Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Největší událost všech dob! « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Největší událost všech dob!

07-05-2010

„Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterých spravedlnost přebývá.“
Bylo to přáním a nadějí všech Božích dítek od doby, kdy vstoupil do našeho života hřích a naplnil ho bolestí, zármutkem a utrpením. Tato naděje vyvrcholí v brzkém čase událostí, která zastíní všecky pozemské děje a přinese splnění všech zaslíbení o opětovném příchodu Vykupitele ve veliké slávě.

První příchod Kristův, před téměř 2000 roky, měl veliké poslání – vykoupit lidstvo. Svým životem, utrpením a smrtí na kříži by vysvobodil všech lidí od zlořečenství hříchu: „ Tak i Kristus, jednou obětovaný s tím cílem, aby vynesl na kříž hříchy mnohých, podruhé se ukáže bez hříchu těm, kteří jej očekávají s cílem spasení.“ Žid. 9,28.

Když Kristus vystoupil z kruhu svých učedníků na nebesa, smutně se za Ním dívali. „Aj, dva muži postavili se podle nich v rouše bílém. A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakož jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ Skut. 1, 10-11.

Kristus odešel do nebe v lidské podobě. Učedníci viděli, jak jej zahalil oblak. Ten jistý Ježíš, který s nimi putoval, rozmlouval a modlil se, lámal chléb před nimi, dlouhé chvíle trávil na jezeře a ještě před chvílí kráčel s nimi na vrch Olivetský – byl to ten samý Ježíš, který před jejich očima nyní vstoupil na nebesa, a anděl jich ujistil, že opět přijde. Kristus sám, dříve nežli odešel, dal zaslíbení svým učedníkům: „V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste kde jsem já, i vy byli. Jan 14, 2-3.

Téměř 2000 roků uplynulo, kdy Vykupitel dal svým učedníkům toto převzácné zaslíbení, přece tato slova nic neztratila na svojí životadárné síle. V mnohých srdcích vyvolala tato radostná zpráva o opětovném příchodu Krista odvahu, víru a naději.

ZNAMENÍ PŘED PŘÍCHODEM VELKÉ UDÁLOSTI
Vykupitel světa neřekl svým učedníkům, že přijde v jejich době, ale aby si byli vědomi toho, že se musí naplnit dříve ještě mnoho proroctví, aby mohl plán vykoupení dosáhnout svůj slavnostní závěr. Z tohoto důvodu se ptali učedníci Pána: „ Řekni nám, kdy to bude a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa?“ Mat. 24,3.
Ježíš začal se znameními, která ukazovala na zničení židovského národa, a potom přešel k událostem, které budou předzvěstí jeho druhého příchodu. Nejprve jim vyprávěl o zničení Jeruzaléma a chrámu, o rozptýlení Židů do celého světa a pronásledování křesťanů v prvních stoletích a o jisté křesťansko-pohanské církvi, která po čas doby duchovního temna a pověr uvrhne věrných následovníků Kristových do velikého soužení, útrap a bídy.

Nebudeme nyní rozebírat dobu „temného středověku“, ale je dokázané, že tato doba byla skutečně „temnou“. Umění a věda byly pošlapané. Světem vládla krutost a tvrdost. Pro opravdové křesťany to byla století týrání a pronásledování. Když byl Ježíš mezi svými učedníky, předpovídal jim tyto události slovy: „Přijde doba, že každý, kdož vás zabije, domnívati se bude, že tím koná službu Bohu.“ Jan 16,2.

ZNAMENÍ BLÍZKÉHO KONCE
„A hned po soužení, kteréž bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati z nebe a moci nebeské budou se pohybovati.“ Mat. 24,29. Slunko zčernalo jako pytel žíněný a měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fík shazuje se sebe ovoce, když od velikého větru klácen bývá.“ Zjev. 6,12-13.

Nyní si snad dáme otázku: máme tyto události ještě očekávat, nebo patří minulosti? Historie nám dává odpovědi: už se splnily“. „A hned po soužení těch dní“ temného středověku, v roce 1780 ukázalo se výše vzpomenuté znamení – zatmění slunce zcela neobyčejným a nepřirozeným způsobem. Astronom Herschel o tom napsal: „Temný den v severní Americe byl jedním z nejúžasnějších přírodních jevů, o kterých se stále píše, a které jsou stále záhadou i pro vědu.“
Očití svědkové o tomto památném dni 19. května 1780 popsali tuto událost takto: ráno jako obyčejně vyšlo slunko, ale brzo potom se nečekaně třmělo. Tma byla tak veliká, že všechna zvířata se shromáždila při svých nočních příbytcích. Lidé zapalovali svíčky a oheň v krbech, jako za bezměsíčného večera v létě. I následující noc byla neobyčejně tmavá a hrozná. Teprve k ránu zmizela nepřirozená tma, ale měsíc, který bylo možné pozorovat, měl červenou barvu. V roce 1833 následovalo další znamení. Astronom, prof. Olmstead jej popisuje takto:
„Ti, kteří měli to štěstí a stali se svědky padání hvězd ráno 13. listopadu 1833, viděli snad největší ohňostroj, který od stvoření světa, nebo nejméně od doby, pokud existují dějinné záznamy, byl vůbec znamenaný. Tuto událost nemůžeme pokládat za přírodní úkaz, vyskytující se na zemi, ale za nadpřirozený.“

Přece jsou uvedená ještě i další znamení, která by měla předcházet Kristovu příchodu: „Budou veliká zemětřesení po místech a bude hlad a mor a budou se ukazovat strašné zjevy a velká znamení na nebi. A budou znamení na slunci i na měsíci i na hvězdách a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití, takže zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všechen svět. Neboť moci nebeské pohybovati se budou.“ Luk. 21,11. 25-26.

Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéhož nebylo od počátku světa až do chvíle, aniž kdy potom bude. A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené ukrácení budou ti dnové. Mat. 24,21-22.
„Takto praví Pán: Jedno zlo přichází za druhým. Konec přichází, přichází konec: povstali proti tobě, hle přichází… zkáza za zkázou přijde, novina bude za novinou.“ Ezech. 7.kap.

Milý čtenáři, vezmi si do ruky některé denní noviny a povšimni si události se zřetelem na napsaná proroctví. Neuplyne den, že by nebyla zaznamenána nějaká katastrofa, často zemětřesení s mnohamilionovými škodami a tisíci lidských obětí. Orkány, hurikány, tornáda, povodně a záplavy, neštěstí a nehody na zemi na vodě a ve vzduchu, epidemie a choroby, které se dříve neznaly – to všechno přibývá v hrozivé míře. – Zamyslete se nad tím, když noviny o těchto skutečných událostech. Co nám tyto události říkají?

ZAMÍTNEME BOŽÍ VYSTRAHY?
Naproti všelikému úsilí Božích poslů, poradit lidem, aby neodmítali výstrahy a mysleli na budoucnost a věčnost, nezlepšuje se stav lidstva, nebo vůbec není ochotné poslouchat Boží vyrovní poselství. Vykupitel řekl: „Ale když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ Luk. 18,8. Toto také patří k znamením blížícího se konce.

Většina lidí bude poselství o brzkém opětovném příchodu Kristovu odmítat, ale často se i posmívat. „Toto nejprve vědouce, že přijdou v posledních dnech posměvači, podle vlastních žádostí chodící a říkající: Kdež jest to zaslibování o příchodu jeho? Nebo jakž otcové zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření. Přijdeť pak ten den Páně, jako zloděj v noci v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou a živlové pálivosti ohně rozplynou se, země pak i ty věci, které jsou na ní, vpáleny budou.“ 2.Petr, 3,3-4.10.

Kristus též přirovnal dobu svého opětovného příchodu s dobou Noémovou: „Nebo jakož za dnů těch před potopou žrali a poli, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu a nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila všecky: takť bude i příští Syna člověka.“ Mat. 24,38-39.

Dnes jsme o tom pevně přesvědčeni, že tento zkažený stav je viditelný. Hříchy, které přiseli Boží pomstu na předpotopní svět, jsou zřetelné. Nestřídmost všelikého druhu dříve neměla takový rozsah, jako je tomu dnes. Nikdy nebyla taková zločinnost, jako právě nyní.

Boží prorocké předpovědi se plní: znamení nám o tom jednoznačně promlouvá. Rozumíme této řeči?
„Od stromu pak fíkového naučte se podobenství tomuto: Když jíž ratolest jeho omládne a listí se pučí, porozumíte, že blízko jest léto. Taktéž i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích.“ Mat. 24,32-33.

PÁN PŘICHÁZÍ!
„Tehdáž se ukáže znamení Syna člověka na nebi a tehdyť budou kvíliti všecka pokolení země a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou.“ Mat. 24,30. Kristus se ukáže v oblacích, viditelně všem lidem najednou. „Hle, přichází s oblaky a uzříť jej všeliké oko i ti, kteříž ho bodli a budou plakati pro něj všecka pokolení země jistě, Amen.“ Zj. 1,7. Boží děti, které se na tuto velkou událost připravovaly, radostně budou volat: „Hle, to je náš Bůh, kterého jsme očekávali… všichni pohrdači, kteří odmítli Boží varování, budou se chtít skrýt před přicházejícím Spasitelem.“ A králové země a knížata i bohatí úředníci a mocní i každý služebník i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám i skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem toho Beránka. Neboť jest, přišel ten den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci obstáti? Zj. 6,15-17.

KDO MŮŽE OBSTÁT?
To je veliká otázka, kterou bychom se měli dnes položit. Neodkládejte odpověď. Boží slovo nám opět dává radu: „Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti: vzývejte ho, pokudž blízko jest. Opusť bezbožný cestu svou a člověk nepravý myšlení svá a nechť se navrátí k Hospodinu i slutujeť se nad ním a k Bohu našemu neboť jest hojný k odpuštění.“ Iz. 55,6-7.

Kristus praví: „A aj, příjduť brzo a odplata má se mnou, abych odplatit jednomu každému podle skutků jeho.“ Zj. 22,12. Nádherná bude odměna spravedlivým: „Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominuta a moře již nebylo. A já Jan viděl jsem město svaté Jeruzalém nový, stupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muží svému. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řvoucí: Aj, stánek Boží s lidmi a bydliti bude s nimi a oni budou lid jeho a On, Bůh, s nimi bude, jsa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejích a smrtí již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly. I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Piš. Nebo jsou tato slova věrná a pravá.“ Zj. 21,1-5.

„Takto praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech: Jistě přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši.“ Zj. 22,20.

MILÝ ČTENÁŘI!
Jak dovolíte, chtěli bychom se na Vás osobně obrátit. Přečetli jste si tento krátký článek a možná si právě nyní kladete otázku, na které jste si už dříve přáli odpovědět. Budeme rádi a jsme ochotni, a to bez jakýchkoliv závazků, odpovídat Vám na Vaše otázky, ale jen když si to budete přát.

Mimo toho bychom Vás chtěli upozornit na náš BIBLICKÝ KORESPONDĚNČNÍ KURS. Obírá se tématikou, která určitě zaujme Vaši pozornost. Rádi Vás přijmeme jako budoucího účastníka kurzu. Především jde v něm o objasnění těch otázek, které mají hluboký smysl pro náš krátký pozemský život – protkávaný radostmi i žalem. Ujišťujeme Vás, že obohatí Váš život i poznání. Tento kurs je též nezávazný a bezplatný.

Přihlásit se můžete na adresu:
Josef Čejka
Doly 25
538 54 LUŽE