat čerstvou mannu a tentýž Duch bude činit její užití účinným … Ti, kdož v tomto směru vyvíjejí vytrvalá úsilí, ukládajíce mysli za úkol, aby chápala Boží slovo, jsou připraveni být spoludělníky Božími.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 115; 6T 163, 164.

b. Jaké duchovní lekci se můžeme učit z Davidova odmítnutí použít Saulovy šaty ke střetnutí s Goliášem? 1 Samuel 17:39.

1 Samuel 17:39. Připásal také David meč jeho na ty šaty jeho, a chtěl jíti, ale že tomu nezvykl, protož řekl David Saulovi: Nemohuť v tom jíti, nebo jsem nepřivykl. I složil to David s sebe.

„Mladí lidé by měli zkoumat Písma sami pro sebe. Nemají se domnívat, že stačí, aby ti starší ve zkušenosti zjistili pravdu; že ti mladší ji mohou od nich přijmout jako autoritu. …

„Na žádného člověka bychom neměli spoléhat, aby myslel za nás. Nezáleží na tom, kdo to je ani v jakém postavení se může nacházet, nemáme se na žádného člověka dívat jako na měřítko pro nás. Máme se společně radit a poddávat se jedni druhým; ale zároveň máme používat schopnost, kterou nám Bůh dal, abychom se učili, co je pravda. Každý z nás musí vzhlížet k Bohu pro Božské osvícení. Musíme jednotlivě vyvíjet povahu, která obstojí při zkoušce v den Boží.“ – Testimonies to Ministers, pp. 109, 110.

Čtvrtek 15. srpna

5. TVOŘTE JE SVÉ VLASTNÍ

a. Jaký inspirující příklad zanechal Ezdráš, člověk zběhlý v zákoně? Ezdráš 7:10.

Ezdráš 7:10. Nebo Ezdráš byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův i plnil jej, a aby učil lid Izraelský ustanovením a soudům.

„Aby mohli plně prokázat svůj kazatelský úřad, měli by ti, kdož otevírají slovo Boží druhým, pilně zkoumat Písma. Neměli by se spokojit s používáním myšlenek jiných lidí, ale měli by pátrat po pravdě jako po skrytých pokladech. I když je zcela správné shromažďovat myšlenky od jiných lidských myslí, neměli by se spokojit s tím, že tyto myšlenky přijmou a budou je opakovat po způsobu papoušků. Tvořte tyto myšlenky své vlastní, bratři; formulujte argumenty sami, ze svého vlastního studia a zkoumání. Nepůjčujte si produkty jiných lidských mozků a psacích per a nepřednášejte je jako nějakou lekci; ale co nejvíce využívejte nadání, schopnosti mozku, které vám Bůh dal.“ – The Review andHerald, April 6, 1886.

„Časným vstáváním a hospodárným využíváním svých chvil mohou kazatelé získat čas na důkladné zkoumání Písem. Musejí mít vytrvalost a nepolevovat ve svém záměru, ale urputně využívat svůj čas ke studiu slova, berouce si na pomoc pravdy, které jiné lidské mysli, skrze vyčerpávající práci, pro ně získaly a s pilným, vytrvalým úsilím připravily k jejich ruce. Jsou kazatelé, kteří pracují po celá léta, vyučujíce pravdě druhé lidi, zatímco oni sami nejsou obeznámeni s pevnými body našeho postavení. Takové naléhavě žádám, aby skoncovali se svou zahálkou. Ta je pro ně ustavičným prokletím. Bůh po nich požaduje, aby každou chvíli obohacovali nějakým dobrem pro sebe či pro druhé. ‚V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce.‘ ‚Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.‘“ – Svědectví pro církev, sv. 2, str. 426, 427; 2T 500.

Pátek 16. srpna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jaký by měl učitel být, aby mohl nejlépe zastávat své postavení? Jak toho dosáhne?

2. Jak Berienští nacházeli „pokrm v čas příhodný“? Jak můžeme my?

3. Jaké návyky musejí pěstovat ti, kteří vyučují druhé?
4. Proč musíme studovat hluboce sami pro sebe, abychom byli schopni učit?
5. Jak můžeme zlepšit kvalitu našeho vyučování ve všech odděleních?