Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 8. Poučení pro domácí vzdělavatele « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 8. Poučení pro domácí vzdělavatele

18-08-2019

„Nemámť větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti“ (3 Jan 4).

„Jací jsou rodiče, takové do značné míry budou děti. Tělesný stav rodičů, jejich nálady a chutě, jejich duševní a mravní sklony se ve větší či menší míře přenášejí na jejich děti.“ – Život naplněný pokojem, str. 196; MH 371.

Doporučená četba: Child Guidance, pp. 17–25, 119–136.

Neděle 18. srpna

1. PILNĚ JE VYUČUJÍCE

a. Jaká zodpovědnost spočívá na rodičích jako prvních vzdělavatelích dětí? Deuteronomium 6:6–9.

Deuteronomium 6:6–9. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje. Uvážeš je za znamení na ruce své, a jako náčelník mezi očima svýma. Napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých.

„Jako příprava na vyučování Jeho příkazům, Bůh nařizuje, aby tyto byly skryty v srdcích rodičů. ‚Budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém,‘ říká; ‚a budeš je často opětovati.‘ Deuteronomium 6:6, 7. Abychom vzbudili zájem našich dětí o Bibli, musíme se sami o Bibli zajímat. Abychom v nich probudili lásku ke studiu, musíme studium milovat.“ – Výchova, str. 111; Ed 187.

b. Kdo byl nápomocný při zakládání víry Timoteovy? 2 Timoteovi 1:5. Jakou důležitou úlohu mají matky ve všech oblastech vzdělávání?

2 Timoteovi 1:5. Rozpomínaje se na tu víru, kteráž v tobě jest bez pokrytství, kteráž byla nejprv v bábě tvé Loidě, a v matce tvé Eunice, a tak smyslím, že i v tobě.

„Obzvláště spočívá zodpovědnost na matce. Ona, jejíž krví je dítě vyživováno a budována jeho stavba těla, mu předává také duševní a duchovní vlivy, které působí na utváření mysli a povahy.“ – Život naplněný pokojem, str. 196; MH 372.

Pondělí 19. srpna

2. UMÍSTĚNÍ DOMOVA

a. S příklady Abrahama a Lota před sebou, jaké úvahy by měly mít přednost při výběru domova? Genesis 13:11, 12.

Genesis 13:11, 12. I zvolil sobě Lot všecku rovinu Jordánskou, a bral se k východu; a tak oddělili se jeden od druhého. Abram bydlil v zemi Kananejské, ale Lot přebýval v městech té roviny, podav stanů až k Sodomě.

„Bůh chce, abychom při výběru domova uvažovali především o mravních a náboženských vlivech, které budou nás a naše rodiny obklopovat. …

„Namísto bydlení tam, kde lze vidět pouze lidská díla, kde spatřené a slyšené věci často našeptávají zlé myšlenky, kde rozruch a zmatek přinášejí únavu a znepokojení, jděte tam, kde se můžete dívat na díla Boží. Nacházejte duchovní odpočinek v kráse a tichu a klidu přírody. …

„Domov našich prvních rodičů měl být vzorem pro další domovy, jak jejich děti budou vycházet, aby obydlily zemi. … Modré nebe bylo jeho klenbou; země se svými jemnými květinami a kobercem živé zeleně byla jeho podlahou; a listnaté větve krásných stromů byly jeho baldachýnem. Jeho stěny byly ověšeny nejkrásnějšími ozdobami – dílem rukou velikého Mistra Umělce. V prostředí svatého páru je poučení pro všechny časy – že pravé štěstí se nenachází v oddávání se pýše a přepychu, ale ve společenství s Bohem skrze Jeho stvořená díla.“ – The Adventist Home, pp. 131, 132.

b. Jaké místo si zvolil Jan Křtitel s ohledem na své poslání? Matouš 3:1.

Matouš 3:1. V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti v zemi Judské.

„Jan Křtitel, předchůdce Kristův, obdržel ranou výchovu od svých rodičů. Větší část svého života strávil na poušti. … Byla to Janova volba, vzdát se radovánek a rozkoší městského života pro přísnou kázeň pouště. Zde bylo jeho prostředí příznivé pro návyky prostoty a sebezapření.“ – The Adventist Home, p. 133.

