Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Proč právě sobotní den « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Proč právě sobotní den

09-05-2013

Proč právě sobotní den? Otázky a odpovědi.
Který den světil Pán Ježíš a ostatní učedníci?

Luk.4:16: “Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.”

Luk.23:54-56: “… Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.”
Skut.17:2: “Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil”

Skut.16:13: “V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna …”

Je to příklad pro nás?

Ano.
1.Jan 2:4-7: “Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. ….. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku …”
Kdo změnil sobotu na neděli?

Řím.1:21-25: “…. zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka ….”
Mat.15:6-9:”A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl: `Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´”

Jak se na tuto změnu dívá Bůh?

Mat.5:18,13 Jediná literka, ani puntík nepomine ze Zákona, dokud nepomine nebe a země!
“Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.”

Je to jedno sobota nebo neděle?

Řím 6:16 ´´Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.´´

Co je napsáno v Bibli o dodržování neděle?

Matouš 15:6-9 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží… marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´”

Je důležité dodržování svatého sobotního dne?

Jakub napsal: “Ten, který řekl: Nesmilníš, řekl také: Pomni na den sobotní. Jestliže se tedy nedopouštíš smilství, avšak nepamatuješ na den sobotní, jsi přestupníkem zákona.”

Kolos.2,4-8: “Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi…pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.”

Iz 58,13-14: “Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.”

Co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?”

Matouš 19:17 ´´….. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!”

Kde ve Svatém Zákoně /10 přikázání / je napsáno o sobotě?

2 Mojžíšová 20:8-11„Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý.“

Jaký den budou dodržovat spasení lidé na novém nebi a na nové zemi?

Iz 66:22-23 Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou, praví Hospodin, tak stane símě vaše a jméno vaše. I stane se, že od novoměsíce do novoměsíce, od soboty do soboty přicházet bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin.