Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
LEKCE 9. Církev a její mládež « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

LEKCE 9. Církev a její mládež

25-08-2019

Církev a její mládež

„Dobré jest muži tomu, kterýž by nosil jho od dětinství svého“ (Pláč 3:27).

„Pán požaduje po mladých mužích a ženách, aby vstoupili do Jeho služby. Mladí lidé jsou vnímaví, svěží, horliví, nadějní. Jakmile jednou okusí ducha sebeobětování, nebudou spokojeni, nebudou-li se neustále učit o velkém Učiteli.“ – Our High Calling, p. 306.

Doporučená četba: Messages to Young People, pp. 173–175.

Neděle 25. srpna

1. NAŠE PRVNÍ POVINNOST

a. Koho Ježíš doporučil jako příklady pokorné víry? Matouš 18:1–6.

Matouš 18:1–6. V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest největší v království nebeském? A zavolav Ježíš pacholátka, postavil je u prostřed nich, a řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest největší v království nebeském. A kdož by koli přijal pacholátko takové ve jménu mém, mneť přijímá. Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské.

b. Na co se Ježíš ptal jednoho ze svých nejhorlivějších učedníků? Jan 21:15–17.

Jan 21:15–17. A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi: Šimone Jonášův, miluješ-li mne více než tito? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž beránky mé. Řekl jemu opět po druhé: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž ovce mé. Řekl jemu potřetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr, protože jemu řekl potřetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.

„První prací, kterou Kristus svěřil Petrovi, když jej opět uvedl do služby, bylo pást beránky. To byla práce, v níž měl Petr malou zkušenost. Ona bude vyžadovat velkou péči a něžnost, mnoho trpělivosti a vytrvalosti. Byl povolán sloužit těm, kdož jsou mladí ve víře, učit nevědomé, otvírat jim Písma a vzdělávat je pro užitečnost v Kristově službě.“ – Touha věků (1969), str. 571, 572; DA 812.

„Ačkoli Petr zapřel svého Pána, láska, kterou k němu Ježíš měl, nikdy neochabla. Právě takovou lásku by měl podpastýř cítit k ovcím a beránkům, svěřeným do jeho péče. Pamatuje na svou vlastní slabost a selhání, měl Petr jednat se svým stádem tak něžně, jak Kristus jednal s ním.“ – Touha věků (1969), str. 572; DA 815.

 

c. Jaké zkoumající otázce budou čelit dnešní rodiče, vzdělavatelé a vedoucí církve? Jeremiáš 13:20.

Jeremiáš 13:20. Pozdvihněte očí svých, a vizte ty, kteříž táhnou od půlnoci. Kdež jest to stádo, kteréžť dáno bylo, stádce ozdoby tvé?

Pondělí 26. srpna

2. NEJVYŠŠÍ DÍLO

a. Jaké je nejvyšší misijní dílo, které lze dělat? Marek 10:13, 14, 16.

Marek 10:13, 14, 16. Tedy přinášeli k němu dítky, aby se jich dotýkal. Ale učedlníci přimlouvali těm, kteříž je nesli. To viděv Ježíš, nelibě to nesl, a řekl jim: Nechte dítek jíti ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť jest království Boží. … A bera je na lokty své, a vzkládaje na ně ruce, požehnání jim dával.

„Pro věc pravdy bylo velice hodně ztraceno nedostatkem pozornosti k duchovním potřebám mládeže. Služebníci evangelia by měli navazovat šťastnou známost s mládeží svých sborů. …

„Proč bychom práci pro mládež v našich obvodech neměli považovat za misijní dílo nejvyššího druhu? Ona vyžaduje nejjemnější cit, nejpozornější ohled, nejvážnější modlitbu za nebeskou moudrost. Mládež je cílem Satanových zvláštních útoků; avšak laskavost, zdvořilost a soucit, jež proudí ze srdce naplněného láskou k Ježíši, získají její důvěru a zachrání ji před mnohým osidlem nepřítele.“ – Gospel Workers, p. 207.

„Dílo, které přináleží našim členům církve, je zajímat se o naši mládež; neboť ona potřebuje laskavost, trpělivost, něžnost, správu za správou, naučení za naučením. Ach, kde jsou otcové a matky v Izraeli? Měl by tu být velký počet těch, kdož by byli správci milosti Kristovy, kdož by cítili nejen příležitostný, ale i zvláštní zájem o mládež. Měli by tu být ti, jejichž srdce jsou dotčena ubohou situací, v níž se naše mládež nachází, a kteří si uvědomují, že Satan působí všemi možnými prostředky, aby ji vtáhl do své sítě.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 41, 42.

„Není nic důležitější než vzdělávání našich dětí a mladých lidí. Církev by se měla vzbudit a projevit hluboký zájem o toto dílo; neboť nyní jako nikdy dříve jsou Satan a jeho zástupy odhodláni zverbovat mládež pod černou korouhev, která vede do zkázy a smrti.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 165.

b. Jak Ježíš ukázal hodnotu dětí? Matouš 18:2–4.

Matouš 18:2–4. A zavolav Ježíš pacholátka, postavil je u prostřed nich, a řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest největší v království nebeském.

„Přivolav k sobě pacholátko, postavil je Ježíš uprostřed nich; pak něžně bera dítko do svého náručí, pravil: ‚Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.‘ Prostota, zapomínání na sebe a důvěřivá láska malého dítěte jsou vlastnosti, kterých si Nebe cení. Tyto jsou charakteristickými rysy opravdové velikosti.“ – Touha věků (1969), str. 307, 308; DA 437.

 

Úterý 27. srpna

3. JAK PÁST JEHŇÁTKA

a. Čemu by měly být děti vyučovány? Žalm 34:12. Jak by se to mělo dělat?

Žalm 34:12. Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.

„Pro vzdělávání malých dětí by mělo být dáno zvláštní nadání. Mnozí mohou umístit jesle vysoko a dávat krmivo ovcím, ale obtížnější věcí je umístit jesle nízko a krmit jehňátka.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 143; 6T 205.

„Dovolte mi zde říci, že ti, kdož nikdy neměli své vlastní děti, obvykle nejsou nejlépe způsobilí k tomu, aby moudře zvládali rozmanité mysli dětí a mládeže. Mají sklon vytvořit jeden zákon, který nelze odvolat. Učitelé musejí pamatovat, že oni sami byli kdysi dětmi. Měli by své vyučování přizpůsobit dětským myslím, soustřeďujíce se s nimi.“ – Svědectví pro církev, sv. 5, str. 511; 5T 653, 654.

b. Jakou duchovní zkušenost by měli učitelé mít a jakým způsobem by pak měli děti učit? Deuteronomium 11:18–21.

Deuteronomium 11:18–21. Ale složte tato slova má v srdci svém a v mysli své, a uvažte je sobě za znamení na rukou svých, a budou jako náčelník mezi očima vašima. A vyučujte jim syny své, rozmlouvajíce o nich, když sedneš v domě svém, aneb když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Napíšeš je také na veřejích domu svého i na branách svých, aby byli rozmnoženi dnové vaši a dnové synů vašich na zemi, kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, že ji dá jim, dokudž nebe trvá nad zemí.

„Když Ježíš napomínal své učedníky, aby nepohrdali malými dětmi, obracel se ke všem učedníkům ve všech dobách. Jeho láska a péče o děti je drahocenným příkladem pro Jeho následovníky. Kdyby učitelé v sobotní škole cítili lásku, kterou by měli cítit k těmto jehňátkům stáda, mnohem více by bylo získáno do ovčince Kristova. Nechť příběh o Ježíšově lásce je opakován dětem při každé vhodné příležitosti. Nechť v každém kázání je malý koutek ponechán pro jejich užitek. Služebník Kristův může mít v těchto malých dětech trvalé přátele a jeho slova mohou být pro ně jako jablka zlatá s řezbami stříbrnými.“ – Counsels on Sabbath School Work, p. 76.

„Vedení a výuka dětí je nejušlechtilejším misijním dílem, které každý muž či žena může podnikat. Vhodným používáním objektů by měly být lekce učiněny zcela jasnými, aby jejich mysli mohly být vedeny od přírody vzhůru k Bohu přírody. V našich školách musíme mít ty, kdož mají cit a obratnost postupovat vpřed v tomto oboru díla, takto zasévajíce semena pravdy.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 143; 6T 205.

c. Jaké budou následky věrnosti ve vzdělávání? Přísloví 22:6; Joel 1:3.

Přísloví 22:6. Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.

Joel 1:3. Vypravujte o tom synům svým, a synové vaši synům svým, synové pak jejich rodině potomní.

 

Středa 28. srpna

4. UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

a. Co bylo dílem Kristovým? Jak je toto také dílem církve? Izaiáš 40:11.

Izaiáš 40:11. Jako pastýř stádo své pásti bude, do náručí svého shromáždí jehňátka, a v klíně svém je ponese, březí pak poznenáhlu povede.

„Mladí lidé potřebují víc než příležitostné upozornění, víc než občasné slovo povzbuzení. Potřebují usilovnou, zbožnou, pečlivou práci. Pouze ten, jehož srdce je naplněno láskou a soucitem, bude schopen oslovit tyto mladé lidi, kteří jsou zjevně nedbalí a lhostejní. Všem nelze pomáhat stejným způsobem. Bůh jedná s každým podle jeho založení a povahy a my musíme s Bohem spolupracovat. Často ti, které míjíme s netečností, protože je posuzujeme podle vnějšího vzhledu, mají v sobě nejlepší materiál pro dělníky a odplatí veškerá úsilí jim věnovaná. Problému, jak jednat s mladými lidmi, se musí obětovat více studia, více vážné modlitby.“ – Gospel Workers, p. 208.

b. Co by mělo být v našich školách vodítkem pro mládež? Přísloví 9:10.

Přísloví 9:10. Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.

„Je nejvyšší čas pro ty, kdož ostříhají sobotu, aby své děti oddělili od světských společností a umístili je pod vedení těch nejlepších učitelů, kteří činí Bibli základem veškerého studia.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 78; 6T 109.

„Zaměstnávejte křesťanského učitele, který, jako vysvěcený misionář, bude vzdělávat děti takovým způsobem, který je povede k tomu, aby se staly misionáři.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 174.

„Mnohé rodiny, které se za účelem vzdělávání svých dětí stěhují do míst, kde jsou založeny naše velké školy, by pro Mistra vykonaly lepší službu, kdyby zůstaly tam, kde jsou. Měly by povzbuzovat sbor, jehož jsou členy, aby založil církevní školu, kde by děti v jejich obvodech mohly získávat všestranné, praktické křesťanské vzdělání. Bylo by pro jejich děti, pro ně samé a pro věc Boží mnohem lepší, kdyby byli zůstali v menších sborech, kde je jejich pomoc potřebná, místo aby šli do větších sborů, kde z důvodu, že tam nejsou potřební, existuje neustálé pokušení upadnout do duchovní nečinnosti.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 138, 139; 6T 198.

„Pán chce používat církevní školu jako pomoc rodičům při výchově a přípravě jejich dětí pro tuto dobu před námi. Nechť se tedy církev vážně chopí školního díla a činí to, co si Pán přeje, že se má stát.“ – Counsels to Parents,Teachers, and Students, p. 167.

 

Čtvrtek 29. srpna

5. MLÁDEŽ VE SLUŽBĚ

a. Jaký cíl musejí mít naše církevní školy pro každého z naší mládeže? Izaiáš 54:13; 3 Jan 3, 4.

Izaiáš 54:13. Synové pak tvoji všickni vyučeni budou od Hospodina, a hojnost pokoje budou míti synové tvoji.

3 Jan 3, 4. Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří, a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, kterak ty v upřímnosti chodíš. Nemámť větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.

„Naše církevní školy jsou ustanoveny Bohem, aby připravovaly děti pro toto veliké dílo. Zde mají být děti vyučeny zvláštním pravdám pro tuto dobu a praktické misijní práci. … Skrze ně bude Boží poselství a Jeho spasení uváděno ve známost všem národům. Nechť tedy církev nese břímě pro jehňátka stáda. Nechť jsou děti vzdělávány a vychovávány, aby vykonávaly službu Boží, neboť jsou dědictvím Páně.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 142; 6T 203.

b. Proč bychom je měli zapojit do služby v raném věku? Kazatel 12:1; Pláč 3:27.

Kazatel 12:1. A pamatuj na stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení.

Pláč 3:27. Dobré jest muži tomu, kterýž by nosil jho od dětinství svého.

„Potřebujeme mladé muže a ženy, kteří, majíce vysokou intelektuální kulturu, jsou způsobilí dělat tu nejlepší práci pro Pána. Udělali jsme něco k dosažení tohoto standardu, ale stále jsme velice vzdáleni tomu, co Pán zamýšlel. Jako církev, jako jednotlivci, pokud chceme stát čistí na soudu, musíme vynaložit vydatnější úsilí pro vzdělávání našich mladých lidí, aby mohli být lépe uzpůsobeni pro různá odvětví velikého díla, svěřeného do našich rukou. …

„Někteří by se spokojili s důkladným vzděláním několika nejslibnějších z našich mladých lidí; jenže oni všichni potřebují vzdělání, aby mohli být způsobilí pro užitečnost v tomto životě, vyškolení pro místa odpovědnosti jak v soukromém, tak ve veřejném životě.“ – Svědectví pro církev, sv. 6, str. 144, 145; 6T 206, 207.

Pátek 30. srpna

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Co znamená pást jehňátka stáda?
2. Proč se nejdůležitější misijní dílo často přehlíží?
3. Jak se můžeme zlepšit v péči o naše děti a mládež?
4. Jakou úlohu má církevní škola ve vzdělávacím díle církve?
5. Jaké možnosti mohu pomoci zajistit pro výuku mládeže ve svém místním sboru?