„Není ani jedna rodina ze sta, která bude tělesně, duševně nebo duchovně zdokonalována bydlením ve městě.“ – Country Living, p. 13.

„Rodiče mohou zajistit malé domovy na venkově, s půdou pro obdělávání, kde mohou mít zahrádky a kde mohou pěstovat zeleninu a drobné ovoce. … Bůh bude svým lidem pomáhat, aby takové domovy mimo města našli.“ – Medical Ministry, p. 310.

Úterý 20. srpna

3. PRVNÍ ŠKOLA DÍTĚTE

a. Koho Bůh ustanovil, aby byli prvními učiteli dítěte? Přísloví 1:8.

Přísloví 1:8. Poslouchej, synu můj, cvičení otce svého, a neopouštěj naučení matky své.

„Rodiče by měli být jedinými učiteli svých dětí, dokud ony nedosáhnou osmi nebo deseti let věku. Jakmile to jejich mysli mohou chápat, měli by rodiče před nimi otevírat Boží velkou knihu přírody. Matka by měla mít méně lásky k umělým věcem ve svém domě a při přípravě svých šatů na odiv a měla by si najít čas, aby v sobě a ve svých dětech pěstovala lásku k nádherným poupatům a otevírajícím se květům. Upozorňováním svých dětí na jejich rozličné barvy a rozmanitost tvarů je může obeznamovat s Bohem, který učinil všechny ty nádherné věci, které je přitahují a potěšují. Může vést jejich mysli vzhůru k jejich Stvořiteli a probouzet v jejich mladých srdcích lásku k jejich nebeskému Otci, který projevil tak velkou lásku k nim. Rodiče mohou spojovat Boha se vším Jeho stvořeným dílem. Jediná učebna pro děti od osmi do deseti let věku by měla být pod širým nebem uprostřed otevírajících se květů a nádherné přírodní krajiny. A jejich jedinou učebnicí by měly být poklady přírody. Tyto lekce, vštípeny do myslí malých dětí uprostřed příjemných, půvabných přírodních výjevů, nebudou brzy zapomenuty.“ –Svědectví pro církev, sv. 3, str. 104; 3T 137.

„Ve své moudrosti Hospodin nařídil, aby rodina byla největší ze všech vzdělávacích institucí. Je to v domově, kde má začít vzdělávání dítěte. Zde je jeho první škola.“ – The Adventist Home, p. 182.

b. Jaká rada by měla povzbuzovat rodiče, aby své děti vzdělávali co nejdéle? Žalm 34:14, 15.

Žalm 34:14, 15. Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti. Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.

„Někteří otcové a matky jsou tak lhostejní, tak neopatrní, že si myslí, že je jedno, zda jejich děti navštěvují církevní školy nebo školy veřejné. ‚Žijeme ve světě,‘ říkají, ‚a nemůžeme z něho vyjít.‘ Rodičové, my však můžeme dobrým způsobem vyjít ze světa, jestliže se rozhodneme tak učinit. Můžeme se vystříhat pohledu na mnohá zla, která se v těchto posledních dnech tak rychle množí. Můžeme se vystříhat poslechu o mnohých špatnostech a zločinech, které existují.“ – The Adventist Home, p. 406.

„Ani církevní škola ani vysoká škola neposkytují příležitosti k založení stavby povahy dítěte na správném základě, které jsou poskytovány v domově.“– Child Guidance, p. 170.

Středa 21. srpna

4. LEKCE O ZODPOVĚDNOSTI A PRACOVITOSTI

a. Jak mají rodiče vzdělávat své děti, aby je mohli nejlépe připravit na to, aby byly zodpovědné v dospělosti? Přísloví 22:6.

Přísloví 22:6. Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.

„Děti mají stejně jako rodiče důležité povinnosti v domácnosti. Měly by být učeny, že jsou součástí domácí rmy. Jsou živeny a odívány a milovány a opečovávány; a měly by reagovat na tato mnohá milosrdenství tím, že nesou svůj podíl domácích břemen a vnášejí všechno možné štěstí do rodiny, jejímiž jsou členy.

„Nechť každá matka učí své děti, že jsou členy rodinné rmy a musejí nést svůj podíl odpovědností této rmy. Každý člen rodiny by měl nést tyto odpovědnosti tak věrně, jako členové církve nesou odpovědnosti církevních vztahů.

„Nechť děti vědí, že pomáhají otci a matce tím, že dělají malé úkoly. Dejte jim nějakou práci, aby ji pro vás udělaly, a řekněte jim, že potom mohou mít čas na hraní.

„Děti mají čilé mysli a potřebují být zaměstnávány ve zdvihání břemen praktického života. … Nikdy by neměly být ponechány, aby si našly svou vlastní činnost. Rodiče by tuto záležitost měli řídit sami.“ – The Adventist Home, p. 282.

„Dovolte jim, aby vám pomáhaly všemi způsoby, kterými mohou, a ukažte jim, že si ceníte jejich pomoci. Nechť pocítí, že jsou součástí rodinné rmy. Učte je, aby co nejvíce používaly svých myslí, aby si rozvrhly svou práci tak, aby ji mohly udělat rychle a důkladně.“ – Child Guidance, p. 126.

b. Jaký povahový rys je základní pro užitečnost? Přísloví 22:29.

Přísloví 22:29. Vídáš-li, že muž snažný v díle svém před králi stává? Nestává před nepatrnými.

„Jedním z nejjistějších zabezpečení mládeže je užitečné zaměstnání. Děti, které jsou vychovávány k pracovním návykům tak, aby veškerá jejich pracovní doba byla užitečně a příjemně využita…, jsou v malém nebezpečí vytváření zlých návyků nebo spolků. …

„Návyky pracovitosti a důkladnosti budou pro mládež nevýslovným požehnáním ve vyšší škole života, na kterou musejí nastoupit, jak vyrostou.“ –Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 122, 123.

Čtvrtek 22. srpna

5. POSVÁTNÉ DÍLO

a. Jak Bible popisuje posvátné dílo hlav rodin? Žalm 128; Izaiáš 8:18.

Žalm 128. Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho. Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a šťastněť se povede. Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvého. Aj, takovéť bude míti požehnání muž bojící se Hospodina. Požehnání tobě uděliž Hospodin z Siona, a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všecky dny života svého; a viz syny synů svých, a pokoj nad Izraelem.

Izaiáš 8:18. Aj, já a dítky, kteréž mi dal Hospodin, na znamení a zázraky v Izraeli od Hospodina zástupů, kterýž přebývá na hoře Sion.

„Rodičové, nesete odpovědnosti, které nikdo nemůže nést za vás. Dokud žijete, jste odpovědni Bohu, abyste ostříhali Jeho cestu. … Rodiče, kteří činí slovo Boží svým průvodcem a kteří si uvědomují, jak moc jsou jejich děti na nich závislé ohledně povah, které oni utvářejí, půjdou příkladem, který bude pro jejich děti bezpečné následovat.“ – The Adventist Home, p. 187.

„Poté co kazatel dělá všechno, co může pro církev dělat věrným, laskavým napomínáním, trpělivou kázní a vroucí modlitbou, aby napravil a zachránil duši, a přesto není úspěšný, otcové a matky často dávají vinu jemu za to, že jejich děti nejsou obráceny, když to může být kvůli jejich vlastní nedbalosti. Břímě spočívá na rodičích; a přijmou práci, kterou jim Bůh svěřil, a budou ji s věrností vykonávat?“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 387; 5T 495.

„Nespoléhejte na učitele sobotní školy, aby dělali vaše dílo vyučování vašich dětí podle způsobu cesty jejich. Sobotní škola je velkým požehnáním; může vám pomoci ve vaší práci, ale nikdy vás nemůže zastoupit. Bůh dal všem otcům a matkám odpovědnost, aby přiváděli své děti k Ježíši, učíce je, jak se modlit a věřit ve slovo Boží.“ – The Adventist Home, p. 189.

Pátek 23. srpna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč jsou rodiče považováni za hlavní vzdělavatele dětí?
2. Jak prostředí domova souvisí s dílem vzdělávání?
3. Jaké jsou případné následky, když malé děti tráví každý den mimo domov?

4. Jak je domácí vzdělávání podstatné pro užitečnost po zbytek vašeho života?

5. Proč jsou někteří rodiče pokoušeni obviňovat církev za své vlastní selhání?